Download
elast ga darba laika iesp jas un nosac jumi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elastīga darba laika iespējas un nosacījumi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elastīga darba laika iespējas un nosacījumi

Elastīga darba laika iespējas un nosacījumi

194 Views Download Presentation
Download Presentation

Elastīga darba laika iespējas un nosacījumi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Elastīga darba laika iespējas un nosacījumi Moduļa galvenie mērķi: Izpratnes veicināšana par elastīga darba laika iespējām, lai rastu līdzsvarustarp dzīvi un darbu Norādīt darba laika nosacījumu ieviešanas un īstenošanas traucējošos apstākļus un apzināt izaicinājumus, ar kuriem varētu saskarties nākotnē Pārskats par elastīgu darba laika nosacījumu labo praksi MODULIS Nr.2

 2. MODULIS Nr.2 Elastīgi darba laika nosacījumi:KASunKAM • Darba devējiematvieglot darbinieku pieņemšanu darbā un iespēja saglabāt darbiniekus ar līdzsvara ieviešanas grūtībām starp darbu un ģimeni • Samazina personāla izmaksas un nepieciešamību pēc virsstundām • Darbiniekiem, kuri vēlas vairāk brīva laika sev vai ģimenes saistību izpildei • Rada iespēju vieglāk tikt galā ar šīm saistībām Elastīgs darbs jebkurš darba modelis pielāgots darba devēja un darbinieka vajadzībām

 3. MODULIS Nr.2 Elastīgi darba laika nosacījumi:KĀ • Izplatītākie elastīga darba laikaveidi: • Brīvs darba režīms:darba sākuma, beigu un pārtraukumu laiks pēc Jūsu izvēles var tikt mainīts katru dienu. Parasti tiek noteikts konkrēts laika periods, kurā Jums jāatrodas savā darba vietā; • Maiņu darba laiks:maiņu sistēma, kurā darba laika sākums un beigas darbiniekiem var mainīties (piem.garāks darba laiks) uz noteiktu laiku (piem. nedēļu pēc nedēļas, dienu pa dienai); • Sakopotas darba stundas:pāris darba dienu laikā, kas atšķiras no pieņemtā darba dienu skaitaJūs nostrādājat pilnu Jums noteikto iknedēļas stundu skaitu; • Anualizētas stundas/ strukturizētas brīvdienas:darba stundas ir noteiktas uz gadu, nevis katru nedēļu un arī pamatojoties uz lielāka darba apjoma periodiem vai pēc pieprasījuma.

 4. MODULIS Nr.2 Elastīgi darba laika nosacījumi:KĀ • Darba dalīšana:dalot vienai personai paredzētu darbu ar kādu citu; • Darbs mājās/Darbs atbildot uz telefona zvaniem:darba veikšana mājās; • Nepilna laika darbs:strādāt mazāk stundas kā noteikts, pastāv vairāku nepilna laika darba veikšanas modeļi.

 5. Modulis Nr.2 Variants: Brīvs darba režīms Darbinieki strādā noteiktu darba laiku, bet saskaņoto limitu ietvaros var izvēlēties, kad sākt darba dienu, kad ņemt pārtraukumu un kad beigt darba dienu. Virsstundas vai pārstrādātās darba stundas var tikt pārnestas. • Ieguvumi • - Mazāk stresa un iespējas “salūzt”; • Laika optimizācija (darba laiks labāk pieskaņots personīgajam laikam); • - Augsta atbildības sajūta pret darbu. Šķēršļi - Apņemšanās nodrošināt saskaņotās darba stundas; - Personīgā darba slodze var tikt sadalīta starp citiem; - Darba uzticēšana un/vai kāda cita apmācīšana veikt personīgo darbu.

 6. MODULIS Nr.2 Variants:Maiņu darba laiks Divas eksistējošās iespējas: - darba laiku plāno un nosaka darba devējs vai nodaļas vadītājs; - darba laiks ir saskaņots ar darba devējuun darbinieki paši to pārvalda nodaļas vai darba vietas ietvaros. • Šķēršļi • Pārklāšanās un darba laiks bez kolēģiem; • Ārkārtas gadījumos jābūt iespējai aizstāt citus vai jāpiedāvā efektīvi situācijas risinājumi; • Atteikšanās no personīgi ieplānotā laika izmantošanas par labu kolēģiem. • Ieguvumi • Augsta atbildības sajūta pret darbu un kolēģiem; • Laika optimizācija (darba laiks labāk pieskaņots personīgajam laikam); • Vairāk brīvā laika (darbs vairāk piemērots personīgajai/ģimenes dzīvei); • Mazāk stresa.

 7. Modulis Nr.2 Variants:Sakopotas darba stundas Pamatojoties uz šādu vienošanos parasto nedēļas darba dienu skaitu var sakopot: Jūs nedēļā reizi vai vienreiz divās nedēļās varat ņemt dienu brīvu, paņemtās brīvdienas Jūs atstrādājat sākot darba dienu agrāk vai beidzot to vēlāk. Abos gadījumos kopējais darba dienas stundu skaits nemainās. • Ieguvumi • Vairāk brīvā laika sev un ģimenei; • Mazāk attiecīgās prasības par virsstundām. Šķēršļi - Augstāka stresa pakāpe, kas radusies pavadot ilgākas darba stundas vai dienas darba vietā, un rezultātā radot risku “pārdegt”.

 8. MODULIS Nr.2 Variants:Annualizētas stundas un strukturizēts brīvais laiks Pirmais modelis:darba stundu garums ir noteiktas uz gadu, nevis nedēļu. Laiks ir sadalīts pa noteiktām stundām, kuras jānostrādā katru nedēļu un pāri palikušās stundas var tikt pārnestas uz lielāku darba apjoma periodu vai pēc pieprasījuma. Otrais modelis:garākas darba stundas lielāka darba apjoma periodos vai, lai sasniegtu uzņēmuma izvirzītās vajadzības. Pēc šo papildus stundu nostrādāšanas Jūs varat paņemt apmaksātu brīvdienumazāk aktīvā darba laikā. • Ieguvumi • Vairāk iniciatīvas koordinēt darba un personīgo dzīvi plānotajos periodos; • Darba laika uzskaite; • Pilna samaksa; • Mazāk attiecīgās prasības par virsstundām. • Šķēršļi • Jāatskaitās par darba devēja/darbinieka panākto vienošanos.

 9. MODULIS Nr.2 Variants: Darba dalīšana Pilna laika darba diena ir sadalīta starp diviem vienlīdz kompetentiem darbiniekiem, no kuriem katrs strādā nepilnu darba dienu. Samaksa tiek sadalīta starp darbiniekiem, tādējādi samazinās arī neto ienākums katram darbiniekam. • Ieguvumi • Vairāk laika sev; • Labāka dzīves kvalitāte; • Iespēja meklēt citu darbu; • Sadalītie pienākumi, atbildība un pilna darba slodze; • Iepriekš nosakāmas darba stundas. • Šķēršļi • Samaksas samazinājums; • Kolēģiem ir jāpielāgojas darbam ar dažādiem cilvēkiem, kuri atbild par vienu un to pašu darba uzdevumu (piem. viens pirmdien, otrs otrdien); • saistības pret darba dalīšanu; • Ja kāds no dalītā darba laika darbiniekiem neierodas darbā, tad otram viņš ir jāaizstāj.

 10. MODULIS Nr.2 Variants: Darbs atbildot uz telefona zvaniem/darbs mājās Izmantojot datoru un citas elektroniskās ierīces iespēja strādāt mājās un pa tiešo sazināties ar darba vietu . • Ieguvumi • Lielāka iespēja pielāgoties darba laikam; • Laika un naudas ietaupījums; • Mazāk darba radītā stresa un iespējas “pārdegt”. • Šķēršļi • Izolētības sajūta; • Iztrūkst iespēja apgūt kaut ko jaunu darbā, ko organizē darba vieta; • Tiek zaudēta darba laika elastīga plānošana, ja darba devējs pieprasa darbiniekam būt pieejamam noteiktas darba stundas; • Mājās darba vietai jābūt iekārtotai tā, lai tā atbilstu visiem veselības un drošības standartiem.

 11. MODULIS Nr.2 Variants: Neplins darba laiks Nepilns darba laiks var tik organizēts dažādi: - Dažas noteiktas ikdienas darba stundas; - Citi noteikti darba izpildes laiki; - Pēc pieprasījuma organizēts elastīgs darba laiks. Par nepilna laika darba dienu var vienoties individuāli vai (labāk) ieteicams noslēgt koplīgumu. • Ieguvumi • Brīvais laiks; • Vieglāk rast līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi. • Šķēršļi • mazāka alga un dažādu sociālo nodrošinājumu iztrūkums; • Turpmākās karjeras stagnācijas risks.

 12. MODULIS Nr.2 Eiropa:Konkrētu valstu prakse Meklējot lielāku darba vietas noteikto elastību attiecībā uz darba laiku. • - Lietuva:zems elastīga laika plānošanas iespēju līmenis; noteikumu regulējums pamatots uz privilēģijām nevis tiesībām! • - Itālija:neskatoties uz ekonomisko stimulu pastāv nevēlēšanās ieviest elastīgu darba laika iespēju plānošanu; nelielas pārmaiņas vērojamas tikai valsts iestādēs un lielos uzņēmumos • + Apvienotā Karaliste:ikvienam ir tiesības lūgt elastīgāku darba laiku • + Somija:dominē pilna laika darba diena, augstas kvalitātes bērnu aprūpes sistēma; darbinieki var ietekmēt savu darba laiku; 30% cilvēku, kas strādā no mājām atbildot uz telefona zvaniem • + Vācija:liels darba vietu skaits (<50%) nodrošina elastīgas darba laika iespējas; likumīgas tiesības uz nepilna laika darba dienu • + Latvija:76% darba vietu izmanto kādu no elastīga darba laika plānošanas iespējām • EUROFOUND(www.eurofound.europa.eu) • “European Company Survey 2009” • “Part-time work in Europe” • OECD (www.oecd.org/document/46/0,3746,en_2649_37457_40401454_1_1_1_37457,00.html) • “2010 OECD Employment Outlook: Moving Beyond the Jobs Crisis”

 13. MODULIS Nr.2 Pārskats par ģimenei draudzīgu nosacījumu politiku un praksti darba vietā... (lūdzu, ierakstiet savu valsti) Katrs partneris ieraksta šeit savas valsts tiesību aktus/normatīvos aktus/labākās prakses gadījumus, attiecībā uz elastīga laika plānošanas un noteikšanas iespējām konkrētajā valstī. Informācija izvietojama no Moduļa Nr.6

 14. MODULIS Nr.2 Katrs partneris izvēlas noderīgas saites no Moduļa Nr.5, kurās iegūt informāciju un ar ko sazināties, lai rastu atbalstu un panāktu atbilstošu vienošanos ar darba devēju Papildu iespējas tiem pakalpojumiem un iespējām, kuras, pamatojoties uzKOPLĪGUMUvai cita veida līgumudarba vieta sniedz saviem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem

 15. MODULIS Nr.2 Noteikumi, kas kavē īstenot elastīga darba laika nosacījumus • Noteiktu tiesību aktu trūkums,elastīga darba laika iespējas nosaka darba vieta; • Vadītāju vilcināšanās, kas pamatota ar: • elastīga darba laika ietekmi uz darba kvalitāti un produktivitāti; • grūtībām nodrošināt darba vietu ar noteiktu darbinieku skaitu vai organizēt sapulces; • Darbinieku bailes par karjeras stagnāciju un izaugsmes iespējām(darba vadītāji tos var uztvert kā mazāk uzticamus un zinošus konkrēta darba jomā); • Trūkst informācijas pieejamības iespējuattiecībā uz elastīga laika iespējamajiem nosacījumiem.

 16. Ieguvumi MODULIS Nr.2 Elastīga darba laika iespējasvar palielināt uzņēmuma konkurētspēju: • Palielinās lojalitāte pret darba vietu un apmierinātība ar darbu • Tiek palielināta darba produktivitāte un veiktspēja • Palielinās darba devēja reputācija • Samazinās neplānoti darba kavējumi • Mazākas izmaksas par darba telpām

 17. MODULIS Nr.2 PRAKTISKĀS NODARBĪBAS: LABĀS PRAKSES PIEMĒRI Mēs iesakām analizēt sekojošus labās prakses piemērus, lai padziļinātu zināšanas par šī moduļa tēmu: • Piemēra izpēteS.Daniela“Darba dzīves līdzsvars: kā būt elastīgam”(pārdomas noskatoties video klipu “Darba dzīves līdzsvars: kā būt elastīgam”) • Piemēra izpēteR.Aldas“Elastīga laika iespēju priekšrocības darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanā”(Intervija Nr.25 “Elastīgas darba laika iespējasun atbalsts ģimeneiir ieguvums gan ģimenei, gan darba devējam”) • Piemēra izpēteR.Roberta“Pilna laika darbs mājās atbildot uz telefona zvaniem” (Intervija Nr.13 “Pilna laika darbs mājas atbildot uz telefona zvaniem”) • Piemēra izpēte “Elastīga darba laika iespējas maiņu darbā”(pārdomas noskatoties video klipu “Elastīga darba laika iespējas maiņu darbā”) • Piemēra izpēteW.Britta“Darba/dzīves līdzsvarošana ar darba laika uzskaiti”(Intervija Nr.7 “Darba/dzīves līdzsvarošana ar darba laika uzskaiti”)

 18. MODULIS Nr.2LABĀS PRAKSES PIEMĒRI ATCERIETIES… Kamēr analizējat prezentētās piemrēru situācijas, mēģiniet pārdomāt šos jautājumus: Kāds ir jūsu ģimenes stāvoklis? Kāda situācija ir Jūsu darba vietā? Pamatojoties uz kāda veida līgumu Jūs strādājat?

 19. MODULIS Nr.2LABĀS PRAKSES PIEMĒRI Mērķis:perspektīvā ar sabiedrības pieaugumu,paaugstināt audzēkņos izpratni par izdevību, kas rodas elastīga darba laika rezultātā, kas rada iesaistītajos cilvēkos sociālu un profesionālu apmierinātību. Uzdevums: noskatīties video klipu“Darba dzīves līdzsvars: kā būt elastīgam”un pārdomāt atbildes uz zemāk minētajiem jautājumiem. Laiks: 60 min. Piemēra izpēteS.Daniela“Elastīga darba laika iespēju ieguvumi” • Jautājumi pārdomām: • Kādas ir pamata prasības, kas jāievēro gan darba devējam, gan darbiniekam, lai pārvaldītu elastīga darba grafika organizēšanu, kā tas minēts S.Daniela video klipā? • Pamatojoties uz šāda veida vienošanos, kādas darbības un saistību izpilde ir gaidāma no darbinieka? • Vai pēc Jūsu domām “multiplikatora” loma (kurš ir kolēģis nevis priekšnieks) vienkāršotu pārrunas par elastīgu darba laiku vai nē? • Kādām jābūt kolēģu attiecībām, lai tiktu īstenota šāda “salu sistēma”? • Vai Jūs domājat, ka elastīga darba laika ieteikumi Jums palīdzētu līdzsvarot darba un ģimenes dzīvi?

 20. MODULIS Nr.2LABĀS PRAKSES PIEMĒRI Piemēra izpēteR.Aldas“Elastīga laika iespēju priekšrocības darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanā” Mērķis:paaugstināt audzēkņu izpratni par darbinieka elastīga darba laika iespējas svarīgumu, kas rada līdzsvaru starp darba un ģimenes dzīvi Uzdevums:Izlasīt interviju Nr.25 “Elastīgas darba laika iespējas un atbalsts ģimenei ir ieguvums gan ģimenei, gan darba devējam”un pārdomāt atbildes uz zemāk minētajiem jautājumiem. Laiks: 30 min. • Jautājumi pārdomām: • Kādi bija svarīgākie piedāvājumi, kurus darba devējs izteica R.Aldas, lai palīdzētu viņam saskaņot darbu ar saistībām pret ģimeni? • Vai Jūs domājat, ka elastīga darba laika iespējas Jums palīdzētu atrast līdzsvaru starp darbu un ģimenes dzīvi? • Darbinieka un darba devēja ieguvumi? Vai tiek veikti attiecīgi pasākumi Jūsu darba vietā? • Kāda veida vienošanās iespējas būtu pārrunājamas ar Jūsu darba devēju, kas palīdzētu līdzsvarot darbu un ģimenes dzīvi? • Kas ir nepieciešams abām pusēm: darba devējam un darbiniekam, lai tiktu veicināta ģimenei draudzīga darba vide?

 21. MODULIS Nr.2LABĀS PRAKSES PIEMĒRI Mērķis:paaugstināt audzēkņu izpratni par šādas prakses gaidāmo ietekmi uz darbinieku un darba vietu kopumā, lai novērotu izmaiņas, ko tā rada ģimenes dzīvē (pozitīvas, negatīvas, neitrālas izmaiņas) Uzdevums:izlasīt interviju Nr.13 “Pilna laika darbs mājās”un pārdomāt atbildes uz zemāk minētajiem jautājumiem. Laiks: 30 min. Piemēra izpēteR.Roberta“Pilna laika darbs mājās atbildot uz telefona zvaniem” • Jautājumi pārdomām: • Vai Jūs domājat, ka darbs mājās Jums palīdzētu līdzsvarot darbu un ģimenes dzīvi? • Vai Jūsu darba vietā to ir iespējams izdarīt? Kādas darbības jomas varētu tikt aizstātas ar darbu, kas saistīts ar komunikāciju pa telefonu? • Kādām jābūt attiecībām starp darba devēju un darbinieku, lai tiktu ieviesta laba darba prakse, kurā darbs būtu saistīts ar komunikāciju pa telefonu? • Kā būtu iespējams novērst šāda darba negatīvās puses (piem.Izolētības sajūta utt.)?

 22. MODULIS Nr.2LABĀS PRAKSES PIEMĒRI Mērķis:paaugstināt audzēkņos izpratni par dažādām darba laika iespēju variācijām, kas rodas strādājot maiņās. Uzdevums: noskatīties video klipu “Elastīga darba laika iespējas maiņu darbā” un pārdomāt atbildes uz zemāk esošajiem jautājumiem. Laiks: 30 min. Piemēra izpēte “Elastīga darba laika iespējas maiņu darbā” • Jautājumi pārdomām: • Kādēļ elastīgas darba laika iespējas ir svarīgas maiņu darbā? • Vai Jūs domājat, ka līdzīgas darba laika iespējas būtu noderīgas Jūsu darba vietā? • Kādus pasākumus Jūs gribētu ieviest Jūsu darba vietā, lai ieviestu elastīgus darba laika nosacījumus? • Vai Jūs domājat, ka elastīga darba laika ieteikumi Jums palīdzētu līdzsvarot darba un ģimenes dzīvi?

 23. MODULIS Nr.2LABĀS PRAKSES PIEMĒRI Mērķis:palielināt audzēkņu izpratni par elastīga darba laika iespējām un analizēt darbinieka un darba devēja ieguvumus Uzdevums:izlasīt interviju “Darba/dzīves līdzsvarošana ar darba laika uzskaiti” un pārdomāt atbildes uz zemāk esošajiem jautājumiem. Laiks: 30 min. Piemēra izpēteW.Britta“Darba/dzīves līdzsvarošana ar darba laika uzskaiti” • Jautājumi pārdomām: • Kāpēc darba laika uzskaites koncepcija var būt vairāk pievilcīga kā standarta nepilna laika darba režīms? • Vai Jūs domājat, ka šādas elastīga darba laika iespējas būtu noderīgas Jūsu darba vietā un palīdzētu Jums atrast līdzsvaru starp darbu un ģimenes dzīvi? • Kādas ir pamata nepieciešamības, lai šāda veida iespējas tiktu ieviestas Jūsu darba vietā? • Atsaucoties arī uz W.Britta gadījumu, kā sociālais konteksts (valsts atbalsts, likumdošana utt.) var ietekmēt šo elastīgā laika iespēju modeli?

 24. MODULIS Nr.2 Nākamie soļi Ieteikumi papildus informācijas iegūšanai • Nolabās prakses kolekcijas par darba un dzīves līdzsvaru • (www.family-learning.eu): • Elastīga darba laika ieguvumi (n.14); • Elastīgas darba iespējas – lielisks risinājums līdzsvaram strādājot un dzīvojot (n.18); • Elastīgas darba iespējas, lai rūpētos par gados veco māti (n. 23); • Darba priekšrocības tiem, kuriem ir saistības pret ģimeni (n. 27); • Elastība ir ļoti svarīgs nosacījums maiņu darbā (n. 31) • Pārskats par valsti: ģimenei draudzīgas politikas kārtība darba vietā(www.family-learning.eu).

 25. MODULIS Nr.2 Nākamie soļi Ieteikumi papildus informācijas iegūšanai • Eiropas Komisijas politika: • Elastdrošība – Lisabonas stratēģija • http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=en • Padomes Direktīva 97/81/EC no 15.decembris, 1997 • Eiropas Pamatnolīgums par nepilna laika darbu, ko noslēgušas UNICE, CEEP and ETUC 6.jūnijā,1997 • (pārveidota Padomes Direktīva 97/81/EC no 15.decembra, 1997) • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0 39:en:html

 26. NOSLĒDZOŠĀ DAĻA – NĀKAMĀS DARBĪBAS… Jūs tikko esat apguvuši šīs apmācības… APSVEICAM! Kādas būs Jūsu nākamie soļi? Kādas aktivitātes jūs grasāties veikt? Neuztraucieties… mums priekš Jums ir pāris mājieni.. ko Jūs varētuDARĪT TĀLĀK… undergroundteacher.blogspot.com

 27. NOSLĒDZOŠĀ DAĻA – NĀKAMIE SOĻI… SĀCIET DOMĀT PAR NĀKAMAJIEM SOĻIEM, KURUS SPERT: Izveidojiet personīgo plānu, izvirziet sev mērķus; Pārrunājiet idejas par darba un ģimenes līdzsvarošanas pasākumiem ar saviem ģimenes locekļiem; Noorganizējiet diskusiju par darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu Jūsu darba vietā (izmantojiet DVD esošo e-rokasgrāmatu vai informāciju, kas publicēta vietnē: www.family-learning.eu); Kā Jūs savā darba vietā varētu radīt izpratni par projektā prezentētajiem darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanas pasākumiem un iespējām? Apsveriet iespēju pārspriest darba-dzīves līdzsvara problēmu ar savu darba devēju; Padomājiet, kā Jūs varētu prezentēt savam darba devējam (arodbiedrības pārstāvim) pāris no projektā iekļautajiem labās prakses piemēriem, attiecībā uz ģimenei draudzīgu nosacījumu politiku; Padomājiet, kurš varētu Jūs atbalstīt sarunās ar darba devēju par darba-ģimenes dzīves līdzsvarošanas problēmām (arodbiedrības pārstāvis, cilvēkresursu vadītājs, nevalstisko organizāciju pārstāvis, utt.).