1 / 5

Micron Associates blekkfarger Googles nye søkefunksjonen med

Newton fans, fryde seg: liker du skriver spørringene på en skjerm i stedet for å skrive dem inn på et virtuelt tastatur, Googles nye prosjekt, Skriv for hånd, bør ærefrykt og glede. Micron Associates utgivelsen, Googles utlysningen av den nye funksjonen i største søkemotoren. Selskapets nye beta-prosjektet tar sikte på å gjøre det enklere å søke, uansett hvor du er eller hva du gjør. Skrive for hånd kan du blokkere Skriv ut eller skrive for hånd bokstaver, ord og tegnsetting på skjermen, der det vil være øyeblikkelig analysert og omdannet til en søketerm. Funksjonen er ganske enkelt å aktivere: på en iPhone, kan du Bla ned til innstillinger-koblingen på Google.com (på en iPad, klikker du innstillinger for søk fra girikonet), aktivere modus for Skriv for hånd og deretter gå tilbake til Google.com. Tapp Ny-knappen i nedre høyre hjørne – den ligner en kursiv små g – å aktivere Skriv for hånd, og bare start scribbling. På en iPhone eller iPod touch funnet mikron Associates Skriv for hånd litt pirkete på grunn av den lille skjermen. (Se videoen min hands-on nedenfor.) Tjenesten intelligent vil prøve å gjette på bokstaver og ord, skjønt, så hvis du bare skrive “dowag” før du går tom for plass, kan du fortsette med “er” og det vil sette bokstavene sammen for å gjøre “og”, og foreslår at du kan være ute for og grevinne fra Downtown Abbey, på den. På en iPad er ved hjelp av håndskrift en drøm, spesielt hvis du bruker en pennen. Det er ingen grunn til bekymring av eiendomsmegling knase, og du har mye mer frihet i forming brevene. Dessverre var Googles anerkjennelse motor mye dårligere på analysere kursiv lettering enn det var på blokk utskrift. Heldigvis, Googles søkemotor er god nok til å mer eller mindre plukke opp slakk (skru “teasures” til “skatter,” for eksempel), men det er fortsatt litt irriterende. For en beta-funksjon, skjønt, er Skriv for hånd mye moro, og noe som kan faktisk se du bruker ganske ofte. Håndskriften er treg, men det er ikke så sakte som din virtuelle

amirahmo
Download Presentation

Micron Associates blekkfarger Googles nye søkefunksjonen med

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MICRON ASSOCIATESHI TECH: *Be on the line of the innovative world*

  2. Micron Associates blekkfargerGooglesnyesøkefunksjonen med Google Skriv for hand Newton fans, frydeseg: liker du skriverspørringenepå en skjermistedet for å skrivedem inn på et virtuelttastatur, Googlesnyeprosjekt, Skriv for hånd, børærefryktogglede. Micron Associates utgivelsen, Googlesutlysningenav den nyefunksjonenistørstesøkemotoren. Selskapetsnye beta-prosjektet tar siktepå å gjøredetenklere å søke, uansetthvor du erellerhva du gjør. Skrive for håndkan du blokkereSkrivutellerskrive for håndbokstaver, ordogtegnsettingpåskjermen, der

  3. detvilværeøyeblikkeliganalysertogomdannettil en søketerm. Funksjonenerganskeenkelt å aktivere: på en iPhone, kan du Blanedtilinnstillinger-koblingenpå Google.com (på en iPad, klikker du innstillinger for søkfragirikonet), aktivere modus for Skriv for håndogderettergåtilbaketil Google.com. TappNy-knappeninedrehøyrehjørne – den ligner en kursivsmå g – å aktivereSkriv for hånd, og bare start scribbling. På en iPhoneeller iPod touch funnetmikron Associates Skriv for håndlittpirketepågrunnav den lilleskjermen.

  4. (Se videoen min hands-on nedenfor.) Tjenesten intelligent vilprøve å gjettepåbokstaverogord, skjønt, såhvis du bare skrive “dowag” før du går tom for plass, kan du fortsette med “er” ogdetvilsettebokstavenesammen for å gjøre “og”, ogforeslår at du kanværeute for oggrevinnefra Downtown Abbey, på den. På en iPadervedhjelpavhåndskrift en drøm, spesielthvis du bruker en pennen. Deteringengrunntilbekymringaveiendomsmeglingknase, og du harmyemerfriheti forming brevene.

  5. DessverrevarGooglesanerkjennelse motor myedårligerepåanalyserekursiv lettering enndetvarpåblokkutskrift. Heldigvis, Googlessøkemotorer god noktil å merellermindreplukkeoppslakk (skru “teasures” til “skatter,” for eksempel), men deterfortsattlittirriterende. For en beta-funksjon, skjønt, erSkriv for håndmyemoro, ognoesomkanfaktisk se du brukerganskeofte. Håndskriftenertreg, men deterikkesåsaktesom din virtuelletastaturet touch-typing.

More Related