1 / 13

SVĚTOVÉ DRAMA A DIVADLO 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

SVĚTOVÉ DRAMA A DIVADLO 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. EPICKÉ DIVADLO. - aktuálnost - aktualizace historických témat - snaha zrušit iluzi skutečnosti, zasahování vypravěče do děje, oslovování diváků herci - otevřená scéna bez opony – scény se mění a přestavují před očima diváků

annona
Download Presentation

SVĚTOVÉ DRAMA A DIVADLO 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SVĚTOVÉ DRAMA A DIVADLO 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

 2. EPICKÉ DIVADLO - aktuálnost - aktualizace historických témat - snaha zrušit iluzi skutečnosti, zasahování vypravěče do děje, oslovování diváků herci - otevřená scéna bez opony – scény se mění a přestavují před očima diváků - od 50. let vliv na drama po celém světě - zakladatelem epického divadla byl Bertolt Brecht

 3. BERTOLT BRECHT(1898 – 1956) • - německý dramatik, divadelní teoretik a • režisér (Mnichov, Berlín) • po nástupu Hitlera k moci r. 1933 odešel • do emigrace • po vypuknutí 2. světové války emigroval • do USA • po válce se vrátil do Německa (NDR) • zakladatel epického divadla, v Berlíně byl • divadelním režisérem

 4. BRECHTOVO DÍLO Třígrošová opera – konkurenční boj dvou londýnských gangů, honba za penězi, korupce Matka Kuráž a její děti – sociálně zaměřené drama, děj z třicetileté války (17.st.), smutný příběh markytánky, která chce před válkou uchránit své 3 dospělé děti; táhne se zbožím s armádou; přestože přišla o své potomky, nepochopila, že válka je příčinou jejího neštěstí Strach a bída Třetí říše – protifašistické drama

 5. GEORGE BERNARD SHAW(1856 – 1950) • anglický dramatik a kritik irského původu, • nositel Nobelovy ceny • zakladatel anglického moderního dramatu, • po W. Shakespearovi nejvýznamnější • anglický dramatik • samostudium v knihovně Britského muzea • v Londýně se živil jako divadelní kritik

 6. SHAWOVO DÍLO Živnost paní Warrenové – sociálně kritické drama, otevřeně pojednává o kuplířství Caesar a Kleopatra – hra s historickým námětem Svatá Jana – tragédie, historická hra o francouzské národní hrdince Johance z Arku Pygmalion –komedie; sázka profesora fonetikyHigginse s bohatým přítelem - plukovníkem Pickeringem, že v krátké době naučí správně mluvit nevzdělanou květinářku Lízu a uvede ji do společnosti; naučí ji také vybranému chování

 7. LUIGI PIRANDELLO(1867 – 1936) • italský dramatik a divadelní režisér, • nositel Nobelovy ceny • studoval literaturu a filologii • stal se režisérem a divadelním ředitelem • hodně cestoval • vstoupil do fašistické strany • jeho dílo vychází z verismu (umělecký směr, spojení kritického realismu a naturalismu

 8. PIRANDELLOVO DÍLO Šest postav hledá autora – hra uplatňuje princip tzv. divadla na divadle, pod vedením režiséra probíhá na scéně divadelní zkouška, tu přeruší příchod šesti postav, které vyprávěním svých životních osudů celou hru naplní Jindřich IV. - hra plná dějových zvratů, začínající fiktivní a končící skutečnou vraždou, ve které je divák ponechán v nejistotě, zda hrdina je či není šílený

 9. FEDERICO GARCÍA LORCA(1898 – 1936) • španělský dramatik • studoval filozofii, literaturu a práva • hodně kreslil a s pomocí S. Dalího svá díla vystavoval (do Dalího byl zamilován) • byl zastřelen fašistickou Frankovou policií na samém počátku španělské občanské války • jeho tvorba je ovlivněna andaluským folklorem a surrealismem

 10. LORCOVO DÍLO Krvavá svatba – tragédie z venkovského prostředí (konflikt se zákonem morálky a cti, nevěsta opouští ženicha a jde za milovaným mužem) Dům Bernardy Albové – tragédie, psychologická kresba dívčích a ženských charakterů

 11. EUGENE GLADSTONE O´NEILL(1888 – 1953) • americký dramatik, zakladatel amerického moderního divadla, nositel Nobelovy ceny • nedokončil studia práv • vedl bohémský život, prošel různými • zaměstnáními • vyčerpávající život podlomil jeho zdraví (tuberkulóza), v sanatoriích začal psát • jeho hry mají hluboký psychologický podtext, zobrazuje v nich rodinné vztahy ničené nenávistí, incestní láskou a cizoložstvím, které ústí ve vraždy a sebevraždy

 12. O´NEILLOVO DÍLO Smutek sluší Elektře – moderní parafráze antické tragédie, doba války Severu proti Jihu, návrat generála domů, zavražděn manželkou, pomstěn synem, který zabil matčina milence, matka spáchá sebevraždu, syn se sestrou prchají z domu Touha pod jilmy - drama konfliktu mezi otcem a synem (mladá žena starého farmáře svedla nevlastního syna, aby získala manželův statek)

 13. ZDROJE • http://www.cocteau-jean.com/ • http://cs.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht • http://cs.wikipedia.org/wiki/George_Bernard_Shaw • http://cs.wikipedia.org/wiki/Luigi_Pirandello • http://www.topnews.in/people/federico-garcia-lorca • http://cs.wikipedia.org/wiki/Gerhart_Hauptmann • http://cs.wikipedia.org/wiki/Maurice_Maeterlinck • http://cs.wikipedia.org/wiki/Eugene_O'Neill

More Related