Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in sred strokovnem izobra evanju
Download
1 / 34

PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA V POKLICNEM IN SRED. STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA V POKLICNEM IN SRED. STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU. (CPI, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, ACS, INŠPEKTORAT RS ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT). Ljubljana, 8.10.2007 Pripravila: mag.Irena Bahovec. OCENJEVANJE. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI PRAVILNIK O OCENJEVANJU ŠOLSKA PRAVILA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA V POKLICNEM IN SRED. STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU' - anahid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in sred strokovnem izobra evanju

PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA V POKLICNEM IN SRED. STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

(CPI, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, ACS,

INŠPEKTORAT RS ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT)

Ljubljana, 8.10.2007Pripravila: mag.Irena Bahovec


Ocenjevanje
OCENJEVANJE STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

 • IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 • PRAVILNIK O OCENJEVANJU

 • ŠOLSKA PRAVILA


Pojmi
POJMI STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

 • PROGRAMSKA ENOTA

  • predmeti, strokovni moduli oz. SVSpraktično usposabljanje z delom pri delodajalcu, interesne dejavnosti

  • IKK (ugotavljanje doseganja ciljev)

 • MINIMALNI STANDARD ZNANJA

  • določi strokovni aktiv oziroma učitelj

  • minimalni standard za posamezno oceno

  • ugotavljanje (učitelj- PUZ)

 • OBLIKE IN NAČINI OCENJEVANJA

  (8.člen)


 • Olska pravila
  ŠOLSKA PRAVILA STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  DOLOČI RAVNATELJ

  - mnenje UZ

  - mnenje skupnosti dijakov

  - mnenje sveta staršev


  Olska pravila 4 len
  ŠOLSKA PRAVILA, STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU4. člen

  • Šolska pravila ocenjevanja obsegajo:

   • podrobnejša merila in postopek formalno in neformalno pridobljenega znanja,

   • načrt ocenjevanja znanja,

   • načine in roke izpolnjevanja neizpolnjenih obveznosti,

   • način uresničevanja javnosti ocenjevanja,

   • način priprave osebnega izobraževalnega načrta in sodelovanje dijaka pri tem,

   • načini priprave mape učnih dosežkov,

   • vpogled in izročanje ocenjenih izdelkov,

   • največje dopustno število pisnih izdelkov na dan in na teden,

   • pogoje obveznega ponavljanja in ocenjevanja,

   • postopek odpravljanja napak pri ocenjevanju,

   • izpitni red ( prijava in odjava, pogoji opravljanja izpita, potek ustnega in pisnega izpita in druga izpitna pravila ),

   • pripravo izpitnega gradiva ( naloge, nosilce in roke ),

   • kršitve pravil pri ocenjevanju in ukrepi,

   • druga pravila in postopke v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi.


  1 priznavanje form pridobljenega znanja
  1. PRIZNAVANJE FORM. pridobljenega znanja STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  UVODNI RAZGOVOR

  PRIZNAVANJE

  - javna listina


  1 priznavanje neform pridobljenega znanja
  1. PRIZNAVANJE NEFORM. pridobljenega znanja STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  UVODNI RAZGOVOR

  PRIZNAVANJE

  - dokazila o usp., izpop.

  - certifikati

  - dokazila o izobraževanju po delu IP

  - potrdila delodajalcev

  - drugo


  Priznavanje form neform
  PRIZNAVANJE (form.- neform.) STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  PUZ določi merila za priznavanje

  - 70% primerljivih vsebin

  - 1 kreditna točka (25 ur izobraževalnega dela)

  - preizkus znanja


  Priznavanje form neform postopek
  PRIZNAVANJE (form.- neform.) STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJUpostopek

  • VLOGA + DOKAZILA

  • KOMISIJA ovrednoti znanje

   ? preizkus znanja

  • SKLEP O PRIZNANJU

   POROČILO O KAKOVOSTI


  NPK STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  • modularno oblikovani IP

  • enakovrednost znanja s katalogom znanj in spretnosti za pridobitev NPK

  • postopek za priznanje NPK


  2 na rt ocenjevanja znanja
  2. NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  Načrt ocenjevanja znanja se objavi na začetku šolskega leta in vsebuje najmanj:

  • programske enote, ki se ocenjujejo,

  • merila ocenjevanja znanja (obseg znanja, raven zahtevnosti, minimalni standard, točkovanje in podobno),

  • oblike, načine in postopke ocenjevanja (način timskega ocenjevanja in podobno),

  • koledar opravljanja obveznosti v rednem in izrednem izobraževanju,

  • ocenjevalna obdobja (obdobje, roki obveščanja o uspehu dijakov).


  3 na ini in roki izpolnjevanja neizpolnjenih obveznosti
  3. NAČINI IN ROKI IZPOLNJEVANJA NEIZPOLNJENIH OBVEZNOSTI STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  • dijak, ki napreduje z nms

  • neuspešen dijak ob ocenjevalnem obdobju

  • izredni dogodki (zdravstvene težave)

  • pedagoška pogodba

  • izredno izobraževanje


  4 na ini uresni evanja javnosti ocenjevanja
  4. NAČINI URESNIČEVANJA JAVNOSTI OCENJEVANJA STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  • seznanitev z obsegom učne snovi in ciljev

  • seznanitev z merili ocenjevanja

  • ocenjevanje in obveščanje (min. standard, meje za ocene, točkovnik,...) v razredu, oddelku

  • seznanitev z drugimi obveznostmi dijaka


  5 osebni izobra evalni na rt
  5. OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  SODELOVANJE DIJAKOV (načini)!

  • če dijak ne doseže minimalnega standarda

  • pogoji, načini, oblika, obseg in roki za doseganje zastavljenih ciljev


  6 mapa u nih dose kov
  6. MAPA UČNIH DOSEŽKOV STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  • zbirka dokazil o formalnem in neformalnem izobraževanju

  • dokazila o delovnih izkušnjah (usposabljanje, praktično delo...)

  • drugo


  7 vpogled in izro anje ocenjenih izdelkov
  7. VPOGLED IN IZROČANJE OCENJENIH IZDELKOV STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  • obvezno izročanje pisnih izdelkov dijakom

   (roki, postopek)

  • postopek vpogleda


  8 tevilo pisnih izdelkov
  8. ŠTEVILO PISNIH IZDELKOV STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  • na teden

  • na dan


  9 obvezno ponavljanje ocenjevanja
  9. OBVEZNO PONAVLJANJE OCENJEVANJA STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  • procent neuspešnih?

  • kdo je neuspešen?


  10 odpravljanje napak pri ocenjevanju
  10. ODPRAVLJANJE NAPAK PRI OCENJEVANJU STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  • šola določi postopek

  • naloge učitelja, razrednika, ravnatelja, ...

  • postopek odprave napake, če je učitelj sam ne odpravi


  11 izpitni red
  11. IZPITNI RED STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  • prijava, odjava

  • opravljanje izpitov (število v posameznem izpitnem roku, sedežni red, obnašanje dijakov, idr.)

  • dovoljeni pripomočki

  • naloge nadzornih učiteljev

  • kršitve in ukrepi


  Programski u iteljski zbor puz
  PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBOR PUZ STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  Programski učiteljski zbor pripravi:

  • načrt ocenjevanja znanja,

  • napredovanje dijaka,

  • osebni izobraževalni načrt,

  • opravljanje izpitov,

  • ponavljanje letnika,

  • ugotavljanje doseženih zmožnosti dijaka idr.

 • sestava

 • odgovornost

 • vodenje


 • Ocenjevanje znanja
  OCENJEVANJE ZNANJA STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  • ŠTEVILČNE OCENE: 2 – 5

  • OPISNE OCENE: opravil – ni opravil

  • POZITIVNE OCENE: 2 – 5; opravil


  Ugotavljanje znanja
  UGOTAVLJANJE ZNANJA STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  • nedoseganje minimalnega standarda za pozitivno oceno: nms

  • oproščen


  Usposabljanje pri delodajalcu
  USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  • dnevnik

  • obveščanje


  Vmesni preizkus
  VMESNI PREIZKUS STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  ZA DIJAKE Z INDIVIDUALNO UČNO POGODBO

  • preizkus za dijake, nadzor za delodajalce

  • VP kot obveznost 2. letnika

  • ocena: opravil

  • organ – zbornica (strokovni nadzornik)

  • potek VP

  • poročanje (šoli – letno poročilo)

  • odpravljanje pomanjkljivosti


  Napredovanje
  NAPREDOVANJE STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  • pozitivne ocene

  • opravljene druge obveznosti (obvezna udeležba idr.)

  • hitrejše napredovanje


  Ponavljanje
  PONAVLJANJE STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  • 1X v IP

  • upoštevanje opravljenih obveznosti

  • opravljanje obveznosti iz dveh letnikov?

  • OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT!

  • ponavljanje vseh obveznosti- možnost


  Splo ni uspeh
  SPLOŠNI USPEH STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  • ugotavlja PUZ

  • splošni uspeh v točkah

   npr. 10 predmetov:

   ocene 4 = 40 : 10 = 4 točke

   ocene 5x4, 5x3 = 35 : 10 = 3.5 točke


  Javne listine
  JAVNE LISTINE STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  • OCENJEVALNO OBDOBJE –

   obvestilo o uspehu v ocenjevalnem obdobju

  • IZPOLNJENE OBVEZNOSTI LETNIKA –

   letno spričevalo

  • NEIZPOLNJENE OBVEZNOSTI LETNIKA –

   obvestilo o uspehu v letniku (nms - obrazložitev)

  • PREKINITEV IZOBRAŽEVANJA –

   obvestilo o uspehu


  Kreditne to ke
  KREDITNE TOČKE STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  • IP = ŠTEVILO KREDITNIH TOČK

  • IZPOLNJENE OBVEZNOSTI PO IP = KREDITNE TOČKE

  • ROKI UGOTAVLJANJA KREDITNIH TOČK

   (ocenjevalno obdobje, letnik)


  Izpiti
  IZPITI STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  SPREJEMNI – DIFERENCIALNI – DOPOLNILNI

  • IZPITNO KOMISIJO imenuje ravnatelj (3 člani)

  • DOPOLNILNI IZPIT

   • nms

   • hitrejše napredovanje

   • izboljševanje pozitivne ocene


  Ugovor zoper oceno v javni listini
  UGOVOR ZOPER OCENO STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJUv javni listini

  PRITOŽBENA KOMISIJA

  - UGOVOR utemeljen

  (ocena – dokumentacija, ponovno ocenjevanje)

  - UGOVOR neutemeljen


  Prito ba zoper sklep o priznavanju znanja
  PRITOŽBA ZOPER SKLEP O PRIZNAVANJU ZNANJA STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  PRITOŽBENA KOMISIJA


  Ostalo
  OSTALO STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  IZREDNO IZOBRAŽEVANJE

  • smiselna uporaba pravilnika

  • navodila ministra

  • ŠV (se ne izvaja, ne ocenjuje) oproščen

  • osebni izobraževalni načrt- OBVEZNO!

  • PUZ – pooblaščeni strokovni delavec

  • IZPITI (delni, končni), izpitna komisija ob tretjem opravljanju izpita


  ad