1 / 6

Hardware, software, vstupné a výstupné zariadenia

Hardware, software, vstupné a výstupné zariadenia. Hardware. Časť alebo komponenty počítača (všetko hmotné na PC) Patria sem všetky časti počítača a zariadenia ktoré môžeme pripojiť k PC ( joystick ). Software. Je to názov pre všetky programy v počítači, vrátane operačného systému

amara
Download Presentation

Hardware, software, vstupné a výstupné zariadenia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Hardware, software, vstupné a výstupné zariadenia

  2. Hardware • Časť alebo komponenty počítača (všetko hmotné na PC) • Patria sem všetky časti počítača a zariadenia ktoré môžeme pripojiť k PC (joystick)

  3. Software • Je to názov pre všetky programy v počítači, vrátane operačného systému • Sú to aplikácie, programy a hry ktoré sú dostupné na počítač

  4. Vstupné zariadenia • Zariadenie (napr. USB vstup) ktoré spracováva informácie z jednotky (zariadenia) ktoré je pripojené k PC, napríklad z tlačiarne • Sú to aj vstupy pre klávesnice a myše

  5. Výstupné zariadenia • Zariadenia ktoré odovzdávajú informácie z PC do zariadení ktoré sú mimo PC. Spracováva sa do napríklad do zvukov alebo textovej informácie • Napríklad: Monitor, projektor, tlačiareň, reproduktory

  6. Ďakujem za pozornosť

More Related