Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DELEGATKA IWspSZ chor. Renata GAWRON PowerPoint Presentation
Download Presentation
DELEGATKA IWspSZ chor. Renata GAWRON

DELEGATKA IWspSZ chor. Renata GAWRON

324 Views Download Presentation
Download Presentation

DELEGATKA IWspSZ chor. Renata GAWRON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Główne zmiany w zasadach noszenia umundurowaniai wyekwipowania przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych DELEGATKA IWspSZ chor. Renata GAWRON WROCŁAW 2014

 2. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.2005.7.53 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.2013.466) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.2013.1333)

 3. Zasadnicze zmiany Konieczność nowelizacji wynika z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 9 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, wprowadzającego do norm należności, z dniem 01.06.2012 r., nowe wzory umundurowania i wyekwipowania. Wprowadzenie nazw przedmiotów nowych wzorów oraz określenie sposobu ich noszenia Wprowadzone zmiany dotyczą: zasad noszenia nowych wzorów przedmiotów zestawów ubiorczych rysunków nowego umundurowania

 4. Zasadnicze zmiany Usuniętorysunki przedmiotów wycofanych z należności, m.in.: Mundurów polowych wzór 93 Kombinezonów pilota Wiatrówek oficerskich Kurtek i spodni czołgisty Kurtek i spodni czołgisty Rękawic polowych Butów specjalnych

 5. Nowe przedmioty umundurowania Mundur polowy wzór 2010 Mundur polowy letni wzór 2010

 6. Nowe przedmioty umundurowania Mundur polowy w kamuflażu pustynnym wzór 2010

 7. Nowe przedmioty umundurowania Kombinezon czołgisty Kurtka zimowa czołgisty

 8. Nowe przedmioty umundurowania Mundur ćwiczebny MW wzór 2010

 9. Nowe przedmioty umundurowania Kurtka skórzana pilota Kombinezon pilota wzór 2010

 10. Nowe przedmioty umundurowania Kombinezon pilota tropikalny wzór 2010

 11. Nowe przedmioty umundurowania Ubranie robocze warsztatowca Ubranie robocze zimowe warsztatowca

 12. Zasadnicze zmiany Nowe zasady noszenia umundurowania polowego i ćwiczebnego dopuszczono noszenie umundurowania polowego i ćwiczebnego na czas dojazdu (przemarszu) i powrotu do/z miejsca pracy. dopuszczono noszenie ubiorów specjalnych w czasie dojazdu lub przemarszu do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i powrotu z miejsca wykonywania obowiązków służbowych. umożliwiono noszenie umundurowania polowego w trakcie wykonywania obowiązków służbowych na terenie garnizonu, jeżeli z ich charakteru wynika konieczność występowania w tym ubiorze.

 13. Zasadnicze zmiany Umożliwiono noszenie przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojsk lotniczych w jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych Umożliwiono noszenie przez żołnierzy zawodowych Orkiestry Reprezentacyjnej WP munduru wieczorowego do wystąpień o charakterze reprezentacyjnym Umożliwiono noszenie nowego wzoru swetra oficerskiego z wcięciem pod szyją, w zestawie z koszulą i krawatem - nie znajdującego się jeszcze w normach należności

 14. Zasadnicze zmiany Zmiana sposobu noszenia i wykonania oznak stopni wojskowych jedna pochewka na patce na wysokości piersi z haftowaną oznaką stopnia mundur polowy wzór 2010 WLĄD, SP, WS, MW na kieszeni prawego rękawa mundur ćwiczebny MW

 15. Zasadnicze zmiany Zmiana przepisu stanowiącego o noszeniu oznak korpusu osobowego przez żołn.zaw. w zależności od korpusu osobowego przed zmianą w zależności od korpusu osobowego, grupy osobowej i specjalności wojskowej po zmianie W załączniku nr 19a określono wzory oznak korpusów osobowych

 16. Wzory oznak korpusów osobowych

 17. Wzory oznak korpusów osobowych

 18. Wzory oznak korpusów osobowych

 19. Zasadnicze zmiany Zasady noszenia oznak stopni wojskowych Do ubioru polowego w okresie zimowym można nosić czapkę zimową - bez znaku orła wojskowego i oznak stopni wojskowych Oznaki stopni wojskowych w Wojskach Lądowych i Sił Powietrznych w składzie ubiorów galowych i wyjściowych są barwy matowosrebrzystej: Na taśmie otokowej czapki garniz. lub rogatywki wykonane bajorkiem; Na beretach i furażerkach wykonane metodą termonadruku; Na naramiennikach kurtek mundurów i płaszczy wykonane bajorkiem; Na naramiennikach koszulo-bluz oficerskich, bluz olimpijek wykonane bajorkiem lub metodą haftu komputerowego.

 20. Zasadnicze zmiany Zmiana przepisu dotyczącego noszenia przez żołnierzy zawodowych otoków czapek rogatywek i garnizonowych Żołnierze zawodowi pełniący służbę w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, sztabach od szczebla związku taktycznego, komend garnizonów, szkołach, uczelniach i ośrodkach szkolenia, ośrodkach szkolenia poligonowego, wojewódzkich sztabach wojskowych i wojskowych komendach uzupełnień zachowują barwę otoków jednostek, rodzajów wojsk i służb zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową. Pozostali żołnierze zawodowi noszą barwę otoku przyporządkowaną jednostce, w której pełnią służbę, z wyjątkiem pododdziałów czołgów, lekarzy wojskowych i kapelanów.

 21. Zasadnicze zmiany Doprecyzowano sposób i okoliczności noszenia spódnicy przez żołnierzy kobiety. SPÓDNICA noszona w składzie ubiorów wyjściowych i galowych długość spódnicy powinna umożliwić zakrycie kolan i być nie dłuższa niż 5 cm poniżej linii kolan

 22. Zasadnicze zmiany Zmiana przepisu stanowiącego o noszeniu oznaki rozpoznawczej na umundurowaniu wyjściowym na lewym rękawie użytkowaną samoistnie użytkowaną razem z oznaką przynależności państwowej z godłem RP na prawym rękawie płaszczy sukiennych, kurtek mundurów wyjściowych i galowych oraz bluz olimpijek.

 23. Zasadnicze zmiany Uprawnienie do noszenia umundurowania rodzajów wojsk, w których uprzednio służyli nabyli żołnierze: Dowództwa Generalnego Dowództwa Operacyjnego Inspektoratu Uzbrojenia Inspektoratu Wsp SZ uczelni wojskowych, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej struktur międzynarodowych, NATO, rezerwy kadrowej lub dyspozycji

 24. Zasadnicze zmiany Uprawnienie do noszenia nakryć głowy i oznak rozpoznawczych, ustalonych przez organizację międzynarodową lub organa sił wielonarodowych, przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w strukturach wojskowych : NATO, UE, ONZ na terenie kraju poza granicami państwa

 25. Zasadnicze zmiany Noszenie umundurowaniaw kontaktach z przedstawicielami innych armii Okoliczności noszenia przez żołnierzy poszczególnych rodzajów ubiorów w kraju i za granicą w kontaktach z przedstawicielami innych armii ustala dowódca, szef, komendant lub dyrektor jednostki organizacyjnej, zgodnie z przyjętymi zwyczajami.

 26. Zasadnicze zmiany Zmiana terminu noszenia dotychczasowych wzorów umundurowania i wyekwipowania oraz oznak wojskowych przed zmianą po zmianie do 31 grudnia 2018 r. do 1 kwietnia 2012 r.

 27. Uprawnienie żołnierzy zawodowych do umundurowania Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 4. Podstawowe uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy zawodowych Art. 66 ust. 1 Żołnierze zawodowi otrzymują umundurowanie, wyekwipowaniei uzbrojenie, oraz w określonych przypadkach, wyżywienie albo równoważnik pieniężny w zamian za te należności

 28. Obowiązki żołnierzy zawodowych w zakresie umundurowania Rozdział 4. Podstawowe uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy zawodowych Art. 50 ust. 1 Żołnierze zawodowi w czasie wykonywania zadań służbowych są obowiązani do noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych. ust. 3 Minister Obrony Narodowej określi w drodze rozporządzenia wzory, szczegółowe zasady, okoliczności i sposób noszenia umundurowania oraz oznak wojskowych.

 29. Obowiązki żołnierzy zawodowych w zakresie umundurowania Kodeks honorowy żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego cz. Godność i honor żołnierza zawodowego. pkt 4 Żołnierz zawodowy otacza szczególną czcią godło, barwy narodowe i hymn państwowy. Jest wierny przysiędze wojskowej i sztandarowi. Szanuje mundur wojskowy, który uosabia uświęcone tradycją wartości oręża polskiego.

 30. Obowiązki żołnierzy zawodowych w zakresie umundurowania Regulamin ogólny sił zbrojnych cz. Stosunek żołnierzy do munduru, wygląd zewnętrzny. pkt. 92 Żołnierz w mundurze jest zobowiązany do przestrzegania przepisów określających zasady noszenia umundurowania.

 31. Nieprzestrzeganie przepisów ubiorczych SZ RP Nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE Zastosowanie przepisów ustawy o dyscyplinie wojskowej

 32. FORMY REALIZACJI ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYMNALEŻNOŚCI PUiW W NATURZE przedmioty polowe przedmioty specjalistyczne przedmioty wyjściowo-galowe * W RÓWNOWAŻNIKU PIENIĘŻNYM *tylko dla żołnierzy powoływanych do zawodowej służby oraz mianowanych na kolejny stopień za przedmioty wyjściowo-galowe za ubiory cywilne

 33. ZASADY KALKULACJI I WYPŁATY RÓWNOWAŻNIKÓW PIENIĘŻNYCH • Podstawy prawne: • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz.U.2013.250); • Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 167/MON z 31.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku metodyki zaopatrywania żołnierzy zawodowych w puiw, kalkulacji równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za te przedmioty, a także monitorowania cen tych przedmiotów i usług (Dz.Urz.MON 2012.196 z późn zm.); • Pismo Szefa Służb Materiałowych nr 8202/13 z 06.03.2013 r. zawierające „Wykaz wartości pieniężnych puiw oraz usług przyjętych do kalkulacji równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie” (Cennik) • Wyżej wymienione podstawy prawne znajdują się w PUBLIC: • P:\PUBLIC\WYDZIAŁ MATERIAŁOWY\Służba mundurowa

 34. ZASADY KALKULACJI I WYPŁATY RÓWNOWAŻNIKÓW PIENIĘŻNYCH Wysokość równoważników pieniężnych Określarozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 11 lutego 2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz.U.2013.250) Wykaz puiw, za które wypłaca się równoważniki pieniężne Określa załącznik nr 1 decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 167/MON z 31.05.2012 r. (Dz.Urz.MON 2012.196 z późn zm.)

 35. ZASADY KALKULACJI I WYPŁATY RÓWNOWAŻNIKÓW PIENIĘŻNYCH MIEJSCA NABYCIA PUiW, ZA KTÓRE WYPŁACONO RÓWNOWAŻNIKI *w tym przypadku wypłacane w kolejnym roku równoważniki pomniejsza się o wartości pieniężne nabytych przedmiotów – wg cennika magazyn mundurowy jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu żołnierz pozostaje * placówki handlowe i zakłady usługowe oferujące puiw według obowiązujących w SZ RP wzorów

 36. Wysokość równoważnika pieniężnego za niewydane w naturze puiw