Prawa ucznia
Download
1 / 20

PRAWA UCZNIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

PRAWA UCZNIA. PRAWA UCZNIA. Prawa ucznia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRAWA UCZNIA' - lynton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prawa ucznia

PRAWA UCZNIA

PRAWA UCZNIA


Prawa ucznia1
Prawa ucznia

Prawa ucznia, zespół obowiązujących norm i przepisów prawnych mających na celu ochronę interesów ucznia oraz regulujących jego funkcjonowanie w szkole. Prawa te wynikają z obowiązujących dokumentów międzynarodowych dotyczących praw i wolności człowieka, tj. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.


W szkole szczegółowy katalog praw i obowiązków ucznia określa *STATUT SZKOŁY, w którym określone są prawa ucznia do:

a) właściwego zorganizowania procesu kształcenia,b) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,c) korzystania z pomocy stypendialnej,d) życzliwego, podmiotowego traktowania,e) swobody wyrażania myśli, poglądów, sumienia i wyznania,


f) rozwijania zainteresowań, określag) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,h) pomocy w przypadku trudności w nauce,i) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.Zarazem Zarządzenie MEN z 1992 zobowiązuje ucznia do przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły dotyczącym zwłaszcza:a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w lekcjach i w życiu szkoły,b) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia,c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,d) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.


Statut szko y okre la
*STATUT SZKOŁY określa: określa

 • prawa ucznia z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,

 • obowiązki ucznia,

 • szczegółowe kompetencje samorządu uczniowskiego,

 • zasady rekrutacji uczniów,

 • przypadki skreśleń z listy uczniów a także przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

 • rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary,

 • sposób korzystania z telefonów komórkowych,

 • zasady noszenia jednolitego stroju,

 • termin i formę usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych.


Rzecznik praw ucznia
Rzecznik praw ucznia określa

jest ważnym organem powołanym do ochrony uczniów ich wolności i praw zagwarantowanych w dokumentach międzynarodowych i aktach prawnych wydanych przez sejm oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Do podstawowych obowi zk w rzecznika praw ucznia nale y
Do podstawowych obowiązków rzecznika praw ucznia należy: 

a) dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkołach, b) rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie działalności samorządowej w szkołach, c) tworzenie pomocniczej struktury “Szkolnych Rzeczników Praw Ucznia” i określenie zakresu ich działania, d) organizowanie szkoleń i spotkań związanych z problematyką praw ucznia, e) współpraca z władzami samorządowymi stowarzyszeniami, organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz praw dziecka.


PRAWA należy: 

UCZNIA


Ustawa z dnia 7 wrze nia 1991r o systemie o wiaty dz u z 2004 r nr 256 poz 2572 z p n zm

Szkoła winna zapewnić każdemu należy: 

uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).


Prawo do informacji
§ Prawo do informacji należy: 

 • Masz prawo wiedzieć, jakie prawa Ci przysługują i jakie środki możesz wykorzystać, gdy te prawa są naruszane. Władze szkoły mają obowiązek dostarczenia uczniom informacji na ten temat. * Masz prawo być informowany z różnych źródeł wyrażających różne koncepcje filozoficzne i światopoglądy. Taka informacja nie może podlegać cenzurze chyba, że np. ze względu na wiek czy zdolności percepcyjne. * Masz prawo do informacji dotyczących Ciebie, np. o ocenach, karach i nagrodach.

 • Pamiętaj, że: to i każde z praw opisanych niżej może zostać ograniczone ze względu np. na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, zdrowia i moralności, praw i wolności innych osób.

 • W praktyce:

 • Dyrektor szkoły musi zapewnić uczniom możliwość zapoznania się ze statutem. To dokument jawny.

 • Szkoła powinna Cię informować o każdej decyzji w Twojej sprawie, np. o przeniesieniu do innej klasy.

 • Na Twoją lub rodziców prośbę wystawiona ocena powinna być krótko uzasadniona.

 • Masz prawo wiedzieć, jaka będzie ocena okresowa i roczna.

 • Masz prawo poznać kryteria oceniania zachowania oraz wiedzieć, jakie są możliwości odwołania od ustalonej oceny, poprawienia jej lub przystąpienia do egzaminu poprawkowego.


Prawo do nauki
§ Prawo do nauki należy: 

 •  Zgodnie z Konstytucją RP: "Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa (...). Państwo zobowiązane jest do tego, aby nauczanie podstawowe było bezpłatne."

 • W praktyce:

 • Masz swobodny dostęp do lekcji. Zakazane jest ograniczanie tego prawa, np. wyproszenie Cię z klasy lub niewpuszczenie do sali lekcyjnej z jakiegokolwiek powodu.

 • Masz prawo do pomocy w nauce, także do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np. do zajęć wyrównawczych.

 • Jeśli jesteś zdolny, po spełnieniu określonych warunków masz prawo do indywidualnego programu nauki.

 • Nikt nie może Ci zabronić zapisania się do organizacji działających na terenie szkoły.


Wolno religii lub przekona
§ Wolność religii lub przekonań należy: 

 • To możliwość uzewnętrzniania (lub nieujawniania) przekonań religijnych i światopoglądowych. * Chodzi też o równe traktowanie niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu i tolerancję wobec mniejszości religijnej, kulturowej oraz etnicznej. * W myśl standardów międzynarodowych dziecko ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, ale rodzice mają prawo ukierunkowania dziecka i pieczy nad korzystaniem z tej wolności.

 • W praktyce:

 • Uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach religii lub etyki. Lekcje organizuje szkoła na życzenie rodziców lub uczniów (w szkołach średnich uczniowie pełnoletni sami decydując udziale w nich). Ocena z religii lub etyki to ocena z przedmiotu nadobowiązkowego. Jest umieszczona na świadectwie, ale nie ma wpływu na promocję do następnej klasy i nie liczy się do średniej. Za to, że się nie chodzi na religię lub etykę, nie można być dyskryminowanym przez kogokolwiek.

 • Masz prawo chodzić na lekcje religii. Dla osób, które nie chcą w nich uczestniczyć, szkoła organizuje lekcje etyki.

 • Nie można Cię zmusić do uczestniczenia w obrzędach religijnych. Nie można Ci tego również zabronić.


Wolno od przemocy fizycznej i psychicznej
§ Wolność od przemocy fizycznej i psychicznej należy: 

 •  To zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej (gwarancja nietykalności cielesnej) i nakaz poszanowania Twojej godności (m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej).

 • W praktyce:

 • Szkoła musi cię chronić przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

 • Nauczyciel nie może zwracać się do ciebie w sposób obraźliwy.

 • Kary stosowane w szkole muszą być zapisane w statucie szkoły i nie mogą naruszać nietykalności osobistej oraz godności ucznia.

 • Masz prawo być jednakowo oceniany i traktowany bez względu na wygląd, status rodzinny, społeczny czy status ucznia (łatka dobry – słaby). Musisz być jednakowo traktowany w sytuacji konfliktu (np. nauczyciel – uczeń). Masz zawsze prawo dowieść swoich racji.


Wolno wypowiedzi i opinii
§ Wolność wypowiedzi i opinii należy: 

 • To wolność posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów na każdy temat i w dowolnej formie.

 • W praktyce:

 • Masz prawo do wypowiadania opinii o programach i metodach nauczania, sprawach ważnych dla szkoły.

 • Możesz wyrazić opinię i przedstawić stanowiska we własnej sprawie (np. konflikt) lub w sprawie dotyczącej kolegi.

 • O ile nie narusza to dobra innych, możesz wygłaszać kontrowersyjne poglądy i opinie niezgodne z kanonem nauczania, np. wypowiadać sądy o bohaterach historycznych, literackich. Jednak to nie zwalnia Cię od znajomości materiału nauczania.

 • Poglądy kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie mogą mieć wpływu na okresowe oceny merytoryczne.

 • Masz prawo przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, także te dotyczące podstawowych praw uczniów.


Prawo do ochrony prywatno ci
§ Prawo do ochrony prywatności należy: 

 • Masz prawo do

  tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego.

 • W praktyce:

 • Szkoła musi wiedzieć o uczniu (np. o sytuacji materialnej) tylko tyle, ile uczeń i rodzice chcą o tym powiedzieć. Ani wychowawcy, ani innym pracownikom szkoły nie wolno rozpowszechniać: informacji o twoim życiu prywatnym (np. sytuacji materialnej, stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych) oraz twojej rodziny (wykształcenie rodziców, problemy, np. alkoholizm, rozwód itd.).

 • Nauczyciel nie może zdradzić tajemnicy korespondencji.


Prawo do odpowiedniego standardu ycia
§ Prawo do odpowiedniego standardu życia należy: 

 • Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji materialnej, masz prawo do pomocy.

 • W praktyce:

 • Pieniądze na ten cel powinien zapewnić organ prowadzący szkołę, np. samorząd.

 • Masz prawo do: stypendium socjalnego, zakwaterowania w internacie lub bursie, posiłków w stołówce i do zasiłków losowych.

 • Jeżeli jesteś zdolny, masz prawo do stypendium za wyniki w nauce.


Prawo do ochrony zdrowia
§ Prawo do ochrony zdrowia należy: 

 • Chodzi o higieniczne warunki nauki oraz prawo do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

 • W praktyce:

 • Plan lekcji powinien uwzględniać: równomierne rozłożenie zajęć w tygodniu, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

 • W klasie powinna być odpowiednia temperatura – minimalna to +15 st. C. Jeżeli dyrektor szkoły nie może jej zapewnić, musi zawiesić czasowo zajęcia.


Prawa proceduralne
§ Prawa proceduralne należy: 

 •  To możliwość dochodzenia swoich praw, czyli m.in. możliwość obrony. * Szkoła musi mieć jasne procedury odwołania od decyzji nauczyciela, dyrektora, rady pedagogicznej. W prawie oświatowym nie ma jednolitego systemu ochrony praw uczniów, dlatego każda szkoła ustala własne zasady.

 • W praktyce:

 • Niedopuszczalne jest stosowanie kar niezapisanych w statucie oraz kar, które w momencie dokonania przewinienia nie były w nim umieszczone.

 • Wymierzenie kary bez dania uczniowi możliwości obrony narusza prawa do obrony i może być podstawą do uchylenia kary.

 • W statucie szkoły musi być droga prawna odwołania się od wymierzonej kary.

 • W przypadku łamania twoich praw z pomocą rodziców możesz odwołać się od krzywdzącej ciebie decyzji do organu prowadzącego szkołę (np. samorządu) lub nadzorującego (kuratorium, ministerstwo), a także do sądu (np. skreślenie ucznia z listy jest decyzją administracyjną i przysługuje ci skarga do NSA po ewentualnym negatywnym rozpatrzeniu skargi przez organ nadzorujący, aczkolwiek uczniów objętych obowiązkiem szkolnym lub nauki można jedynie przenieść do innej szkoły).

 • Możesz też zwrócić się o pomoc do rzecznika praw obywatelskich lub rzecznika praw dziecka.


Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, należy: 

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych,

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

Konwencji o prawach dziecka.

Prawa ucznia wynikają z obowiązujących dokumentów międzynarodowych dotyczących praw i wolności człowieka, w tym w szczególności:


Prawa dziecka s poj ciem z kategorii praw cz owieka
Prawa dziecka są pojęciem z kategorii praw człowieka. należy: 

Prawa dziecka, podobnie jak prawa człowieka, nie zależą od wykonywanych obowiązków.

Praw nie można pozbawić, czy je zawiesić.

Jeżeli dzieci nie wykonują obowiązków, można je ukarać, na przykład - nie dając nagrody, pozbawiając przywilejów, ale nie praw.


ad