provinciaal proefcentrum voor de groenteteelt oost vlaanderen vzw n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw PowerPoint Presentation
Download Presentation
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24
alsatia

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw - PowerPoint PPT Presentation

129 Views
Download Presentation
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Duurzame bedrijfsvoering en duurzame teelt op land- en tuinbouwbedrijven • ir. Erwin De Rocker • tel. 09-381.86.85 • edr@proefcentrum-kruishoutem.be

 2. Duurzame ontwikkeling • DEFINITIE • Brundtland-rapport (1987): • “duurzame ontwikkeling komt tegemoet aan de noden en behoeften van de huidige generatie, zonder de kansen van toekomstige generaties te hypothekeren.” Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 3. Duurzame Landbouw • 3 pijlers: •  ecologisch •  economisch •  sociaal Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 4. Duurzame Landbouw - ecologisch • - Milieu ontlasten: • Pesticiden • Bemesting • Diversiteit bewaren • - Duurzaam met energie • Spaarzaam met energie • Bijdrage aan alternatieve energie • - Hulpbronnen (water, bodem, lucht) niet uitputten Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 5. Duurzame Landbouw - economisch • Landbouw dient economisch leefbaar te blijven • Duurzame landbouw kost op korte termijn extra geld • Hoe meerkost vergoeden? Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 6. Duurzame Landbouw - sociaal • Landbouw staat niet buiten maatschappij • Imago landbouwsector belangrijk • Goed gevoel essentieel • Kansarme groepen Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 7. Euregio Scheldemond Interreg IIIa : Project Duurzame Bedrijfsvoering Project Watermanagement op bedrijfsniveau Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 8. Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO Projectpartners • Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt, Kruishoutem • West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten, Beitem • De Landbouwvoorlichting, Westmaas • Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt, Kruishoutem- Beitem Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 9. Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO Doelstelling • Land- en tuinbouw in de toekomst •  duurzame landbouw op economisch, ecologisch en sociaal vlak • Bedrijfsgericht, grensoverschrijdend •  9 pilootbedrijven • Innovatie stimuleren • Additionaliteit nastreven Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 10. Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO Pilootbedrijven • Doorlichting van bedrijven •  checklist (basis EurepGAP) •  milieuscan •  bedrijfseconomische doorlichting •  veiligheidsanalyse •  energie-audit Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 11. Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO Checklist Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 12. Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO Checklist – algemen score Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 13. Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO Checklist – ecologische aspecten Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 14. Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO Milieuscan Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 15. Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO Voorbeelden acties Erfbeplanting Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 16. Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO Voorbeelden acties Waarschuwingssystemen ziekten/plagen Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 17. Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO Voorbeelden acties Duurzaam watergebruik en afvalwaterbeheer op het bedrijf Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 18. Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO Voorbeelden acties • Groepsbijeenkomsten: • Bedrijfseconomische doorlichting • Verbreding landbouw • Energie-audit (ook ecologisch) • Bedrijfsmanagement SWOT Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 19. Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO Voorbeelden acties • Sociaal: • Opkrikken imago • Demodagen • Thema-avonden • Infobord • Vorming: scholen en groepen • Veiligheidsanalyse Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 20. Deze projecten werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het EFRO Voorbeelden acties • Communicatie • Bedrijfsbezoeken • Artikels • Studiedagen • Demo-activiteiten • Themadag • Vormingsprogramma • Roadshow Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 21. Duurzame teelt industriegroenten Stimuleren van de duurzame teelt van industriegroenten in Leadergebied Vlaamse Ardennen en Leadergebied Meetjesland Leie en Schelde Emissiereductie pesticiden door o.a. waarnemingen en waarschuwingen Uitvoerder: Duurzaam water- en bodembeheer Verhoging irrigatie- en energie-efficiëntie Looptijd: 2009-juni 2011 Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 22. Stimuleren duurzame teelt industriegroenten Leader Vlaamse Ardennen en Leader Meetjesland Leie en Schelde Emissiereductie pesticiden door o.a. waarnemingen en waarschuwingen Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 23. Stimuleren duurzame teelt industriegroenten Leader Vlaamse Ardennen en Leader Meetjesland Leie en Schelde Duurzaam water- en bodembeheer – verhoging watergebruik- & energie-efficiëntie Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

 24. Acties • Inventarisatie deelnemende bedrijven, mogelijkheden en knelpunten voor duurzame teelt • Waarneming en waarschuwing tegen ziekten en plagen • Opvolging van water- en restwaterbeheer (beregening, reiniging spuit-toestel,…) en bodembeheer (inwerken oogstresten, organische stofvoor-ziening) met hierbij ook aandacht voor energieverbruik en -besparing • Samenwerking met organisaties als INGRO en VEGRAS voor verspreiden van informatie vb. nieuwsbrieven • Sensibilisatie m.b.t. de geïntegreerde teeltwijze en duurzame water- en bodembeheer via nieuwsbrieven, brochures, proefveldbezoeken, demonstratie en opleiding Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw