rada unii europejskiej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rada Unii Europejskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rada Unii Europejskiej

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Rada Unii Europejskiej - PowerPoint PPT Presentation

tonya
231 Views
Download Presentation

Rada Unii Europejskiej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rada Unii Europejskiej Organizacja i funkcje

 2. RADA - rodzaje Rada Rada Europejska Rada UE Zjednoczeni w Radzie szefowie państw lub rządów, przewodniczący i przewodniczący KE Ministrowie spraw zagranicznych Ministrowie resortów COREPER

 3. Rada Unii Europejskiej Rada wyspecjalizowana składająca się z odpowiednich ministrów resortowych Rada do spraw Ogólnych składająca się z ministrów spraw zagranicznych Prace Rady wspiera Komitet Stałych Przedstawicieli - COREPER

 4. Funkcje Rady UE (Rada) • I. Sprawowanie ogólnego kierownictwa politycznego (art. 16 TUE): realizacja celów traktatów oraz koordynacja polityk gospodarczych państw członkowskich (gospodarka rynkowa, konkurencja, wymogi unii gospodarczej i walutowej); • II. Stanowienie prawa samodzielnie i wspólnie z Parlamentem Europejskim; • Zawieranie umów międzynarodowych w imieniu UE; • Udział w procedurze uchwalania budżetu .

 5. Funkcje prawodawcza Rady cd. • Uchwala rozporządzenia, dyrektywy i decyzje – wspólnie z PE od 1993 r. • Pośrednie prawo inicjatywy legislacyjnej; może żądać od KE przeprowadzenia analiz potrzebnych do realizacji celów UE i przedłożenia jej odpowiednich propozycji.

 6. Funkcje kreacyjne Rady, cd. • Np.. • Mianuje członków instytucji i organów UE: Trybunału Obrachunkowego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego Komitetu Regionów

 7. Funkcje kontrolne Rady • Przestrzeganie zasad wolności, demokracji i praw człowieka w krajach art. 7 TUE, art. 354 TFUE. kontrola deficytu budżetowego kraju art. 126 TFUE. art. 108 ust. 2 akapit 3 TFUE (legalizacja pomocy publicznej udzielanej przez państwo).

 8. cd. Relacje RUE – Komisja Europejska Rada stosuje prawo i wpływa na jego treść: komitologia. Komitologia to obowiązek KE konsultowania działań nałożonych na nią przez RUE z komitetami powołanymi przez Radę. Są trzy procedury dotyczące współpracy z komitetami: Doradcza – może powodować odroczenie decyzji; Zarządzająca – może powodować uchylenie decyzji Regulacyjna.

 9. Rada Europejska • Skład ( art. 15 ust. 2 TUE) szefowie państw lub rządów oraz przewodniczący Komisji; • Funkcje: art. 15 TUE; • Nadaje impulsy i ustala ogólne, polityczne kierunki rozwoju; • Przygotowuje wnioski dotyczące ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich.

 10. Skład Rady Europejskiej 25 ministrów spraw zagranicznych 25 ministrów spraw zagranicznych Przewodniczący Komisji Europejskiej Przewodniczący Komisji Europejskiej 1 członek KE 1 członek KE Sekretariat Generalny Przewodniczący Parlamentu Przewodniczący Parlamentu

 11. Komisja Europejska • Powołanie składu: 1 komisarz z każdego państwa; (do 31 10 2014). • Powołanie – art.17 ust.7 TUE, Rada Europejska w składzie szefów państw lub rządów wyznacza przewodniczącego, którego zatwierdza PE; na jego wniosek przedstawia skład PE, który następnie powołuje go; • Struktura

 12. Struktura Komisji Europejskiej • Komisja Europejska Odpowiedzialność polityczna i ogólna Odpowiedzialność administracyjna i techniczna Kolegium komisarzy Dyrekcje Generalne Gabinety komisarzy Służby administracyjne

 13. Zadania i funkcje KE • Zadania : I. art. 258 i 260 TFUE – strażnik traktatów założycielskich i prawa wtórnego; • Przedstawia zalecenia i opinie; • Podejmuje decyzje w zakresie własnych kompetencji i uczestniczy w decyzjach podejmowanych przez Radę i PE; • Wprowadza w życie przepisy uchwalone przez Radę. • Art.. 17 ust. 1 TUE

 14. Funkcje: • Kompetencje w dziedzinie stanowienia prawa – wyłączność w zakresie inicjatywy prawa wtórnego; stanowienie przepisów wykonawczych; • „Strażniczka Traktatów” i prawa wtórnego; • Realizuje zadania w ramach stosunków zewnętrznych UE i reprezentuje Unię w organizacjach międzynarodowych; • Przygotowuje i wykonuje budżet UE oraz zarządza funduszami, np. EFS.

 15. Procedura zwykła art. 294 TFUE 1.PE i Rada wydają wspólnie akt; PE może być współautorem aktu; 2.PE może akt modyfikować; także odrzucić. 3. Można także powołać komitet pojednawczy.

 16. Specjalna procedura prawodawcza • 1. Np. art.113 TFUE – PE wydaje opinię w procedurze konsultacji; brak opinii może powodować uznanie nieważności przez TSUE; • 2. Np. art. 218 TFUE – PE wyraża zgodę lub odmawia; nie może wprowadzać poprawek. Rada UE nie może przyjąć aktu bez zgody PE.

 17. PE – pośrednie prawo inicjatywy prawodawczej • art. 225 – PE może żądać od Komisji przedłożenia propozycji aktu.