slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Współpraca szkoły z przedsiębiorstwem w zakresie szkolenia praktycznego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Współpraca szkoły z przedsiębiorstwem w zakresie szkolenia praktycznego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Współpraca szkoły z przedsiębiorstwem w zakresie szkolenia praktycznego - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Współpraca szkoły z przedsiębiorstwem w zakresie szkolenia praktycznego i teoretycznego z perspektywy przedsiębiorstwa Grażyna Kowalik. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan wykładu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Współpraca szkoły z przedsiębiorstwem w zakresie szkolenia praktycznego' - andralyn-lee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Współpraca szkoły z przedsiębiorstwem

w zakresie szkolenia praktycznego

i teoretycznego z perspektywy przedsiębiorstwa

Grażyna Kowalik

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

slide2
Plan wykładu
 • Charakterystyka przedsiębiorstwa.
 • Przesłanki podjęcia współpracy w zakresie praktycznej nauki zawodu.
 • Przebieg współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych.
 • Organizacja praktycznej nauki zawodu.
 • Wnioski.
slide3

WAGREM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Kolejowa 146-200 Kluczbork

NIP – 751-16-18-265 REGON 532210599KRS 0000047743 – Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy

Prezes Zarządu – Jan Kowalik

tel. 77 414 41 65 do 67www.wagrem.pl

slide4
45% udziałów zostało przewłaszczone przez Skarb Państwa.
 • 55% udziałów PKP S.A. - przeniesione prawo użytkowania na rzecz PKP CARGO S.A. w okresie od 13 lutego 2009 roku do 31 marca 2010 roku.

1. Charakterystyka Spółki

WAGREM sp. z o.o. rozpoczęła działalność 1 października 2001 roku. Powstała w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa PKP S.A. na podstawie Ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (D.U. z 2000r. nr.84 poz.948).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 444 000 zł.

Udziały w kapitale zakładowym objęte zostały w następujący sposób:

slide5
Podstawową działalnością Spółki jest działalność usługowa w zakresie naprawy wagonów towarowych i części wagonowych.

Największym odbiorcą Spółki jest PKP CARGO S.A. o udziale 90% sprzedaży usług. Pozostały udział stanowią inne spółki Grupy PKP oraz odbiorcy spoza Grupy PKP.

Konkurencja na rynku przewozów towarowych wymusza na przewoźnikach większe zainteresowanie potrzebami klienta. Dlatego obserwuje się wzrost popytu na modernizację i odbudowę eksploatowanych, wagonów. Spełnienie tych potrzeb wymaga zapewnienia bezpieczeństwa oraz niezawodności ruchu kolei, co można osiągnąć dzięki systematycznemu wykonywaniu napraw okresowych taboru kolejowego.

slide6

Misją WAGREM sp. z o.o. jest

świadczenie usług w zakresie naprawy

wagonów towarowych, spełniających wysokie

standardy jakości oraz zaspokajające

oczekiwania klientów i przynoszące

satysfakcję pracownikom.

slide7

Oferta usługowa Spółki obejmuje:

 • naprawy okresowe (główne, rewizyjne, bieżące) wagonów towarowych,
 • naprawy poawaryjne wagonów towarowych,
 • modernizacje wagonów,
 • odbudowę wagonów towarowych,
 • serwisowanie wagonów,
 • likwidację środków trwałych – cięcie wagonów,
 • naprawy i regenerację części wagonowych, w tym:
 • zawory rozrządcze,
 • nastawiacze klocków hamulcowych,
 • przetaczanie okręgów tocznych zestawów kołowych,
 • rewizja łożysk zestawów kołowych,
 • regeneracja sprzęgów powietrznych,
 • śrutowanie konstrukcji metalowych.
slide8

WAGREM sp. z o.o. wykonuje naprawy wysokiej jakości, dzięki zaangażowaniu pracowników oraz stosowaniu innowacyjnych technologii napraw.

Innowacyjność napraw wagonów świadczonych przez Spółkę polega w szczególności na wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu do diagnostyki podzespołów wagonowych:

 • komputerowego stanowiska do badań zaworów rozrządczych Oerlikon i Knorr,
 • przenośnego komputerowego stanowiska do przeprowadzania prób hamulca pneumatycznego w wagonach towarowych,
 • komputerowego stanowiska do badań sprężyn zawieszenia wózka 25 TN, 26 TN i 3 TN,
 • komputerowego stanowiska pomiarowego do badania zderzaków, aparatów cięgła i resorów,
 • komputerowego systemu diagnostyki z pomiarem nacisków kół i z modułem wymuszająco-pomiarowym.
slide9

Obecnie Spółka zatrudnia 325 pracowników, w tym:

 • 236 pracowników zajmujących się naprawą wagonów towarowych i naprawą części wagonowych,
 • 41 pracowników zajmujących się zaopatrzeniem grup naprawczych oraz utrzymaniem infrastruktury,
 • 19 pracowników młodocianych,
 • 29 pracowników administracyjnych.
slide10
WAGREM sp. z o.o. postrzegana jest na rynku jako wiarygodny partner, wykonujący usługę naprawy wagonów towarowych o wysokiej jakości.

Wysoką pozycję Spółka osiągnęła dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu pracowników czego potwierdzeniem są otrzymane certyfikaty oraz prestiżowe nagrody i wyróżnienia.

slide14
2. Przesłanki podjęcia współpracy w zakresie praktycznej nauki zawodu.

Zmiany w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw stale wywołują wiele nowych zjawisk w obszarze zarządzania firmą.

Głównie dzięki zatrudnionym pracownikom przedsiębiorstwa mogą osiągać swoje cele. Zasadniczym warunkiem tego jest pozyskanie odpowiedniej liczby pracowników wykazujących pożądane cechy i takiego oddziaływania na nich, aby uzyskać ich należyte zaangażowanie w realizacji zadań przedsiębiorstwa.

W procesie tym konieczne jest integrowanie interesów przedsiębiorstwa i pracownika.

slide15
Do ważnych zadań działów personalnych jest wzmocnienie motywacji pracowników, ich zaangażowania i poświęcenia w pracy, co przyczynia się do poprawy wyników przedsiębiorstwa i zatrzymania utalentowanych pracowników.

Przedsiębiorstwa muszą teraz dbać o poziom zaangażowania swojej kadry dużo bardziej niż kiedykolwiek, aby osiągnąć wysoką efektywność.

Dzisiaj pracownicy mają coraz wyższe oczekiwania w stosunku do swoich firm bowiem nic nie dzieje się bez ludzi, lecz wszystko poprzez nich.

Zatem rynek pracy staje się coraz bardziej rynkiem pracownika dlatego pracodawca musi zabiegać o kadrę, nie tylko tę wysoko wykwalifikowaną, ale również tę szeregową.

slide16

Spółka w nowych warunkach gospodarowania sukcesywnie inwestuje w doskonalenie pracowników poprzez:

 • umożliwienie nauki w szkołach wyższych i podyplomowych,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników szeregowych, w tym: udział w specjalistycznych szkoleniach, kursach,
 • współudział pracowników (głównie szeregowych) przy budowaniu stanowisk diagnostycznych.
slide17
Podjęcie współpracy w zakresie praktycznej nauki zawodu było kolejnym działaniem w kierunku nowoczesnego systemu motywacyjnego, właściwego z punktu widzenia wspierania długofalowego rozwoju Spółki i przewagi konkurencyjnej.

Decyzję w sprawie podjęcia praktycznej nauki zawodu poprzedzono oceną sytuacji Spółki za pomocą analizy SWOT.

slide19
Analiza SWOT pozwoliła na określenie wariantów strategicznych sytuacji Spółki, np. czy inwestować eliminując własne słabe strony, czy inwestować i budować przewagę konkurencyjną, czy też wycofać się z danego rodzaju działalności lub segmentu rynku.

Dokonano wyboru inwestycji eliminującej słabe strony i zmniejszającej zagrożenia. Podjęcie takiej decyzji wynikało z doświadczenia lat poprzednich, gdzie funkcjonowały szkoły o profilu kolejowym. Spółka zatrudnia pracowników, dawnych uczniów szkół kolejowych. Stąd wiemy, że pracownika młodocianego można wyszkolić na dobrego pracownika potrzebnego do pracy, z odpowiednimi umiejętnościami przy naprawie wagonów.

slide20

W tym celu podjęto odpowiednie działania kierując się zasadą małych kroków, jakie warto realizować aby osiągnąć pożądany cel. Podjęte działania to:

 • Przygotowanie kadry do praktycznej nauki zawodu (instruktorzy).
  • Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku (kursy pedagogiczne). Obecnie przeszkolono 30 pracowników.
  • Dostosowanie struktury produkcyjnej do pracy z pracownikami młodocianymi tzn., każdy instruktor oprócz swoich zadań ma obowiązek przygotowania pracownika młodocianego do zawodu ślusarza.
slide21
Wybór Głównego Instruktora praktycznej nauki zawodu.
 • Przygotowanie dla pracowników młodocianych, stanowisk pracy wyposażonych w przyrządy i narzędzia potrzebne do nauki zawodu ślusarza.
 • Przygotowanie pomieszczeń socjalnych dla pracowników młodocianych.
 • Zatrudnienie pracowników młodocianych.
  • Współpraca z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku. Obecnie do zawodu ślusarza przygotowuje się 19 uczniów.
slide22
3. Przebieg współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych

Współpraca ze szkołą przebiega w dwóch wymiarach:

 • w zakresie programu edukacyjnego, w tym:
  • szkoła udostępniła opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej program nauki zawodu ślusarza, który określa zasady kształcenia praktycznego i stanowi instrukcję przygotowania ucznia do egzaminu zawodowego,
  • firma umożliwiła przedstawicielowi szkoły obserwację pracy uczniów podczas praktycznej nauki zawodu, w celu dostosowania teorii do charakteru pracy i możliwości technicznych Spółki.
slide23
w zakresie społecznym - konsultacje z wychowawcami i pedagogiem, w tym:
  • spotkania Głównego Instruktora z poszczególnymi wychowawcami klas w celu omówienia pracy uczniów w Spółce,
  • dostarczanie semestralnych ocen i wpisywanie ich do dziennika,
  • konsultacje z wychowawcą i pedagogiem szkolnym w sytuacji zaistnienia problemów wychowawczych w celu ich rozwiązania.
slide24
4. Organizacja praktycznej nauki zawodu

Koordynatorem praktycznej nauki zawodu w WAGREM sp. z o.o. jest Główny Instruktor.

Zadania Głównego koordynatora:

 • planowanie zajęć praktycznej nauki zawodu i ustalanie zadań instruktorom zgodnie z programem nauczania w zawodzie ślusarza,
 • nadzór pracy wykonywanej przez instruktorów,
 • sporządzanie harmonogramów zajęć pracy uczniów na działach,
 • prowadzenie dziennika zajęć praktycznej nauki zawodu,
 • stały kontakt z rodzicami uczniów,
 • reprezentowanie Spółki na zewnątrz w zakresie praktycznej nauki zawodu,
 • kontrolowanie realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
slide25
L E G E N D A

Dział 1 – Warsztat Uczniowski

Dział 2 – Warsztat Elektryczny

Dział 3 – Warsztat Mechaniczny

i Narzędziownia

Dział 4 – Warsztat SAB

Dział 5 – Warsztat Tokarni

Dział 6 – Warsztat Hamulcowy

Dział 7 – Warsztat Łożyskowni

Dział 8 – Warsztat Spawalni

Dział 9 – Warsztat Zaworowni

Dział 10 – Warsztat Resorów i Zderzaków

Linią czarną zaznaczone są przejścia uczniów przez działy.

Linią czerwoną zaznaczone są ponowne przejścia uczniów klasy II i III na Dział 1 (warsztat uczniowski) w celu odbycia egzaminu próbnego z podstaw ślusarstwa.

slide26
Egzamin próbny przeprowadza się w każdym półroczu szkolnym.

Egzamin próbny ma na celu:

 • sprawdzenie umiejętności,
 • ocenę rozwoju uczniów w Spółce,
 • wprowadzenie ewentualnych korekt programowych.
slide27
Za opiekę i przygotowanie uczniów do zawodu ślusarza, Spółka dodatkowo wynagradza instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Za cały miesiąc opieki nad uczniem instruktor otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w granicach minimalnego wynagrodzenia.

slide28
Uczniowie zatrudniani są w Spółce jako pracownicy młodociani na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Korzyści wynikające z zatrudnienia:

 • wynagrodzenie wyższe (o 30%) niż określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • premie za osiągane wyniki w nauce zawodu,
 • korzystanie ze wszystkich świadczeń wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników WAGREM sp. z o.o.,
 • korzystanie ze świadczeń wynikających z przepisów BHP (odzież robocza, środki czystości, posiłki profilaktyczne, napoje),
 • po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu możliwość podjęcia zatrudnienia na czas nieokreślony w Spółce, z zaliczonym stażem pracy wynikającym z praktycznej nauki zawodu.
slide29
5. Wnioski

Praktyczna nauka zawodu organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniami umowę o pracę przynosi korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i dla przyszłego pracownika.

 • Pozyskanie pracowników z kompetencjami technicznymi tj.:
  • wiedza techniczna i umiejętności związane ze stosowanymi maszynami, narzędziami i przyrządami,
  • wiedza techniczna i umiejętności związane ze stosowanymi materiałami,
  • wiedza techniczna związana ze stosowanymi technologiami.
slide30
Umiejętności społeczne m.in. komunikowanie się, współdziałanie w grupie – pracownicy młodociani przygotowują się do zawodu w rzeczywistych warunkach.
 • Brak konieczności adaptacji nowo przyjętych pracowników.
 • Zaspakajanie potrzeb rynku pracy.
 • Większe szanse na zatrudnienie.
 • Motywacja wewnętrzna, która charakteryzuje się pojawieniem samoczynnie bodźców, sprawiających, że pracownicy zachowują się w określony sposób. Do tych bodźców należą m.in. odpowiedzialność, swoboda działania, możliwość wykorzystania i rozwoju umiejętności, interesująca i stawiająca wyzwania praca oraz możliwość awansu.
slide31
Obecny program praktycznej nauki zawodu nie jest pozbawiony barier. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawienie poziomu przygotowania teoretycznego w szkole, co wpłynie na lepsze wykorzystanie czasu pracy przeznaczonego na praktyczną naukę zawodu.

Zauważamy, że:

 • uczniowie mają trudności z podstawami matematyki oraz czytaniem rysunku technicznego,
 • uczniowie powinni uczyć się posługiwania programami komputerowymi (np. Autocad),
 • uczniowie powinni ćwiczyć wyobraźnię,
 • na rynku brakuje fachowej literatury w zakresie przygotowania do zawodu ślusarza.
slide32
Podsumowując należy jeszcze raz zaznaczyć, że współczesne przedsiębiorstwa, wskutek globalizacji procesów gospodarczych, stanęły w obliczu nowych wyzwań.

Dzisiaj funkcjonują w warunkach nie spotykanej dotychczas dynamiki zmian, charakteryzującej się silną konkurencją, rosnącymi wymaganiami w zakresie jakości oraz korzystnej ceny, innowacjami, uwarunkowaniami prawnymi, politycznymi, społecznymi jak również zmianami w systemach wartości i poziomie wykształcenia.

slide33
W obliczu tych zmian przedsiębiorstwa chcą zatrudniać pracowników, dzięki którym mogą osiągać swoje cele. Dlatego ważne jest aby na rynku pracy pojawiło się jak najwięcej wykwalifikowanych pracowników, spełniających oczekiwania pracodawców.

Wszyscy (państwo, nauczyciele, przedsiębiorcy oraz rodzice) jesteśmy odpowiedzialni za edukację na rynku pracy. Tylko równoczesna współpraca i współdziałanie wszystkich zainteresowanych na różnych poziomach zapewni właściwą edukację młodych ludzi. Sama szkoła nie jest w stanie dostosować oferty kształcenia do rynku pracy.

slide34

Dziękuję za uwagę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki