2007 2013
Download
Skip this Video
Download Presentation
СЪЩНОСТ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ЛИДЕР ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

СЪЩНОСТ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ЛИДЕР ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

СЪЩНОСТ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ЛИДЕР ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'СЪЩНОСТ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ЛИДЕР ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013' - amadis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2007 2013
СЪЩНОСТ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ЛИДЕР ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИПрограма за развитие на селските райони (2007-2013)Под-мярка 431-2 „ Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”Проект № 431-2-03-24 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Елхово, област Ямбол”

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

МАРИЯ ДИМИТРОВА

Експерт модератор, подготовка и провеждане на обучения и информиране

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide2
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Защо политиката за развитие на селските райони е толкова важна:

Повече от половината от населението на 27-те държави членки на ЕС живее в селски райони, които обхващат 90% от територията.

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide3
Общата селскостопанска политика на ЕС

Принципи на ОП на ЕС – свободна търговия в рамките на общността на база общи цени;преференции за европейското производство на пазарите на общността; обща финансова отговорност

ОСП - ПРОЦЕС от „твърда политика на субсидиите“ към „ефективно и устойчиво земеделие“

Същност на политиката: поощряване производството на висококачествени продукти, окуражаване развитието на стопански дейности и инициативи извън земеделския сектор в хармония с околната среда.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

2007 20131
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА 2007-2013

Национален стратегически план за развитие на селските райони 2007-2013 г. (НСПРСР)

Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР)

Наредби за прилагане на мерките по ПРСР

Ръководства за кандидатстване

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide5
Програма за развитие на селските райони

Общ бюджет на програмата - 3 242 млрд. евро, като публичният принос от ЕЗФРСР е 80,5% или 2 609 млрд.

ПРСР е одобрена на Комитета за развитие на селските райони към Европейската комисия на 19.12.2007 (включва представители на 27-те страни-членки) и официално приета с решение на ЕК 755 от 19.02.2008;

Програмата има Управляващ орган, отговорен за нейното разработване, прилагане и наблюдение - Дирекция „Развитие на селските райони”, Министерство на земеделието и храните.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide6
Програма за развитие на селските райони

Мерките в ПРСР:

– четири оси - четири стратегически направления:

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide7
Ос 1 - повишаване на конкурентноспособността на земеделието, ХВП и горското стопанство;

Мерките са насочени към основните нужди на тези сектори и целят:

*модернизация на материалните активи

*Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността

*адаптиране на структурата на стопанствата

*подкрепа на млади фермери

*насърчаване създаването на организации на производителите

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Програма за развитие на селските райони

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide8
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИПрограма за развитие на селските райони
 • Ос 2 - развитие на земеделски методи, щадящи околната среда.
 • Основни приоритети:
 • *компенсиране за подържането на земята в добро състояние (компенсации за необлагодетелствани райони, за поддържане земята в добро състояние);
 • *НАТУРА 2000,
 • *развитие на биологично земеделие;
 • *опазване на биоразнообразието;
 • *запазване на местообитанията;
 • *подкрепа на традиционните породи;
 • *възстановяване на гори и залесявания.

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide9
Програма за развитие на селските райони

Ос 3 - подобряване на качеството на живот и увеличаване на възможностите за заетост в селските райони, опазване на културното и природно наследство.

Мерките по Ос 3 целят:

*насърчаване на туристическата дейност; *инвестиции в инфраструктурата на малките населени места; подобряване на достъпа до култура, развлечение и спорт на уязвими групи;

*обновяване на сградния фонд на социални заведения, паркове, културни и исторически сгради; съхраняване, обновяване и развитие на културното наследство;

*подкрепа на предприемачеството.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide10
Ос 4 - прилагане на подхода ЛИДЕР

като инструмент за децентрализирано управление и

интегрирано развитие.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Програма за развитие на селските райони

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide11
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

РСР

Ос 1

Ос 2

Ос 3

Ос 4 ЛИДЕР

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide12
▪ Наименованието ЛИДЕР произтича от абревиатурата „LEADER” на френски език – Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, което означава “Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони”.

▪ ЛИДЕР е метод за мобилизиране на местните общности, който цели да създаде взаимообвързаност на дейностите в селските райони, подчинена на единна логика и съобразена с местните особености на дадена територия.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЛИДЕР като част от политиката за развитие на селските райони в Европейския съюз

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide13
Прилагането на ЛИДЕР започва през 1991 г. като инициатива в рамките на Европейския съюз. До момента в страните-членки на ЕС са осъществени три програми ЛИДЕР(ЛИДЕР I, ЛИДЕР II и ЛИДЕР+), като прилагането им е било по желание.

ЛИДЕР+: инициатива на Европейската общност, прилагана в срока на действие на Структурните фондове 2000 – 2006;

Преди разширяването от 2004 г. в Европа има 893 МИГ по ЛИДЕР+

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Една успешна история: ЛИДЕР+

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide14
Оптимално използване на природните и културни ресурси, включително повишаване стойността на зоните по НАТУРА 2000;

Подобряване на качеството на живот в селските райони;

Добавяне на стойност към местните продукти

Използване на ново ноу - хау и технологии за повишаване конкурентоспобността на стоки и услуги в селските райони.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 • Главни теми на ЛИДЕР+:

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide15
ПРИЛАГАНЕТО НА ОС 4 ЛИДЕР В ЕС

Подходът ЛИДЕР бележи сериозни успехи с възможностите си да решава проблеми чрез нови форми на партньорство и сътрудничество.

С новия Регламент на Съвета (ЕС) 1698/2005 г. подходът ЛИДЕР става задължителен елемент от политиката за развитие на селските райони на ЕС – ос 4 от Програмите за развитие на селските райони.

Финансирането за ЛИДЕР от 2007год.е от общите финансови средства за РСР на ЕС.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide16
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИСедем характеристики на ЛИДЕР

Характерна черта 1. Стратегии за местно развитие според територията

 • Териториален подход– разработване на Стратегии за местно развитие, отчитащи силните и слабите страни на дадена територия. Тя трябва да бъде свързана, с достатъчна критична маса от човешки, финансови и икономически ресурси;
 • Териториалният подход, основан върху района, обхваща малка, хомогенна, социално свързана територия, често характеризирана от общи традиции, местна идентичност, чувство за принадлежност или общи нужди и очаквания, като целеви район за осъществяване на дадена политика.

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide17
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Седем характеристики на ЛИДЕР

Характерна черта 2. Публично-частно партньорство: местните инициативни групи (МИГ)

 • Добре функциониращи местни публично - частни партньорства – Местни инициативни групи (МИГ), които обединяват публични, частни и граждански организации от дадена територия, разработват и осъществяват стратегиите за местно развитие;
 • МИГ осъществява стратегията за местно развитие като взема решения за разпределянето на финансовите ресурси и управлението им.

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide18
Характерна черта 3. Подход „отдолу - нагоре"

Подход „отдолу-нагоре” – организиране на ресурсите и управлението на територията въз основа на очакванията, идеите, проектите и инициативите на местните общности; изисква активното участие на местните заинтересовани страни;

Опитът показва, че подходът „отдолу - нагоре" не бива да бъде смятан за алтернатива или да се противопоставя на подходите „отгоре-надолу" от националните и/или регионалните органи, а по-скоро като подход, който да се комбинира и взаимодейства с тях, за да се постигнат по-добри общи резултати.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Седем характеристики на ЛИДЕР

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide19
Седем характеристики на ЛИДЕР

Характерна черта 4. Интегрирани и мулти-секторни дейности

Многосекторен подход- взаимно сътрудничество между представителите на различните сектори на местно равнище за постигане на обща цел;

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 • Дейностите и проектите, съдържащи се в местните стратегии,трябва да бъдат свързани и координирани като едно свързано цяло. Интегрирането може да засяга дейности, извършвани в един единствен сектор, всички програмни дейности или специфични групи от дейности, или, най-важното, връзките да са между различните икономически, социални, културни и екологични сектори и действащи лица.

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide20
Характерна черта 5. Улесняване на иновациите (новаторство)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Седем характеристики на ЛИДЕР

 • Подход на иновациите - развитие на ресурси, които са неизследвани, пренебрегвани или подценявани до този момент в съответната територия, популяризиране на местните ресурси по нов начин, създаване на нови продукти, внедряване на нови процеси и др.;
 • ЛИДЕР може да играе важна роля за стимулиране на нови и новаторски подходи за развитието на селските райони. Такова новаторство се стимулира като на МИГ се предоставят широки граници на свобода и гъвкавост във взимането на решения за дейностите, които те искат да подкрепят.

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide21
Седем характеристики на ЛИДЕР

Прилагане на проекти за сътрудничество - възможност Местните инициативни групи да предприемат общи проекти с други такива в страната и извън нея.

Кооперирането може да се развие в нещо повече от създаване на контакти. Това включва Местна инициативна група, която предприема общ проект с друга група ЛИДЕР или с група, използваща подобен подход в друг регион, страна-членка или дори трета страна.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Характерна черта 6. Сътрудничество (Коопериране)

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide22
Характерна черта 7. Мрежи

Работа в мрежа – стимулира обмяната на практики и резултати между МИГ, селските райони, администрациите и организациите, участващи в развитието на селските райони; насърчава сътрудничеството чрез създаване на връзки между МИГ.

Мрежите са начин за споделяне на добрите практики, за разпространяване на иновациите и надграждане върху уроци, получени от местното развитие на селските райони.

Мрежите създават връзки между хора, проекти и селски райони и по този начин могат да спомогнат за преодоляване на изолацията, пред която са изправени някои селски райони.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Седем характеристики на ЛИДЕР

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide23
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИОсобености на прилагането на подхода ЛИДЕР в България
 • Подходът Лидер се прилага на територията на селските райони в страната, определени съгласно националната дефиниция: общините, в които няма населено място с повече от 30 хил. души.
 • Съгласно тази дефиниция 231 общини в България са класифицирани като селски. Те съставляват 81 % от територията и 42 % от населението на страната.

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide24
Мерки по Ос 4 ЛИДЕР

Прилагане на стратегиите за местно развитие (мярка 41);

Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество (мярка 421);

Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия (мярка 431), която се състои от две под-мерки:

- Под-мярка 1: Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени Местни инициативни групи.

- Под-мярка 2: Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територията на потенциални местни инициативни групи (2007-2009).

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide25
Избор и обучение на експерти за оказване на методическа помощ за изграждане на МИГ – 2008-2009 г.;

Финансиране на подготвителни проекти (под-мярка 431-2 от ПРСР) – Министерство на земеделието и храните публикува първата покана за набиране на предложения по тази под-мярка на 18 юни 2008 г. Постъпили 91 предложения и 71 одобрени;

Подаване на документи за утвърждаване на МИГ в МЗХ – до края на 2011 г., в зависимост от постигнатата готовност в рамките на подготвителния проект;

Прилагане на стратегиите – МИГ могат да избират проекти и договарят проекти от момента на своето одобряване до края на 2013 г. като дейностите могат да се прилагат до края на 2015 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Основни стъпки в прилагането на подхода ЛИДЕР в България

Договор № РД 50-235/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Тунджа, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide26
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЛИДЕР

 • МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ (МИГ)
 • И
 • СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide27
Включват публични, бизнес и граждански организации, действащи на дадена територия.

Обединяват местните действащи лица около споделени идеи за развитие, улесняват процеса на взимане на решения, засилват диалога и сътрудничеството в селските райони.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 • МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ (МИГ)

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide28
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Изисквания към МИГ

 • Регистрирани по ЗЮЛНЦ като сдружение или фондация в обществена полза със седалище на територията на действие на групата. Участието на местните власти е задължително;
 • Местните икономически и социални партньори и други представители на гражданското общество трябва да бъдат най-малко 50% от представителите на ниво вземане на решения – Управителен съвет за прилагане на стратегията.
 • Членовете на Управителния съвет за прилагане на стратегията трябва да са адресно регистрирани и живеят или работят в съответната територия на МИГ;
 • МИГ трябва да предложи и да се ангажира с прилагането на интегрирана стратегия за местно развитие;
 • МИГ трябва да покаже определения минимален капацитет за прилагане на стратегията и способност за администриране на публични средства (4 души персонал, осигурен офис, оборудване)

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide29
Одобрение на МИГ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 • МИГ кандидатстват за одобрение пред МЗХ и ще бъдат оценявани от Комисия за избор, назначена от Министъра на земеделието и храните и председателствана от Управляващия орган.
 • Одобрените МИГ подписват тристранен Договор за управление на стратегията за местно развитие с Управляващия орган и Разплащателната агенция.

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide30
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 • СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
 • Задължителни изисквания към територията, обхваната от дадена стратегия за местно развитие:
 • Да бъде хомогенна (сходна) в социално-икономическо и културно отношение, както и като характеристики на околната среда, но и
 • Да предлага достатъчна критична маса по отношение на човешки, финансови и икономически ресурси;
 • Броят на населението в територията не трябва да бъде под 10 000 и не трябва да надвишава 100 000 жители;
 • Дадена територия може да бъде обхваната само от една стратегия за местно развитие.
 • Не се допуска прекъсване на границите на територията (но не е задължително да се следват административните граници на общините);

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide31
Минималният бюджет на една стратегия за местно развитие, финансиран от публичния принос на ПРСР, е 1 000 000 евро, а максималният - 2 000 000 евро.

Възможно е допълнително финансиране, но бюджетът на една стратегия, финансиран от публичния принос на ПРСР до 2013 г. не може да превишава 2 500 000 евро.

Възможно е бюджетът на една стратегия да бъде по-голям при наличие на други източници на финансиране, например общински, частни и др.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Бюджет на стратегиите за местно развитие:

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide32
Мерки по стратегиите

СМР определя всички мерки/дейности, които ще се финансират и прилагат на територията, процедурите и критериите за избор на конкретни проекти.

За изпълнението на стратегиите за местно развитие МИГ могат да прилагат следните видове мерки:

Мерки от ПРСР, с изключение на мерките, предвиждащи фиксирани годишни плащания и плащания на площ);

Мерки от Регламент на Съвета (ЕС) 1698/2005, които не се прилагат от българската ПРСР;

Други мерки/ дейности, ако те допринасят за постигането на целите на ПРСР и на стратегиите за местно развитие и са насочени към опазване на околната среда, селския пейзаж и местната идентичност.

Не могат да се прилагат мерки и дейности, които не са одобрени от Управляващия орган при избора на МИГ.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide33
Прилагане на СМР

МИГ администрира изцяло прилагането на стратегията и носи отговорност за избора на предложения за проекти и тяхното договаряне като:

публикува обяви за кандидатстване с проекти;

информира и подпомага потенциалните кандидати;

регистрира подадените предложения за кандидатстване;

проверява за административно съответствие и допустимост;

прави техническа оценка и класиране на проектните предложения (по критерии, установени в одобрената стратегия);

прави предварителен избор на проекти за финансиране по стратегията;

организира заседания на Комисия за избор на проекти към МИГ.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide34
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Избор на проекти

 • Проектите се избират от Комисията за избор на проекти към МИГ. Членове на комисията са членовете на Управителния орган на МИГ за прилагане на стратегията, както и външни експерти с цел да осигуряват обективност, публичност и прозрачност.
 • Комисията за избор на проекти изпраща до Областните звена на Разплащателната агенция информация за всички предварително избрани проекти за проверка за съответствие на допустимите разходи.
 • След проверката МИГ уведомява всички кандидати за резултатите от оценката и подписва договори с одобрените кандидати.

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide35
Проекти по стратегията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 • Максималната стойност на един проект е 200 000 евро, а минималната се определя от МИГ съобразно всяка дейност;
 • Помощта може да достига до 100 % от общите допустими разходи в случаите:
 • 1) за публични получатели (общини);
 • 2) за проекти с публични цели, които не генерират приходи, прилагани от юридически лица с нестопанска цел.
 • Помощта не може да надвишава 70% от допустимите разходи в случаите:
 • 1) частни получатели;
 • 2) юридически лица с нестопанска цел, когато прилагат проекти в частна полза.

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide36
Потенциални бенефициенти на Стратегиите

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 • Земеделски производители, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
 • Земеделските стопани, регистрирани в ИСАК;
 • Собственици на гори;
 • Признати организации на производители;
 • Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
 • Общини;
 • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
 • Читалища, регистрирани по Закона за читалищата;
 • Граждански дружества, учредени по ЗЗД;
 • Местни поделения на религиозни общности, регистрирани по Закона за вероизповеданията;
 • Физически лица.

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide37
Потенциални бенефициенти на Стратегиите

Допустимите кандидати за подпомагане трябва да са посочени в стратегията конкретно за всяка мярка

Всички дейности по проектите трябва да се осъществяват на територията на МИГ.

Получателите на помощта трябва да живеят или работят на територията на МИГ.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide38
Фактори за успех

Подкрепа и насърчаване – „Лидер“ показва, че актьорите в развитието, включително и в селски райони, могат да разработват проекти, ако има насърчаване, подкрепа и подходяща структура;

Конкурентен принцип на избор на предложенията – макар че често се оспорва в националните доклади, конкурентният принцип невинаги е „лош“. В случая той осигурява мобилизиране и фокус на партньорствата;

Отговорност за изпълнението – партньорството не приключва с изготвянето на стратегия и план, необходимо е да се осигури тяхното изпълнение; това прави планирането по-отговорно и реалистично;

Квалифициран персонал на партньорството, който осигурява изпълнението на местно ниво;

Наличие на предишен опит и взаимно доверие.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide39
Фактори за успех

Наличие на ръководства, инструкции и пр., така че партньорите да познават правилата на играта, да знаят как да разработят проекта и как да кандидатстват;

Увереност у партньорите, че ако разработят проекта според изискванията, ще привлекат финансиране;

Местна собственост и отговорност – „Лидер“ показва, че при подходящо насърчаване могат да се формират партньорства, които да действат отговорно. Чрез „Лидер“ контролът върху парите се прехвърля на местните хора, които са отговорни не само пред финансиращите, но и пред хората от общността, което редуцира възможностите за корупция;

Наличие на ясна линия за финансиране, за която е разпространена широко информация;

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide40
Общо за РСР от ЕЗФРСР: 90,8 млрд. евро;

Общо за ЛИДЕР от ЕЗРСР: 5,4 млрд. евро (6%)

В България планирано за ЛИДЕР – 76 988 млн. Евро (2,6%)

Структура на общия бюджет по ЛИДЕР:

Публични средства

(ЕЗФРСР+от страните): 8.688 млрд. евро

От които принос на ЕЗФРСР: 5.424 млрд. евро

Частни средства: 5.100 млрд. евро

Общо: 13.788 млрд.евро

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЛИДЕР в ЕС – финансови средства

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide41
Общо принос на ЕЗФРСР към ос 4 по страни-членки

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide42
Ос 4 – дял от бюджета от ЕЗФРСР по мерки, в евро

Мярка 41 - прилагане на стратегии за местно развитие

- По ос 1 (конкурентоспособност) – 9.5% (522 млн.)

- По ос 2 (околна среда и управление на земята) - 3% (165 млн.)

- По ос 3 (качество на живот/разнообразяване към други дейности – 67.4% (3.7 млрд.),

Мярка 421 – междутериториално и транснационално сътрудничество - 4,8% (265 млн.)

Мярка 431 - „Управление на МИГ, придобиване на умения и оживяване на територията - 15.3% (826 млн.)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide43
ЛИДЕР – начини на прилагане в различни страни-членки

През ЛИДЕР могат да се прилагат всички мерки от ПРСР: Белгия (Валония), Кипър, Германия ( Долна Саксония/Бремен, Шлезвиг - Холщайн), Италия , Люксембург, Румъния, Обединено кралство (Шотландия, Уелс);

През ЛИДЕР могат да се прилагат избрани мерки от всички оси: Австрия, Чехия, Финландия, Франция (континенталната част), Германия (Северен Рейн-Вестфалия, Тюрингия), Италия (Базиликата, Умбрия), Испания (Кантабрия, Андалусия, Галиция), България;

През ЛИДЕР могат да се прилагат само мерки от ос 3: Ирландия, Португалия, Латвия, Белгия (Фландрия), Германия (Хамбург), Италия (Емилия- Романя, Тоскана, Сицилия)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide44
Европейска мрежа за развитие на селските райони

Съгласно чл. 67 на Регламент 1698 се създава Европейска мрежа за развитие на селските райони за свързване на националните мрежи, организации и администрации, които работят в областта на развитие на селските райони на равнище на ЕС. Цели:

Да събира, анализира и разпространява информация за мерките на Общността за развитие на селските райони;

Да събира, разпространява и обобщава информация за добрите практики за развитие на селските райони

Да предоставя информация за развитието в селските райони;

Да организира срещи и семинари;

Да изгражда експертни мрежи, които да подпомагат обмена на опит, изпълнението и оценката на политиката за развитие на селските райони;

Да подпомага националните мрежи и инициативите за транснационално сътрудничество.

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide45
Национална селска мрежа

Подкрепя прилагането на политиката за РСР и изпълнението на ПРСР чрез обмен на информация и опит между партньорите, трансфер на знания и добри практики и подкрепа на идеи и проекти за интегрирано развитие на селските райони.

Изграждането на НСМ се основава на чл. 68 от Регламент на Съвета (ЕО) 1698/2005 и чл. 41 на Регламент на Комисията (ЕК) 1974/200

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide46
Национална селска мрежа

НСМ обединява всички организации и административни органи на национално, регионално и местно ниво, участващи в развитието на селските райони. Членове могат да бъдат представители на организации, фирми и физически лица, които са потенциални кандидати по ПРСР;

МИГ задължителночленуват в НСМ.

До избора на организация, която да изгради Звеното за управление, координацията на НСМ и връзките с Европейската мрежа за развитие на селските райони ще се осъществява от НССЗ.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide47
Информационни източници

Управляващият орган на ПРСР е отговорен за информираността и запознаването на потенциалните бенефициенти и обществеността с НСПРСР, ПРСР и ролята на Европейския съюз за предоставяната помощ.

Прилагането на информационните дейности се определя от Комуникационния план на ПРСР и се финансират по линия на Техническата помощ към Програмата.

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide48
Информационни източници

Семинари, курсове и дискусионни форуми за обучение на обучаващи;

Информационни семинари;

Лекции;

Отпечатване на информационни материали;

Медийни изяви;

Информационни пунктове - чрез информационния център на МЗХ, както и чрез областните и общински служби на МЗХ, НССЗ и на Разплащателната агенция гражданите могат да търсят съдействие, информация или експертна помощ във връзка с условията по прилагането на ПРСР;

Интернет

www.mzh.government.bg

http://www.naas.government.bg

http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

slide49
Благодаря за вниманието !

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИПрограма за развитие на селските райони (2007-2013)Под-мярка 431-2 „ Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”Проект № 431-2-03-24 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Елхово, област Ямбол”

Договор № РД 50-206/03.06.2009 между МЗХ, РА и Община Елхово, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013

ad