7 nordiske kongres for synspaedagogik 21 23 5 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
7.Nordiske Kongres for synspaedagogik 21.-23.5.2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
7.Nordiske Kongres for synspaedagogik 21.-23.5.2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

7.Nordiske Kongres for synspaedagogik 21.-23.5.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

7.Nordiske Kongres for synspaedagogik 21.-23.5.2012. Skolgången i Finland för barn synnedsättning. Raija Väisänen Rektor Skolan för synskadade i Jyväskylä Ett centrum för utbildning och utveckling. Skolgången.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '7.Nordiske Kongres for synspaedagogik 21.-23.5.2012' - amalia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
7 nordiske kongres for synspaedagogik 21 23 5 2012

7.Nordiske Kongres for synspaedagogik21.-23.5.2012

Skolgången i Finland för barnsynnedsättning

Raija Väisänen

Rektor

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrum för utbildning och utveckling

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling

skolg ngen
Skolgången
 • I första hand går eleven i sin närskola och erhåller hjälp i form av särskilt stöd
 • Den förlängda läroplikten för en elev med funktionsnedsättning i syn börjar då eleven är 5-6 år gammal
 • Det finns inga klasser eller skolor för elever med synnedsättning i kommunerna i Finland

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling

slide3
Handlendins – ochstödtjänster för de lokalaskolornafrånSkolan för elevermedsynnedsättning i Jyväskylä
 • Statligaspecialskolor
 • Skolan för elever med synnedsättning i Jyväskylä – Ett centrum för utbildningochutveckling
 • Svenska skolan för synskadade i Helsingfors

Alla statligaskolor: Valteri

www.valteri.fi/ -> På Svenska

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling

slide4

“TRE TRAPPOR MODEL”

INTENSIFIERAT STÖD

Omfattandeochindividuelltstöd för elevenslärandeochskolgång

IL

SÄRSKILT STÖD

En elev i stortbehovstark av holistiktochsystematiskstöd

Handledningsbesök i elevensskola

StödperiodellerEnskildUtredning

Beslutomsärskiltstödochuppgörande av IP

Special-pedagogiskbedömning

IL

Special-pedagogisk-utvärdering

IP

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling

ALLMÄNT STÖD

Elevermedsynnedsättning

9 årgrundläggandeutbildning

Sk. lättahändelser

Synpedagogiskhandledningerbjudespersonalbåde i förskolorochgrundskolor

st dtj nster
Stödtjänster
 • Situationenår 2012 i JNK-register: totalt 642 elever
  • Ålder 5-18 förskolan > grundläggandeutbildning
  • Blindaelever 95
  • Fråndenna 280 flerhandikappadeelever

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling

st dtj nster1
Stödtjänster
 • Handlednings- och stödtjänsternas mål är att stöda den inkluderande undervisningen och elevens specialbehov i närskolan
 • (1) handledningsbesök i elevensegenskola
 • (2) stödperiod för elever
 • (3) kurser för skolpersonal
 • (4) studiematerialsproduktion

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling

hur kan man n st dtj nster
Hurkanmannåstödtjänster?
 • Elevenmedsynnedsättning
  • FöräldrarinformerarombarnettillJNK:sregister
  • En egenhandledandelärarefamilj/skolan
  • Familj/skolanerhållerstödjänster (1-4)
 • Finansiering
  • Kommun 50% staten 50%
  • Föräldraringenting

Året 2012: Stödjänster för 642 elever (ålder 5-18)

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling

handledningsbes k i elevens egen skola
Handledningsbesök i elevensegenskola
 • Handledningsbesökplanerasutgåendefrån en behovsbeskrivningsomelevensjälvkan vara medomattpåverka
 • Varjeelevhar en handledandelärare i JNK somgörskolbesök i elevensskola, ordnarstödperioderochkurserantingen i JNK ellerlokalt
 • För eleven, lärar, assistenter, rektor, föräldrar

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling

slide9

Besöketinkluderarbland annat: funktionellsynprovning i elevensegenskolmiljö, synpedagogiskhandledning i frågoromfunktionsnedsättningen, hjälpa skriva en individuell läroplan.

 • Förarbete, rapportskrivning för hemochskolan, rekommendationerm.m. rådgivningangåendehjälpmedelochstudiematerial

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling

st dperiod f r elever
Stödperiod för elever

Mål: Fokuserarpåelevensundervisningssituation

Studieteknik i olikaämnen

 • Matematik: abakus,geometri,…
 • Olikakartor
 • Datorprogram

Individuelutvärdering

 • skolfärdighet
 • Vision ochsynutredning
 • O&M ochförflyttingoch ADL

Socialakontakternamedandraelever, jämförelsegrupp

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling

slide11

Elevensstödperiodinkluder:

 • Undervisningen
 • Utvärderingen
 • Habilitering
 • Material
 • Elevhemstjänster, fritidsaktiviteter

Efterstödperioden:

Multiprofessinell feedback tillskolanochföräldar

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling

kurser f r elevens l rare och personal
Kurser för elevenslärareochpersonal
 • Kundernakommerfrånlokalaskolor
 • Kortakurser i JNK eller i lokalakommuner/skolor
 • Informativaochpedagogiska, teoriochpraktiktillsammans, individuellabehovtaredapå, diskussioner
 • Grupperbildasenligtelevernasstudieteknik
  • Förskolan
  • Klass 1.-2. / 3.-6. / 7.-9.

Feedback- förfrågan

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling

kurser f r f r ldrar
Kurser för föräldrar
 • OrganiserattillsammansmedSynskadadesCentralförbundetr.f.
 • Måletattinformeraföräldrar
  • Undervisningssituationenochinlärningsfärdigheter i skolan
  • Social inklusion
  • Olikamodellerattfåstöd för eleven
 • Föräldrartillsammansmedeleverpåstödperiod i JNK
  • föreochunderförskolan
  • klass 2, 6, 9
  • Föräldrarnaskurserbetalas av sjukhusdistiktellerFolkpensionsanstalten

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling

studiematerialsproduktion
Studiematerialsproduktion
 • Extrastudiematerial
 • Materialenärtestade av experterochpedagogiska personalen
 • Materialer för blindaelever:
  • Kohobilder/kartor
  • Modifieradeochindividuelltdesingnatmaterialför synnedsättningaelever
  • kartor, bildermedgodkontrast, färger, enkelvisualinformation

OBS! Talböcker, punktböcker, elektroniska böckerproduserar av Celia, ett statligtspecialbibliotek

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling

specialskolan i jnk center
Specialskolan i JNK-center
 • Specialskolan
  • Specialskolanär en möjlighet för familjen/barnet
  • Kommunenochförälderansökertillsammans
  • Beslutetgrundarsigpåelevensindividuellabehov

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling

slide16

Elever i skolan

  • Eleverfrånförskolantill 9 klass
  • huvudsakligenolikaspecialbehov
  • Päbyggnadsundervisning, 10:e klass
   • 1 årutbildningeftergrunskolan i lokalaskolan
   • Föreyrkesutbildning

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling

personalen
Personalen
 • Multiprofessinelltarbete
   • Speciallärare
   • Psykolog
   • Fysioterapist
   • Synspedagoger
   • Mobilityochadl-???
   • Kurator
   • Skolassistenter
   • Handledare

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling

en individuell l roplan
En individuell läroplan
 • För alla elever i behov av särskiltstödskrivs en individuellläroplan
 • Denindividuellaläroplaninhåller:

Undervisningen

Habiliteringen

Elevhemochfritidsaktiviteter

Läsåret 2011-2012: 32 elever i skolan Jyväskylä

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling

valteri n tverket
Valteri-nätverket
 • VALTERI är ett servicenätverk som består av de statliga allmänbildande specialskolorna och det svenskspråkiga resurscentret
 • VALTERI stöder närskoleprincipen genom att
  • erbjuda handlednings- och stödtjänster
  • göra handlednings- och stödtjänster lättare tillgängliga
  • utveckla nätbaserade handledningstjänster för personal inom undervisning och habilitering.
 • www.valteri.fi

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling

tack f r uppm rksamhet
Tack för uppmärksamhet!

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Ett centrun för utbildning och utveckling