mag denis mini slu ba za kontrolo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONTROLE NA KRAJU SAMEM PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONTROLE NA KRAJU SAMEM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

KONTROLE NA KRAJU SAMEM - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

Mag. Denis Minič Služba za kontrolo. KONTROLE NA KRAJU SAMEM. KONTROLA POVRŠIN Z DALJINSKIM ZAZNAVANJEM – CwRS. Kontrola površin z daljinskim zaznavanjem (ang. Control with Remote Sensing - CwRS) - je ena izmed metod kontrole prijavljenih površin in stanja v naravi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KONTROLE NA KRAJU SAMEM' - altessa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kontrola povr in z daljinskim zaznavanjem cwrs
KONTROLA POVRŠIN Z DALJINSKIM ZAZNAVANJEM – CwRS
 • Kontrola površin z daljinskim zaznavanjem

(ang. ControlwithRemoteSensing - CwRS) - je ena izmed metod kontrole prijavljenih površin in stanja v naravi.

  • KONTROLNA OBMOČJA - pri kontroli CwRS se po izdelani metodologiji izberejo posamezna območja Slovenije na katerih se bo v tekočem letu opravljala CwRS.
  • KONTROLIRANI KMG-ji - na izbranih območjih se pregledajo kmetijska gospodarstva, ki so bila izbrana v vzorec za pregled, in sicer po metodi naključnega izbora ali na podlagi analize tveganja.
kontrola povr in z daljinskim zaznavanjem cwrs1
KONTROLA POVRŠIN Z DALJINSKIM ZAZNAVANJEM – CwRS

CwRS območja v 2007, 2008, 2009, 2010 in 2011

kontrola povr in z daljinskim zaznavanjem cwrs2
KONTROLA POVRŠIN Z DALJINSKIM ZAZNAVANJEM – CwRS
 • Kontrola z daljinskim zaznavanjem se lahko opravi v enem, dveh ali treh korakih, in sicer:
  • fotointerpretacija satelitskih posnetkov tekočega leta s pomočjo računalnika in izdelanih fotointerpretacijskih ključev (stranka ni prisotna),
  • hitri terenski ogled – ang. RFV-rapidfieldvisit (stranka praviloma ni prisotna) in/ali
  • izvajanje terenske meritve površine (izvaja se ob prisotnosti stranke).
kontrola povr in z daljinskim zaznavanjem cwrs 1 korak fotointerpretacija
KONTROLA POVRŠIN Z DALJINSKIM ZAZNAVANJEM – CwRS1. korak - FOTOINTERPRETACIJA
 • Pri fotointerpretaciji uporabljamo satelitske posnetke tekočega leta ter razpoložljive arhivske posnetke (npr. DOF-e).

Slika 1:

Ortofotoposnetek z izrisanim GERK-om iz vloge za neposredna plačila

Slika 2:

GERK na satelitskem posnetku kontroliranega leta v naravni barvni podobi

Slika 3:

GERK na satelitskem posnetku kontroliranega leta v lažni barvni podobi

kontrola povr in z daljinskim zaznavanjem cwrs 1 korak fotointerpretacija1
KONTROLA POVRŠIN Z DALJINSKIM ZAZNAVANJEM – CwRS1. korak - FOTOINTERPRETACIJA

Slika 4: Isti GERK z na satelitskem posnetku kontroliranega leta izrisanimi ugotovitvami kontrolorja in obarvanimi ugotovljenimi deli GERK-a

kontrola povr in z daljinskim zaznavanjem cwrs 1 korak fotointerpretacija2
KONTROLA POVRŠIN Z DALJINSKIM ZAZNAVANJEM – CwRS1. korak - FOTOINTERPRETACIJA
 • Kadar pri kontroli izvedba fotointerpretacije satelitskega posnetka ne zadostuje za nedvomno ugotovitev dejanskega stanja v naravi se izvede tudi hiter terenski ogled in/ali meritev na terenu.
 • S hitrimi terenskimi ogledi (ang. RFV-rapid field visit) kontrolorji preverjajo rabo in kmetijske rastline, pri čemer ugotovitve na terenu dokumentirajo. Za orientacijo in pravilno lociranje na kontroliranih površinah ter izmero posameznih daljic uporabljajo tudi GPS naprave.
slide8
KONTROLA POVRŠIN Z DALJINSKIM ZAZNAVANJEM – CwRS1. korak – FOTOINTERPRETACIJA2. korak - HITER TERENSKI OGLED (RFV)

Slika 5:

Satelitski posnetek GERK-a v kontrolnem letu; potreben RFV zaradi ugotavljanja stanja pod krošnjami

Slika 6:

Orto-foto posnetek GERK-a z označenimi kraji fotografiranja

slide9
KONTROLA POVRŠIN Z DALJINSKIM ZAZNAVANJEM – CwRS1. korak – FOTOINTERPRETACIJA2. korak - HITER TERENSKI OGLED (RFV)

Slika 8:

Fotografija s hitrega terenskega ogleda

Slika 7:

Ugotovitev kontrolorja – poligon z neupravičeno rabo

slide10
KONTROLA POVRŠIN Z DALJINSKIM ZAZNAVANJEM – CwRS1. korak – FOTOINTERPRETACIJA2. korak - HITER TERENSKI OGLED (RFV)
 • Če kontrolor pri hitrem terenskem ogledu ugotovi, da so potrebne meritve površin ali dodatne kontrole, nadaljuje kontrolo zadevnega GERK-a na enak način kakor pri tradicionalnih kontrolah na kraju samem in sicer kot "teren z nosilcem".
 • Pri izvajanju terenskih meritev površin za preverjanje pravilnosti prijave je obvezno prisoten nosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov pooblaščenec.
kontrola povr in z daljinskim zaznavanjem cwrs seznanitve
KONTROLA POVRŠIN Z DALJINSKIM ZAZNAVANJEM – CwRS SEZNANITVE
 • Ugotovitve opravljenih kontrol se dokumentirajo v kontrolni računalniški aplikaciji.
 • Rezultat kontrole:
  • ni ugotovljenih odstopanj od prijave - aplikacijski zapis, seznanitve ni
  • ugotovljena odstopanja od prijave - fizični zapisnik, obvezna seznanitev nosilca
kmetijsko okoljska pla ila kop
Kmetijsko okoljska plačila - KOP

Neprezimni posevki – NEP

 • v petletni kolobar morajo biti vključene najmanj tri poljščine;
 • neprezimni posevek se upošteva kot ena od treh različnih poljščin, ki morajo biti vključene v petletni kolobar;
 • kolobar mora biti zasnovan že ob vstopu v podukrep;
 • morebitna zamenjava poljščin v kolobarju ne sme poslabšati kolobarja;
 • obvezna je pokritost tal z neprezimnimi posevki preko poletja in jeseni;
 • setev neprezimnih posevkov je treba opraviti najpozneje do 1.9. tekočega leta;
 • obdelava tal ozelenjenih njivskih površin je mogoča od 16.10. tekočega leta;
 • omejena uporaba dušika
 • brez uporabe regulatorjev rasti pri pridelavi pšenice, rži, ječmena, ovsa in tritikale;
 • fitofarmacevtska sredstva se uporabljajo na osnovi prognoze, kjer le-ta obstaja.
kmetijsko okoljska pla ila kop1
Kmetijsko okoljska plačila - KOP

Košnja strmih travnikov – S35 in S50

 • kontrola dokumentacije o meritvi nagiba se ne bo več izvajala, ker se upošteva podatek o nagibu iz grafične evidence nagiba strmih travnikov (kot osnova za uveljavljanje zahtevkov).

Preverjanje obtežbe

 • GOVEDO
  • št. živali na KMG na dan kontrole.
 • DRUGE REJNE ŽIVALI
  • št. živali na KMG na dan kontrole;
  • za prašiče pitance in perutnino, ki se redijo v turnusih, kontrolor preveri točnost podatkov, ki jih je kmet navedel na B obrazcu in podatkov iz registra prašičev oz. podatkov o turnusnem pitanju perutnine.
slide14

KONTROLA NAVZKRIŽNE SKLADNOSTI - CC

 • Sum namernosti;
 • Zamenjava 6. standarda (I&R prašičev) in 7. standarda (I&R govedi);
 • Dodatne minimalne zahteve za uporabo FFS: z letom 2012 se ne preverjajo;
 • Pri Dodatnih minimalnih zahtevah za uporabo gnojil ostaja samo še zahteva za vodenje evidenc uporabe živinskih gnojil;
 • Spreminjanje stopnje kršitve:
  • Lažja kršitev_1 (10 sankcijskih točk);
  • Lažja kršitev_2 (20 sankcijskih točk);
  • Lažja kršitev (10 ali 20 sankcijskih točk – opredeljuje uredba);
  • Srednja kršitev (50 sankcijskih točk);
  • Težja kršitev (100 sancijskih točk);
slide15

KONTROLA NAVZKRIŽNE SKLADNOSTI - CC

 • Nove zahteve pri Standardu za podzemne vode, Standardu za Identifikacijo in registracijo prašičev, Standardu za varno hrano in krmo, Standardu za ugodno počutje prašičev in Standardu za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju;
 • Sprememba že obstoječih zahtev pri Standardu za ugodno počutje telet, Standardu za ugodno počutje živali in Standardu za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju;
 • Razdružitev obstoječih zahtev pri Standardu za ugodno počutje telet in Standardu za ugodno počutje prašičev;
novost pri kontroli govedi

KONTROLA GOVEDI - GOV

Novost pri kontroli govedi:

Kontrole govedi se izvajajo za namen kontrole zahtevkov ekstenzivne reje ženskih govedi in zajemajo predvsem::

kontrolo označenosti živali, kontrola pasme in spola; kontrola Registra govedi na gospodarstvu (RGG); Kontrola potnih listov; kontrola spremne dokumentacije na gospodarstvu.

Na terenu se preverja tudi spremna dokumentacija:

računi o nakupu ali prodaji živali (podjetja), klavni zapisniki, računi o klavnih uslugah ali prodaji, odkupni bloki, četrtletni izpisi iz CRG, oddani zahtevki za živali po obdobjih, hlevska knjiga, zapisniki o letnem veterinarskem pregledu, dokumenti o izvozu ali odpremi živali, potrdilo o odvozu VHS, potrdilo o označitvah, semenitvah.

kontrole goveda bodo potekale skozi celo leto;

izvedba kontrol govedi ostane nespremenjena;