elementet e gjuh s c n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elementet e gjuhës C++ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elementet e gjuhës C++

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Elementet e gjuhës C++

14 Views Download Presentation
Download Presentation

Elementet e gjuhës C++

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Elementet e gjuhës C++

 2. Elementet e gjuhës C++ • Elementet e kësajgjuhejanë: • tëdhënat • identifikatorët • konstantet • variablat • pointerët • operatorët • dheshprehjetaritmetikore

 3. Tëdhënat • Informatatqëijepenkompjuteritnënjëformëtëkuptueshmepërtë, quhentëdhëna(ang data) • Tipet e tëdhënavejanë: • int • float • double • char • bool

 4. Numrat e plotë • Tipat e tëdhënave, tetëcilëtparaqitetshkurtesaint, u përkasinnumravetëplotë • Tëdhënat, tipat e tëcilëvefillojnë me fjalën unsigned, paraqesinnumrat e plotë pa parashenjë

 5. Numratdhjetorë • Tëdhënat e tipavefloat dhe double u përkasinnumravedhjetorë (numraverealë) • Numrat me pikëfikse • 44743 • -76582 • Numrat me pikëtëlëvizshme • 385e5 • -743e11 • 642341e-8

 6. Tëdhënatkarakter • Tëdhënattekstuale, tëcilatpërmbajnëshkronja, shifranumerikeosesimboletëtjera, nëkompjuterruhensitëdhënatëtipitkarakter • Në C++ shfrytëzohet 1 bajtpërruajtjen e njëvleretëkëtij tipi nëbazëtëkodit ASCII (American Standard Code for Information Interchange) • Tëdhënat e tipitchar kompjuteritijepen duke ishkruaratonëthonjëza: • ‘a’ • ‘?’ • ‘3’

 7. Hapësiramemorueseqëshfytëzohet • Përruajtjetëtëdhënavetëtipittëcaktuar, kompjuterishfrytëzonnjëhapësirëmemoruesetëcaktuar • Pshpërvendosjenëmemorietëtëdhënavetëtipitlong double shfrytëzohen 10 bajtë

 8. Tëdhënat

 9. Stringjet • Vargjet e simbolevetëndryshme (shkronjave, numravedhesimbolevespeciale), përkatësishttekstet e çfarëdoshmetëshkruarabrendathonjëzave, quhenstringje (ang string) • Stringjetformohensivargjetëkarakterëve • Stringuicilinukpërmbanasnjëkarakterquhet string izbrazët (“ “)

 10. Vleratlogjike • True (e vërtetë) • False (e pavërtetë) • Këtodyvleranëkompjuterruhensinumratëplotëpozitivë, 0 dhe 1 • Variablatqëshfrytëzohenpërruajtjen e tëdhënavelogjike, deklarohensivariablatëtipitbool

 11. Identifikatorët • Njësitëelementarememoruesenëtëcilatvendosentëdhënatdherezultatet e programeveemërohen duke përdoruridentifikatorët • Identifikatorëtpërdorenpëremrat e konstanteve, variablave, nënprogramevedhestrukturavetëtjeratëpërfshiranë program • Formohensikombinimishkronjave, numravedhenënviza(_) • Simboliiparëduhettëjetëshkronjëose _

 12. Identifikatorëtshembuj • Identifikatorëtqëlejohen • nata • _Fillimi • a23_44 • Identifikatorëtqënuklejohen • 4dite • nata+dita • libri& • karakterët !, $, &, >, +, ë, ç etj • fjalëtkyçetë C++ nuklejohentëpërdorensiidentifikatorëpsh else, cout, if, while • Nukmerrensiidentifikatorëtënjëjtë • nata • Nata • NATA • natA