1 / 14

Planer og visjoner for organisasjon og forskning

Planer og visjoner for organisasjon og forskning Stabsseminar på Randsvangen 6. og 7. november 2008. Utviklingen innenfor instituttsektoren. Fra forskerhotel til institusjoner med institusjonelt ansvar. Disposisjon. Prinsipielle og ideelle implikasjoner Implementering og bestrebelser

amory
Download Presentation

Planer og visjoner for organisasjon og forskning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Planer og visjoner for organisasjon og forskning Stabsseminar på Randsvangen 6. og 7. november 2008

 2. Utviklingen innenfor instituttsektoren • Fra forskerhotel til institusjoner med institusjonelt ansvar

 3. Disposisjon • Prinsipielle og ideelle implikasjoner • Implementering og bestrebelser • Hva (mis) lykkes vi med?

 4. Finansieringen av forskning en viktig drivkraft • Instituttsektoren mottar grunnbevilgning: fordrer institusjonell forvaltning av midlene • Store utlysninger: krever samarbeid mellom flere forskere og ofte mellom institusjoner • Flere etterspør og finansierer forskning: krever prioritering institusjonelt av hvilke oppdrag man tar på seg • Rask endringstakt i forskningspolitikken: krever en strategisk ledelse

 5. Konsekvenser for forskerne • Risikoen ved å være arbeidstaker blir mindre • Ansvar for felles virksomhet blir større: i form av prosjektakkvisisjon og i form av krav om å inngå i og bidra til en overordnet strategi

 6. Konsekvenser for ledelse og organisering – eksternt • Orientere seg om og å prioritere mellom finansieringskilder • Identifisere og påvirke potensielle oppdragsgivere • Håndheve integritet og faglig uavhengighet • Markere institusjonen

 7. Konsekvenser for ledelse og organisering – internt • Styringssignaler internt må være avstemt insentiver og styringssignaler institusjonen er underlagt eksternt • Eksterne rammebetingelser må fortolkes og implementeres på en måte som gir eierskap blant de ansatte • Institusjonen må bygge/opprettholde en identifiserbar profil: faglig og/eller tematisk • Det må bygges en kultur som understøtter faglige enkeltprestasjoner som samtidig inngår i et kollektivt/institusjonelt prosjekt • Administrative rutiner må ivareta eksterne krav til rapportering og forvaltning • Personalpolitikken må være i overensstemmelse med regler og normer i arbeidslivet forøvrig

 8. Fra fjorårets presentasjon av utfordringer • Å identifisere utfordringer er viktig for å overleve • Men: Spørsmålet om hvordan vi kan overleve: må ikke overskygge spørsmålet om hvorfor! Formål Instituttets formål er å fremme samfunnsvitenskapelig forskning. Dette innbefatter å: Drive forskning vedrørende samfunnsmessige problemstillinger innenfor industri og arbeidsliv, samfunnsliv og politikk.

 9. Hva forsøker vi å gjøre for å møte de eksterne kravene? 1 • Orientere seg om/prioritere mellom finansieringskilder: Både forskere og ledergruppen følger løpende med på utlysninger. • Identifisere og påvirke potensielle oppdragsgivere: et svært viktig punkt. Eksempler: Velferdsprogrammet, Virtuelt senter for frivillighetsforskning, IMER-utlysninger og AID

 10. Hva forsøker vi å gjøre for å møte de eksterne kravene? 2 • Håndheve integritet og faglig uavhengighet: f.eks. gjennom å insistere på bruk av avtale for oppdragsforskning og egne vedtekter • Markere institusjonen: en lang tradisjon ved ISF som ikke står i motsetning til markering skreddersydd aktuelle tema for forskningsoppdrag

 11. Lykkes vi med å innfri de eksterne kravene? • Orientere seg om å prioritere mellom finansieringskilder • Identifisere og påvirke potensielle oppdragsgivere • Håndheve integritet og faglig uavhengighet • Markere institusjonen

 12. Interne konsekvenser av eksterne rammebetingelser – hva gjør vi og lykkes vi? • Styringssignaler internt må være avstemt insentivene institusjonen er underlagt eksternt: eksempel nytt finansieringssystem for grunnbevilgningen. Stiller krav både til disponering av grunnbevilgningen og til innrettingen av forskningsvirksomheten forøvrig. • Eksterne rammebetingelser må fortolkes og implementeres på en måte som gir eierskap blant de ansatte: hvordan får vi til dette? Eks.: omlegging av FU, forskningsgruppene som fora for strategiske diskusjoner.

 13. Interne konsekvenser av eksterne rammebetingelser – hva gjør vi? • Institusjonen må bygge/opprettholde en identifiserbar profil: faglig og/eller tematisk: Eksempel: utvikling av strategiske satsinger. • Det må bygges en kultur som understøtter faglige enkeltprestasjoner som samtidig inngår i et kollektivt/institusjonelt prosjekt: økt vekt på samarbeid om søknader – innenfor gruppene men også etter matriseorganisasjonsprinsippet.

 14. Interne konsekvenser av eksterne rammebetingelser – hva gjør vi? • Administrative rutiner må ivareta eksterne krav til rapportering og forvaltning: arkiv, timeregnskap, prosjektstyring. • Personalpolitikken må være i overensstemmelse med regler og normer i arbeidslivet forøvrig: tilsettingsrutiner, HMS, fysisk arbeidsmiljø (nye kantinemøbler!)

More Related