t tny informa n syst m
Download
Skip this Video
Download Presentation
Štátny informačný systém

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Štátny informačný systém - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Štátny informačný systém. Používané zdroje. Grell, M. a kol.: Informačné systémy v štátnej správe, Ekonóm, 2002 Klas A.: Program informatizácie v podmienkach vstupu SR do EÚ, Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV Bratislava, 2001 Zabák Z.: Manažérska informatika, Ekonóm Bratislava, 1998

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Štátny informačný systém' - amil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pou van zdroje
Používané zdroje
 • Grell, M. a kol.: Informačné systémy v štátnej správe, Ekonóm, 2002
 • Klas A.: Program informatizácie v podmienkach vstupu SR do EÚ, Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV Bratislava, 2001
 • Zabák Z.: Manažérska informatika, Ekonóm Bratislava, 1998
 • Aktuálne elektronické materiály voľne dostupné na internete
korene
Korene
 • Okolo roku 1992
 • Federatívne usporiadanie
 • Neboli ani teoretické ani praktické skúsenosti (doma ani v zahraničí)
d vody vzniku
Dôvody vzniku
 • Dosiahnuť vyššiu úroveň funkčnosti IS v ŠS
 • Prekonať relatívnu izolovanosť rezortných IS
pr stupy
Prístupy
 • Historický – postupnosť prijímaných dokumentov v ŠS v SR
 • Vývojový – rozvojové tendencie ŠIS ohraničené konkrétnymi projektmi
historick pr stup
Historický prístup
 • Národný program informatizácie
  • Def: ŠIS chápeme ako zjednotenie IS orgánov ŠS, IS podnikateľských subjektov a ostatných IS (napr. IS tlačových agentúr), ktoré nazývame účelové IS
 • Zákon 261/95 o ŠIS
  • Def: ŠIS vzniká fungovaním a vzájomným pôsobením konečného počtu už existujúcich IS (častí ŠIS) a ich vzájomnými väzbami
  • Def: ŠIS považujeme za IS verejnej správy v užšom zmysle slova
  • Problémy:
   • Napojenie na prostriedky štátneho rozpočtu -
   • Definovanie subjektov ŠIS
v vojov pr stup
Vývojový prístup
 • Koncepcia ŠIS na roky 95-96 – súbor konkrétnych projektov
  • Def: ŠIS je taký IS ÚŠO, ktorý sprístupňuje relevantné informácie a ich efektívny zber
 • Koncepcia ŠIS na roky 97-98
  • Def: ŠIS je IS ÚŠO s tromi úrovňami komunikačných dátových väzieb – koordinačnej, medzirezortnej a rezortnej
   • Koordinačná – metainformačný systém ŠIS
   • Medzirezortná – ministerstvá + ÚV SR cez GOVNET
   • Rezortná – SR + zahraničie
informa n podpora innost o anal za
Informačná podpora činností ÚŠO – analýza
 • Hospodárska politika – hospodárske opatrenia štátu
 • Štátna administratíva – spravovanie štátu
 • Def: ŠIS pozostáva z podsystému pre hospodársku politiku a podsystému pre štátnu administratívu
 • Hierarchický prístup – podsystémy vrcholového riadenia, rezortov a ostatných ŠO
 • Funkčný prístup – podľa jednotlivých činností (politík) – finančnej, daňovej, colnej, obchodnej...
rozvojov tendencie rezortn ch podsyst mov
Rozvojové tendencie rezortných podsystémov
 • Rezorty formulujú projekty zásadného významu a tvorba ich IS smeruje k vytváraniu informačného systému na podporu strategického rozhodovania v ŠS
 • Def: ŠIS je zjednotením IS na podporu strategického rozhodovania častí ŠIS ako podsystémov ŠIS
charakteristika metodol gie met dy techniky n stroje
Charakteristika metodológie, metódy, techniky, nástroje
 • Metodológia – súhrn postupov a čiastkových metód, ktoré určujú, kto, čo a kedy sa rieši v procese vytvárania IS – SSADM, SDM, OMT...
 • Metódy – postupy na riešenie úloh istého typu
 • Techniky – časť metódy
 • Nástroje – (softvérové) produkty, ktoré umožňujú realizovať techniky (CASE)
koncep n pr stupy k tvorbe is
Koncepčné prístupy k tvorbe IS
 • Systémový prístup - štruktúrovaný prístup
 • Štruktúrovaný prístup – objektový prístup
 • Funkčný prístup – dátový prístup
 • Prístup zhora nadol – prístup zdola nahor
 • Metodológia tvorby ŠIS – koordinačná úroveň – MŠ SR
 • Metodológia tvorby častí ŠIS
 • Sú tu rozdiely medzi dĺžkou životného cyklu, dekompozície...
komponenty is
Komponenty ŠIS
 • Subjekty – aktívne a pasívne
 • Objekty ŠIS
 • Podporné nástroje
  • HW, SW, normy štandardy, legisltíve, registre, číselníky...
 • Každý údaj má jednoznačne definovaného garanta z množiny gestorov ŠIS
metodol gia tvorby is
Metodológia tvorby ŠIS
 • SSADM - anglická
 • Merise – francúzska
 • SSADM
  • Fáza analýzy
   • Analýza existujúceho systému
   • Stanovenie požiadaviek a acieľov
   • Voľba varianty techického riešenia
  • Fáza návrhu
   • Návrh štruktúry dát
   • Návrh postupov
   • Návrh fyzického riešenia
metodol gia ssadm
Metodológia SSADM
 • Štruktúrovaný prístup
 • Prístup top-down (zhora - nadol)
 • Dátovo orientovaný systém – štruktúra dát určuje štruktúru programov
 • Oddelenie logického a fyzického návrhu (zo začiatku sa pracuje na konceptuálnej úrovni)
f za anal zy
Fáza analýzy
 • Pomocou softu System Case SDW
 • Metóda BSP/ISP
  • Organizačné diagramy
  • Hierarchické diagramy funkcií
  • Relačné matice
  • Diagramy funkčných závislostí
 • Metóda Gane&Sarson, DeMarc
  • Diagramy informačných tokov
f za n vrhu
Fáza návrhu
 • Metóda Chena – ERA diagram
 • Metóda Codda – Normalizácia báza dát
 • Metóda Jacksona – Diagramy životného cyklu entít, Diagramy štruktúry dát a programových špecifikácií
 • Metóda Yourdana – Znázornenie štruktúry podsystému
ad