God praksis med startl n
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

God praksis med startlån. Boligkonferansen 2011, 04.05.2011 Lars-Erik Becken. Nærmere om utredningen:. Econ-rapport 2009:106 God praksis med startlån Oppdragsgiver var KRD

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - amal-boyer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
God praksis med startl n
God praksis med startlån

Boligkonferansen 2011, 04.05.2011 Lars-Erik Becken


N rmere om utredningen
Nærmere om utredningen:

 • Econ-rapport 2009:106 God praksis med startlån

 • Oppdragsgiver var KRD

 • Formidle hvordan startlånet kan være et godt boligsosialt virkemiddel hvis det brukes på en hensiktsmessig måte alene eller i samspill med andre virkemidler. Vi skulle..

  • ..synliggjøre økonomiske fordeler (og eventuelle ulemper) for kommunene ved en mer offensiv bruk av startlån

  • ..belyse hvordan dagens tapsfond og tapsordningen kan bidra til en mer offensiv bruk av startlånet

  • ..legge frem eksempler på god bruk av startlånet

 • Avgrensning - Verken en vurdering av..

  • ..alle aspekter ved startlån

  • ..en samfunnsøkonomisk vurdering av startlån


Datainnsamling
Datainnsamling

 • Dokumentstudie

  • politiske dokumenter, regelverk, rapporter, evalueringer, m.v.

 • Registeranalyse

  • Alle startlånsavtaler i perioden 2004-2008

  • Målgrupper pr kommune pr år i perioden 2004-2008

  • Innrapporterte tap pr kommune pr år til Husbanken i perioden 2003-2008

 • Intervjuer med Husbankens regionkontorer

 • Casestudier av 8 kommuner med god bruk av startlån

 • Avklarende telefonintervjuer med informanterStartl n
Startlån..

 • ..skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger.

 • ..er behovsprøvd og kan omfatte blant andre unge i etablerings­fasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flykt­ninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte hustander.

 • Målgrupper kan deles i to;

  • de som IKKE mottar offentlig ytelser/tjenester for vanskeligstilte

  • de som mottar andre offentlig tjenester/ytelser for vanskeligstilte

 • Kommunen gir startlån til:

  • Kjøp av bolig

  • Utbedring av bolig

  • Oppføring av bolig

  • Refinansiering av bolig • Startl n og andre individrettede ytelser som forvaltes av kommunen
  Startlån og andre individrettede ytelser som forvaltes av kommunen

  • Bostøtte

   • Kommunal

    • Kun i de største byene

    • Ofte forbeholdt utleieboliger

   • Statlig

    • 10 prosent av alle mottakere av startlån fikk bostøtte i perioden 2004-2008

    • Gjennomsnittlig bostøtte var omlag 5.000 pr år

    • Flere kan få statlig bostøtte fra juli 2009 (endret regelverk)

  • Statlig boligtilskudd

   • Kan brukes til oppføring, kjøp, utbedring, tilpassing og refinansiering

   • Til personer med varig lav inntekt

   • En svært knapp ressurs

   • Varierende tilgang for kommunene

   • Ulik praksis i kommunene

    Gi store beløp til få - eller - Gi små beløp til ”mange”  Praktisering av startl n og omverdenen
  Praktisering av startlån og omverdenen kommunen

  • Tre aktører;

   • Staten ved Husbanken

   • Kommunen

   • Startlønnsmottaker (og evt. familie)

  • Utover de individrettede boligsosiale virkemidlene som forvaltes av kommunene er det en rekke andre ordninger ovenfor økonomisk vanskeligstilte

   • Ytelser direkte fra staten ved Husbanken (grunnlån, mv.)

   • Statlige (trygdeytelser mv.)

   • Kommunale (sosialhjelp mv.)


  Konomiske konsekvenser ved startl n
  Økonomiske konsekvenser ved startlån kommunen

  • Ikke en samfunnsøkonomiske analyse av startlån

  • Utfordrende å vurdere økonomiske konsekvenser for kommunene

   • Ikke alle økonomiske aspekter er synlige

   • Ulike økonomiske konsekvenser på kort og lang sikt

   • En del ikke identifiserbare konsekvenser

  • Også stor variasjon mellom kommunene

   • Geografi/avstander

   • Økonomi

   • Tilgang til kommunale boliger

   • Tilgang til annen bistand/ytelser

   • Arbeidsmarked

   • m.v.

  • Konsekvenser blir kommunespesifikke


  Mer offensiv bruk av startl n kan
  Mer offensiv bruk av startlån kan kommunen

  • ..være overføring til personer som kunne kjøpt bolig på egenhånd

  • ..bidra til å ”jekke” opp boligprisene (men også stabilisere dem)

  • ..konkurrere med andre långivere/banker


  Mulig inntekter besparelser ved en mer offensiv bruk av startl n
  Mulig inntekter/besparelser kommunenved en mer offensiv bruk av startlån

  • På kort sikt kan startlån bidra til

   • å beholde bolig ved samlivsbrudd

    • Sikre barna stabilt /samme oppvekstmiljø – kunne bo hos begge foreldre

   • at funksjonshemmede barn fortsatt kan bo hjemme

   • å kjøpe en bolig (for fremtiden) med universell utforming

   • oppgradering for fortsatt å kunne bo i egen boligen

   • å redusere behovet for institusjonsplasser

   • å redusere bistand/ytelser fra andre deler av hjelpeapparatet

   • å redusere behov for kommunale boliger – mer gjennomgangsboliger

   • Få tilflytning / hindre fraflytting : økt skatteinngang til kommunen

  • På lengre sikt kan startlån bidra til å

   • gi mottaker bedre og tryggere rammer rundt livene de lever

   • redusert behov for offentlig ytelser

   • gi barn tryggere og bedre oppvekstvilkår


  Mulig kostnader ved en mer offensiv bruk av startl n
  Mulig kostnader kommunenved en mer offensiv bruk av startlån

  • På kort sikt

   • Belastning ved saksbehandling varierer – kan være stor

   • Kostnader til forvaltning av startlån – kan ta 0,25 i rentepåslag

   • Bruk av eksternforvalter – finansieres av rentepåslaget og gebyr

  • På lengre sikt

   • Oppfølging av startlånsmottakere

   • Kostnader/administrativ belastning ved misligholdte lån

   • At de som misligholder blir tapere ”enda en gang”

  • Konsekvenser av tap

   • Forholdsvis små tap på startlån (boligene øker stadig i verdi)

   • Relativt få tap

   • Eventuelle tap dekkes i hovedsak av tapsfondet (statlig midler)


  God praksis med startl n

  Tap og tapsfond kommunen


  Tap p startl n og tapsfond
  Tap på startlån og tapsfond kommunen

  • Tapsfond bygges opp av boligtilskudd fra staten

   • Frem t.o.m. 2004 – sette av 20 prosent av boligtilskuddet til tapsfondet

   • Fra 2005 stilt i bero. Kommuner med små tapsfond kan fortsatt søke Husbanken om å sette av midler til fondet

  • Økonomiske konsekvenser når et tap regnskapsføres/rapporteres

   • Kommunen har tapsrisikoen for de første 25 prosent av restgjelden

   • Staten har tapsrisikoen for de siste 75 prosent

  • Hva som er et reelt tap

   • Er avhengig av når tapet regnskapsføres/rapporteres

   • Kommunen kan følge opp krav i 10 år

   • Kommunen kan inngå en gjeldsordning med skyldner

   • Kun ved konkurs og dødsbo blir det reelle tapet synlig med en gang (tvangssalg)


  Usikkerhet til rapportering av tap p startl n og tapsfond
  Usikkerhet til rapportering av kommunentap på startlån og tapsfond

  • En del kommuner har ikke opprettet tapsfond

  • Tapsfondet er primært bygd opp av statlig boligtilskudd

  • Tapsfondet kan også være bygd opp..

   • ..ved tilbakeføring av bokført tap som ble mindre enn forventet

   • ..av ”friske” kommunale midler

  • Ved større tap enn tapsfondet kan statlig boligtilskudd etterfølgende år dekke tapet

   • Mulighet til kommunale tilpassing

  • En del kommuner

   • følger ikke aktivt opp misligholdte lån

   • rapporterer ikke sine tap  Kommunenes tap p startl n ved rsslutt hvert r
  Kommunenes tap på startlån (N=358) (ved årsslutt hvert år)


  God praksis med startl n

  God praksis ved (N=358)

  startlånet


  Casestudien i 8 kommuner
  Casestudien i 8 kommuner (N=358)

  • Vi har hentet våre informanter blant:

   • Rådmenn

   • Politisk ledelse

   • Boligkontor el.l.

   • NAV/sosialtjenesten

   • Lokale banker

  • Tema

   • Retningslinjer for kommunens boligsosiale arbeid, startlån m.v.

   • Kommunens økonomiske rammer for startlån, låneopptak og tapsfond

   • Kommunens strategiske samarbeid med eksterne aktører om startlån

   • Kommunens organisering og forankring av startlån og boligsosiale arbeid

   • Saksbehandlingen av enkeltsøknader om startlån

   • Forvaltning av inngått startlånsavtaler


  Kriterier for god bruk av startl net
  Kriterier for god bruk av startlånet (N=358)

  • At kommunen:

   • har god forståelse av virkemiddelets rolle

   • har god administrativ forankring

   • har vilje til å bruke lånet og ta risiko

   • har helhet i bruken av de boligsosiale virkemidlene

   • treffer målgruppene for lånet

   • har treffsikker markedsføring av startlånet

   • har et godt samarbeid med eksterne aktører (banker/forvaltere)


  Konomiske rammer for startl net
  Økonomiske rammer for startlånet (N=358)

  • Midlene blir utbetalt til kommunene når Husbanken har mottatt..

   • ..låneavtale undertegnet av ordfører

   • ..dokumentasjon på at kommunestyret har fattet vedtak om låneopptaket

   • ..eventuell dokumentasjon på at det foreligger godkjenning av låneopptaket fra fylkesmannen

  • Økonomiske ramme for kommunene (Inntrykk fra caseene)

   • De fleste kommunene får overført pengene i januar/februar hvert år

   • Saksbehandlernivået har ønsket betydelige høyere låneopptak enn lånebeløpet

   • Fastsettes av kommunens ledelse (administrativt/politisk) uten noen grundig vurdering av behovet?

   • Kommunens økonomi har ikke betydning for nivået på lånet som tas opp

   • At pengene ”er brukt opp” er ikke nødvendigvis noen god indikasjon på at beløpet er riktig

  • Viktig at saksbehandlere/administrasjonen informerer

   • internt

   • politisk nivå


  God praksis samarbeid og markedsf ring
  God praksis - (N=358) Samarbeid og markedsføring

  • Samarbeid om startlån med..

   • andre kommuner

    • Kan utveksle erfaringer

    • Mulighet for interkommunalt samarbeid?

   • private banker

    • Viktig at man ikke oppfattes som konkurrenter – noe skepsis blant bankene

    • Viktig at kommunen og bankene forstår hverandres rolle

    • Rekrutteringskanal for startlånsmottakere

   • Husbanken

    • Delta på kurs-/erfaringssamlinger

    • Utnytte regionskontorenes kompetanse

  • Generell markedsføring/informasjon

   • Annonser, hjemmeside, redaksjonell omtale…..

  • Hvordan nå målgruppene?

   • Legge til rette for erfarings- og kompetanseoverføring i kommunen

   • Aktiv bruk av førstelinjen for å identifisere målgruppe ”økonomisk vanskeligstilte”


  Forvaltning av startl n m tilpasses den enkelte kommune
  Forvaltning av startlån må tilpasses den enkelte kommune (N=358)

  • Stor variasjon mellom kommunene etter

   • Størrelse

   • Geografi/avstander

   • Arbeidsmarked

   • Osv.

  • Stor variasjon mellom kommunene når det gjelder

   • Organisering av kommunen

   • Involvering av politisk nivå

   • Delegering av myndighet i forvaltningen

  • Ingen fasit på hva som er riktig/optimal forvaltning av startlån

  • Må tilpasses den enkelte kommune


  God praksis startl n i kommunene
  God praksis – (N=358) Startlån i kommunene

  • Viktig med forankring av ordningen..

   • ..på politisk nivå

   • ..i administrativ ledelse

  • Saksbehandlingen må tilpasses den enkelte kommune

   • Viktig med en ”kobling” med..

    • ..andre ytelser som kan ha samspill med startlån

    • ..ytelser til potensielle målgrupper for startlån

    • ..tildeling av kommunale boliger

    • ..gjeldsrådgivning

   • Kan oppnås ved å samle ansvar og/eller gode rutiner for samhandling

  • Vedtaksmyndighet i enkeltsaker

   • Bør delegeres til førstelinje, ikke behandles politisk

  • Bør ha retningslinjer for praktisering av startlån


  God praksis saksbehandling av enkelts knader
  God praksis – (N=358) Saksbehandling av enkeltsøknader

  • Saksbehandlingen må tilpasses den enkelte søker

   • Risikovurdering i enkeltsaker må baseres på skjønn

   • Betingelsene i avtalene tilpasses den enkelte søker

    • Fullfinansiering eller samfinansiering

    • Bruk av avdragsfrihet

    • Renter

    • Forhåndsgodkjenning

  • For økonomiske vanskeligstilte; Viktig med god samhandling

   • med søker (En del må motiveres for å ta startlån)

   • med eksterne aktører (bank)

   • internt i kommunen

    • Ansvarlig for andre ytelser/kommunale bolig

    • Konsulent for funksjonshemmede/flykning/ungdom/andre målgrupper

  • Avslag

   • Endel avslag er muntlig / Formell klageadgang kun på skriftlig avslag

   • Riktig å avslå hvis man ikke tror klarer å håndtere et startlån


  God praksis forvaltning av startl nsavtaler
  God praksis – (N=358) Forvaltning av startlånsavtaler

  • Forvaltning av startlånsavtaler

   • Lite belastning knyttet til forvaltning av avtaler

   • Få kostnader til forvaltning av startlån – kan ta 0,25 i rentepåslag

   • Bruk av eksternforvalter – finansieres av rentepåslaget og gebyr

   • Mange løser inn lånet underveis

  • Håndtering av misligholdte lån

   • Purring som en vanlig bank

   • Viktig med god dialog mellom ekstern forvalter og kommunen

    • Viktig at kommunen involveres tidlig ved mislighold

    • Mulighet for kommunen til å følge med løpende

   • Kommunen må være proaktiv ved mislighold

    • Se situasjonen i sammenheng med andre ytelser fra kommune

    • Gjeldsrådgivning

  • Ved tap kan kommunen

   • Inndrive i opptil 10 år

   • Inngå gjeldsordning


  God praksis med startl n

  Proba AS (N=358)

  Øvre Vollgate 6

  0158 Oslo

  www.proba.samfunnsanalyse.no