spr vn dokumenty dost rozhodnut odvol n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Správní dokumenty - žádost, rozhodnutí, odvolání PowerPoint Presentation
Download Presentation
Správní dokumenty - žádost, rozhodnutí, odvolání

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Správní dokumenty - žádost, rozhodnutí, odvolání - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Správní dokumenty - žádost, rozhodnutí, odvolání. Monika Čablová Markéta Svobodová Vítek Pergler. VSRR, 1. ročník. Správní dokument. Dokument vydaný orgány státní moci a správy či dalšími korporacemi při výkonu povinností uložených zákonem či obdobným právním aktem. Žádost.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Správní dokumenty - žádost, rozhodnutí, odvolání' - andrew


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spr vn dokumenty dost rozhodnut odvol n

Správní dokumenty - žádost, rozhodnutí, odvolání

Monika Čablová

Markéta Svobodová

Vítek Pergler

VSRR, 1. ročník

spr vn dokument
Správní dokument
 • Dokument vydaný orgány státní moci a správy či dalšími korporacemi při výkonu povinností uložených zákonem či obdobným právním aktem.
slide3
Žádost
 • je to nejčastější úřední písemnost
 • žádost je nějaký požadavek nebo prosba, která je adresována příslušné instituci
formy dosti
Formy žádosti
 • ÚSTNÍ ŽÁDOST

- v některých případech je vhodnější sdělit svou žádost ústní formou (př. žádáte-li svého souseda o ruku jeho dcery)

 • PÍSEMNÁ ŽÁDOST

- používá se při formálnějších záležitostech

k emu dost slou
K čemu žádost slouží?
 • povolení nebo schválení nejrůznějších návrhů
 • opatření
 • vyřešení stížnosti
 • zajištění úprav změn popř. výjimek
n le itosti dosti
Náležitosti žádosti
 • fyzická osoba:

- čistá A4

uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování

 • právnická osoba:

- dopisní předtisky

uvede svůj název nebo obchodní firmu, IČ nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování

stylizace dosti
Stylizace žádosti
 • pečlivá, jasná, stručná, spíše neosobní
 • nemá obsahovat jazykové prostředky citově zabarvené
 • oslovení zpravidla odpadá
 • písemnost začíná výstižným uvedením důvodu a žádostí
 • na závěr je vhodné vyslovit přesvědčení, že očekáváme včasné vyřízení
 • nemusíme zakončovat pozdravem
 • nakonec vlastnoručně podepíšeme
jak napsat dost
Jak napsat žádost?
 • vlevo nahoře uvedeme adresáta
 • pod adresáta věc (tj. heslovitě to, o co žádáme)
 • žádost zdůvodníme (uvedeme všechny pravdivé údaje, které mohou žádost podpořit)
 • v závěru můžeme vyjádřit poděkování za předpokládané kladné vyřízení žádosti
 • na konci žádosti je pak kromě pozdravu nezbytný čitelný podpis (s adresou; tu jindy umísťujeme v záhlaví dopisu) a datum
p klady dost
Příklady žádostí
 • žádost o povolení kácení dřevin
 • žádost o rozvod
 • žádost o přídavky
 • žádost o vydání rybářského lístku
 • žádost o vydání osvědčení o státním občanství
 • žádost o místo
 • žádost o rozvázání pracovního poměru

rozhodnut
Rozhodnutí
 • musí být vydáno orgánem k tomu příslušným
 • vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci
 • musí obsahovat předepsané náležitosti
 • vyhotovuje se v písemné formě
n le itosti rozhodnut
Náležitosti rozhodnutí
 • VÝROKOVÁ ČÁST
 • ODŮVODNĚNÍ
 • POUČENÍ
v rokov st
Výroková část
 • popsání řešené otázky, která je předmětem řízení
 • uvedení právních ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno
 • označení účastníků FO a PO
 • dále se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popř. jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění
 • může obsahovat jeden nebo více výroků
od vodn n
Odůvodnění
 • uvedou se důvody výroku nebo výroků rozhodnutí
 • podklady pro jeho vydání
 • úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení
 • informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků
 • odůvodnění není třeba, jestliže správní orgán 1.stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví
pou en
Poučení
 • uvede se, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává
 • pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v poučení uvedena
ozn men rozhodnut
Oznámení rozhodnutí
 • rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením písemného stejnopisu do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením
lh ty pro vyd n rozhodnut
Lhůty pro vydání rozhodnutí
 • bezodkladně v jednoduchých věcech, obvykle na podkladech písemného materiálu
 • 30 dnů v běžných věcech
 • 60 dnů ve složitých věcech
p klady rozhodnut
Příklady rozhodnutí
 • rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR
 • rozhodnutí soudu
 • rozhodnutí o ne/přijetí na vysokou školu
 • rozhodnutí o stipendiu
 • rozhodnutí o stavebním povolení

odvol n
Odvolání
 • odvolání je řádný opravný prostředek, kterým lze napadnout nepravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu I. stupně
 • odvolání podává zpravidla sám účastník správního řízení
odvol n pod v
Odvolání podává
 • státní zástupce
 • obžalovaný (příp. jeho obhájce)
 • poškozený
 • zúčastněná osoba
 • příbuzní obžalovaného v přímém pokolení
odvolac lh ta
Odvolací lhůta
 • lhůtu 15 dnů k podání odvolání stanovuje zákon
 • lhůta počíná běžet okamžikem doručení písemného vyhotovení rozsudku osobě, která má právo odvolání podat
 • včas podané odvolání má odkladný účinek
n le itosti odvol n
Náležitosti odvolání
 • označení správního orgánu, jemuž je určeno
 • údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje
 • v jakém rozsahu rozhodnutí napadá (není-li uveden rozsah, platí, že se účastník domáhá zrušení celého rozhodnutí)
 • a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávností rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo
povinnost spr vn ho org nu
Povinnost správního orgánu
 • vyrozumět ostatní účastníky řízení o obsahu podaného odvolání
 • vyzvat je, aby se vyjádřili a podle potřeby doplnili řízení
 • přezkoumat napadené rozhodnutí
 • změnit rozhodnutí v části odůvodnění, je-li to nutné
 • zrušit rozhodnutí, jsou-li důvody, jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí
 • proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat
p klady odvol n
Příklady odvolání
 • odvolání proti soudnímu rozhodnutí
 • odvolání na vysokou školu
 • odvolání proti známce
 • odvolání k přestupkové komisi

zdroje
Zdroje
 • obchodní korespondence pro střední školy
 • http://www.jaknapsat.cz/
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/
 • http://www.pef.czu.cz/cs/