Download
micron associates hi tech n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Micron Associates blekkfarger Googles nye søkefunksjonen med PowerPoint Presentation
Download Presentation
Micron Associates blekkfarger Googles nye søkefunksjonen med

Micron Associates blekkfarger Googles nye søkefunksjonen med

134 Views Download Presentation
Download Presentation

Micron Associates blekkfarger Googles nye søkefunksjonen med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MICRON ASSOCIATESHI TECH: *Be on the line of the innovative world*

  2. Micron Associates blekkfargerGooglesnyesøkefunksjonen med Google Skriv for hand Newton fans, frydeseg: liker du skriverspørringenepå en skjermistedet for å skrivedem inn på et virtuelttastatur, Googlesnyeprosjekt, Skriv for hånd, børærefryktogglede. Micron Associates utgivelsen, Googlesutlysningenav den nyefunksjonenistørstesøkemotoren. Selskapetsnye beta-prosjektet tar siktepå å gjøredetenklere å søke, uansetthvor du erellerhva du gjør. Skrive for håndkan du blokkereSkrivutellerskrive for håndbokstaver, ordogtegnsettingpåskjermen, der

  3. detvilværeøyeblikkeliganalysertogomdannettil en søketerm. Funksjonenerganskeenkelt å aktivere: på en iPhone, kan du Blanedtilinnstillinger-koblingenpå Google.com (på en iPad, klikker du innstillinger for søkfragirikonet), aktivere modus for Skriv for håndogderettergåtilbaketil Google.com. TappNy-knappeninedrehøyrehjørne – den ligner en kursivsmå g – å aktivereSkriv for hånd, og bare start scribbling. På en iPhoneeller iPod touch funnetmikron Associates Skriv for håndlittpirketepågrunnav den lilleskjermen.

  4. (Se videoen min hands-on nedenfor.) Tjenesten intelligent vilprøve å gjettepåbokstaverogord, skjønt, såhvis du bare skrive “dowag” før du går tom for plass, kan du fortsette med “er” ogdetvilsettebokstavenesammen for å gjøre “og”, ogforeslår at du kanværeute for oggrevinnefra Downtown Abbey, på den. På en iPadervedhjelpavhåndskrift en drøm, spesielthvis du bruker en pennen. Deteringengrunntilbekymringaveiendomsmeglingknase, og du harmyemerfriheti forming brevene.

  5. DessverrevarGooglesanerkjennelse motor myedårligerepåanalyserekursiv lettering enndetvarpåblokkutskrift. Heldigvis, Googlessøkemotorer god noktil å merellermindreplukkeoppslakk (skru “teasures” til “skatter,” for eksempel), men deterfortsattlittirriterende. For en beta-funksjon, skjønt, erSkriv for håndmyemoro, ognoesomkanfaktisk se du brukerganskeofte. Håndskriftenertreg, men deterikkesåsaktesom din virtuelletastaturet touch-typing.