rada unii europejskiej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rada Unii Europejskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rada Unii Europejskiej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Rada Unii Europejskiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

Rada Unii Europejskiej. Organizacja i funkcje. RADA - rodzaje. Rada. Rada Europejska. Rada UE. Zjednoczeni w Radzie szefowie państw lub rządów, przewodniczący i przewodniczący KE. Ministrowie spraw zagranicznych. Ministrowie resortów. COREPER. Rada Unii Europejskiej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rada Unii Europejskiej' - tonya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rada unii europejskiej

Rada Unii Europejskiej

Organizacja i funkcje

rada rodzaje
RADA - rodzaje

Rada

Rada Europejska

Rada UE

Zjednoczeni w Radzie szefowie państw lub rządów, przewodniczący i przewodniczący KE

Ministrowie spraw zagranicznych

Ministrowie resortów

COREPER

slide3

Rada Unii Europejskiej

Rada wyspecjalizowana składająca się z odpowiednich ministrów resortowych

Rada do spraw Ogólnych składająca się z ministrów spraw zagranicznych

Prace Rady wspiera Komitet Stałych Przedstawicieli - COREPER

funkcje rady ue rada
Funkcje Rady UE (Rada)
 • I. Sprawowanie ogólnego kierownictwa politycznego (art. 16 TUE): realizacja celów traktatów oraz koordynacja polityk gospodarczych państw członkowskich (gospodarka rynkowa, konkurencja, wymogi unii gospodarczej i walutowej);
 • II. Stanowienie prawa samodzielnie i wspólnie z Parlamentem Europejskim;
 • Zawieranie umów międzynarodowych w imieniu UE;
 • Udział w procedurze uchwalania budżetu .
funkcje prawodawcza rady cd
Funkcje prawodawcza Rady cd.
 • Uchwala rozporządzenia, dyrektywy i decyzje – wspólnie z PE od 1993 r.
 • Pośrednie prawo inicjatywy legislacyjnej; może żądać od KE przeprowadzenia analiz potrzebnych do realizacji celów UE i przedłożenia jej odpowiednich propozycji.
funkcje kreacyjne rady cd
Funkcje kreacyjne Rady, cd.
 • Np..
 • Mianuje członków instytucji i organów UE:

Trybunału Obrachunkowego

Komitetu Ekonomiczno - Społecznego

Komitetu Regionów

funkcje kontrolne rady
Funkcje kontrolne Rady
 • Przestrzeganie zasad wolności, demokracji i praw człowieka w krajach

art. 7 TUE, art. 354 TFUE.

kontrola deficytu budżetowego kraju

art. 126 TFUE.

art. 108 ust. 2 akapit 3 TFUE (legalizacja pomocy publicznej udzielanej przez państwo).

cd relacje rue komisja europejska
cd. Relacje RUE – Komisja Europejska

Rada stosuje prawo i wpływa na jego treść: komitologia.

Komitologia to obowiązek KE konsultowania działań nałożonych na nią przez RUE z komitetami powołanymi przez Radę.

Są trzy procedury dotyczące współpracy z komitetami:

Doradcza – może powodować odroczenie decyzji;

Zarządzająca – może powodować uchylenie decyzji

Regulacyjna.

rada europejska
Rada Europejska
 • Skład ( art. 15 ust. 2 TUE) szefowie państw lub rządów oraz przewodniczący Komisji;
 • Funkcje: art. 15 TUE;
 • Nadaje impulsy i ustala ogólne, polityczne kierunki rozwoju;
 • Przygotowuje wnioski dotyczące ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich.
sk ad rady europejskiej
Skład Rady Europejskiej

25 ministrów spraw

zagranicznych

25 ministrów spraw zagranicznych

Przewodniczący Komisji Europejskiej

Przewodniczący Komisji Europejskiej

1 członek KE

1 członek KE

Sekretariat

Generalny

Przewodniczący Parlamentu

Przewodniczący Parlamentu

komisja europejska
Komisja Europejska
 • Powołanie składu: 1 komisarz z każdego państwa; (do 31 10 2014).
 • Powołanie – art.17 ust.7 TUE, Rada Europejska w składzie szefów państw lub rządów wyznacza przewodniczącego, którego zatwierdza PE; na jego wniosek przedstawia skład PE, który następnie powołuje go;
 • Struktura
struktura komisji europejskiej
Struktura Komisji Europejskiej
 • Komisja Europejska

Odpowiedzialność polityczna i ogólna

Odpowiedzialność administracyjna i techniczna

Kolegium komisarzy

Dyrekcje Generalne

Gabinety komisarzy

Służby administracyjne

zadania i funkcje ke
Zadania i funkcje KE
 • Zadania : I. art. 258 i 260 TFUE – strażnik traktatów założycielskich i prawa wtórnego;
 • Przedstawia zalecenia i opinie;
 • Podejmuje decyzje w zakresie własnych kompetencji i uczestniczy w decyzjach podejmowanych przez Radę i PE;
 • Wprowadza w życie przepisy uchwalone przez Radę.
 • Art.. 17 ust. 1 TUE
funkcje
Funkcje:
 • Kompetencje w dziedzinie stanowienia prawa – wyłączność w zakresie inicjatywy prawa wtórnego; stanowienie przepisów wykonawczych;
 • „Strażniczka Traktatów” i prawa wtórnego;
 • Realizuje zadania w ramach stosunków zewnętrznych UE i reprezentuje Unię w organizacjach międzynarodowych;
 • Przygotowuje i wykonuje budżet UE oraz zarządza funduszami, np. EFS.
procedura zwyk a art 294 tfue
Procedura zwykła art. 294 TFUE

1.PE i Rada wydają wspólnie akt; PE może być współautorem aktu;

2.PE może akt modyfikować; także odrzucić.

3. Można także powołać komitet pojednawczy.

specjalna procedura prawodawcza
Specjalna procedura prawodawcza
 • 1. Np. art.113 TFUE – PE wydaje opinię w procedurze konsultacji; brak opinii może powodować uznanie nieważności przez TSUE;
 • 2. Np. art. 218 TFUE – PE wyraża zgodę lub odmawia; nie może wprowadzać poprawek. Rada UE nie może przyjąć aktu bez zgody PE.
pe po rednie prawo inicjatywy prawodawczej
PE – pośrednie prawo inicjatywy prawodawczej
 • art. 225 – PE może żądać od Komisji przedłożenia propozycji aktu.