GARIS PANDUAN KRITERIA DAN STANDARD UNTUK AKREDITASI PROGRAM - PowerPoint PPT Presentation

annick
garis panduan kriteria dan standard untuk akreditasi program n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GARIS PANDUAN KRITERIA DAN STANDARD UNTUK AKREDITASI PROGRAM PowerPoint Presentation
Download Presentation
GARIS PANDUAN KRITERIA DAN STANDARD UNTUK AKREDITASI PROGRAM

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
GARIS PANDUAN KRITERIA DAN STANDARD UNTUK AKREDITASI PROGRAM
143 Views
Download Presentation

GARIS PANDUAN KRITERIA DAN STANDARD UNTUK AKREDITASI PROGRAM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. COPPA Code of Practice for Program Accreditation GARIS PANDUAN KRITERIA DAN STANDARD UNTUK AKREDITASI PROGRAM

 2. APA ITU COPPA?

 3. MQA-02 9 Bidang Penilaian

 4. BIDANG PENILAIAN Penyelaras - Cik Tan MunWai PenolongPenyelaras - Pn S. Parimalarani

 5. Standard

 6. Bidang 1 • PernyataanVisi, Misi, MatlamatPendidikandanHasilPembelajaran • HasilPembelajaran Visi, Misi, MatlamatPendidikandanHasilPembelajaran KetuaBidang 1: TnHjZakaria b Ahmad

 7. Bidang 2 • AutonomiAkademik • RekaBentuk Program danKaedah P&P • KandungandanStrukturKurikulum • Pengurusan Program • HubungandenganPihakBerkepentinganLuar RekaBentuk Program danKaedah P&P HubunganHasilPembelajarandenganPenyampaian KetuaBidang 2: Dr Kartini Abdul Mutalib

 8. Bidang 3 • HubungkaitantaraPentaksirandenganPembelajaran • KaedahPentaksiran • PengurusanPentaksiranPelajar Pentaksiran KetuaBidang 3: En AbiSarwan b Rose

 9. Bidang 4 • PemilihandanKemasukan • PeraturanArtikulasi, PemindahanKreditdanAktivitiKokurikulum • PertukaranPelajar • PerkhidmatanSokongandanAktivitiKokurikulum • PerwakilandanPenglibatanPelajar • Alumni PemilihanPelajardanPerkhidmatanSokongan KetuaBidang 4: En Zaimuddin b Hj Hussein

 10. Bidang 5 • PengambilandanPengurusan • Perkhidmatandan Pembangunan StafAkademik KetuaBidang 5: En Muhadi Mahmud PnZanariahSipon

 11. Bidang 6 • KemudahanFizikal • Penyelidikandan Pembangunan • KepakaranPendidikan • PertukaranPendidikan • PeruntukanKewangan SumberPendidikan KetuaBidang 6: PnRashidaAwang

 12. Bidang 7 • MekanismePemantauan • PenglibatanPihakKepentingan PemantauandanSemakanSemula Program KetuaBidang 7: En Ismail Mohamed

 13. Bidang 8 • Governans • KepimpinanAkademik Program • RekodAkademik Kepimpinan, GovernansdanPentadbiran KetuaBidang 8: Dr Ma HamsiatusSa’adiahKamaruddin

 14. Bidang 9 • PenambahbaikanKualiti PenambahbaikanKualitiSecaraBerterusan KetuaBidang 9: Pn Yong Lee Choo