ori ntatie 1 zorgroute n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ori ëntatie 1-Zorgroute PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ori ëntatie 1-Zorgroute

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Ori ëntatie 1-Zorgroute - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Ori ëntatie 1-Zorgroute. 7 mei 2007. Uitgangspunten. Afstemming op onderwijsbehoeften Preventief en pro-actief denken en handelen ‘t Is de leerkracht die er toe doet Begeleiding aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zoveel mogelijk binnen de groep

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ori ëntatie 1-Zorgroute' - andrew


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uitgangspunten
Uitgangspunten
 • Afstemming op onderwijsbehoeften
 • Preventief en pro-actief denken en handelen
 • ‘t Is de leerkracht die er toe doet
 • Begeleiding aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zoveel mogelijk binnen de groep
 • Werken met groepsplannen en groepsbesprekingen als basis
 • Positieve aspecten van de leerling, leerkracht en ouders zijn belangrijke aangrijpingspunten
 • Vanuit systeemdenken: dit kind in deze groep bij deze leerkracht in deze school en met deze ouders
uitgangspunten vervolg
Uitgangspunten (vervolg)
 • Actieve participatie van het kind
 • Ouders zijn een belangrijke partner
 • De werkwijze is systematisch en transparant
 • De directeur stuurt het proces aan, gericht op samenhang en continuïteit in beleid
 • Ondersteuning van de intern begeleider als sleutelfiguur
 • Impulsen voor kwaliteitsverbetering
 • Aandacht voor instroom en uitstroom
 • Samenwerken in de regio
handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken

1) Evalueren groepsplan en verzamelen leerlinggegevens

6) Uitvoeren van het groepsplan

2) Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

realiseren

waarnemen

5) Opstellen van het groepsplan

plannen

begrijpen

3) Benoemen van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen

4) Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften

slide5

Intern handelen

1) Evalueren/

verzamelen

2) Signaleren

waarnemen

6) Uitvoeren

groepsplan

Groeps-bespreking

leerlingen

realiseren

Oudergesprek

begrijpen

leerkracht

ouders

4) Clusteren

5) Opstellen

groepsplan

3) Onderwijsbehoeften

benoemen

Leerlingen-bespreking

plannen

Individueel handelingsplan

Oudergesprek

Extern handelen

Externe zorg

Consultatie

en begeleiding

Onderzoek

Verwijzing

stap 1 evalueren verzamelen
Stap 1: evalueren/verzamelen
 • Evalueren vorig groepsplan
 • Toetsen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Observaties
 • Analyses van werk
 • Gesprekken met kinderen (ouders)

Handelingsgerichte informatie voor benoemen

onderwijsbehoeften

stap 2 signaleren leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Stap 2: Signaleren leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Welke leerlingen hebben specifieke

onderwijsbehoeften?

Denk óók aan:

 • leerlingen met leer- en ontwikkelingsvoorsprong
 • leerlingen met eigen leerstijl
stap 3 benoemen van de onderwijsbehoeften
Stap 3: Benoemen van de onderwijsbehoeften

Wat zijn de onderwijsbehoeften van de leerlingen?

Bijzondere aandacht voor leerlingen uit stap 2

Omschrijving:

 • welk(e) doel(en) zijn voor deze leerling

haalbaar in de komende periode?

 • wat heeft het kind nodig om dit/deze te bereiken?
stap 4 clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
Stap 4: Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften

Op basis van patronen in groepsoverzicht kiest de

leerkracht voor activiteiten met de hele groep,

subgroepen en/of individuele leerlingen

Hoe kunnen leerlingen van en met elkaar leren?

Clustering moet haalbaar zijn qua klassenmanagement

slide10

Subgroep 1

standaard-aanbod + aanvullend(e) doelen

Subgroep 2

standaard-aanbod + aanvullend(e) doelen

Basisgroep

standaardaanbod

Extra groep

Eigen aanbod (eigen doelen)

stap 5 opstellen groepsplan
Stap 5: Opstellen groepsplan

Op basis van de onderwijsbehoeften van de

leerlingen en gekozen clustering wordt kernachtig

het aanbod voor een periode gepland:

 • doelen/gewenste situatie
 • inhoud (wat) en aanpak (hoe)
 • organisatie
 • evaluatie
stap 6 uitvoeren groepsplan
Stap 6: Uitvoeren groepsplan

Inroosteren activiteiten uit groepsplan

(weekrooster)

Tussentijds verzamelen gegevens over leerlingen en

observeren resultaat van het aanbod

groepsbespreking
Groepsbespreking

Leerkracht en intern begeleider

Voorbereiding groepsbespreking

 • Groepsoverzicht invullen
 • Concept groepsplan

Tijdens groepsbespreking

 • Evalueren vorig groepsplan
 • Bespreken groepsoverzicht en concept groepsplan

op basis van bespreekpunten van de leerkracht zelf

 • Afspraken leerkracht en intern begeleider
 • Eventueel aanmelden leerling voor leerlingenbespreking
leerlingenbespreking
Leerlingenbespreking

Aanwezig: leerkracht, intern begeleider, extern

begeleider

Vooraf en achteraf overleg met de ouders

Doel leerlingenbespreking

 • Begrijpen en benoemen onderwijsbehoeften leerling
 • Wegnemen of verminderen handelingsverlegenheid leerkracht
 • Indien dit niet lukt: bovenschools onderzoek of begeleiding vragen (op basis van een duidelijke vraag)

Leerlingenbespreking is schakelmoment naar

bovenschools niveau

bovenschools niveau
Bovenschools niveau
 • Handelingsgerichte diagnostiek (onderwijsbehoeften)
 • Consultatie en begeleiding

(leerkracht en intern begeleider)

 • Verwijzing
 • SBO (PCL) , SO (CvI)
 • Jeugdzorg, GGZ, Maatschappelijk werk
ervaringen scholen sco kohnstamm
Ervaringen scholen SCO-Kohnstamm
 • Invoering 1-zorgroute is intensief
 • Meerjarig traject: gefaseerd invoeren
 • Zorgroute sluit aan bij dagelijkse onderwijspraktijk
 • Denken en werken in termen van onderwijsbehoeften ervaren leerkrachten als verbetering
 • Bevordert de overdracht en continuïteit
 • Alle leerlingen krijgen aandacht, ook meerbegaafde leerlingen
 • Kwaliteitsimpuls op schoolniveau
 • Grote verschillen tussen leerkrachten, dat vraagt om maatwerk
 • Intern begeleider speelt een cruciale rol
aandachtspunten op schoolniveau
Aandachtspunten op schoolniveau
 • Zicht op en gebruik van leer- en ontwikkelingslijnen m.b.t. doelgericht werken en prioriteiten stellen
 • Leerlingvolgsysteem verbeteren, aandacht voor observeren, analyseren werk en gesprekken met kinderen
 • Inzetten en uitbreiden van differentiatievormen en effectief klassenmanagement
 • Inbedding 1-zorgroute in zorgstructuur en jaarplanning
 • Verkorting administreren door digitalisering
 • Andere (coachende) rol van intern begeleider
 • Competente externe schoolbegeleiders; leerlingbegeleiding en procesbegeleiding
verschillende varianten
Verschillende varianten
 • Werken aan een ‘levende’ visie met draagvlak in het team
 • Uitbreiden van leerkrachtvaardigheden door training en praktijkervaring opdoen
 • Implementeren van de 1-zorgroute als cyclisch proces
aandachtpunten bovenschools niveau
Aandachtpunten bovenschools niveau
 • Gemeenschappelijk referentiekader
 • Convenant voor samenwerken in de regio (passend onderwijs)
 • Taken PCL/Zorgplatform
 • Samenwerking/relatie tussen school en bovenschools (ZAT, intern zorg team e.d.)
 • Positie SBO binnen SWV
 • Samenwerking met RECs (CvI)
 • Samenwerking met Jeugdzorg, GGZ en MW
afstemmen met sbo
Afstemmen met SBO
 • Rol van PCL; communicatie
 • Rol van Commissie van Begeleiding
 • Instroom en uitstroom leerlingen
 • Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief
 • Groeperen van leerlingen
 • Groepsbesprekingen/leerlingenbesprekingen
 • Groepsplan versus handelingsplan
fasen invoering in swv school
Fasen invoering in SWV/school
 • Past 1-zorgroute bij visie/beleid?
 • Oriëntatie:welke weg is voor ons geschikt?
 • Voorbereiding
 • Uitvoering stappen/cycli
 • Monitoren, evalueren, bijstellen en ontwikkelen
 • Borgen in SWV/school (jaarplanning, zorgstructuur, ketenmanagement)

N.B. Zowel per school als per SWV is het maatwerk!

succesindicatoren invoering in swv
Succesindicatoren invoering in SWV
 • 1-zorgroute past bij lange termijnbeleid
 • Draagvlak bij alle actoren
 • Ondersteuning vanuit schoolbesturen
 • Krachtig leiderschap
 • Integrale visie als gemeenschappelijk kader
 • Bekend met handelingsgericht werken
 • Goede werkrelaties; jeugdzorg, RECs, gemeenten
 • Bovenschoolse netwerken (uitwisselen ervaringen)
 • Bereidheid om tijd en financiën te investeren
 • Competente externe (proces)begeleiders
meer info
Meer info
 • Gea Spaans WSNS+
 • Sonja de Lange s.delange@nto-effekt.nl