odpady niebezpieczne normy prawne unii europejskiej l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odpady niebezpieczne normy prawne Unii Europejskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odpady niebezpieczne normy prawne Unii Europejskiej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Odpady niebezpieczne normy prawne Unii Europejskiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 324 Views
 • Uploaded on

Odpady niebezpieczne normy prawne Unii Europejskiej. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej. Prawo pierwotne Unii Europejskiej. Dyrektywy Unii Europejskiej. Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska. Narodowa polityka ekologiczna poszczególnych państw.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Odpady niebezpieczne normy prawne Unii Europejskiej' - alpha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
polityka ekologiczna unii europejskiej
Polityka ekologiczna Unii Europejskiej
 • Prawo pierwotne Unii Europejskiej
 • Dyrektywy Unii Europejskiej
 • Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska
 • Narodowa polityka ekologiczna poszczególnych państw
dyrektywy unii europejskiej
Dyrektywy Unii Europejskiej
 • Dyrektywa ramowa 75/442/EEC w sprawie odpadów
 • 91/689/EWG - w sprawie odpadów niebezpiecznych

Dyrektywy dotyczące sposobów przetwarzania i usuwania odpadów, spalania odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych

dyrektywa 75 442 eec
Dyrektywa 75/442/EEC

CEL: Zapewnienie odzysku lub usuwania odpadów w sposób nie zagrażający życiu ludzkiemu i nie powodujący szkód w środowisku naturalnym

Wprowadzenia zakazu wyrzucania i niekontrolowanych wysypisk odpadów

dyrektywa 75 442 eec5
Dyrektywa 75/442/EEC

Odpady - każda substancja lub przedmiot w kategoriach ustalonych w załączniku (16 kategorii Q1-Q16), których posiadacz się wyzbywa, zamierza się pozbyć lub też których pozbycie się jest wymagane

Wytwórca - każdy kto powoduje powstawanie odpadów

lub dokonuje wstępnego przetwarzania odpadów, mieszania

lub innych działań, które zmieniają charakter lub skład

odpadów

dyrektywa 75 442 eec6
Dyrektywa 75/442/EEC

Działania związane z usuwaniem i odzyskiem odpadów:

 • składowanie
 • spalanie
 • obróbka biologiczna i fizykochemiczną
 • regeneracja rozpuszczalników
 • regeneracja kwasów i zasad
 • recykling metali
dyrektywa 75 442 eec7
Dyrektywa 75/442/EEC

Zapobieganie powstawaniu odpadów:

 • „czyste technologie”
 • produkty
 • recykling
 • odpady jako źródło energii
dyrektywa 75 442 eec8
Dyrektywa 75/442/EEC

Główna zasada:

odpady niebezpieczne dyrektywa 91 689 eec
ODPADY NIEBEZPIECZNEDyrektywa 91/689/EEC
 • Odpady niebezpieczne - odpady wymienione w wykazie opracowanym przez Komisję Europejską (94/904/EEC), posiadające odpowiedni skład i charakteryzujące się jedną lub więcej właściwościami podanymi wykazie.
 • Wszelkie inne odpady co do których państwo członkowskie uważa, że wykazują którąkolwiek z cech określonych w wykazie jako niebezpieczną.
odpady niebezpieczne dyrektywa 91 689 eec10
ODPADY NIEBEZPIECZNEDyrektywa 91/689/EEC
 • Kategorie odpadów ( I.A. - 19; I.B. - 22)

kat. 14 (IA): substancje chemiczne powstające w wyniku działalności rozwojowej oraz działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane i/lub są nowe, i których skutki działania na człowieka i/lub środowisko są nieznane

 • składniki odpadów, które kwalifikują je
 • jako niebezpieczne (C1-C51)
 • właściwości odpadów, które powodują,
 • że są one niebezpieczne (H1-H14)
dyrektywa 91 689 eec w a ciwo ci odpad w niebezpiecznych12
Dyrektywa 91/689/EECWłaściwości odpadów niebezpiecznych

H 6 - toksyczne

H 7 - rakotwórcze

H 9 - zakaźne

H 10 - działające szkodliwie

na rozrodczość

H 11 - mutagenne

dyrektywa 91 689 eec w a ciwo ci odpad w niebezpiecznych13
Dyrektywa 91/689/EECWłaściwości odpadów niebezpiecznych

H 8

H 14

H 12 - substancje i preparaty, które w kontakcie z wodą,

powietrzem lub kwasem uwalniają toksyczne

lub bardzo toksyczne gazy

H 13 - substancje i preparaty, które po zakończeniu

procesu usuwania mogą w dowolny sposób

wydzielić inną substancję

odpady niebezpieczne decyzja komisji europejskiej 2000 532 ec
ODPADY NIEBEZPIECZNEDecyzja Komisji Europejskiej 2000/532/EC

- Wprowadzono zakresy stężeń

- Odpady w pełni zdefiniowane sześciocyfrowym kodem

07 odpady z procesów chemicznych

07 05 odpady z produkcji farmaceutyków

07 05 13* odpady stałe zawierające substancje

niebezpieczne

07 05 99 odpady nie wymienione powyżej

odpady niebezpieczne dyrektywa 91 689 eec15
ODPADY NIEBEZPIECZNEDyrektywa 91/689/EEC
 • Obowiązek uzyskania pozwolenia przez przedsiębiorstwa zajmujące się usuwaniem i odzyskiwaniem odpadów niebezpiecznych
 • Obowiązek prowadzenia rejestru odpadów
 • i ich identyfikacji w każdym miejscu składowania

!!! ZAKAZ mieszania odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami

 • Obowiązek odpowiedniego opakowania
 • i oznakowania odpadów (formularz identyfikacyjny)
spalanie odpad w niebezpiecznych dyrektywa 94 67 eec
Spalanie odpadów niebezpiecznychDyrektywa 94/67/EEC
 • Wymagane pozwolenie na eksploatację spalarni odpadów niebezpiecznych
 • Charakterystyka
 • - skład fizyczny
 • - skład chemiczny
 • - szkodliwe własności
 • - substancje, z którymi mogą być mieszane
 • - warunki bezpiecznego transportu i przetwarzania
spalanie odpad w niebezpiecznych dyrektywa 94 67 eec17
Spalanie odpadów niebezpiecznychDyrektywa 94/67/EEC
 • Obowiązek wykonywania pomiarów
 • Zagospodarowanie pozostałości z eksploatacji spalarni odpadów

niebezpiecznych

 • Warunki odprowadzania odpadów uwodnionych
spalanie odpad w niebezpiecznych dyrektywa 94 67 eec18
Spalanie odpadów niebezpiecznychDyrektywa 94/67/EEC
 • Dopuszczalne wartości emisji pyłu, par substancji organicznych, HCl, HF, SO2, CO
 • Dopuszczalne wartości emisji metali ciężkich i ich związków
 • Stężenia dioksyn i furanów
sk adowanie odpad w dyrektywa z 16 07 1999
Składowanie odpadówDyrektywa z 16.07.1999
 • Lokalizacja składowiska (oddziaływanie na środowisko)
 • Ochrona wód gruntowych i powierzchniowych poprzez zastosowanie kombinacji naturalnej bariery geologiczneji uszczelnienie dna składowiska
 • Monitoring obiektu
 • Obowiązek charakterystyki odpadów

- poziom 1 - skład i właściwości oraz wymywalność

- poziom 2 - sprawdzenie zgodności charakterystyki z zezwoleniem

- poziom 3 - analiza na składowisku

dyrektywy unii europejskiej20
Dyrektywy Unii Europejskiej
 • oleje odpadowe (75/439/EEC)
 • Dyrektywy dotyczące poszczególnych rodzajów odpadów:
 • polichlorowane difenyle i trifenyle (96/59/EEC)
 • odpady z przemysłowego wykorzystania dwutlenku tytanu (78/176/EEC)
 • baterie i akumulatory (91/157/EEC)
 • opakowania (94/62/EEC)
transport odpad w
Transport odpadów
 • Rozporządzenie (EWG/259/93) dotyczące transgranicznego przesyłania odpadów
 • Konwencja Bazylejska (1989r.)- dotycząca transgranicznego przesyłania odpadów niebezpiecznych
konwencja bazylejska
Konwencja Bazylejska
 • Prawo do wydania zakazu eksportu i importu odpadów
 • Wymagane jest odpowiednie opakowanie,
 • oznakowanie i transportowanie odpadów niebezpiecznych
 • Odpady przyporządkowane do jednej z trzech list:
 • - zielonej (nie wymaga zezwolenia)
 • - żółtej (obowiązek powiadnomienia - brak sprzeciwu
 • oznacza zgodę)
 • - czerwonej (obowiązek uzyskania pisemnej zgody)
dyrektywy unii europejskiej23
Dyrektywy Unii Europejskiej

Ustawa o odpadach

z dnia 27 kwietnia 2001