1 / 12

Predstavitev slovenske lesne tehnološke platforme LESNI PROIZVODI

Predstavitev slovenske lesne tehnološke platforme LESNI PROIZVODI. Prof.dr. Marko Petrič Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo. Lesna in pohištvena industrija v Sloveniji v letu 2004 ( vir: http://www.gzs.si/) ).

analu
Download Presentation

Predstavitev slovenske lesne tehnološke platforme LESNI PROIZVODI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Predstavitev slovenske lesne tehnološke platformeLESNI PROIZVODI Prof.dr. Marko Petrič Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

 2. Lesna in pohištvena industrija v Sloveniji v letu 2004 (vir:http://www.gzs.si/) ) • DD20 – obdelava in predelava lesaDD36 – proizvodnja pohištva • 991 lesnopredelovalnih družb:931 malih, 34 srednjih in 26 velikih • 21.394 zaposlenih

 3. Lesna in pohištvena industrija v Sloveniji v letu 2004 (vir:http://www.gzs.si/) ) • Neto dobiček: 2,8 milijarde SIT (2003 izguba!) • Dodana vrednost: +7,5 %

 4. Lesna in pohištvena industrija v Sloveniji v letu 2004 (vir:http://www.gzs.si/ ) • Slovenski lesarji so izraziti neto izvozniki (izvoz 1,3 mlrd EUR: uvoz: 550 mio EUR) • Nemčija, Italija, Hrvaška, Avstrija, Francija

 5. Lesna in pohištvena industrija v Sloveniji v letu 2004 (vir:http://www.gzs.si/ ) • Dodana vrednost na zaposlenega:DD20 17.430 EUR (v letu 2003 16.210 EUR)DD36 17.061 EUR (v letu 2003 16.236 EUR) • Dodana vrednost na zaposlenega v vseh gospodarskih družbah 27.944 EUR, v predelovalnih dejavnostih pa 26.063 EUR.

 6. Vzpodbuda za razvoj: evropska FTP in njen slovenski sestavni del SLTP • Namen FTP in SLTP: zastaviti dolgoročno razvojno strategijo ki bo imela široko podporo gospodarstva, znanosti in politike. • Osrednji poudarek FTP je na sonaravnosti, saj ena izmed redkih tehnoloških platform, ki temelji na naravni in samoobnovljivi surovini

 7. Vzpodbuda za razvoj: evropska FTP in njen slovenski sestavni del SLTP • Člani sodelujejo pri načrtovanju raziskovalnih dejavnosti. Iniciativa za razvojne projekte bo na strani gospodarstva. Lesna podjetja in obrtniki bodo prek TP lahko vplivali in usmerjali raziskave ter tako prišli do najnovejših dognanj in aplikacij v poslovne namene.

 8. Inovativna in trajnostna raba lesa kot obnovljivega vira OBLIKOVANJE PAPIRNIŠTVO BIOMASA GOZDARSTVO

 9. Inovativna in trajnostna raba lesa kot obnovljivega vira: PROJEKTI • Primarna predelava – sodobne tehnologije • Sodobne (nove) obdelovalne in predelovalne tehnologije • Čim nižja poraba energije pri obdelavi in predelavi lesa • Čim manjši škodljivi vplivi predelave in obdelave lesa na okolje

 10. Inovativna in trajnostna raba lesa kot obnovljivega vira: PROJEKTI • Raziskave lastnosti lesa in metod za izboljšanje odpornosti manj trajnih lesnih vrst • Modifikacija lesa • Zaščitni pripravki na osnovi okolju prijaznih biocidov • Konstrukcijska zaščita

 11. Inovativna in trajnostna raba lesa kot obnovljivega vira: PROJEKTI • Mehanizmi razgradnje lesa z lesnimi glivami • Površinska obdelava s pripravki z manjšo vsebnostjo HOS • Novi kompozitni materiali (npr. različne specialne plošče) • Možnosti lepljenja in površinske obdelave lesnih materialov z izboljšano odpornostjo

 12. Inovativna in trajnostna raba lesa kot obnovljivega vira: PROJEKTI • Lepljeni konstrukcijski elementi • Krivljeni elementi • Skrb za optimalno izrabo lesnih ostankov za nove proizvode – lesne kompozite • Varno uničenje odpadnega lesa in lesnih izdelkov po uporabi ter izkoriščanje le-teh v energetske namene

More Related