slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
רכיבי ידע בהוראה PowerPoint Presentation
Download Presentation
רכיבי ידע בהוראה

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
amal

רכיבי ידע בהוראה - PowerPoint PPT Presentation

283 Views
Download Presentation
רכיבי ידע בהוראה
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. רכיבי ידע בהוראה ד"ר גילה קאופמן

 2. ידע תחום הדעת.1 subject-matter content knowledge ידע תוכן פדגוגי.2 pedagogical content knowledge pedagogical knowledge 3. ידע פדגוגי ידע קוריקולארי.4 Curricular knowledge ידע מקצועי בהוראה – מהו? מה כלול בו?(Shulman, 1986; Wilson, Shulman and Richert, 1987; Perkins, 1992; Tishman, Perkins and Jay, 1996; Perkins, 2000)

 3. מה כלול בידע תוכן?מה כלול בידע פדגוגי? מהי ליבתהמיומנויות(skills)שמאפיינת הוראה המכוונת ללמידה משמעותית – ארוכת טווח? מה צריך להבין בלמידה/ חשיבה והוראה?‘understandings’

 4. ידע תחום הדעת כולל: 1.ידע של מושגים גרעיניים בתחום והקשרים ביניהם – מה המהותי ומה השולי בתחום נתון2. מבנה סינטקטי – הבנת דרכי החקר וההוכחה בתחום – מה נכון /מה לא נכון ועל פי מה

 5. ידע תוכן פדגוגיידע תוכן פדגוגי הוא ידע דיסציפלינארי המיוצג ומנוסח כך שיהיה מובן ללומדים זהו ידע תחום הדעת בהקשרים של הוראה/ למידה

 6. דוגמאות לידע תוכן פדגוגי 1.רגישות ל – "מה הופך חומר מסוים במקצוע לקל או קשה לתלמידים"2. פדגוגיה של הבנה – דרכי ייצוג של הידע, דוגמאות, הסברים ('ביצועי הבנה'/ 'שבירות' הידע)

 7. דוגמאות לידע תוכן פדגוגי 1. רגישות ל – "מה הופך חומר מסוים במקצוע לקל או קשה לתלמידים" 2. יישום 'פדגוגיה של הבנה' – שימוש במודל 'ביצועי ההבנה' כדי למנוע את 'שבירות הידע' - ייצוג ידע בדרך ויזואלית/ מרחבית (גרף, מיפוי, טבלה), דוגמאות, אנלוגיות, שחזור ידע, תמצות.

 8. מה צריך להבין (המשך) 3. מאפייני קדם של תלמידים מרקעים שונים/ מגילאים שונים [מודלים מנטאליים, תפיסות, אמונות ](self-beliefs) עצמיות 4. כיצד להעריך תלמידים – את מי מעריכים? כיצד? מתי?

 9. הבנה ומומחיות בצד המטה- .5קוגניטיבי של הלמידה – כיצד מביאים תלמיד למצב של חשיבה על החשיבה (בקרת הלמידה והידע)

 10. מהי הבנה? – בגישה הביצועית ללמידה? היכולת להפעיל על הידע מערך מגווןשל ביצועים כמו: לתת דוגמה לשחזר חומר נתון במלים של הלומד לתמצת תוך שמירה על דיוק מדעי

 11. ביצועי הבנה - המשך לייצג טקסט כתוב ליניארית בייצוג גראפי מרחבי לשים מושג/ רעיון בתוך הקשר רחב לשאול שאלה רלבנטית לאתר פערים בידע

 12. ידע על לומדיםמודעות לממדי שונות בקרב לומדים והתייחסות דיפרנציאלית בהתאםמודעות לפרופיל כיתתי – סגנון, תחושת מסוגלות כיתתיתמודעות לטווח הקשב של לומדים בגיל נתוןבניית תפישת לומד הוליסטית כבסיס להוראה

 13. ממד המטא-קוריקיולום מודל פרקינס (1992)להבין מהי המשמעות של 'ללמוד איך ללמוד'לדעת לפתח אצל התלמידים אסטרטגיות לפיתוח ידע מטה-קוגניטיבי: איתור נקודות חוזק וחולשה בלמידה תוך כדי שחזור תהליכי למידה/ פיתוח מודעות לסגנון ואסטרטגיות למידה/ פיתוח מודעות ל'ביצועי הבנה'