From
Download
1 / 150

- PowerPoint PPT Presentation


 • 251 Views
 • Uploaded on

From “Smart Province” To “Smart Country Technology” Future of Thailand. DR.SURACHAI SRISARACAM. สารบัญการนำเสนอ. ความจำเป็นในการจัดทำจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ. 1. ขาดเป้าหมายร่วมในการพัฒนาที่ชัดเจน 2. ไม่มีตัวชี้วัดในการพัฒนาที่เป็นมาตรฐานและทั่วถึง

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alma-perkins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
From smart province to smart country technology future of thailand

From

“Smart Province”

To

“Smart Country Technology”

Future of Thailand

DR.SURACHAI SRISARACAMFrom smart province to smart country technology future of thailand
ความจำเป็นในการจัดทำจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบความจำเป็นในการจัดทำจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

1. ขาดเป้าหมายร่วมในการพัฒนาที่ชัดเจน

2. ไม่มีตัวชี้วัดในการพัฒนาที่เป็นมาตรฐานและทั่วถึง

3. ขาดระบบขับเคลื่อนในการบูรณาการการพัฒนาทำให้เกิดความซ้ำซ้อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ

4. ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาสู่ความก้าวหน้าอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

5. ขาดการนำเอาวิทยาการสมัยใหม่ (เช่น ICT) เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบในการบริหารงานแบบการบูรณาการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน์ และการเข้าสู่ประชาคมโลก ทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาและชิงความได้เปรียบ

6. ขาดโอกาสในการรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ ในการบริหารจัดการประเทศที่เป็นจุดเด่นของประเทศไทย เพื่อสร้างเป็นสินค้าในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังต่างประเทศ (เช่น NERS) เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญาของมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะประเทศที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่การพัฒนา หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ยังขาดรากฐานที่มั่นคง


From smart province to smart country technology future of thailand
ความจำเป็นในการจัดทำจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (ต่อ)

7. ขาดการพัฒนากระทรวงหลักในการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ อันได้แก่

1. กระทรวงมหาดไทย 5. กระทรวงศึกษาธิการ

2. กระทรวงกลาโหม 6. กระทรวงสาธารณสุข

3. กระทรวงการคลัง 7. กระทรวงคมนาคม

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8. กระทรวงการต่างประเทศ

“กระทรวงมหาดไทย คือ แกนของทุกเรื่อง”

“กระทรวงกลาโหม คือ กำลังเสริมในยามฉุกเฉิน-ร่วมพัฒนาในยามปกติ-พื้นที่ในครอบครองคือ GDP มหาศาล”

“กระทรวงการคลัง ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศและจังหวัด”

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบบเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ-รากฐานเศรษฐกิจที่แท้จริง”

“กระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนให้ตรงต่อการพัฒนา-สร้างปัญญาชนสู่สังคม-ต้นทุนมนุษย์คุณค่ามหาศาล”

“กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพและอาหารปลอดภัย-ASEAN Medical Hub-ชุมชนสุขภาพ-

ชุมชนผู้สูงอายุ-ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”

“กระทรวงคมนาคม อยู่บ้านได้ทุกอย่าง-เสร็จสิ้นภารกิจโดยไม่ต้องออกไปทำงาน-เมื่อต้องออกจากบ้าน

ไม่ต้องขับรถ-ขนส่งสินค้าได้สะดวก-คนมาเที่ยวสบาย-ชีวิตปลอดภัย-ลดค่าครองชีพ”

“กระทรวงการต่างประเทศ มีแต่เพื่อนและคู่ค้า-อุดหนุนและป้องกันซึ่งกันและกัน”


From smart province to smart country technology future of thailand
ความจำเป็นในการจัดทำจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (ต่อ)

8. ขาดการมอบอำนาจและกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารประเทศ และเสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง

9. การบริการประชาชนยังไม่สะดวกตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและยังคงต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินควร

10. ระบบเศรษฐกิจยังกระจุกตัวและไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ

11. ระบบการศึกษาของชาติยังขาดการบูรณาการและผลิตปัญญาชนอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

12. ขาดการบูรณาการระบบข้อมูลข่าวสารในทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้เป็นเอกภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการวางยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ในการพัฒนาประเทศได้ทันเวลาเพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภาวะฉุกเฉิน


From smart province to smart country technology future of thailand
หน่วยงานเจ้าภาพในการดำเนินงานหน่วยงานเจ้าภาพในการดำเนินงานตามโครงการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

1. หน่วยงานเจ้าภาพหลัก

กระทรวงมหาดไทย

2.หน่วยงานเจ้าภาพรอง

2.1 สำนักงาน ก.พ.ร

2.2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

2.3 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2.4 สำนักงาน ก.พ.

3. หน่วยงานเจ้าภาพร่วม

3.1 หน่วยงานทุก กระทรวง ทบวง กรม

3.2 หน่วยงานทุกรัฐวิสาหกิจ

3.3 องค์กรภาคเอกชน

3.4 องค์กรระหว่างประเทศ

4.พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดนครนายก

5. พื้นที่ขยายการดำเนินงาน

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และต่างประเทศ (SCTT)


From smart province to smart country technology future of thailand
1. หลักการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

การพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ ประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ อันได้แก่

1. นำระบบการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญา (Integrated Quality of life and Wisdom Society Management : IQWM) มาเป็นหลักในการขับเคลื่อน

2. กำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญาในระดับจังหวัดและประเทศ

3. นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology:ICT) เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อบรรลุตัวชี้วัดในการพัฒนา


5 key icts of nysp 13 68 cisee
5 หลักการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบKey ICTs of NYSP (13/68) : CISEE

IQWM

1. Communication

2. Information

3. Services

4. Education

5. Economy

1

5

Communication

(C)

Economy

(E)

PIDHE

PARKS

Quality of

Life and

Wisdom Society

(QW)

2

4

Information

(I)

Education

(E)

3

10 KPIs

Service

(S)


Cisee nysp
CISEE หลักการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ : NYSP

1. ติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสาร เสียง ข้อมูล ภาพ (Fiber/3G/4G)

2. จัดหาอุปกรณ์การใช้ระบบสื่อสารส่วนบุคคล เช่น S-PHONE,

S-PAD, TABLET, M-PC

3. ติดตั้ง KIOSK ยังจุดสาธารณะ

4. ติดตั้ง Internet Free WIFI ยังจุดสถานที่ราชการ ภาคธุรกิจ และ

สาธารณชุมชนที่จำเป็น

5. จัดสร้าง Website กลางของจังหวัด เพื่อ CISEE

C : Communication


From smart province to smart country technology future of thailand

C : หลักการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบCommunication(ต่อ)

6. พัฒนาระบบ Communication Application หลัก ดังนี้

6.1 Communication Directory

6.2 E-mail

6.3 Skype

6.4 Web Conference

6.5 Social Network

6.6 ระบบเชิญประชุม รายงานการประชุม บันทึกการประชุม และ

เผยแพร่ (KM)

6.7 ระบบหนังสือสั่งการ และหนังสือราชการ

6.8 ระบบรายงานเหตุการณ์ และรายงานผลการปฏิบัติงาน

6.9 ระบบประชาสัมพันธ์

6.10 ระบบ CCTV และ Remote Sensing


From smart province to smart country technology future of thailand

C : หลักการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบCommunication(ต่อ)

7. ติดตั้งหอกระจายข่าวประจำชุมชนและหมู่บ้าน

8. ติดตั้งระบบเครือข่ายสถานีวิทยุภายในจังหวัด

9. ติดตั้งระบบเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ภายในจังหวัด

10. จัดตั้งระบบเครือข่ายเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครรายงานข่าว

11. ติดตั้งระบบ Electronic Board สาธารณะ และการบริหารจัดการ

12. ติดตั้งระบบ Electronic Board สถานที่ราชการ และภาคธุรกิจ พร้อมระบบบริหารจัดการ

13. จัดทำระบบเตือนภัยและเตือนข้อปฏิบัติของทางราชการ

14. จัดทำระบบการบินสำรวจพื้นที่ตามช่วงเวลา เพื่อรายงานสดหรือบันทึกภาพเหตุการณ์

15. จัดทำระบบประชามติโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและระบบเครือข่ายสื่อสาร

16. จัดทำระบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นที่สำคัญ (Smart Survey)

17. กำหนดแผนงานหลักเกี่ยวกับการคมนาคมภายในจังหวัด พร้อมทั้งจัดทำโครงการในการพัฒนาระบบการคมนาคมอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับระบบ GIS กลางของจังหวัด


From smart province to smart country technology future of thailand

I : Information หลักการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

1. ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญา (PIDHE/PARKS)

2. ข้อมูล กชช2ค และ จปฐ. (ปรับปรุงใหม่)

3. ข้อมูลบัญชีครัวเรือน (D/S)

4. ข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง (NERS)

5. ข้อมูลทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมต่างๆ และ

เชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลทะเบียนกลาง (MERS)

6. ข้อมูล GIS กลางของจังหวัด เชื่อมโยงลงสู่หมู่บ้าน/ชุมชน และหน่วยงาน

ทุกหน่วยงานเพื่อใช้งานร่วมกันไม่ต่ำกว่า 70 layers

7. การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรของจังหวัด เข้ากับระบบ GIS กลาง

ของจังหวัด

8. การบูรณาการระบบ MIS ของทุกส่วนราชการ เพื่อใช้งานร่วมกัน

ระดับจังหวัด


From smart province to smart country technology future of thailand

I : Information หลักการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ(ต่อ)

9. ระบบการควบคุม ติดตาม และบูรณาการแผนงานและงบประมาณ

จากทุกภาคส่วนในจังหวัด (PPB)

10. การเชื่อมโยงงานทะเบียนย่อย ระบบ MIS ที่บูรณาการ และระบบ

แผนงานโครงการงบประมาณเข้ากับระบบ GIS กลางของจังหวัด

11. การกำหนดตำแหน่ง (Position) และเขต (Zoning) การผลิตสินค้าและ

บริการให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน

หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยกำหนดให้สอดคล้องกับอุปสงค์

และอุปทาน(D/S) ไว้ในระบบ GIS เชื่อมโยงกับระบบ NERS และ MIS

12. จัดทำระบบ IOC (Intelligent Operation Center) : ศูนย์ปฏิบัติการแบบ

บูรณาการระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเชื่อมโยงเข้า

หากัน และเชื่อมโยงไปยังรัฐบาลกลาง เพื่อการสื่อสาร (C) และเรียกใช้

ข้อมูลข่าวสาร (I) ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา วางแผนแบบบูรณาการ และ

กำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกัน


From smart province to smart country technology future of thailand

S : Services หลักการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

1. งานบริการภาครัฐของทุกกระทรวง/กรม/รัฐวิสาหกิจ

2. งานบริการภาคธุรกิจของบริษัท/ร้านค้า/โรงงาน/โรงแรม/รีสอร์ท/

สนามกอล์ฟ/สถานประกอบการต่างๆ

3. งานบริการของสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน/ไปรษณีย์ (POST)/ โฮมสเตย์

/สถานที่ท่องเที่ยว

4. งานบริการของธนาคารและสถาบันการเงิน

5. งานบริการขององค์กรการกุศล

6. งานบริการขององค์กรอิสระ/NGO/สภาภาคประชาชน

7. งานบริการขององค์กรระหว่างประเทศ

8. รูปแบบการให้บริการ


From smart province to smart country technology future of thailand

E-Service Model หลักการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

องค์กรทั้ง

7 รูปแบบ

Backup

System

Private

Network

Data

Center

Cloud

System

(?)

NERS

CA

GIS

เคาน์เตอร์

ภาคธุรกิจ

Smart

Internet

Network (SIN)

(Fiber/3G/4G/XG)

เคาน์เตอร์

ธนาคาร

GWP

(Gate Way Payment)

Logistic

System

KM

System

2

1

3

QSC

KIOSK

SMD

(Smart Mobile Device)

(Quality Service Center)

- S-Phone

- S-PAD

- M-PC

- Tablet

- สำนักงานร่วม

- ศาลากลางจังหวัด

- อำเภอ

- อบต/เทศบาล

- ศขบ.

MPC

PKI

E-Purse


From smart province to smart country technology future of thailand

E : Education หลักการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

1. ระบบบริหารจัดการโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานศึกษา กลาง

2. ระบบทะเบียนนักเรียนและนักศึกษากลาง เชื่อมโยงกับระบบทะเบียน

ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (NERS : ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง)

3. ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ 4 มิติ เพื่อพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

4. จัดทำระบบ Cyber Education Center (CEC) และระบบ ThaiKnowledge

Management Center (TKMC) เพื่อสนับสนุนระบบ E-Learning ใน

สังคมไทย และยกระดับสู่สังคมผู้ใฝ่การเรียนรู้ (LearningCitizen) และ

สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)

5. จัดทำระบบสนับสนุนการเรียนรู้ทุกสาขาวิชาในเรื่องการฝึกพิมพ์ดีด

ไทย-อังกฤษ, การใช้ Internet และหลักสูตรฝึกภาษาอังกฤษด้วย

ตนเอง

6. รณรงค์และปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับปรัชญา “นิยมคนดี-คนเก่ง” มากกว่าค่านิยมวุฒิบัตร “กระดาษความรู้” โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้เน้นการศึกษาผ่านระบบ CEC พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับผู้ชำนาญการด้านต่างๆ ของประเทศ


From smart province to smart country technology future of thailand

E : Education หลักการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ(ต่อ)

7. เน้นการผลิตบุคลากรซึ่งเป็นกำลังแรงงานหลักของประเทศในระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในสาขาต่างๆ หลักดังต่อไปนี้

7.1 การผลิตอาหาร

7.2 การให้บริการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม

7.3 ICT SCT

7.4 ผู้ช่วยพยาบาล

7.5 พยาบาล

7.6 แพทย์

7.7 การตลาด

7.8 การบริหารธุรกิจ


From smart province to smart country technology future of thailand

E : Education หลักการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ(ต่อ)

8. จัดทำระบบ E-Library E-Book และ E-Content เชื่อมโยงกับระบบ CEC และ TKMC พร้อมทั้งให้ทุนวิจัยในการจัดทำและส่งเสริมการจดทะเบียนลิขสิทธิ์พร้อมผลประโยชน์ค่าตอบแทน

9. จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ ICT ภาคภาษาอังกฤษ (KIII : Khundan

International ICT Institute)

10. จัดตั้งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ

จังหวัดอัจฉริยะ Smart Province Institute of Technology : SPIT

11. จัดตั้งสถาบันการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ

ประเทศอัจฉริยะ Smart Country Institute of Technology : SCIT

12. จัดทำระบบ Thai Search “Thaiangle” เพื่อค้นหาองค์ความรู้ของ

ระบบ E-book E-ContentCEC และ TKMC ของประเทศไทย “ปัญญาไทย”


From smart province to smart country technology future of thailand

E : Economy หลักการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

1. ออกแบบระบบเศรษฐกิจจังหวัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเติบโตอย่างยั่งยืน

2. จัดตั้งระบบ กม-ศขบ-วิสาหกิจชุมชน ประจำหมู่บ้านและชุมชน

3. จัดตั้งระบบ อบต-สหกรณ์ตำบล

4. จัดตั้งระบบ เทศบาล-สหกรณ์เทศบาล

5. จัดตั้งระบบ อบจ-ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด

6. จัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์จังหวัด (ขุนด่าน)

7. จัดตั้งศูนย์นวตกรรมจังหวัด (ขุนด่าน)

8. จัดตั้งศูนย์สุขภาพและนวดแผนไทยประจำชุมชน

9. จัดตั้งระบบเครื่องหมายการค้าจังหวัด (ขุนด่าน)

10. จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจจังหวัด ประกอบด้วยทุกภาค

ส่วน ระดับจังหวัดและอำเภอ โดยให้สำนักงานจังหวัดเป็นแกนระดับจังหวัด

และสำนักงานอำเภอเป็นแกนระดับอำเภอ


From smart province to smart country technology future of thailand

E : Economy หลักการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ(ต่อ)

11. จัดตั้งเวทีเจรจาการค้าและการประกอบธุรกิจ (Economy Council)

ตามแนวความคิด บนสู่ล่าง-ล่างสู่บน Local to Global – Global to Local

12. จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาจังหวัด

13. จัดทำ MOU เพื่อสนับสนุนการพัฒนาร่วมกันกับหน่วยงานภายในประเทศ –

ต่างประเทศ บ้านพี่เมืองน้อง ภาคเอกชน (PPP) และองค์กรระหว่างประเทศ

และเผยแพร่ทาง Website

14. กำหนด Zoning นิคมการค้า อุตสาหกรรม ชุมชนอยู่อาศัย ภาคการเกษตร

ชุมชนผู้สูงอายุ ชุมชนนานาชาติ Long Stay และเขตการค้า และแหล่ง

ท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงกับระบบ GIS และผังเมือง

15. จัดทำระบบการจ้างงาน (ต้องการผู้ทำงาน) การฝึกงาน (ต้องการผู้ฝึกงาน)

การว่างงาน (ต้องการหางานทำ) และการฝึกอบรมแรงงาน (เพิ่มทักษะฝีมือ

แรงงานของการประกอบอาชีพ และหางานทำ)


From smart province to smart country technology future of thailand

E : Economy หลักการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ(ต่อ)

16. จัดทำระบบ Logistic และ E-Commerce เพื่อการสั่งซื้อสินค้าและ

ส่งสินค้า

17. จัดทำระบบมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ประจำ

ของจังหวัด โดยสร้าง Brand และเผยแพร่ผ่านทาง Website

18. จัดทำระบบ Road Show และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและ

การพาณิชย์ของจังหวัด ผ่านทาง Website

19. จัดทำระบบสมาชิกท่องเที่ยวและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

ท่องเที่ยวจังหวัด

20. จัดตั้งระบบมัคคุเทศก์อาสา ล่ามอาสา และทูตการค้าประจำจังหวัด

21. จัดทำ Website และติดตั้งระบบ Software ที่เกี่ยวข้อง ในข้อ 1-20


From smart province to smart country technology future of thailand

MDB : MAIN DATA BASE OF NYSP (SCT) หลักการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

NERS

1

: Basic Rights of Citizen

“They needs the Country to protect their

rights and property”

IQWM

KPIs

GIS

2

MIS

233

: Ministry Functions and Planning

: Imagination and Visualization of Country Development


From smart province to smart country technology future of thailand
โครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะโครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ

NERSO

โรงพยาบาล

ศูนย์

โรงพยาบาล

อำเภอ

โรงพยาบาล

ตำบล

SPIT

กองบังคับการ

ตำรวจภูธร

จังหวัด

SPO

SCIT

สถานีตำรวจ

โรงเรียน

สำนักงาน

จังหวัด/กบจ ส่วนราชการจังหวัด

คุณภาพชีวิต

สำนักงาน

อำเภอ/กบอ

ส่วนราชการอำเภอ

บ้าน

กม/วิสาหกิจชุมชน

(ศขบ.)

อบต.

สหกรณ์ตำบล

รัฐบาลกลาง

สังคมอุดมปัญญา

วัด

(ศาสนา)

เทศบาล

สหกรณ์เทศบาล

APO

ASEAN

อบจ.

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด

(วัง)

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปราชญ์พระราชา

ประจำชุมชน

(สถาบันเกษตรอินทรีย์)

UN

กรอ.

ภาคเอกชน

กรอ.

ภาคเอกชน

ระดับจังหวัด

SPO = Smart Province Office APO = ASEAN Plus Office

SCIT = Smart Country Institute of Technology SPIT = Smart Province Institute of Technology

NERSO = National Electronic Regulation System Office


Spa smart province architecture
SPA : Smart Province Architectureโครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ

ศขบ.

QSC

หน่วยงาน

การบันทึกข้อมูล

(DATA ENTRY)

SSV –ครัวเรือน

1

– ประชาชน

SMD

ศขบ.

Server

ราชการ

ส่วนจังหวัด

Server

ราชการ

ส่วนกลาง

QSC

หน่วยงาน

การให้บริการ

(E-Service)

SSV – ครัวเรือน

PKI

2

– ประชาชน

SMD

 • QSC

 • IOC

 • KIOSK

 • SMD

 • - M-PC

 • - S-PAD

 • - S-PHONE

 • - TABLET

CCTV

IOC

การเรียกใช้ข้อมูล

(INQUIRY)

เจ้าหน้าที่

3

MPC

SAP

SMD

SINGLE SIGN ON

(SSO)

CLOUD

INTERNET

3G/4G/XG

ประชาชน

IOC

การเตือนสังคม

(Social Warning)

4

RS

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

QSC

SHO

การสื่อสารกับสังคม

(Social Network)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5

E-Purse

SMD – ประชาชน

Server

ภาคเอกชน

Server

ธนาคาร

เจ้าหน้าที่

การเรียนรู้

(E-Learning)

6

QSC

ประชาชน

SMD = Smart Mobile Device

SSV = Smart Survey Volunteer

SAP = Smart Air Plane

RS = Remote Sensing

SHO = Smart Home and Office

นักเรียน/นักศึกษา

ศขบ –วิสาหกิจชุมชน

อบต – สหกรณ์ตำบล

เทศบาล – สหกรณ์เทศบาล

อบจ – ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด

ภาคเอกชน

การซื้อขาย

สินค้า--บริการ

(E-Commerce)

7

QSC/

SMD


Nysp application
NYSP APPLICATIONโครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ

2

การวางผังเมือง

และ

วางผังพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง (2)

13

3

การบูรณาการแผนงานและงบประมาณ

อย่างต่อเนื่อง (2)

การปกครอง

และความมั่นคง (5)

12

4

สังคมอุดมปัญญา

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (10)

1

การพาณิชย์ (9)

FIBER LINK /3G /4G /XG /INTERNET WIFI

การสื่อสารข้อมูลอัจฉริยะ (6)

11

5

เพื่อคุณภาพชีวิต

การบริการ

ประชาชน (8)

การศึกษา (4)

NYSP

SCT

6

10

การจัดการ

บ้านเมืองน่าอยู่ (4)

การบริการสาธารณสุขและสุขภาพ (10)

7

9

การท่องเที่ยว (3)

การอาหาร (2)

8

การเกษตร (3)


Nysp systems

2โครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ. วงล้ออัจฉริยะ : NY-Smart Wheel

ศขบ.-วิสาหกิจชุมชน

สภาการศึกษา

สภาแรงงาน

สภาการเกษตร

WISDOM SOCIETY

วัด -โรงเรียน

MPC

ระบบเศรษฐกิจขุนด่าน

สภาอุตสาหกรรม

หอการค้า

E-GOVERNMENT

สหกรณ์ตำบล

อบต

MPM

MERS

NERS

สมาคมท่องเที่ยว

NYSP SYSTEMS

GWP-CA

PDT-PPB

เทศบาล

สหกรณ์ชุมชน

KHONTHAI.COM

E-SERVICE

E-EDUCATION.

KEM-KSC

NY-THAILAND.COM

NY-THAILAND.NET

สถานที่ท่องเที่ยว

สมาชิก NY

NY NET

NAKHONNAYOK.GO.TH

Server , PC, IPAD, IPHONE, TABLET

3G / 4G

NY WIFI

PIDHE

NYSP

PARKS

FOODGOODS-NY.COM

TOUR-NY.COM

QUALITY OF LIFE

LIS

SOCIAL-NY.NET

WWW.SOCIAL NETWORK

GIS

สนท.

อบจ.-ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด

สนอ.-สนจ.

การจัดการน้ำ ขยะ และพลังงาน

(E-Environment)

ศูนย์นวัตกรรมขุนด่าน

ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติและชุมชน ICT -ขุนด่าน

สำนักงานส่วนราชการ

ศูนย์ข้อมูลบริหารจังหวัด

E-Agriculture

สถาบันเกษตรอินทรีย์ขุนด่าน (KAI)

ไปรษณีย์

ธนาคาร

- QSC

E-HEALTH

ชุมชนสุขภาพ-ชุมชนผู้สูงอายุ

ที่ทำการปกครองจังหวัด

IOC

สำนักทะเบียนจังหวัด

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนจังหวัด

การจัดการการคมนาคม

E-Logistic

ตร.ภ.จว.,สภ.

ระบบกระบวนการยุติธรรม.

โรงพยาบาล


From smart province to smart country technology future of thailand

“Smart Province Direction”โครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ

Quality of Life

and

Wisdom Society

SCTT

SCT

SP

SPIT

UN

ASEAN

SCIT

SPO

SP = Smart Province SPO = Smart Province Office

SCT = Smart Country Technology SCIT = Smart Country Institute of Technology

SCTT = Smart Country Transfer of Technology SPIT = Smart Province Institute of Technology


From smart province to smart country technology future of thailand

NYSPโครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ

13 Systems 68 Sub Systems

NYSPO

SCIT

SCT

4 Systems

20 Sub-systems

SCTT

THSC

2

GROWTH

&

Competitiveness

(GC)

1. SCCP-2

5. SCFFC-3

Quality

Of

Life

(5 KPIs)

(PIDHE)

2. SCTS-2

6. SCMC-3

Wisdom

Society

(5KPIs)

(PARKS)

3. SCCN-5

7. SCSV-5

1

4. SCWS-3

8. SCKPI-5

GOOD

Governance

Growth

(GGG)

NYSP

4

3

Green

Growth

(GG)

Inclusive

Growth

(IG)

1. SCIQWM-5

4. SCPPB-5

5.SCEG-5

2. SCNERS-5.

3. SCGIS-5

6. SCIOC-5

1. SCGC-2

1. SCES-5

2. SCTH-1

2. SCKS-4

3. SCEC-4

3. SCSC-5

“Smart Country Technology”


From smart province to smart country technology future of thailand

Quality of Lifeโครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ

and

Wisdom Society

SCT : Smart Country Technology

3. SCEC = Smart Country

Ethical Consumption

2. SCTH = Smart Country Tourism

and Health

1. SCGC = Smart Country Green City

GG : Green Growth

3. SCSC = Smart Country Strong Community

2. SCKS = Smart Country Knowledge System

1. SCES = Smart Country Economy System

IG : Inclusive Growth

8. SCKPI = Smart Country Key Performance Indicator

7. SCSV = Smart Country Silicon Valley

6. SCMC = Smart Country Medical Center

5. SCFFC = Smart Country Fruit and Flower Center

4. SCWS = Smart Country Water Supply

3. SCCN = Smart Country Communication Network

2. SCTS = Smart Country Transportation System

1. SCCP = Smart Country City Planning

GC : GROWTH & Competitiveness

6. SCIOC = Smart Country Intelligence Operation Counter

5. SCEG = Smart Country E-Government

4. SCPPB = Smart Country Planning Projecting and Budgeting

3. SCGIS = Smart Country Geographic Information System

2. SCNERS = Smart Country National Electronic Registration System

1. SCIQWM = Smart Country Integrated Quality of life and Wisdom society Management

GGG : GOOD Governance Growth


From smart province to smart country technology future of thailand
3โครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ. เป้าหมาย : 5 ตัวชี้วัดในการพัฒนา

“คุณภาพชีวิต” (PIDHE) : จัดเก็บข้อมูลโดย ศขบ. ทุกไตรมาส

1. ผลผลิตมวลรวมของจังหวัดต้องเพิ่มขึ้น

(P : Gross Provincial Product)

2. รายได้ประชากรต่อหัวต่อปีของจังหวัดต้องเพิ่มขึ้น

(I : Per Capita Income)

3. การกระจายรายได้ของประชาชนในจังหวัดต้องดีขึ้น

(D : Distribution of Income

4. ความผาสุกมวลรวมของประชาชนในจังหวัดต้องดีขึ้น

(H : Gross Happiness Index)

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานภาครัฐของจังหวัดต้องลดลง

(E : Government Expense)


From smart province to smart country technology future of thailand
ตัวชี้วัดที่ 1 โครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ: ผลผลิตมวลรวมเพิ่มขึ้น

 • การลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้น(ส่วนกลาง,ภูมิภาค,ท้องถิ่น)

 • การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น

 • คนย้ายเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้น


From smart province to smart country technology future of thailand
GPP : โครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะผลผลิตมวลรวม

1. ที่ดิน2. ธรรมชาติ3. แหล่งน้ำ4. การใช้ประโยชน์ที่ดิน - มูลค่า5. สิ่งปลูกสร้างในที่ดิน6. ถนน7. ท่อระบายน้ำและระบบการบำบัด

น้ำเสีย8. ขยะและระบบการบำบัดขยะ9. ไฟฟ้า10. ประปา

11. โทรศัพท์12. ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและเสียง13. สินค้า14. บริการ15. เครื่องจักร เครื่องกล16. ครุภัณฑ์17. ทรัพยากรมนุษย์18. ทรัพย์สินที่มีมูลค่า19. กองทุนและเงินออม20. อื่นๆที่สามารถตีมูลค่าได้

21. ข้อมูล 16 หมวดตามที่สภาพัฒน์ฯ กำหนด


From smart province to smart country technology future of thailand
ตัวชี้วัดที่ โครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ2 : รายได้ประชากร ต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้น

 • ประชาชนพึ่งพาตนเองได้

 • การจ้างงานเพิ่มขึ้น (ภาครัฐและเอกชน)

 • การซื้อขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น

 • จำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเพิ่มขึ้น

 • จำนวนผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น


From smart province to smart country technology future of thailand
ตัวชี้วัดที่ โครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ3 :การกระจายรายได้เพิ่มขึ้น

 • ประชาชนพึ่งพาซึ่งกันและกันในรูปแบบสหกรณ์ตำบล สหกรณ์เทศบาล และสหกรณ์จังหวัด

 • การผลิตสินค้าและบริการของสหกรณ์เพิ่มขึ้น

 • การซื้อสินค้า บริการ และการจ้างงานของสหกรณ์เพิ่มขึ้น

 • การสนับสนุนทรัพยากรการผลิต ล่างสู่บน และบนสู่ล่างเพิ่มขึ้น

 • การพึ่งพาซึ่งกันและกัน ระหว่างสหกรณ์จังหวัดแต่ละจังหวัด และภูมิภาคอาเซียน เพิ่มขึ้น


From smart province to smart country technology future of thailand
ตัวชี้วัดที่ โครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ4 : ดัชนีความผาสุกเพิ่มขึ้น

1. สุขภาพแข็งแรง

2. มีความรู้สอดคล้องกับทักษะ

3. ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

4. ประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้

5. มีปัจจัย 4 และสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น

6. มีเงินออมไว้ใช้ในยามจำเป็น

7. ไม่มีหนี้สิน

8. มีทรัพย์สินสืบทอดวงศ์ตระกูลตามสถานะ

9. มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการพอเพียง

10. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


From smart province to smart country technology future of thailand

ตัวชี้วัดที่ 4 โครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ: ดัชนีความผาสุกเพิ่มขึ้น (ต่อ)

11. อยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมดี

12. มีกัลยาณมิตรและพึ่งพาซึ่งกันและกัน

13. ไม่มีความผิด

14. ได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น

15. ได้รับการบริการของรัฐที่ดี

16. ได้รับการคุ้มครองรักษาสิทธิ์

17. มีจิตอาสา

18. เลี้ยงลูกได้ดี

19. ครอบครัวอบอุ่น

20. จิตใจเบิกบาน


From smart province to smart country technology future of thailand
ตัวชี้วัดที่ โครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ5 : ค่าใช้จ่ายการบริหารงานลดลง

 • บูรณาการ

 • มอบอำนาจและกระจายอำนาจ

 • ให้ประชาชนสามารถบริการตนเอง

 • ลดการใช้ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์

 • ลดการเดินทาง

 • ลดเวลาการปฏิบัติ

 • จ้างงานผ่านสหกรณ์และภาคเอกชน (Outsource - Contact out - PPP)

 • ปรับเปลี่ยนและลดบุคลากร


4 5 parks
4โครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ. เป้าหมาย : 5 ตัวชี้วัดในการพัฒนา “สังคมอุดมปัญญา” (PARKS) : จัดเก็บข้อมูลโดย ศขบ.ทุกไตรมาส

 • สันติภาพและสันติสุข คือ เป้าหมายร่วม : Peaceful

 • ปรับตัว คือ สิ่งที่ต้องกระทำ : Adjustment

 • เหตุผลและสัจจธรรม คือ จิตใจของทุกคน: Reason

 • เรียนรู้และสร้างสรร คือ หลักดำเนินชีวิต : Knowledge

 • พอเพียง คือ วิถีชีวิตและอาชีพ : Sufficiency


From smart province to smart country technology future of thailand

1. P : โครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะสันติสุข คือ เป้าหมาย

1. เข้าใจในสัจธรรมทุกคนเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกัน

ทั้งหมดทั้งสิ้น

2. เชื่อในกฎแห่งกรรม

3. ยอมรับความแตกต่างในสถานะ

4. สามัคคีและความพร้อมเพรียงกัน

5. โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

6. ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

7. ปลอดอาชญากรรม และโจรผู้ร้าย

8. มีความกตัญญู และรักถิ่น

9. ร่วมกันรับผิดชอบให้สังคมอยู่ได้ เราจึงจะอยู่ได้

10. ตระหนักถึงการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน


From smart province to smart country technology future of thailand

2. A โครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ: ทุกคนต้องปรับตัวเพื่อรักษาสันติสุข

1. กำหนดกฎและวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน

2. ยอมรับผิดและแก้ไขปรับปรุง

3. มีความกรุณาและให้อภัย

4. มีความเมตตาและให้ความช่วยเหลือ

5. ชื่นชมยินดีในความสำเร็จของเพื่อนบ้าน

6. มีความสงบกาย สงบใจ และยิ้มรับกับทุกข์ภัยที่ประสบ

7. เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่เอาแต่ใจตนเอง

8. มีการประนีประนอมและใช้สันติวิธี

9. ไม่หูเบา กล้าเผชิญความจริง ทุกอย่างพูดจากันได้

10. ทุกปัญหามีทางออกด้วยสันติวิธี ถอยกันคนละก้าว


From smart province to smart country technology future of thailand

3โครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ. R : ใช้เหตุผลยึดความถูกต้อง

1. ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

2. ใช้หลักประชาธิปไตยเคารพเสียงส่วนใหญ่

3. ไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย ปรับความเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือเยียวยา

4. ค้นหาสาเหตุ แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

5. ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

6. ค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ หาทางออก และประเมินผลกระทบ

7. ให้ความรู้และโอกาสแก่ทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกัน

8. เคารพในสิทธิของแต่ละบุคคล

9. ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคอยู่ตลอด

10. ชี้แจงข้อมูลและประชุมร่วมกันอยู่เป็นเนืองนิจ


From smart province to smart country technology future of thailand

4. K โครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ: หมั่นศึกษาหาความรู้และเป็นผู้ใฝ่การเรียนรู้

1. จำนวนและระดับการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย

2. จำนวนและระดับการศึกษาในแต่ละชั้น

3. จำนวนและระดับการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

4. จำนวนและระดับการใช้ Internet

5. จำนวนและระดับการศึกษาต่อผ่านทางระบบ Internet

6. จำนวนและระดับการเป็นผู้รักการอ่าน

7. จำนวนและระดับรักการคิดและเขียน

8. จำนวนและระดับการค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

9. จำนวนและระดับการเข้าฝึกอบรมเพิ่มเติม

10. จำนวนและระดับการศึกษาดูงานเพิ่มเติม


From smart province to smart country technology future of thailand

5โครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ. S: การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและก้าวสู่ชีวิตที่เจริญ

1. มีอาชีพเหมาะสมกับความรู้

2. มีการลงทุนประกอบอาชีพสอดคล้องกับทรัพย์สินที่มีอยู่

3. ประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายและสอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม

4. มีรายรับสุทธิเหมาะสมกับการดำรงชีพ

5. มีเงินออมไว้ใช้ในยามจำเป็น

6. เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ เพื่อทำธุรกิจร่วมกัน

7. ให้อภัยและปลอดศัตรู

8. เลี้ยงลูกด้วยปัญญา

9. จัดทำมรดกไว้อย่างเหมาะสม

10. ระลึกถึงความตายและเตรียมพร้อมสู่ความตาย


From smart province to smart country technology future of thailand

องค์กรการเมืองโครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะ

ASEAN

PLUS 3

องค์กร

การกุศล

5

1

ภาคธุรกิจ

และ

เอกชน

หน่วยงานส่วนกลาง

2

หลักการบริหารงานแบบบูรณาการ (IQWM)

4

ท้องที่

และ

ชุมชน

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

3

หน่วยงาน

ส่วนท้องถิ่น

5

NGO

สื่อมวลชน


From smart province to smart country technology future of thailand
บทบาทการดำเนินการแบบโครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะบูรณาการของแต่ละภาคส่วน

1. หน่วยงานส่วนกลาง

1.1 กระจายอำนาจและมอบอำนาจลงสู่จังหวัด อำเภอ อบต./เทศบาล ศขบ.(กม/กช)

1.2 จัดทำและปรับปรุงระบบ E-Government /E-Service ในส่วนที่รับผิดชอบ

1.3 แก้ไขกฎระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

1.4 ยุบ ควบรวม ปรับเปลี่ยน จัดตั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.5 ปรับบทบาทเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน ทิศทาง สนับสนุน กำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล


From smart province to smart country technology future of thailand
บทบาทการดำเนินการแบบโครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะบูรณาการของแต่ละภาคส่วน

2. หน่วยงานส่วนภูมิภาค

2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตัวแทนรัฐบาลและเป็นผู้กำกับดูแลและบูรณาการทุกหน่วยงานในจังหวัด

2.2 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานส่วนกลางที่ประจำอยู่จังหวัด ให้เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคทั้งหมด ยกเว้นหน่วยงานอิสระ และรัฐวิสาหกิจ

2.3 มุ่งทำงานแบบบูรณาการในการกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ แผนงาน การกำกับดูแล การให้การสนับสนุน การตรวจสอบและประเมินผลระบบการทำงาน การแก้ไขปัญหา และการสั่งการ

2. 4 มอบอำนาจและกระจายอำนาจลงสู่อำเภอ อบต/เทศบาล ศขบ.(กม/กช)

2.5 ศูนย์ราชการจังหวัด เชื่อมโยง และปรับเปลี่ยนสำนักงานให้คล่องตัว เพิ่มผลผลิต และลดค่าใช้จ่าย


From smart province to smart country technology future of thailand
บทบาทการดำเนินการแบบโครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะบูรณาการของแต่ละภาคส่วน

3. หน่วยงานส่วนท้องถิ่น

3.1 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย นำหลัก outsource และ PPP มาใช้

3.2 เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจจังหวัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเติบโตอย่างยั่งยืน

3.3 มุ่งทำงานแบบบูรณาการกับจังหวัดในการกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ แผนงาน ระบบการทำงาน การแก้ไขปัญหา และการสั่งการ

3.4 อบจ. เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับจังหวัด สนับสนุนการทำงานให้แก่ อบต./เทศบาล และศขบ.(กม/กช) แบบบูรณาการ

3.5 ท้องที่ ท้องถิ่น ส่วนราชการ และภาคเอกชน ต้องเข้มแข็งและทำงานใกล้ชิดกันอย่างบูรณาการ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ “คุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญา”


From smart province to smart country technology future of thailand
บทบาทการดำเนินการแบบโครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะบูรณาการของแต่ละภาคส่วน

4. ท้องที่และชุมชน

4.1 ศขบ.เป็นกลไกหลักในการบูรณาการการทำงานของ กม.(หมู่บ้าน) และ กช (ชุมชนในเมือง) และเป็นจุดสุดท้าย (Last Mile) ในการให้บริการ แก้ไขปัญหา รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารกับประชาชน

4.2 ส่วนราชการและท้องถิ่น เชื่อมโยง กระจายอำนาจ และทำงานใกล้ชิดกับ ศขบ.

4.3 ศขบ.คือจุดเริ่มต้นการพัฒนา เสนอความต้องการ รับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร สร้างสรรค์สังคม และเสริมสร้างสันติสุข

4.4 ประชาชนทุกครัวเรือนปกครองตนเอง เชื่อมโยงใกล้ชิดกับรัฐและท้องถิ่น พึ่งพาซึ่งกันและกัน ลดความเหลื่อมล้ำ หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ประเทศไทยก้าวหน้า

4.5 ย่อส่วนประเทศไทยให้ง่ายแก่การบริหารจัดการและพัฒนาสู่ความยั่งยืน เชื่อมโยงทุกหมู่บ้านชุมชนให้ทั่วถึงเป็นแผ่นดินเดียว พร้อมเชื่อมไทยสู่สากล (LOCAL TO GLOBAL / GLOBAL TO LOCAL)


From smart province to smart country technology future of thailand
บทบาทการดำเนินการแบบโครงสร้างหน่วยงานหลักของจังหวัดอัจฉริยะบูรณาการของแต่ละภาคส่วน

5. ภาคธุรกิจและเอกชน

5.1 มุ่งประกอบการร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น และท้องที่ แบบบูรณาการในด้านการกำหนดทิศทางการประกอบธุรกิจ ปรับปรุงกระบวนการผลิตและให้บริการ ลดค่าใช้จ่าย การตลาด และร่วมสร้างสรรค์สังคม

5.2 สนับสนุนท้องที่ และท้องถิ่น (ล่างสู่บน/บนสู่ล่าง) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

5.3 สนับสนุนการประกอบกิจการตามหลักจริยธรรม (EC: Ethical Consummation)

5.4 ภาคเอกชนรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง และประกอบธุรกิจพึ่งพาซึ่งกันและกัน

5.5 ทำงานแบบบูรณาการกับทางราชการอย่างเป็นมิตร เพื่อ “สังคมอยู่ได้ เราอยู่ได้”


5 iqwm structure

ศูนย์สุขภาพและอาหารปลอดภัยศูนย์สุขภาพและอาหารปลอดภัย

วัด

ส่วนราชการ

ส่วนราชการ

ส่วนราชการ

รัฐสภา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ASEAN

QSC

QSC

QSC

QSC

IOC

IOC

IOC

IOC

5. จังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ เน้น “การบูรณาการอย่างเป็นระบบ” IQWM STRUCTURE

หมู่บ้าน / ชุมชน

อบต. /เทศบาล

สำนักงาน /อำเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัด / สำนักงานจังหวัด /

ที่ทำการปกครองจังหวัด /อบจ.

รัฐบาล /ครม.

IOC

Global / Logistics

 • - ผัง/แผน/GIS

 • ชุมนุนสหกรณ์

 • จังหวัด

 • -องค์การการท่องเที่ยว

 • จังหวัด

ภาคประชาชน / สื่อมวลชน

- ผัง/แผน/GIS

- ศขบ.

- วิสาหกิจชุมชน

- ผัง/แผน/GIS

- อปท.

- สหกรณ์ตำบล/เทศบาล

- ผัง/แผน/GIS

กนจ./ กรอ.

ศูนย์นวัตกรรม/SCSV

สถาบันเกษตรอินทรีย์

ขุนด่าน

Logistics /

E-Commerce

โรงเรียน

กบจ.

ภาคเอกชน

“ICT เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าหากัน”

QSC: Quality Service Centerเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือ IOC : Intelligence Operation Center

“คุณภาพชีวิต และสังคมอุดมปัญญา : PIDHE - PARKS”


From smart province to smart country technology future of thailand
6ศูนย์สุขภาพและอาหารปลอดภัย. บูรณาการ

IQWM OUTCOME

1. วิสัยทัศน์ : เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปัญญา

2. คุณค่าร่วม : ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และใช้ชีวิตแบบพอเพียง

3. ตัวชี้วัด : PIDHE คุณภาพชีวิต และ PARKS สังคมอุดมปัญญา

4. ยุทธศาสตร์ : ประเทศและจังหวัดต้องเสริมสร้างกันให้เป็นรูปธรรม

5. คณะกรรมการ : ประเทศ จังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น ท้องที่ และภาคเอกชนต้องเชื่อมโยงกัน

6. แผนปฏิบัติการ – PPB/GIS

7. ระบบสำนักงาน : บูรณาการ เชื่อมโยง / Internet / VO / Less Paper

8. เครือข่ายสื่อสารข้อมูล - SCN : Smart Communication Network

9. ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ - Cloud Computing

10. เลขเดียว-บัตรเดียว - MPC


From smart province to smart country technology future of thailand

IQWM OUTCOMEศูนย์สุขภาพและอาหารปลอดภัย

6. บูรณาการ (ต่อ)

11. KHONTHAI- Single Sign on /IWS

12. ตู้บริการอเนกประสงค์ – MPM /KIOSK

13. ศูนย์บริการร่วม - QSC

14. ศูนย์ปฏิบัติการร่วม – IOC/MIS-GIS-NERS

15. ศูนย์ข้อมูลและบริการชุมชนหมู่บ้าน - ศขบ.

16. ชุมชนเข้มแข็ง - บววรร

17. ระบบเศรษฐกิจยั่งยืน – วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน

สหกรณ์ตำบล เทศบาล จังหวัด ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ ตราสินค้าและบริการ

18. พึ่งพาตนเองได้ – สถาบันเกษตรอินทรีย์จังหวัด

19. สร้างงานให้เหมาะสม – ศูนย์นวัตกรรมจังหวัด

20. สำนักงานบูรณาการ – สนอ. – สนจ.

21. NYSP THSC SCT


From smart province to smart country technology future of thailand

7ศูนย์สุขภาพและอาหารปลอดภัย. SCN : Smart Communication Network

IOC

งานบริการ

IOC

ผู้บริหาร

งานบริการ

งานบริการ

ผู้บริหาร

IOC

อบจ.

สภ.

ส่วนราชการ

นอกศาลากลาง

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

งานบริการ/ข้อมูล

อบต.

วัด

IOC

โรงเรียน

NYNET

วิสาหกิจ

ชุมชน

INTERNET

LAN

ศาลากลาง

Server

ร้านค้า/

ร้านอาหาร/

โรงแรม/ที่พัก

SCN

สหกรณ์

ผู้บริหาร

ส่วนราชการต่างๆ

ศขบ.

งานบริการ/ข้อมูล

IOC

DOPA

ผู้บริหาร

ฐานข้อมูล

ทะเบียนกลาง

NERSO

Cloud

Computing Application

สน.เทศบาล

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

สน.อำเภอ

IOC

IOC


From smart province to smart country technology future of thailand

8ศูนย์สุขภาพและอาหารปลอดภัย. FUTURE SCN

Cloud Application

Cloud

Computing

Cloud

Computing

INTERNET

3G/4G/XG

END USER

 • PC/NOTE BOOK

 • I-PAD

 • I-Phone

 • Tablet

 • KIOSK

 • QSC

 • IOC

MPC

PKI

E-PURSE


From smart province to smart country technology future of thailand

Cloud Applicationศูนย์สุขภาพและอาหารปลอดภัย

1. Website

2. E-mail

3. Social Network

4. Skype

5. Search/KM/DB

6. NERS

7. CA/AU/ID

8. E-Banking

9. E-Business

10. E-Government

11. E-Commerce

12. E-Service

13. GWP

14. E-Education

15. E-Health

16. E-Job /Labor

17. E-Tourism

18. E-Agriculture

19. E-Food

20. E-Resort/Hotel/Homestay


From smart province to smart country technology future of thailand

Cloud Applicationศูนย์สุขภาพและอาหารปลอดภัย

21. E-Sport

22. E-Hospital/Clinic

23. E-Transport

24. E-Weather/Warning

25. E-Entertainment

26. E-Seminar

27. E-Concert

28. E-Festival

29. E-Temple

30. E-Conference

31. E-Home

32. E-CCTV

33. E-Map/GIS

34. E-Shopping

35. E-Logistic

36. E-Car Rent

37. E-Ticket

38. E-Book

39. E-Vote

40. etc.


From smart province to smart country technology future of thailand
NERSศูนย์สุขภาพและอาหารปลอดภัย

1. การพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล

2. การคุ้มครองและรักษาสิทธิพื้นฐานของประชาชน

3. การส่งเสริมการเลือกตั้งและหลักประชาธิปไตยพื้นฐานของประเทศ

4. การส่งเสริมกำลังพลเพื่อป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ

5. การส่งเสริมอาชีพและการจัดเก็บภาษีรายได้บุคคลเพื่อพัฒนาประเทศ

6. การส่งเสริมการศึกษาและวางแผนกำลังคนของประเทศ

7. การส่งเสริมการเกษตรและการวางแผนการผลิตอาหารแห่งชาติ

8. การส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลแห่งชาติ

9. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อรักษาสันติสุขของสังคม และสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ

10. การผลิตข้อมูลข่าวสารเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญา


From smart province to smart country technology future of thailand
NERSศูนย์สุขภาพและอาหารปลอดภัย

11. การสนับสนุนการสื่อสาร รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสร้างความเข้าใจกับประชาชนและสังคม (Social Network)

12. การสนับสนุนการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ภาครัฐ (E-Government) ภาคธุรกิจ (E-Business/E-Commerce) และภาคธนาคาร (E-Banking/E-Purse)

13. การสนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature)

14. การสนับสนุนการเดินทาง (E-Passport) และการตรวจคนเข้าเมือง (E-Immigration)

15. การลดการใช้กระดาษและให้บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (MPC : Multi-Purpose Card)

16. การร่วมมือระหว่างประเทศจังหวัดและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SCT : Smart Country Technology)


From smart province to smart country technology future of thailand

GISศูนย์สุขภาพและอาหารปลอดภัย


From smart province to smart country technology future of thailand
ศขบ.ศูนย์สุขภาพและอาหารปลอดภัย(ศูนย์ข้อมูลและบริการชุมชน/หมู่บ้าน)

 • เชื่อมโยงเครือข่ายเข้าสู่ระบบ SCN และการเชื่อมโยงบริเวณที่ทำการ ศขบ.

 • ที่ทำการประจำหมู่บ้านของ กม. ฝ่ายต่างๆ และ SML

 • หน่วยเลือกตั้ง ที่ประชุมประชาคม และลงประชามติ

 • ที่ทำการของกองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการ และกองทุนพัฒนาสตรี และกองทุนผู้สูงอายุ

 • หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และ อสม.

 • หอกระจายข่าว รายงานข่าว (เหตุการณ์) และประชาสัมพันธ์

 • ศูนย์ IOC ชุมชน

 • ศูนย์บริการชุมชน ปลูกสร้างบ้านใหม่ แจ้งเกิด แจ้งตาย ฯลฯ

 • ตำรวจอาสา และรับแจ้งเหตุ

 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

 • ศูนย์ข้อมูล กชช2ค และ จปฐ

64


From smart province to smart country technology future of thailand

ศขบ. ศูนย์สุขภาพและอาหารปลอดภัย

(ศูนย์ข้อมูลและบริการชุมชน/หมู่บ้าน(ต่อ)

 • ศูนย์ข้อมูล GIS และการวางผังหมู่บ้าน

 • ศูนย์ข้อมูลเป้าหมายการพัฒนา และแก้ไขปัญหาระดับหมู่บ้าน (DT)

 • ศูนย์การวางแผนพัฒนา และแก้ไขปัญหาระดับหมู่บ้าน (PB)

 • ตลาดกลางหมู่บ้าน

 • ศูนย์วัฒนธรรม และศาสนา

 • ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว สปา และโฮมสเตย์

 • ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง และปราชญ์ชาวบ้าน

 • ธนาคารชุมชน และวิสาหกิจชุมชน

 • สถานีขนส่งและไปรษณีย์ชุมชน

 • ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

65


From smart province to smart country technology future of thailand

E-Agricultureศูนย์สุขภาพและอาหารปลอดภัย

66


Ioc n p c t oc intelligent operation center
IOCศูนย์สุขภาพและอาหารปลอดภัย(N-P-C-T-OC : Intelligent Operation Center)

 • Call center

 • ศูนย์เตือนภัย

 • ศูนย์กระจายข่าวและประชาสัมพันธ์

 • ศูนย์เฝ้าระวังภัยและเหตุการณ์

 • ศูนย์สั่งการและบังคับการ

 • ศูนย์จัดการจราจร

 • ศูนย์ประชุมทางไกล

 • ศูนย์ Social Network

 • ศูนย์วางแผนพัฒนา

 • ศูนย์ข้อมูลและบูรณาการแผน

67


From smart province to smart country technology future of thailand
หลักการปฏิรูประบบการศึกษาหลักการปฏิรูประบบการศึกษา

สภาเด็กและเยาวชน

สภาครู - สมาคมผู้ปกครอง

1. องค์กรขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีเอกภาพ

สำนักงานการศึกษาจังหวัด

พระ

สภาการศึกษาจังหวัด

หน่วยงาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ว่าฯ

ผู้บริหารการศึกษา

ครู

เอกชน

นักเรียน

ผู้ปกครอง

ผลงานการสอน

2.ระบบสวัสดิการและความก้าวหน้าของครู

เงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสม

ค่านิยมศักดิ์ศรีความเป็นครูและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

3.ระบบการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารจากการเลือกตั้ง

เปลี่ยนคณะกรรมการบริหารทุก 2 ปี

และก่อนเข้ารับตำแหน่งต้องผ่านการ

ฝึกอบรมและทดสอบ (CEC)

ผู้บริหารทุกคนต้องมีผลงานการสอน


From smart province to smart country technology future of thailand

ตรวจสอบการมาเรียน / ผลการเรียน /ความประพฤติ

เข้าร่วมระบบสหกรณ์โรงเรียน

เข้าร่วมสมาคมผู้ปกครอง

4.การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

5.หลักสูตรและระบบการเรียนรู้แบบ 4 มิติ

“ ปัญญาชน – มีงานทำ – เสริมสร้างประเทศ”

การวางแผนกำลังคน

6.ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนและสถานศึกษา

E-Service

กลุ่มความรู้ / อาชีพ ตามช่วงเวลา

7.ระบบฐานข้อมูลกำลังคนของชาติ

กลุ่มว่างงาน / ต้องการจ้างงาน

กลุ่มต้องการฝึกงาน / ผลของการฝึกงาน

การคาดการณ์กำลังคนในอนาคต


From smart province to smart country technology future of thailand
องค์การขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีเอกภาพองค์การขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีเอกภาพ

1

สภาการศึกษาจังหวัด

2

4

สำนักงานการศึกษา

กระทรวง

ศึกษาธิการ

สภาเด็กและเยาวชน

สภาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

จังหวัด

3

สมาคมผู้ปกครอง


From smart province to smart country technology future of thailand
สภาการศึกษาจังหวัดองค์การขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีเอกภาพ

เจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษา

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธาน

2. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กรรมการ

3.ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา กรรมการ

4. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา กรรมการ

5. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา กรรมการ

6. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาระดับอนุบาล กรรมการ

7. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนกรรมการ

8. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาต่างประเทศ กรรมการ

9. ผู้แทนผู้บริหารสถาบันการศึกษาอื่นๆ กรรมการ

10. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 3 ท่าน กรรมการ


From smart province to smart country technology future of thailand
สภาการศึกษาจังหวัด (ต่อ)

11. ประธานหอการค้า กรรมการ

12. ประธานสภาอุตสาหกรรม กรรมการ

13. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กรรมการ

14. ประธานชมรมธนาคาร กรรมการ

15. ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง 3 ท่าน กรรมการ

16. ผู้แทนผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาทุกระดับ ระดับละ 3 ท่าน กรรมการ

17. หัวหน้าหน่วยงานด้านการบริหารการศึกษาทุกหน่วยงาน กรรมการ

18. เจ้าคณะอำเภออำเภอทุกอำเภอ กรรมการ

19. หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวงระดับจังหวัดทุกกระทรวง กรรมการ

20. ผอ.สำนักงานการศึกษาจังหวัด กรรมการและเลขานุการ


From smart province to smart country technology future of thailand

SCT (ต่อ)

การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติเข้าสู่ประชาคมโลก

EMS

สาขาวิชา

NYSP

NYJOB

4LD

1.ICT

2.บริการและท่องเที่ยว

3.อาหาร

4.ผู้ช่วยพยาบาล

5.พยาบาล

6.หมอ

สภาการศึกษาจังหวัด

TKMC

KS

CEC

ภาษาอังกฤษ

INTERNET APP

ปวช.

ปวส.

อาชีวะ

KIII

อนุบาล

1-3

ป.1-6

SCIT

มัธยม

ม.4-6

SCMC

EMS = Education Management System

4LD = 4 Learning Dimension

ม.1-3

KS = Knowledge System


4 e education

4 (ต่อ)มิติของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน e-education นครนายก จังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

มิติของการจัดการเรียนรู้

74


4 e education1
4 (ต่อ)มิติของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน e-education

 • มิติที่ 1ระบบบริหารการสอน

  • มีครูผู้ชำนาญการแต่ละวิชาๆละ 1คน เพื่อถ่ายทอดสดและบันทึกการบรรยาย มีครูผู้ช่วยในห้องเรียน

  • ห้องเรียนถ่ายทอดสด นักเรียนมี Tablet ทุกคน

  • ระบบสนับสนุน

   • ระบบคัดเลือกครูเด่นแต่ละวิชา

   • ระบบสนับสนุนการเตรียมการสอนของคุณครู

   • ระบบจัดการถ่ายทอดสดการสอน

   • ระบบบันทึกการสอน

   • ระบบประเมินการสอนของคุณครู

75


From smart province to smart country technology future of thailand

4 (ต่อ)มิติของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน e-education

 • มิติที่ 2ระบบบริหารการเรียนรู้ด้วยตนเอง

  • การเรียนรู้ผ่าน Tablet On Demand

  • การทำแบบทดสอบ Online

  • ระบบประเมินผลการทดสอบ

  • การทำการบ้าน และส่งการบ้าน ผ่านระบบ Online

  • E-book

76


4 e education2
4 (ต่อ)มิติของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน e-education

 • มิติที่ 3การเรียนรู้นอกห้องเรียนสัมผัสของจริง

  • ระบบสนับสนุนการเตรียมหัวข้อ การประเมินผลการเรียนรู้ รูปแบบการสัมภาษณ์ และแบบรายงาน

  • ระบบบันทึกการสัมภาษณ์ของนักเรียน

  • ระบบจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management ระบบWeb Portal KM

  • ระบบการให้คะแนนของคุณครู

  • ระบบการจัดการสหกรณ์ภายในโรงเรียนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

77


4 e education3
4 (ต่อ)มิติของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน e-education

 • มิติที่ 3การเรียนรู้นอกห้องเรียนสัมผัสของจริง

  • ระบบจัดการการเข้าปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจให้อยู่ในความสงบ

  • ระบบจัดการการช่วยเหลือสาธารณะ

78


4 e education4
4 (ต่อ)มิติของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน e-education

 • มิติที่ 4ให้นักเรียนรู้และเข้าใจการวิเคราะห์ สังเคราะห์

  • ระบบสนับสนุนการเตรียมหัวข้อ วิเคราะห์ สังเคราะห์ บทเรียน และแบบรายงาน

  • ระบบบันทึกหัวข้อ นำเสนอเป็นรายงาน ของนักเรียน (เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอ)

  • ระบบการให้คะแนน และสรุปผล

79


From smart province to smart country technology future of thailand

9 (ต่อ). Smart country Economy System : SCES

5

3

กม

ปอส.

ปราชญ์

ชาวบ้าน

17

ประชากร

ครัวเรือน

4

ระบบ

E-Commerce

และ Logistic

กองทุน ฯ

กรอ. จ / อ

สภาอุตสากรรม

หอการค้า

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สำนักงาน

ส่งเสริมการ

ลงทุนและพัฒนา

จังหวัด

สำนักงาน

พัฒนาพื้นที่

พิเศษจังหวัด

ศขบ.

วิสาหกิจชุมชน

เทศบาล

สหกรณ์เทศบาล

ศูนย์นวตกรรม

จังหวัด

อบต.

สหกรณ์ตำบล

อบจ.

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด

ตลาดกลาง

สินค้าขึ้นชื่อ

จังหวัด

องค์การ

การท่องเที่ยว

จังหวัด

สภาแรงงาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

เครื่องหมาย

การค้า จังหวัด

สภาการศึกษา

จังหวัด

สถาบันการศึกษา

ศูนย์ข้อมูล D/S

และ Zoning

สถาบันเกษตร

อินทรีย์จังหวัด

สภาเกษตรกร

2

1

16

6

สนจสนอ

กบจ

กบอ

18

15

7

Smart country Economy System

SCES

ระบบเศรษฐกิจ สมาร์ทคันทรี

8

14

9

13

11

10

12


From smart province to smart country technology future of thailand

10. “ระบบวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์เป็นกลไกที่สำคัญ

ในระบบเศรษฐกิจเสรี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”

ศ.นวัตกรรมจังหวัด

คณะกรรมการเศรษฐกิจจังหวัด

สถาบันเกษตรอินทรีย์

วิสาหกิจชุมชน

กม.

สหกรณ์ อบต./เทศบาล

อบต./เทศบาล

ชุมชนสหกรณ์จังหวัด

อบจ.

ตลาดกลางผลไม้และ

ไม้ดอก

ไม้ประดับ

Post

Logistic

ชุมชนสุขภาพ

โรงงาน

ชุมชนผู้สูงอายุ

1.ทุกครัวเรือนพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ทุกครัวเรือนมีหุ้นในสหกรณ์ตำบลหรือสหกรณ์เทศบาล ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครัวเรือนละเท่าๆ กัน

3. ทุกสหกรณ์ตำบลและสหกรณ์เทศบาลมีหุ้นเท่าๆกัน ในชุมนุมสหกรณ์จังหวัด

4. ทุกวิสาหกิจชุมชนเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับสหกรณ์ตำบลหรือสหกรณ์เทศบาล

5. ทุกคนมีกินมีใช้ตามความเป็นจริง และพึ่งพาซึ่งกันและกัน คือความยั่งยืน

6. นายก อบต.หรือนายกเทศมนตรี เป็นประธานสหกรณ์ตำบลหรือเทศบาล

7. กำนันหรือประธานหัวหน้าชุมชนในเขตเทศบาล เป็นเลขาคณะกรรมการสหกรณ์ตำบลหรือเทศบาล

8. มีผู้บริหารสหกรณ์ที่มีจิตอาสาและเป็นมืออาชีพ

9. เป็นศูนย์ผลิตสินค้าและบริการชุมชน

10. เป็นร้านสะดวกซื้อและธงฟ้าประจำชุมชน

11. สินค้าและบริการของเราเอง “เครื่องหมายการค้า-ขุนด่าน” บริหารโดยชุมนุมสหกรณ์จังหวัดและ

คณะกรรมการเศรษฐกิจจังหวัด

12. ทุกครัวเรือนได้รับปันผล“WIN-WIN สุขถ้วนหน้า”

13. จากบริษัทชุมชน สู่ บริษัทมหาชน

14. LOCAL TO GLOBAL – GLOBAL TO LOCAL

15. ท้องที่จับมือท้องถิ่น “สามัคคีคือพลัง” พัฒนอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน มุ่งสู่สังคมสันติสุข-พัฒนาพื้นที่

คู่อาชีพชุมชนคือหนทางอยู่รอด

16. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดทำการตลาด ติดต่อโลกภายนอก และผลิตสินค้าและบริการเพื่อส่วนรวม

“ต้องการอะไร ติดต่อเราอันดับแรก-เพื่อนใกล้บ้านที่ท่านเป็นเจ้าของ” “ล่าง สู่ บน - บน สู่ ล่าง”

รีสอร์ท

SCSV

ร้าน อาหาร

SCMC

สนามกอล์ฟ

วังบอน

“สวรรค์ผู้สูงอายุ”

สถานประกอบการ

แคนู

สลาลอม

กองทุน

ธนาคาร

องค์การการท่องเที่ยว

เขาหล่นผจญภัย

นวดแผนไทย/สปา

นักท่องเที่ยว

AEC

Home Stay

Global Market

NY Member

สมาพันธ์สหกรณ์นานาชาติ

ราชการ

สมาพันธ์สหกรณ์ประเทศไทย

สินค้าและบริการจำเป็นพื้นฐาน

การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

ทำเอง

Out source

PPP

สิทธิพิเศษ


From smart province to smart country technology future of thailand
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

1. ปกครองจังหวัด ปลัดอำเภอ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

2. คลังจังหวัด หน.ฝ่าย

3. พาณิชย์จังหวัด เครื่องหมายการค้า

4. อุตสาหกรรมจังหวัด นายกสภาอุตสาหกรรมอำเภอ/ศ.นวัตกรรม(นิวเคลียร์)

5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

6. หอการค้าจังหวัด

7. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด

8. สภาการศึกษา ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาประจำอำเภอ

9. สภาเกษตรกร สำนักงานเลขา ประธานสภาเกษตรกรอำเภอ

10. แรงงานจังหวัด ศ.พัฒนาฝีมือแรงงาน

11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ม.ราชภัฏสวนดุสิต

12. สหกรณ์จังหวัด สหกรณ์อำเภอ/ประธานสหกรณ์ตำบล/เทศบาล

โรงงาน/รีสอร์ท/สนาม GOLF


From smart province to smart country technology future of thailand
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

13. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด

14. เกษตรจังหวัด ประธานวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้าน / เกษตรอำเภอ

15. ปศุสัตว์จังหวัด หน.ฝ่าย

16. ประมงจังหวัด หน.ฝ่าย

17. พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ /พัฒนาการตำบล

18. ท้องถิ่นจังหวัด นายกอบจ. /นายกเทศบาล /นายกอบต. /ท้องถิ่นอำเภอ

19. สำนักงานจังหวัด หน.ฝ่าย

20. ท่องเที่ยวและกีฬา ทีมกีฬา GOLF/แคนู/เรือพาย/มาราธอน /โฮมสเตย์

21. ชมรมไม้ดอกไม้ประดับ

22. ชมรมมะยงชิด

23. ชมรมไทยพวน

24. ชมรมธนาคาร


From smart province to smart country technology future of thailand

1. ขุนด่านแลนด์-กรมชลฯ/กรมอุทยานแห่งชาติฯ/ก.ทรัพยากรฯ

2. เขาใหญ่-วนอุทยานเขาใหญ่

3. ถนนสันติสุข-นย/ปจ/นม/สร

4. แม่น้ำสันติภาพโลก-กรมเจ้าท่า/ท้องถิ่น

5. วังบอน-กรมชลฯ/วนอุทยาน ท้องถิ่น ก.ทรัพยากรฯ

6. เขาหล่น-ก.ทรัพยากรฯ /ท้องถิ่น

11.องค์กรขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

องค์การการท่องเที่ยว

แห่งชาติ

องค์การการท่องเที่ยว

จังหวัด

19. ร้านอาหาร-เอกชน

20. OTOP-วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์

21. นวด/สปา-เอกชน/สหกรณ์

22. วิถีชีวิตแบบพอเพียง-ศูนย์ภูมิรักษ์/ชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน

23. สถาบันเกษตรอินทรีย์-จังหวัด/สหกรณ์

24.ประเพณี-องค์ความรู้และมหกรรม

ท่องเที่ยว-จังหวัด/หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

7. น้ำตกสาริกา –ก.ทรัพยากรฯ/ท้องถิ่น

8. น้ำตกนางรอง-ก.ทรัพยากรฯ/ท้องถิ่น

9. สนามกอล์ฟ-เอกชน

10. รีสอร์ท-เอกชน

11.โฮมสเตย์-ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์

12.ชุมชนไทยพวน-ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์

จังหวัด

คณะกรรมการ

ระดับจังหวัด

คณะกรรมการ

ระดับชาติ

ผู้ว่า

นายก

13. พิพิธภัณฑ์ขุนด่าน-กรมชลฯ/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/ท้องถิ่น

14. สวนผลไม้-เอกชน/สหกรณ์

15. ไม้ดอกไม้ประดับ-เอกชน/สหกรณ์

16. วัด-กรมศาสนา

17. ชุมชนมุสลิม-ชุมชน/สหกรณ์/วัฒนธรรม

18. ชุมชนคริสเตียน-ชุมชน/สหกรณ์/วัฒนธรรม

“การท่องเที่ยวของทุกจังหวัด คือ จุดแข็งของประเทศไทย”

“Growth and Competitiveness + Green Growth”

“บูรณาการและสร้างประสิทธิภาพ ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ จึงมีความจำเป็น”


From smart province to smart country technology future of thailand

12. IWS : Integrated Website Structure ขุนด่านแลนด์-กรมชลฯ/กรมอุทยานแห่งชาติฯ/ก.ทรัพยากรฯ

KHONTHAI.COM

NAKHONNAYOK.GO.TH

NY-THAILAND.COM

NY-THAILAND.NET

CALL

SKYPE

NYBOOK

Conference

Resort

Restaurant

Homestay

NYFEST

Temple

Tourist Place

NY Member

NY Club

E-Directory

(NY APP)

SOCIAL-NY.NET

TOUR-NY.COM

FOODGOODS-NY.COM

GOLF-NY.COM

KHUNDAN FRUIT

KHUNDAN OTOP

KHUNDAN WATER


From smart province to smart country technology future of thailand

13. ขุนด่านแลนด์-กรมชลฯ/กรมอุทยานแห่งชาติฯ/ก.ทรัพยากรฯบัตรประชาชนอเนกประสงค์

(Multipurpose ID Card: MPC)


From smart province to smart country technology future of thailand

14. ขุนด่านแลนด์-กรมชลฯ/กรมอุทยานแห่งชาติฯ/ก.ทรัพยากรฯ


From smart province to smart country technology future of thailand

15. ศูนย์ข้อมูลและบริการหมู่บ้าน (ศขบ.)


From smart province to smart country technology future of thailand

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายกยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พื้นที่พัฒนาพิเศษ - อนาคตประเทศไทย


From smart province to smart country technology future of thailand

ยุทธศาสตร์ การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายกความสามารถในการแข่งขัน

(Growth & Competitiveness)

ความสามารถในการแข่งขันในบริกาการค้า และการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐาน/ผลิตภาพ/วิจัยและพัฒนา

การเสริมสร้าง

ความมั่นคง

คน/คุณภาพชีวิต/ ความรู้/ยุติธรรม

1. ยุทธศาสตร์ชาติการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์

การพัฒนากฎหมาย กฎและระเบียบ

ยุทธศาสตร์ การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)

ปรับระบบ/กำลังคน/บประมาณ

การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน

การพัฒนาทรัพยากรนุษย์

การสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

(Inclusive Growth)

ยุทธศาสตร์ การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(Green Growth)

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความคุ้มครองทางสังคม

กฎระเบียบ


From smart province to smart country technology future of thailand

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายกการกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด

ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) โดยเน้นเฉพาะเรื่องสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและสร้างรายได้

วิสัยทัศน์ :ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม

สระแก้ว

 • เมืองแห่งพืชพลังงาน

 • (Energy Green City)**

ฉะเชิงเทรา

สมุทรปราการ

 • เมืองการค้าชายแดนและ

 • ศูนย์กลางโลจิสติกส์*

 • อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ **

 • เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตมะม่วง **

 • ท่องเที่ยวนิเวศและวัฒนธรรม **

 • อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งออก* (Eco - Industrial Town)

 • ฐานอุตสาหกรรม และศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า**

 • ศูนย์กลางการผลิตและขนส่งในภาคตะวันออกเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน (logistic hub) **

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางGateway to the World* “ประตูสู่การค้าโลก”

 • ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การคมนาคม และการค้าภาคตะวันออกของไทยสู่อินโดจีนและตลาดโลก**

 • แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์*

 • แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล*

 • เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว*

 • สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge Base Society)*

นครนายก

ปราจีนบุรี

 • เมืองน่าอยู่**

 • ศูนย์สุขภาพและอาหารปลอดภัย**

 • เมืองท่องเที่ยว**

 • ท่องเที่ยวชุมชน*

 • สังคมแห่งการเรียนรู้**

 • จังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ**

 • Smart Country Silicon Valley**

* รักษาฐานรายได้เดิม

** สร้างฐานรายได้ใหม่


From smart province to smart country technology future of thailand

11ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก. สถาบันเกษตรอินทรีย์ขุนด่าน/ศูนย์

นวัตกรรม/ศูนย์สุขภาพและอาหารปลอดภัย

12. วัด 205 วัด และศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน

13. แม่น้ำนครนายก - แม่น้ำสันติภาพโลก

14. ถนนรอบเขาใหญ่-ถนนสันติสุขโลก

15. ศูนย์กลางการกีฬา 4 ประเภท เรือแคนู

จักรยาน มาราธอน กอล์ฟ

16. ขุนด่านแลนด์ – ดินแดนที่ต้องสัมผัส-เรียนรู้

เรื่องเขื่อน

17. เขาหล่น - กีฬาผจญภัยระดับสากล -

ภัตตาคารลอยฟ้า

18. วังบอน - สวรรค์ผู้สูงอายุ

19. ชุมชนนานาชาติ – สุขภาพ - ไทยพวน

20. ดินแดนเจ้าฟ้า – พิพิธภัณฑ์ขุนด่าน – ผลงาน

พ่อหลวง – ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ - จปร. – มศว.

- เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ปัจจัยการกำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครนายก

1. ศูนย์กลางของประเทศ

2. ดินแดนมรดกธรรมชาติโลก/ภูเขา-น้ำตก-

ทะเลสาบ

3. พื้นที่ลาดชัน อุดมสมบูรณ์ น้ำไม่ท่วม พื้นที่

ว่างเปล่า พื้นที่ สปก. 40,000 ไร่

4. คน 250,000 ขยายได้ 1,000,000 รองรับการ

ขยายตัวของกรุงเทพฯ

5. จังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ – 13/62

6. ศูนย์การแพทย์และพยาบาลสมเด็จพระเทพฯ

7. ผังเมืองใหม่ 100,000 ไร่ อ.บ้านนา

8. สวนเกษตรผลไม้/ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ

9. ต้นทุนน้ำดิบธรรมชาติ

10. เมืองแห่งการพักผ่อนและสัมมนารีสอร์ท

4,700 ห้อง ขยายได้ 10,000 ห้อง


From smart province to smart country technology future of thailand

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายกศูนย์กลางของประเทศไทยเชื่อมโยงอาเซียน

พม่า (830 km)

ลาว (850 km)

ลาว

จีน (980 km)

เวียดนาม

680 km.

790 km.

จังหวัดนครนายก

SCSV1

Smart Country

Silicon Valley

SCSV2

พม่า

290 km.

กัมพูชา

190 km.

อินเดีย

1,250 km.

เวียดนาม

690 km.

อนาคตประเทศไทย

60km.

50km.

สนามบิน

ดอนเมือง

สนามบิน

สุวรรณภูมิ

180 km.

380 km.

ท่าเรือ

ทวาย

ท่าเรือ

แหลมฉบัง

มาเลเซีย (850 km)

สิงคโปร์ (1,440 km)


From smart province to smart country technology future of thailand

(ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก4.1)จังหวัดนครนายกศูนย์กลางของประเทศไทยเชื่อมโยงอาเซียน

Nakhonnayok


From smart province to smart country technology future of thailand

(ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก4.2)จังหวัดนครนายกศูนย์กลางของประเทศไทยเชื่อมโยงอาเซียน

INDIA

CHINA

980 km

830 km

1,250 km

850 km

680 km

790 km

NakhonNayok

290 km

190 km

690 km

380 km

850 km

1,440 km


From smart province to smart country technology future of thailand

IQWMยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก

ICT

5. จังหวัดนครนายกจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (NYSP)

สู่ Smart Country Technology (SCT)

Quality of Life

And

Wisdom Society

ปฏิรูปประเทศไทยสู่ประเทศไทยก้าวหน้า

NYSP

5 KPIs Quality of Life

5 KPIs Wisdom Society

13 systems

SCIT = Smart Country Institute of Technology

SCTT = Smart Country Transfer of Technology

THSC = Thailand Smart Country

SCSV = Smart Country Silicon Valley

MEHCC = Medical Education and Health Care Center

IQWM = Integrated Quality of life

and Wisdom Society

Management

68 Sub - Systems

PILOT + 1stPhase

Priority

MEHCC

Full Phase

SCSV 1

SCSV 2

THSC

SCIT

+

Partner ship

SCTT


From smart province to smart country technology future of thailand

6ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายกเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

“จังหวัดนครนายก แหล่งท่องเที่ยวและถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล”

(จาก NYSP – 13/68 สู่ SCT)

ยุทธศาสตร์จังหวัด

1. การท่องเที่ยว

2. เมืองน่าอยู่

3. สุขภาพและอาหารปลอดภัย

4. สังคมแห่งการเรียนรู้

5. จังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (NYSP)

SCCP = Smart Country City Planning

CP“เข็มทิศแห่งการพัฒนาอย่างเป็นระบบสู่ความยั่งยืน”

SCTS = Smart Country Transportation System

TS “หนทางแห่งการสัญจรอย่างเป็นระบบสู่การยั่งยืน”

SCSV = Smart Country Silicon Valley

SV “อนาคต ของประเทศไทย”

SCCN = Smart Country Communication Network

CN “ช่องทางแห่งการสื่อสาร รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ศึกษาเรียนรู้และเข้าสู่การบริการและการค้าขาย”

SCKPI = Smart Country Key Performance Indicator

KPI “เป้าหมาย สู่ความแข็งแกร่งและยั่งยืนในการพัฒนา”

1. SCCP-2

5. SCFFC-3

SCWS = Smart Country Water Supply

WS “น้ำคือชีวิตและที่สุดแห่งการพัฒนาคือการบริหารจัดการน้ำ”

SCFFC = Smart Country Fruit and Flower Center

FFC “ช่องทางแห่งการจำหน่ายผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ สู่สังคมและประชาคมโลก-ผลไม้ คือ อนาคต-ไม้ดอกไม้ประดับ คือ สิ่งคู่ชีวิต”

6. SCMC-3

2. SCTS-2

GROWTH

&

Competitiveness

(GC)

3. SCCN-5

7. SCSV-5

SCIQWM = Smart Country Integrated

Quality of life and Wisdom society Management

IQWM “บูรณาการคือหัวใจแห่งการพัฒนา”

4. SCWS-3

SCMC = Smart Country Medical Center

MC “สิ่งจำเป็นและโอกาส ของประเทศไทย”

8. SCKPI-5

SCNERS = Smart Country National Electronic Registration System

NERS “พื้นฐานแห่งการพัฒนาและให้บริการสังคม”

SCGIS = Smart Country Geographic Information System

GIS “สายตาและจินตนาการแห่งการพัฒนา”

Quality

Of

Life

(5 KPIs)

(PIDHE)

Wisdom

Society

(5KPIs)

(PARKS)

SCPPB = Smart Country Planning Projecting and Budgeting

PPB “เครื่องมือบูรณาการเพื่อการพัฒนา”

SCEG = Smart Country E-Government

EG “เครื่องมือเพื่อสร้างความประหยัด รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส ในการพัฒนา การให้บริการและเข้าสู่ประชาคมโลก”

GOOD

Governance

Growth

(GGG)

NYSP

SCIOC = Smart Country Intelligence Operation Counter

IOC “สมองและตาแห่งการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

1. SCIQWM-5

4. SCPPB-5

Green

Growth

(GG)

Inclusive

Growth

(IG)

SCES = Smart Country Economy System

ES “ระบบเสริมสร้างให้ทุกคนมีกิน มีใช้ –ปากท้องอิ่ม ปัญญาจึงเกิด-แก่นแห่งการพัฒนา”

SCGC = Smart Country Green City

GC“เมืองแห่งการพัฒนา ตามความเป็นจริงสู่ความยั่งยืน”

2. SCNERS-5.

5.SCEG-5

3. SCGIS-5

6. SCIOC-5

SCKS = Smart Country Knowledge System

KS “ระบบสร้างปัญญาชน ให้โอกาสทุกคนได้เรียนรู้ มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา”

SCTH = Smart Country Tourism and Health

TH “นี่คือประเทศไทย เมืองแห่งการท่องเที่ยวและสุขภาพ

SCEC = Smart Country Ethical Consumption

SEC “นิสัยและวัฒนธรรมที่เหมาะสมของคนในชาติคือการอยู่รอดและยั่งยืนแห่งการพัฒนา สิ่งแรกคือจริยธรรมของการบริโภค”

SCSC = Smart Country Strong Community

SC“บวรร: บ้าน วัด โรงเรียนและโรงพยาบาล คือกลไกแห่งการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน”

1. SCGC-2

1. SCES-5

2. SCTH-1

2. SCKS-4

NYSP – 13/68

“World Attraction Place And Smart Country Technology”

3. SCEC-4

3. SCSC-5


From smart province to smart country technology future of thailand

7ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก. กลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดนครนายกศักยภาพของประเทศไทย (SCT)

1. SCIQWM = Smart Country Integrated Quality of life and Wisdom society Management

IQWM “บูรณาการ คือ หัวใจแห่งการพัฒนา”

2. SCNERS = Smart Country National Electronic Registration System

NERS “พื้นฐานแห่งการพัฒนาและให้บริการสังคม”

3. SCGIS = Smart Country Geographic Information System

GIS “สายตาและจินตนาการแห่งการพัฒนา”

4. SCPPB = Smart Country Planning Projecting and Budgeting

PPB “เครื่องมือบูรณาการเพื่อการพัฒนา”

5. SCEG = Smart Country E-Government

EG “เครื่องมือเพื่อสร้างความประหยัด รวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส ในการพัฒนา การให้บริการ และเข้า สู่ประชาคมโลก”

6. SCIOC = Smart Country Intelligence Operation Counter

IOC “สมองและตาแห่งการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

7. SCCP = Smart Country City Planning

CP “เข็มทิศแห่งการพัฒนาอย่างเป็นระบบสู่ความยั่งยืน

8. SCTS = Smart Country Transportation System

TS “หนทางแห่งการสัญจรอย่างเป็นระบบสู่การยั่งยืน”

9. SCCN = Smart Country Communication Network

CN “ช่องทางแห่งการสื่อสาร รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ศึกษาเรียนรู้ และเข้าสู่การบริการและการค้าขาย”

10. SCWS = Smart Country Water Supply

WS “น้ำคือชีวิต และที่สุดแห่งการพัฒนา คือการบริหารจัดการน้ำ”


From smart province to smart country technology future of thailand

7ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก. กลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดนครนายกศักยภาพของประเทศไทย (SCT)

11. SCFFC = Smart Country Fruit and Flower Center

FFC “ ช่องทางแห่งการจำหน่าย ผลไม้ และไม้ดอก ไม้ประดับ สู่สังคม และประชาคมโลก - ผลไม้ คือ อนาคต – ไม้ดอกไม้ประดับ คือ สิ่งคู่ชีวิต ”

12. SCMC = Smart Country Medical Center

MC “ สิ่งจำเป็น และ โอกาส ของประเทศไทย”

13. SCSV = Smart Country Silicon Valley

SV “ อนาคต ของประเทศไทย”

14. SCKPI = Smart Country Key Performance Indicator

KPI “ เป้าหมาย สู่ความแข็งแกร่งและยั่งยืน ในการพัฒนา”

15. SCES = Smart Country Economy System

ES “ ระบบเสริมสร้างให้ทุกคนมีกินมีใช้ – ปากท้องอิ่ม ปัญญาจึงเกิด – แก่นแห่งการพัฒนา”

16. SCKS = Smart Country Knowledge System

KS “ ระบบสร้างปัญญาชน ให้โอกาสทุกคนได้เรียนรู้ มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา”

17. SCSC = Smart Country Strong Community

SC “ บวรร: บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล คือกลไก แห่งการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ”

18. SCGC = Smart Country Green City

GC “ เมืองแห่งการพัฒนา ตามความเป็นจริงสู่ความยั่งยืน ”

19. SCTH = Smart Country Tourism and Health

TH “ นี่คือประเทศไทย เมืองแห่งการท่องเที่ยวและสุขภาพ ”

20. SCEC = Smart Country Ethical Consumption

EC “ นิสัยและวัฒนธรรม ที่เหมาะสมของคนในชาติ คือการอยู่รอด และยั่งยืนแห่งการพัฒนา

- สิ่งแรกคือจริยธรรมของการบริโภค”


From smart province to smart country technology future of thailand

8ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก. Smart Country Silicon Valley (SCSVI & II)

SCSV I

SCSV II


From smart province to smart country technology future of thailand

8ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก.1 Smart Country Silicon Valley 1

SCSV I

1.ICT โรงงานสีเขียว

- Server

- PC + IPAD

- TABLET

- IPHONE

- Data Communication Equipment

2. โรงงานสีเขียว บริการ ท่องเที่ยว อาหาร

สุขภาพสิ่งแวดล้อม

3. SW Park ,SW Company

4. National Data Center Back up

5. Internet Gate Way Center

6. BOI /สภาพัฒน์/กพร./ก.ICT/มหาดไทย -

กระทรวงสาขา

7. ทำเนียบรัฐบาลแห่งที่สอง

8. 24 GSEBC (24 Hours Global Stock

Exchange and Business Center)

9. ศูนย์อาหารไทย

10. ศูนย์ OTOP ไทย

11.ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบ

“One Stop Shop 24 Hours”

12. ASEAN Union Bank


From smart province to smart country technology future of thailand

8ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก.2 Smart Country Silicon Valley 2

1. KIII (Khundan ICT International Institute)

2. SCIT (Smart Country Institute of Technology)

3. SW. R+D : สำนักงานระบบการทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ : NERSO (SDUใน

กรมการปกครอง) : ทำหน้าที่

3.1 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์(NERS)

3.2 ให้บริการและเชื่อมโยงระบบการทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของทุกหน่วยงาน

3.3 บริหารจัดการระบบบัตรประชาชนอเนกประสงค์ในการใช้งานแก่ทุกภาคส่วนใน

ประเทศไทย

3.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(NERS)ไปยังต่างประเทศ

3.5 จัดหารายได้จากการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสามารถเลี้ยงตนเองได้

SCSV II


From smart province to smart country technology future of thailand

8ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก.2 Smart Country Silicon Valley 2

4. ASEAN + 3 Offices and Culture Center (AOCC)

5. Cyber Education Center ( CEC )

6. Thai KM Center ( TKMC )

7. Government Data Center (GDC)

8. AWFC (ASEAN Weather Forecasting Center)

9. ศูนย์พลังงานไฟฟ้าจากขยะ

10. ASEAN Union Conference Center (AUCC)

11. ศูนย์กลางผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับไทย (SCFFC)

12. ASEAN Medical Center (SCMC)

SCSV II (ต่อ)


From smart province to smart country technology future of thailand

(scsv1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก

(scsv2)From smart province to smart country technology future of thailand

9 . องค์การขับเคลื่อน (หนทาง 8)

1

สำนักงาน

SCSV

(สำนักนายกรัฐมนตรี)

8

2

สำนักงาน

MEHCC

(ก.สาธารณสุข-ศึกษา)

สำนักงาน

NERSO

(ก.มหาดไทย)

7

3

คณะกรรมการบริหารพื้นที่พิเศษ

จังหวัดนครนายก

(กบน)

สำนักงาน

ระบบเศรษฐกิจต้นแบบ(ESO)

(ก.คลัง)

SCIT :

SW PARTNER

(ก.มหาดไทย) - ICT

6

4

KIII

(ก.ศึกษา)

CAT :

NDC/CLOUD/INTERNET

(ก.ICT)

5

TOT :

FIBER/TOWER COR/EDUCATION

(ก.ICT)

“ทุกกระทรวงเป็นเจ้าภาพร่วม”


From smart province to smart country technology future of thailand

คณะกรรมการดำเนินการ

จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ Smart Country Silicon Valley (SCSV) “คณะกรรมการบริหารพื้นที่พิเศษ จังหวัดนครนายก””: กบน.

นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รองประธาน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร รองประธาน

ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่ากระทรวงทุกกระทรวง กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

เลขาธิการ ก.พ. กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรรมการ

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ

ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ

นายกสมาคมธนาคาร กรรมการ

หน่วยงานอื่นๆ ที่จำเป็น (กำหนดโดยคณะกรรมการ)


From smart province to smart country technology future of thailand

จัดตั้งคณะกรรมการ บริหารโครงการ Smart Country Silicon Valley (SCSV) “คณะกรรมการบริหารพื้นที่พิเศษจังหวัดนครนายก”” (ต่อ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการและเลขานุการ

เลขาธิการ กพร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. หน้าที่คณะกรรมการ กบน.

2.1 กำหนดนโยบายในการจัดทำพื้นที่พิเศษ สมาร์ท คันทรี ซิลิกอน วัลเล่ย์ (Smart Country Silicon Valley) จังหวัดนครนายก

2.2 กำหนดผังและแผนแม่บทในการจัดทำพื้นที่พิเศษ สมาร์ท คันทรี ซิลิกอน วัลเล่ย์ (Smart Country Silicon Valley) จังหวัดนครนายก

2.3 ให้ความเห็นชอบและสนับสนุนโครงการในการจัดทำพื้นที่พิเศษ สมาร์ท คันทรี ซิลิกอน วัลเล่ย์ (Smart Country Silicon Valley) จังหวัดนครนายก

2.4 แต่งตั้งอนุกรรมการในการจัดทำและดำเนินการโครงการด้านต่างๆ


From smart province to smart country technology future of thailand

10. ตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของจังหวัดนครนายก (Positioning)

POSITIONING : เป็นเมืองท่องเที่ยว น่าอยู่ และจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบระดับสากล

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้า และบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้ มาตรฐานอย่าง

บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนระบบการบริหารจัดการภาครัฐสู่จังหวัดอัจฉริยะ

เป้าประสงค์ : พัฒนาจังหวัดนครนายกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สากล

1.1 โครงการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบจังหวัด

นครนายก วงเงิน 625,800,000 บาท

(สำนักงานจังหวัดนครนายก)

1.2 โครงการพัฒนาเขาใหญ่ดินแดนมรดก

ธรรมชาติโลก วงเงิน 218,315,000 บาท

(อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ , สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดนครนายก , สำนักงานทางหลวง

ชนบทจังหวัดนครนายก , สำนักงาน

ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก , สำนักงาน

ขนส่งจังหวัดนครนายก)

2.1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนขุนด่าน

ปราการชลสู่สากล วงเงิน 309,250,000 บาท

(สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก

ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายก,

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก, สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครนายก และสำนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก)

2.2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำสันติภาพดินแดน

มรดกธรรมชาติโลก วงเงิน 266,455,500 บาท

(สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก

และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

นครนายก)

3.1 โครงการมหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา

สัมผัสดินแดนอัจฉริยะและมรดก

ธรรมชาติโลก วงเงิน 60,000,000

บาท (สำนักงานการท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดนครนายก)

1. พัฒนาดินแดนมรดกโลก

รองรับการท่องเที่ยว และใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารสนับสนุนการบริหารจัดการ

ภาครัฐ

2. พัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวสู่สากล

3. ส่งเสริมกิจกรรม

รองรับการท่องเที่ยว

ให้มีความหลากหลาย

ต้นน้ำ

กลางน้ำ

ปลายน้ำFrom smart province to smart country technology future of thailand

แผนที่แม่น้ำสันติภาพโลกแผนที่แม่น้ำสันติภาพโลก

111


From smart province to smart country technology future of thailand

แผนผังขุนด่านแลนด์แผนที่แม่น้ำสันติภาพโลก

112


From smart province to smart country technology future of thailand

รูปแบบของโครงการแผนที่แม่น้ำสันติภาพโลก


From smart province to smart country technology future of thailand

รูปแบบการบริหารจัดการสนามรูปแบบการบริหารจัดการสนามแคนูสลาลอม

ประชาชน

ทุกคนเป็นผู้ถือหุ้น

เขื่อน

ขุนด่าน ฯ

สำนักงาน

จังหวัด

นครนายก

กรอ.

งบประมาณ

(สป.ท่องเที่ยวฯ)

สหกรณ์ตำบล

40 แห่ง

สหกรณ์เทศบาล

5 แห่ง

สภาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวจังหวัด

ปันผล

จังหวัดนครนายก

กำกับดูแล

และสนับสนุน

คณะกรรมการการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

ชุมนุมสหกรณ์

จังหวัดนครนายก

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

ประสาน

50 %

50 %

หอการค้าจังหวัด

จ้างเหมา

ก่อสร้าง

บริหารจัดการ

รายได้

(ขอยกเว้นไม่ส่งคลัง)

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด

สนามแคนูสลาลอม

หน่วยการตลาด

สตง.


13 systems 68 sub systems
จังหวัดอัจฉริยะ รูปแบบการบริหารจัดการสนาม: 13 Systems 68 Sub-Systems

ระยะเวลาที่ดำเนินการ : รายที่ 1 = ปี 2556 ระยะที่ 2 = 2557 ระยะ 3 = ปี 2558


From smart province to smart country technology future of thailand
NYSP: รูปแบบการบริหารจัดการสนามระบบจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ


From smart province to smart country technology future of thailand
NYSP: รูปแบบการบริหารจัดการสนามระบบจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ


From smart province to smart country technology future of thailand
NYSP: รูปแบบการบริหารจัดการสนามระบบจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

*


From smart province to smart country technology future of thailand
NYSP: รูปแบบการบริหารจัดการสนามระบบจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

*


From smart province to smart country technology future of thailand
NYSP: รูปแบบการบริหารจัดการสนามระบบจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

*


From smart province to smart country technology future of thailand
NYSP: รูปแบบการบริหารจัดการสนามระบบจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

*


From smart province to smart country technology future of thailand
NYSP: รูปแบบการบริหารจัดการสนามระบบจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

*


2557 2558
จังหวัดอัจฉริยะ โครงการงานเน้นหนัก งบประมาณปี พ.ศ. 2557 - 2558From smart province to smart country technology future of thailand

รายละเอียดแผนการดำเนินการแนบท้ายโครงการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (งานเน้นหนัก)จังหวัดนครนายก

หมายเหตุ งบประมาณหน่วยเป็น : ล้านบาท


From smart province to smart country technology future of thailand

การบูรณาการการทำงานในกระทรวงมหาดไทยการบูรณาการการทำงานในกระทรวงมหาดไทย

เพื่อดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ(นครนายก)

1.กรมที่ดิน

1. GIS : แปลงที่ดิน + โฉนดที่ดิน + Layer ต่างๆ

2. ใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ โดยไม่ใช้ทะเบียนบ้าน

3. ประชาชนขอคัดสำเนาโฉนดที่ดินได้ด้วยตนเอง ผ่าน Internet(Cloud)

4. หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้สิทธิตรวจสอบฐานข้อมูลโฉนดที่ดินได้

5. การตรวจสอบราคาประเมิน ผ่าน Internet(Cloud)


From smart province to smart country technology future of thailand

2การบูรณาการการทำงานในกระทรวงมหาดไทย. กรมการปกครอง

1. คณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ

1.1 เชื่อมโยงฐานข้อมูล(Multi Way)

1.2 ใช้บัตรใบเดียว(MPC)

1.3 QSC

1.4 MPM – KHONTHAI.COM(Single Sign On)

1.5 NERS+GIS


From smart province to smart country technology future of thailand

2. การบูรณาการการทำงานในกระทรวงมหาดไทยศขบ.

2.1 กม. – IOC /บริหาร/แผน/ผัง- GIS

2.2 กช.

2.3 วิสาหกิจชุมชน

3. สำนักงานอำเภอ

3.1 บูรณาการ ผัง – GIS - MIS / แผน – PPB

3.2 IOC

- GIS/MIS/แผน

- Conference

- สั่งการ/แก้ไขปัญหา/เฝ้าระวัง

4. กำนัน – ES/สหกรณ์ตำบล - เลขา ประธานชุมชน(ในเขตเทศบาล)

5. NERSO


From smart province to smart country technology future of thailand
3. การบูรณาการการทำงานในกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

1. บูรณาการแผนป้องกัน + GIS + MIS

- ศขบ. - หมู่บ้าน / ชุมชน

- อบต./เทศบาล

- อำเภอ

- จังหวัด

2. IOC / ศูนย์เตือนภัย RS / MIS –GIS

- ศขบ.หมู่บ้าน / ชุมชน

- อบต.เทศบาล

- อำเภอ

- จังหวัด

3. Smart อปพร. ทะเบียน / GIS /S-Phone

- เตือนภัย

- แจ้งข่าว

- ปฏิบัติการ


From smart province to smart country technology future of thailand
4. การบูรณาการการทำงานในกระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมือง

 • GIS : ผังเมือง +Layer ต่างๆ

 • การปรับปรุงภูมิประกาศ เขตผังเมือง

 • การวางผังเมือง (CP) จังหวัดต้นแบบ เป้าหมายคนเข้ามาอยู่จาก 250,000 คน เป็น 1 ล้านคน ประกอบด้วย

  3.1 ผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

  3.2 ผังถนน – ประปา – ไฟฟ้า – Network

  3.3 ระบบการระบายน้ำ – บำบัดน้ำเสีย

  3.4 ระบบกำจัดขยะ

  3.5 สวนสาธารณะ – ที่ออกกำลังกาย – เลนวิ่ง – เลนจักรยาน

  3.6 ระบบขนส่งมวลชน

  3.7 ถนนสันติสุขโลก

  3.8 แม่น้ำสันติภาพโลก

  3.9 สิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีพอื่นๆ

  3.10 สถานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ


From smart province to smart country technology future of thailand
4. การวางผังพื้นที่เฉพาะและสาธารณูปโภค

4.1 SCSV 1

4.2 SCSV 2

4.3 ขุนด่านแลนด์

4.4 ตลาดกลาง FF

4.5 สวนน้ำขุนด่าน

4.6 เขาหล่นผจญภัยขุนด่าน

4.7 วังบอนสวรรค์ผู้สูงอายุ

4.8 เขาใหญ่มหาวิทยาลัยศึกษามรดกธรรมชาติโลก

5.แบบพิมพ์เฉพาะตัวอาคารและสิ่งก่อสร้างในเขตพื้นที่เฉพาะ


From smart province to smart country technology future of thailand
5. การวางผังพื้นที่เฉพาะและสาธารณูปโภคกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

1. IOC –อบจ./ เทศบาล /อบต.

- GIS + MIS + ผังเมือง

-บูรณาการแผน – PPB

- Conference

2. ICT

-บัตรใบเดียว / เครื่องอ่านบัตร

-3G – E-Service

- Free WiFi

- S-PAD / S-Phone


From smart province to smart country technology future of thailand

3 การวางผังพื้นที่เฉพาะและสาธารณูปโภค. ระบบเศรษฐกิจ (ES)– ท้องถิ่นร่วมท้องที่

- อบต./สหกรณ์ตำบล กำนัน/เลขา

-เทศบาล / สหกรณ์เทศบาล ประธานชุมชน/เลขา

-อบจ./ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด ปลัดจังหวัด/เลขา

-สหกรณ์ – ร้านสะดวกซื้อ – ศูนย์ผลิตสินค้าชุมชน / สถานี

ขนส่งประจำตำบล / ธนาคารประจำตำบล

-ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด - การตลาด /ติดต่อนอกจังหวัด /

เชื่อมโยงสหกรณ์เข้าหากัน

4. ศขบ.(ในเขตเทศบาล)

- กช.

- IOC –บริหาร/ข้อมูล/แผน/ผัง/ GIS-MIS


From smart province to smart country technology future of thailand

6. การวางผังพื้นที่เฉพาะและสาธารณูปโภคกรมการพัฒนาชุมชน

1. สนับสนุนการดำเนินงานของ ศขบ. ของหมู่บ้านและชุมชน

2. การจัดทำผังชุมชนในหมู่บ้านและชุมชนเขตเมือง

3. การจัดทำแผนชุมชน เพื่อใช้งบ SML, อปท., กองทุนต่างๆ, สำนักงาน และอื่นๆ

4. การจัดเก็บข้อมูล กชช2ค และ จปฐ. (ปรับปรุงใหม่, D/S, สาธารณสุข, พัฒนาการสังคม และอื่นๆ)

5. การส่งเสริมและผลิตสินค้า OTOP ของวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ตำบล/เทศบาล

6. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โฮมสเตย์


From smart province to smart country technology future of thailand

7 การวางผังพื้นที่เฉพาะและสาธารณูปโภค. การประปาส่วนภูมิภาค

1. GIS - ทำผังประปาทั้งจังหวัด

2. ระบบประปาแบบบูรณาการ

- ผลิตน้ำดื่ม

- จ่ายสู่ท้องถิ่น/ท้องที่

- ทำงานร่วมกับชลประทาน


From smart province to smart country technology future of thailand

8 การวางผังพื้นที่เฉพาะและสาธารณูปโภค. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. GIS - การวางผังไฟฟ้าทั้งจังหวัด

2. ระบบไฟฟ้าแบบบูรณาการ

- ทำงานร่วมกับท้องถิ่น/ท้องที่ ระบบสหกรณ์/เศรษฐกิจจังหวัด

- ระบบจัดการขยะและโรงไฟฟ้าจากขยะ ระบบสหกรณ์/

เศรษฐกิจจังหวัด

- ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ระบบสหกรณ์/เศรษฐกิจจังหวัด

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบทำงานจากขยะ


From smart province to smart country technology future of thailand

9 การวางผังพื้นที่เฉพาะและสาธารณูปโภค. องค์การตลาด

1. GIS – Zoning/D/S

2. ระบบองค์การตลาดแบบบูรณาการ

- ทำงานร่วมกับ ศขบ./อบต./เทศบาล/อบจ.

- สหกรณ์ตำบล/เทศบาล - ร้านสะดวกซื้อ/ธงฟ้า ประจำชุมชน

- ตลาดกลางผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับ – ชุมนุมสหกรณ์

จังหวัด/อบจ.


From smart province to smart country technology future of thailand
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ การวางผังพื้นที่เฉพาะและสาธารณูปโภค

มติ ครม.

คณะกรรมการขับเคลื่อน - นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ให้งบประมาณสนับสนุน

1. กำหนดเป็นนโยบายแห่งชาติของรัฐบาล

2. จัดตั้งองค์กรขับเคลื่อน – SPO/SCIT

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำที่สำคัญสู่ความสำเร็จ – เรียนรู้/เข้าใจ/ขับเคลื่อน/กำหนดแผนปฏิบัติงาน/กำกับดูแลสนับสนุน/ประเมินผล/รายงานผล

4. ทั้ง 5 ภาคส่วนเข้าใจบทบาท/ให้ความร่วมมือ/ขับเคลื่อน

5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ/ยอมรับ/สนับสนุน/เสนอแนะ

6. ต่างประเทศรับรู้/เข้าใจ/ให้การสนับสนุน

7. ยกระดับให้เป็นวิทยาการมาตรฐานสามารถใช้ได้กับทุกประเทศ (SCT) เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี (SCTT)


From smart province to smart country technology future of thailand
อุปสรรคและภัยคุกคาม การวางผังพื้นที่เฉพาะและสาธารณูปโภค

1. การต่อต้านทางการเมืองของฝ่ายค้าน

2. การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

3. ผลประโยชน์ทางด้านการเมืองเกินความสมดุล

4. ความเอาใจใส่ของผู้นำและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

5. การแย่งชิงผลประโยชน์ทางธุรกิจ

6. ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ

7. การแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างประเทศ


Thank you
Thank You การวางผังพื้นที่เฉพาะและสาธารณูปโภค

จบการนำเสนอ

Contact me: dr.surachai@hotmail.com

“มหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา สัมผัสดินแดนอัจฉริยะและมรดกธรรมชาติโลก : NYFEST”

15 – 30 พฤศจิกายน 2556 (2013)