unionens avtalsr relse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Unionens avtalsrörelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Unionens avtalsrörelse

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Unionens avtalsrörelse - PowerPoint PPT Presentation

amy-weeks
226 Views
Download Presentation

Unionens avtalsrörelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Unionens avtalsrörelse Förhandlingar inom industrin, hösten 2011

  2. November är sista förhandlingsmånaden Medlare – de opartiska ordförandena – har kommit in sedan 1 november Tröga förhandlingar Fredagen den 18 november svarade vi på deras förslag till avtal Dagsläget

  3. Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav i avtalsrörelsen

  4. Individuell lönesättning Ett-åriga avtal Löneökningar på 3,7 procent Individgarantier Bra jobb ska löna sig – tillväxt även i plånboken

  5. Konjunkturinstitutet och oberoende ekonomer Återhämtningen tar en paus Våra egna undersökningar av börsbolagen Alla seriösa bedömare säger tillväxt 2011, 2012 och 2013 Ekonomiska förutsättningar

  6. Vi har sagt nej till OpOs hemställan Alldeles för låga nivåer – 22 månadersavtal med 2,0 procent första tolv månaderna och 1,9 procent de följande 10 månaderna. I praktiken ett förslag som leder till reallönesänkningar med nuvarande inflationsmål från riksbanken Vi vill värna tjänstemännens intressen OpOs hemställan

  7. De har inte kommit med något motbud avseende löneutrymme/obefintligt löneutrymme Inte villiga att diskutera förändringar i allmänna villkor – ointresse i förhandlingarna De vill ta bort individgarantier och inte höja lägstalönerna Lokalt dispositiva lönepotter Allmän visstidsanställning i 24 månader utan omvandlingsregler Några områden större möjlighet att förlägga arbetstiden Ändrade övertidsregler med fler timmar antingen som återföring eller som allmän övertid Införa öppningsklausuler Pratar om en kris liknande den 2008-09 Vi står långt ifrån varandra Våra motparter

  8. Förhandlingarna fortsätter tillsammans med medlarna Slutlig hemställan 25 november Svar kort därefter Vi skärper vår konfliktberedskap Vad händer nu då?