Po wi tne czerwiec lipiec 2009 r
Download
1 / 39

Po?wi?tne, czerwiec - lipiec 2009 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Po?wi?tne, czerwiec - lipiec 2009 r.' - aman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Po wi tne czerwiec lipiec 2009 r

Instrukcja GLW nr GWIz.430/CC-17-2/09 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalania czynników analizy ryzyka oraz liczby gospodarstw, które należy objąć kontrolami, jak również postępowaniawojewódzkich lekarzy weterynarii oraz powiatowych lekarzy weterynariiprzy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz

Poświętne, czerwiec - lipiec 2009 r.


Tre instrukcji
Treść instrukcji

 • Instrukcja określa:

 • Proces ustalania czynników analizy ryzyka wraz z wagami

 • Proces ustalania liczby gospodarstw, które należy objąć kontrolami

 • Zasady postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kózOpis czynno ci
Opis czynności

Określenie czynników analizy ryzyka wraz z ich wagami przez Głównego Lekarza Weterynarii (GLW), we współpracy z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).


Etapy post powania giw
Etapy postępowania - GIW

Dokonanie analizy danych, będących w posiadaniu Inspekcji Weterynaryjnej oraz określenie czynników analizy ryzyka wraz z wagami w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt dla:

gospodarstw, w których utrzymywane jest bydło,

gospodarstw, w których utrzymywane są owce i kozy,

gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

 • Przekazanie do ARiMR opracowanych czynników analizy ryzyka

  • w grudniu danego roku w przypadku planowania kontroli na rok następny


Etapy post powania arimr
Etapy postępowania- ARiMR

Prezes Agencji może:

Akceptować przekazane z GIW czynniki analizy ryzyka wraz z wagami lub

Wnieść uwagi do proponowanych czynników analizy ryzyka lub wag określonych dla tych czynników i uzgodnić z GLW ostateczne czynniki wraz z wagamiOpis czynno ci1
Opis czynności

 • Typowanie przez ARiMR, zgodnie z odpowiednią procedurą, gospodarstw, w których mają zostać przeprowadzone kontrole w zakresie spełniania wymogów Wzajemnej zgodności.

 • Przekazanie listy wytypowanych gospodarstwna poszczególnych szczeblach Inspekcji Weterynaryjnej.


Etapy post powania arimr1
Etapy postępowania- ARiMR

Wytypowanie, zgodnie z odpowiednią procedurą, gospodarstw, w których mają zostać przeprowadzone kontrole (co najmniej 1% gospodarstw), z podziałem na województwa i powiaty.

Sporządzenie i przekazanie do GIW-u listy wytypowanych gospodarstw.


Etapy post powania arimr c d
Etapy postępowania- ARiMR c.d.

Lista typowanych do kontroli gospodarstw sporządzana jest dwukrotnie – w styczniu i czerwcu roku, w którym przeprowadzane są kontrole.

Powinna ona zawierać:

Informacje odnośnie liczby siedzib stad wchodzących w skład każdego z wytypowanych gospodarstw

Informację, czy któraś z siedzib stad należących do danego gospodarstwa została również wytypowana do kontroli identyfikacji i rejestracji bydła lub owiec lub kóz zgodnie z rozporządzeniami Komisji nr: 1082/2003/WE lub 1505/2006/WE.

Informację, które gospodarstwa zostały wytypowane również do kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarach 1 – 5,

Informacje o przyczynie typowania, metodzie typowania oraz dacie typowania


Etapy post powania iw
Etapy postępowania- IW

GIW - przygotowanie listy gospodarstw z podziałem na województwa, a następnie wysłanie list do poszczególnych WIW-ów.

WIW - podział listy gospodarstw wytypowanych do kontroli na poszczególne powiaty, a następnie przesyłanie ww. listy do właściwych terytorialnie powiatowych inspektoratów weterynarii.

PIW – opracowanie harmonogramu kontroli wytypowanych gospodarstw.


Powiatowy harmonogram kontroli
Powiatowy harmonogram kontroli

PLW opracowuje harmonogram kontroli na podstawie dostarczonej z WIW listy gospodarstw wytypowanych do kontroli.

Harmonogram określa terminy poszczególnych kontroli oraz osoby upoważnione do ich przeprowadzenia.

Opracowany na dany rok harmonogram jest przekazywany do właściwego WIW w terminie do dnia 15 lutego tego roku.

Do harmonogramu wprowadza się w II połowie roku zmiany związane z przekazaniem przez Agencję czerwcowej listy gospodarstw typowanych do kontroli (w terminie do dnia 30 lipca danego roku kontroli).


Schemat post powania przy ustalaniu liczby gospodarstw typowanych do kontroli
Schemat postępowania przy ustalaniu liczby gospodarstw typowanych do kontroli


Po wi tne czerwiec lipiec 2009 r

III. Zasady postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.


Opis czynno ci2
Opis czynności przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.

Postępowanie PLW przy organizowaniu i przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz w gospodarstwach rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie.


Organ kompetentny
Organ kompetentny przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.

Kontrolę przeprowadza powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

W razie potrzeby może on jednak upoważnić do wykonania tych czynności powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na położenie siedziby stada.


Upowa nienie do wykonania kontroli
Upoważnienie do wykonania kontroli przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.

Powiatowy lekarz weterynarii wydaje upoważnienia do kontroli osobom, które będą te kontrole przeprowadzały.

Osoba upoważniona MUSI być pracownikiem PIW, natomiast NIE MUSI być lekarzem weterynarii.

Upoważnienie zawiera dane osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, informacje o miejscu i zakresie kontroli oraz podstawy prawne do jej przeprowadzenia.


Po wi tne czerwiec lipiec 2009 r

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.z dnia 16 lutego 2009 r.w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych(Dz. U. Nr 31 poz. 214)


Wsp praca z arimr
Współpraca z ARiMR przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.

W przypadku, gdy dane gospodarstwo zostało wytypowane do kontroli w ramach wszystkich obszarów (od 1 do 8a), PLW może zwrócić się do właściwego terytorialnie dyrektora OR ARiMR o wspólne przeprowadzenie kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w tym gospodarstwie.


Przygotowanie do kontroli
Przygotowanie do kontroli przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.

Osoba upoważniona przez PLW właściwego dla kontrolowanej siedziby stada przygotowuje formularze niezbędne do dokumentacji wyników kontroli (formularz raportu lub protokołu) – w wersji papierowej lub wersji elektronicznej z możliwością wypełniania formularza w trakcie kontroli.

Osoba przeprowadzająca kontrolę musi posiadać również pisemne upoważnienie PLW do przeprowadzenia kontroli oraz odznakę identyfikacyjną.


Przygotowanie dokumentacji kontroli
Przygotowanie dokumentacji kontroli przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.

Przed przeprowadzeniem kontroli należy wygenerować raport/protokół z przeglądarki internetowej IW-SIRZ (https://giw.doplaty.gov.pl) w formie papierowej lub pliku RTF w wersji elektronicznej (nie wcześniej niż 3 dni robocze przed terminem planowanej kontroli w danym gospodarstwie albo siedzibie stada).

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest to możliwe, PLW przesyła wniosek o wydanie raportów albo protokołów do właściwego terytorialnie BP ARiMR, podając w nim numery gospodarstw przewidzianych do kontroli (co najmniej 14 dni roboczych przed datą planowanego wygenerowania raportu albo protokołu). Wygenerowanie raportu albo protokołu w BP ARiMR musi mieć miejsce nie wcześniej niż 14 dni roboczych przed dokonaniem kontroli w gospodarstwie.


Kontrola gospodarstwa
Kontrola gospodarstwa przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.

Kontrola w gospodarstwie:

Okazanie odznaki identyfikacyjnej oraz upoważnienia wydanego przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Przeprowadzenie kontroli według kolejnych punktów raportu lub protokołu (z jednoczesnym jego wypełnianiem).


Kontrola gospodarstwa c d
Kontrola gospodarstwa c.d. przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.

Złożenie podpisów w wypełnionych dokumentach (podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę oraz rolnik lub pełnomocnik/przedstawiciel rolnika).

ALE:

Rolnik lub pełnomocnik/przedstawiciel rolnika ma prawo nie podpisać raportu/protokołu z kontroli jego gospodarstwa.

(osoba dokonująca kontroli dokonuje wtedy odpowiedniej adnotacji w raporcie/protokole)


Kontrola gospodarstwa c d1
Kontrola gospodarstwa c.d. przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.

Jeżeli rolnik lub pełnomocnik rolnika nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może złożyć właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii umotywowane zastrzeżenie co do ustaleń w nim zawartych, na piśmie, w terminie 14 dni od doręczenia raportu.

Raport powinien zawierać uzupełnienie dotyczące uwzględnionych zastrzeżeń. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, PLW przekazuje raport wraz z tymi zastrzeżeniami i stanowiskiem osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli do BP ARiMR.


Kontrola gospodarstwa c d2
Kontrola gospodarstwa c.d. przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.

4. Przekazanie dokumentów z kontroli (raport/protokół):

1 egzemplarz (oryginał) otrzymuje osoba kontrolowana

Pozostałe egzemplarze przekazywane są PLW właściwemu dla przeprowadzonej kontroli.


Dokumentacja kontroli
Dokumentacja kontroli przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.

Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli sporządza na bieżąco, podczas trwania kontroli RAPORT z kontroli gospodarstwa.

ALE:

W sytuacji, gdy w skład danego gospodarstwa wchodzi więcej niż jedna siedziba, lub gdy siedziba gospodarstwa znajduje się w powiecie innym niż powiat właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika:

Osoba upoważniona do kontroli przez PLW właściwego dla danej siedziby stada sporządza PROTOKÓŁ z kontroli. Jeden egzemplarz protokołu zostaje u kontrolowanego, drugi pozostaje w PIW właściwym w stosunku do siedziby stada, trzeci jest wysyłany do PIW właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika.

PLW właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika sporządza końcowy RAPORT z kontroli, uwzględniając protokoły z kontroli wszystkich siedzib stad należących do danego gospodarstwa.


Dokumentacja kontroli c d
Dokumentacja kontroli c.d. przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.

PLW właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika upoważnia do wykonania czynności kontrolnych PLW właściwego ze względu na położenie siedziby stada.

Osoba upoważniona do kontroli przez PLW właściwego dla danej siedziby sporządza protokół z kontroli

PLW właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika sporządza końcowy raport z kontroli

Schemat sporządzania dokumentacji kontroli w przypadku, gdy siedziba/siedziby stada znajduje/ą się w powiecie innym właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika.


Odmowa wej cia na teren gospodarstwa
Odmowa wejścia na teren gospodarstwa przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.

Postępowanie w przypadku odmowy wpuszczenia osoby upoważnionej do kontroli na teren gospodarstwa:

Adnotacja w formularzach kontroli (raport/protokół), następnie przekazanie jednego egzemplarza raportu do właściwego BP ARiMR.


Sytuacje wyj tkowe
Sytuacje wyjątkowe przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.

1. Rolnik, którego gospodarstwo zostało wytypowane do kontroli nie żyje.

W powyższym przypadku, osoba upoważniona przez PLW sporządza raport z adnotacją o nie przeprowadzeniu kontroli z podaniem przyczyny jej nie przeprowadzenia. Jeden egzemplarz raportu składany jest w teczce aktowej sprawy w powiatowym inspektoracie weterynarii właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, drugi egzemplarz raportu przekazywany jest do właściwego BP ARiMR.


Sytuacje wyj tkowe1
Sytuacje wyjątkowe przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.

2. Stwierdzenie podczas kontroli gospodarstwa większej liczby siedzib stad od liczby siedzib stad, należących do jednego gospodarstwa, zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.

W powyższym przypadku, osoba upoważniona przez PLW przeprowadza kontrolę w niezarejestrowanej siedzibie stad kolejno według punktów raportu lub protokołu, z zaznaczeniem w raporcie lub protokole, iż siedziba stada nie podsiada numeru. Dalsze kroki postępowania zgodne z procedurą.


Sytuacje wyj tkowe2
Sytuacje wyjątkowe przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.

3. Wytypowane gospodarstwo zmieniło właściciela.

W powyższym przypadku osoba, upoważniona przez PLW sporządza raport z adnotacją o nie przeprowadzeniu kontroli z podaniem przyczyny jej nie przeprowadzenia. Jeden egzemplarz raportu składany jest w teczce aktowej sprawy w powiatowym inspektoracie weterynarii właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, drugi egzemplarz raportu przekazywany jest do właściwego BP ARiMR.


Sytuacje wyj tkowe3
Sytuacje wyjątkowe przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.

4. Rolnik wytypowany do kontroli utrzymuje zwierzęta w jednym gospodarstwie, w którym znajdują się zwierzęta należące do innych rolników.

W powyższym przypadku, osoba upoważniona przez PLW przeprowadza kontrolę wyłącznie gospodarstwa należącego do wytypowanego rolnika kolejno według punktów raportu lub protokołu. Dalsze kroki postępowania zgodne z procedurą.


Przekazanie raportu
Przekazanie raportu przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.

Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje raport z kontroli gospodarstwa w wersji papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej do właściwego terytorialnie BP ARiMR (nie później niż 1 miesiąca od dnia zakończenia kontroli w gospodarstwie).

Przekazanie raportu z kontroli do BP ARiMR odbywa się za pośrednictwem PA2A.


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.