1 / 7

Dýchací soustava

Dýchací soustava. (výklad učiva) Počet hodin: 1 5. ročník. Dýchací soustava. přivádí vzduch do plic zajišťuje okysličení organismu odstraňuje oxid uhličitý pravá plíce se skládá ze tří laloků levá plíce se skládá ze dvou laloků, protože je pod ní uloženo srdce.

amity
Download Presentation

Dýchací soustava

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Dýchací soustava (výklad učiva) Počet hodin: 1 5. ročník

  2. Dýchací soustava • přivádí vzduch do plic • zajišťuje okysličení organismu • odstraňuje oxid uhličitý • pravá plíce se skládá ze tří laloků • levá plíce se skládá ze dvou laloků, protože je pod ní uloženo srdce

  3. vzduch postupuje hrtanem do průdušnice, která se větví na dvě průdušky • průdušky vstupují do plic a postupně se rozvětvují až na velmi jemné trubičky

  4. Plicní sklípky • zde dochází k okysličení červených krvinek, které roznesou kyslík do celého těla • Zároveň se v plicních sklípcích z krve uvolňuje oxid uhličitý, který pak vydechujeme

  5. Nádech - Výdech • Vzduch přijímáme do těla (dýcháme) nosem nebo ústy. • Dýchání nosem je zdravější. V nose máme chloupky, na kterých se zachycuje prach a dále se vzduch průchodem dutinou ohřívá. • Pokud tělu nestačí vdech nosem, dýcháme ústy, kdy vzduch proudí přímo do dýchacích cest a škodlivé látky se dostávají přímo do průdušnice a průdušek. Toto dýchání není nejvhodnější.

  6. Použité materiály: • Učebnice Přírodověda 5, Fortuna, 2001 • www.cs.wikipedia.org/wiki • www.eamos.cz • Galerie SMART-Notebook

  7. Učební materiál: • Autor: Mgr. Marcela Krychová • Ročník: 5. • Předmět: přírodověda • Počet vyuč.hodin: 1 • Škola: ZŠ L.Kuby 48, České Budějovice • Druh uč.materiálu: prezentace Microsoft PowerPoint • Školní rok 2011/12 a dále • Registrační číslo: 6_I_16

More Related