J zus a logosz
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Jézus, a Logosz. A Logosz cím jelentősége. Logosz = Szó = Kinyilatkoztatás Jézus a Logosz = Isten kinyilatkoztató tevékenysége Krisztusra, minden dolgok kezdetére megy vissza Ezzel állítja Jézus istenségét, de nem a természetek, hanem az üdvtörténet értelmében

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - annice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

A logosz c m jelent s ge
A Logosz cím jelentősége

 • Logosz = Szó = Kinyilatkoztatás

  • Jézus a Logosz = Isten kinyilatkoztató tevékenysége Krisztusra, minden dolgok kezdetére megy vissza

  • Ezzel állítja Jézus istenségét, de nem a természetek, hanem az üdvtörténet értelmében

   • az Atyáról beszélhetünk a kinyilatkoztatástól függetlenül is, de a Fiúról nem

   • ezért az Újszövetség nem oldja fel azt a paradoxont, hogy az Atya és a Fiú egy, mégis különböző

 • A Logosz csak a jánosi iratokban fordul elő

  • a Jn prológus azt hangsúlyozza, hogy Krisztus műve nem Keresztelő Jánossal kezdődik: Ő maga a kinyilatkoztatás, amely a teremtéssel indul el.


A logosz a hellenizmusban
A Logosz a hellenizmusban

 • Elterjedt fogalom, főleg a sztoikusoknál jelentős:

  • a Logosz világtörvény, a mindenség kormányzója, egyben jelen van az emberi értelemben is

  • Tehát személytelen, panteisztikus világlélek

  • A platonizmusban ideális értelemben reális lény, de itt sem személyes

 • A görögöktől távol áll Logosz belépése a történelembe, ugyanakkor ez vezet el a megszemélyesített Logosz fogalomhoz.


A megszem lyes tett logosz
A megszemélyesített Logosz

 • Filónnál megszemélyesített középlény

 • A gnosztikusoknál mitikus középlény:

  • a tudás közvetítése által megváltó

  • ideiglenes emberlétre is juthat, de csak mitikus-doketista értelemben

   • Hermész és Toth: az istenmítoszok allegorikus magyarázatai

 • Jánosnál: a fogalmat felhasználja teológiájában; a kinyilatkoztatás alá rendelte, és ezzel átalakította.


A logosz a zsid s gban
A Logosz a zsidóságban

 • Két válfaja van

  • az ószövetségi: ez a Gen 1 alapján Isten teremtő igéjét fejleszti tovább

  • a kései: a hellenista Logosz fogalomból kialakított képzetek.

   A kettő kölcsönösen hatott egymásra.


Az sz vets gi logosz fogalom
Az ószövetségi Logosz fogalom

 • Alapja: Isten Igéje által teremtett > egész önközlése Igéje által történik

 • A Logosz itt = Isten, amint a világ felé fordul

 • Az Ige több helyütt önálló életre kel:

  • Elküldte szavát, hogy meggyógyítsa őket, életüket kimentette a veremből. (Ps 107,20)

  • Ítéletet küld a földre, szava gyorsan odaér. (Ps 147,15)

  • Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. (Iz 55,10-11)

  • Itt már közel járunk a megszemélyesített Igéhez, de a zsidóság ide csak hellenista talajon jut el.


A megszem lyes tett b lcsess g
A megszemélyesített Bölcsesség

 • Péld 8,22-30: a megszemélyesített Bölcsesség

  • „Alkotó munkája elején teremtett az Úr, ősidőktől fogva, mint legelső művét.

  • Az idők előtt alkotott, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. (8,22-23)

  • Ott voltam mellette mint a kedvence, napról napra csak bennem gyönyörködött, mindig ott játszottam a színe előtt. (8,30)


A megszem lyes tett b lcsess g1
A megszemélyesített Bölcsesség

 • Bölcs 7,25-27:

  • Hiszen Isten erejének lehelete és a Mindenható dicsőségének tiszta kicsordulása (> emanáció!); ezért nem érheti soha semmi folt.

  • Az örök világosság kisugárzása, és az Isten működésének tiszta tükre és jóságának képmása.

  • Bár csak egy, mindent megtehet, s jóllehet magában marad, megújítja a mindenséget. Nemzedékről nemzedékre betér a szent lelkekbe, így formálja meg Isten barátait és a prófétákat.

 • Sirák 1,3-4:

  • Az ég magasságát, a földnek szélességét, s a tenger mélységét ki tudná megmérni?

  • Minden más dolognál előbb teremtette a bölcsességet, öröktől fogva az okosságot.

 • Sirák 24,3-5:

  • „Én a Fölségesnek szájából születtem, s ködként borítottam be az egész földet.

  • Fönt a magasságban volt a lakóhelyem, és a trónusom felhőoszlopon állt.

  • Bejártam egymagam az égi köröket, megjártam a szakadék mélységét…


B lcsess g a zsid s gban
Bölcsesség a zsidóságban

 • Rabbinikus szövegek: a bölcsesség = a Tóra (ld. Sirák 24,23kk is): Isten Lánya

 • Egy qumráni szövegben: az isteni gondolat minden lét eredete

 • Mindenütt: a kinyilatkoztatás útja

 • Mindenütt: elképzelhetetlen, hogy egy emberi-földi élet történeti keretei között történjen a kinyilatkoztatásAlkalmaz sa
Alkalmazása

 • Egységet teremt a megtestesült és a preegzisztens Jézus között

  •  Krisztus viszonya Istennel

 • Csak a feltámadás után alkalmazzák rá

  • akár csak a Kürioszt, de az a liturgiából ered, a Logosz viszont teológiai reflexióból

  • Jn-nál a palesztinai szinkretista zsidóság hatása az erőteljes, bár a hellén gondolatok is szerephez jutnak


A logosz teol giai mondand ja
A Logosz teológiai mondandója

 • Jn-ban a logosz sokszor előfordul: Jézus hirdeti az igét, mert ő maga az Ige

  • = Jézus kinyilatkoztatást hoz, mert ő maga a kinyilatkoztatás

  • az igét meghallgatni = a kinyilatkoztatást elfogadni

   • ld. még: Ha megmaradtok igémben, valóban tanítványaim lesztek (8,31)

   • aki megőrzi igémet, az nem ízleli meg a halált örökre. (8,51)

   • Aki hallja szavamat és hisz annak, aki küldött, az örökké él, nem esik ítélet alá, hanem már át is ment a halálból az életre. (5,24)

  • Jézus tanítása = Isten szava

   • „átadtam nekik igédet…” (17,14)


Tmenet a logoszba
Átmenet a Logoszba

 • A fenti részekben Jn az igét a kérügma értelmében használja.

  • Az ige itt több, mint Keresztelő János szava, amely csak hang (phóné)

 • Innen egyenes út vezet a Logoszhoz: Jézus nemcsak hirdeti az igét, de ő maga az Ige, a kinyilatkoztatás.

 • Ez más iratokban is megjelenik, de nem olyan hangsúlyosan:

  • a kereszt Igéje (1Kor 1,18)

  • a bűnbocsánat igéje (2Kor 5,19)

  • Zsid: különbséget tesz az Ósz-i küldöttek igéje és a Fiúban kijelentett ige között. + Fiú általi teremtés + a Fiú az isteni dicsőség visszfénye


A logosz jn ban
A Logosz Jn-ban

 • Alapja a kinyilatkoztatás eredetéről szóló elmélkedés

  • Jézus élete kinyilatkoztatás

  • a világot teremtő ige is kinyilatkoztatás

  •  a világot teremtő szó = Jézus szava / ő maga

   • Ezért kezdi az evangéliumot a Gen első szavaival: ‘en arkhé’ = kezdetben

  • Ha ez így van: mi a kapcsolat Jézus és Isten között?


A logosz jn ban 2
A Logosz Jn-ban 2.

 • Ez a Logosz-tan a kinyilatkoztatás iránti ószövetségi érdeklődésből születik (nem filozófiai spekulációból), DE: személyes Logoszt hirdet!

  • itt találkozik érdeklődése a hellenista Logosz spekulációkkal.

  • az sincs kizárva, hogy valamilyen hellenista vagy gnosztikus mintát használt a Prológushoz

 • Ám gyökeresen újat hirdet: a Logosz megtestesülését

  • a vallástörténeti elképzelésekkel szemben tehát nem Jézust öltözteti fel a korabeli logosz elképzelésekkel, hanem a görögök logosz tanáról jelenti ki, hogy az a logosz, akiről ők beszéltek: Jézus.


A prol gus
A Prológus

1 Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige,

En arkhé en ho logosz, kai ho logosz en prosz ton theon, kai theosz en ho logosz.

2 ő volt kezdetben Istennél.

3 Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.

4 Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága.

5 A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. …

14 S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.


A prol gus 2
A Prológus 2.

 • Értelmezésében fontos az 1,14: a Logosz lényege Isten cselekvése, önközlése; a Logosznak erre tekintettel van léte, sőt léte egyenlő a cselekvésével

 • Mégis: az első versekben a Logosz létéről önmagában beszél

  • Ezzel elhárítja Isten és a Logosz szétválasztását két istenre:

  • az Ige Istennél van = nem teremtetett (ariánusok), nem emanálódott (Origenész); nem alárendelt, nem is mellérendelt ( nem lehet megfordítani: „Isten a Logosznál van”)

  • azzal sem lehet elvenni a kijelentés élét, hogy a logosz „isteni” (theiosz) volt. (A szöveg nem ezt tartalmazza)

  • azzal sem lehet gyengíteni, hogy a Logosz határozott névelő nélkül áll (a Logosz isten volt…), hiszen a Tamás hitvallás világosan magyarázza Jn felfogását.

  • Ugyanakkor kizárja a teljes azonosítást is: „ez volt kezdetben Istennél”


Isten s a logosz kapcsolata
Isten és a Logosz kapcsolata

 • Az Újszövetség krisztológiája eddig jut el: a Logosz Isten volt és a Logosz Istennél volt.

  • nem két lény

  • mégsem esnek egybe egymással

 • Istent el lehet gondolni a kinyilatkoztatástól függetlenül, de a Logoszt nem.

 • A Logosz Isten, mert Isten kinyilatkoztatja magát.

 • Az Újszövetség e paradoxont nem oldja fel

  • ld. ugyanígy: az Atya és a Fiú egy (Jn 10,30); az Atya nagyobb mint a Fiú (Jn 14,28)


A biblia t rgya a kinyilatkoztat s
A Biblia tárgya a kinyilatkoztatás

 • Istenről mindig csak annyiban beszél, amennyiben közli magát (nem spekulál Isten létéről önmagában)

 • A kinyilatkoztatás köti össze a teremtést a megváltással

  • mindkettő Isten önközlése

  • mindkettő a Fiú által megy végbe

   • e gondolat az Újszövetségben másutt is megvan, ld. következő oldal


A fi szerepe a teremt sben
A Fiú szerepe a teremtésben

 • egy az Istenünk: az Atya, akitől minden származik, s akiért mi is vagyunk, egy az Urunk, Jézus Krisztus, aki által minden van, s mi magunk is általa vagyunk. (1Kor 8,6)

 • Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Mindent általa és érte teremtetett. (Kol 1,16)

 • A laodiceai egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. (Jel 3,14)

 • ezekben a végső napokban Fiában szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, aki által az időket is teremtette. (Zsid 1,2)


Jn t bblete
Jn többlete

 • Ő viszi végbe a teljes azonosítást: a kinyilatkoztatás = Jézus

  • Jézus életében láthatóvá lett Isten dicsősége, mert Jézus öröktől fogva Isten kinyilatkoztatása (= önközlése) a világhoz  ő Isten, amennyiben Isten önmagát közli.

 • Hasonló a Zsid 1,3 állítása is: dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása, (= Isten, mégsem egyszerű azonosság) ő tartja fenn hathatós szavával a mindenséget. (= Küriosz) A bűntől való megtisztítást elvégezve (= megváltó műve) helyet foglalt az isteni Fölség jobbján (felmagasztalása Küriosszá)

 • Jézus Pálnál is Isten képe, de itt inkább az Emberfia értelmében

  • Az Emberfia = benne Isten képe válik láthatóvá

  • a Logosz = benne Isten dicsősége (= az, aki eddig a szentek szentjében lakozott…) válik láthatóvá


A logosz minden tt kinyilatkoztat s
A Logosz mindenütt kinyilatkoztatás

 • Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és amit a kezünkkel tapintottunk: az élet Igéjét hirdetjük nektek. Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. (1Ján 1,1-2) = az Élet logosza

 • Szeme olyan, mint a lobogó tűz, fején sok korona, ráírva a név, amelyet senki sem tud, csak ő. Vértől ázott ruha van rajta, a nevét Isten Igéjének hívják. (Jel 19,12-13) = a végső kinyilatkoztatás

 • A Jn azonban a kinyilatkoztatás legszéléig, az őskezdetig vezeti vissza a Logosz szerepét,

 • amint az 1Kor 15,28 a másik széléig, a végéig viszi el: S ha majd minden alá lesz neki vetve, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben.


Sszefoglal s
Összefoglalás

 • Jézus élete a kinyilatkoztatás középpontja

 • Jézus műve egyenlő a személyével

 • Jézus maga a kinyilatkoztatás

 • Isten Igéje által teremt, ez az ő önközlése, tehát Jézus maga az Ige

 • az Ige személyes isteni valóság (= Jézus), de nem szinkretista, hanem keresztény értelemben


ad