stredovek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stredovek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stredovek

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Stredovek - PowerPoint PPT Presentation

153 Views
Download Presentation

Stredovek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stredovek Zuzana Peternai

 2. Výchova a vzdelávanie vo Veľkej Morave • Šíri sa znalosť písma, • dve centrá: na Morave a v západných slovenských krajoch vo Veľkomoravskej ríši, • Konštantín utvoril slovanskú abecedu – glagoliku – čo umožňovalo výstižnejšie a presnejšie zachycovať slovanskú reč, • Konštantín, Metod a ich žiaci si pripravovali bohoslužobné knihy, prekladali časti Písma a niektoré právnické knihy.

 3. Vznik cirkevných a mestských škôl • Kláštorné školy vznikali pri kláštoroch. Ich pôvodcom bol Benedikt z Nursie, neskôr benediktíni, • na začiatku vychovávali len chlapcov, ktorí sa mali stať kňazmi, • časom sa rozdelili na – scholu interior a scholu exterior.

 4. Katedrálne školy zakladali biskupi vo svojich sídlach (cathedra) pre výchovu svetských kňazov, • boli podobné kláštorným, ale tieto viedol magister principalis, • aj tieto neskôr otvorili externé triedy pre svetské povolania.

 5. Kapitulné a farské školy sa organizovali podobne ako katedrálne, • učenie bolo mechanické, • učiteľ diktoval, žiaci po ňom opakovali, • vyučovacie metódy boli primitívne (bifľovanie), • disciplína bola krutá, neľútostná, • telesná výchova bola úplne zanedbaná.

 6. Neskôr vznikajú vedľa už existujúcich cirkevných škôl školy cechové a z iniciatívy kupeckých družstiev školy kupecké (gildové) a školy partikulárne.

 7. - Bologna 1156 - Oxford 1168 - Cambridge 1209 - Sorbonne 1257 - Praha 1348 - Krakov 1364 - Viedeň 1365 - Pécs 1367 - Heidelberg 1385 - Kolín 1388 - Bratislava 1465 Stredoveké univerzity a ich prínos pre rozvoj vzdelanostiNajstaršie univerzity vznikali postupne vo väčších mestách Európy:

 8. Zriaďovali sa štvorfakultné, ako studium generale: • artistická fakulta, 70% študentov chodilo na túto fakultu, • lekárska fakulta, • právnická fakulta, • teologická fakulta.

 9. Novovek • Academia Istropolitana • Prvá univerzita na Slovensku, založená v roku 1465 v Bratislave, • Studium generále so štyrmi fakultami, • vládol humanistický a protischolastický duch, • dôraz kládli na prírodné vedy, matematiku, astronómiu a medicínu.

 10. Trnavská univerzita • Založená 12. 5. 1635 Petrom Pázmányim, • studium generale s filozofickou a teologickou fakultou, • protireformačná, slúžila uhorskej vládnej triede, rímsko - katolíckej cirkvi, ale zohrala aj významnú rolu v kultúrnom živote Slovákov.

 11. Košická univerzita • Založená v roku 1657 jágerským biskupom B. Kisdym, • mala právo udelovať: doktoráty, licenciáty, bakalaureáty, • Pri ňom bolo zriadené akademické gymnázium, mala svoj: konvikt (domov), jezuitské kolégium a kňazský seminár a vlastnú tlačiareň.

 12. Prešovské kolégium, • Banská a lesnícka akadémia v Banskej Štiavnici, • Collegium oeconomicum v Senci.

 13. Erazmus Rotterdamský • Zakladateľ teologického racionalizmu, • hlásateľ slobodnej vôle, • ostro kritizoval scholastický a dogmatický charakter myslenia a výchovy (Chvála pochabosti), • je to sociálna satira, • označuje hlúposť ako charakteristickú črtu ľudí vtedajšieho spoločenského poriadku, • veril vo všemohúcnosť výchovy, • najúčinnejší prostriedok proti spoločenskému zlu je vzdelanosť, • znaky vzdelaného človeka je kresťanská cnosť, vybrané spôsoby, používanie starých jazykov, • vyučovanie má byť zábavné, zaujímavé, jednoduché, príjemné, disciplína má byť mierna.

 14. Francois Rabelais • Preslávil sa románom Gargantua a Pantagruel, • kritizoval vtedajšiu feudálnu spoločnosť, • odsudzoval abstraktné vzdelanie, učenie naspamäť a vyzdvihuje reálne, praktické vedomosti a také metódy učenia, pomocou ktorých sa žiak aktivizuje.

 15. Mihail de Montaigne • Kritizuje tradičnú scholastickú výchovu, • hlásal, že pri výchove a vyučovaní vychádzať zo samostatnosti, iniciatívnosti a aktivity žiaka, z individuálnych osobností žiaka, • vyučovanie jazykov má byť pomocou priamej metódy bez gramatiky, a hlavne aby to boli živé jazyky, • deti by mali navštevovať cudzie krajiny, aby sa učili jazyky, • „Učíme sa žiť, keď už máme život za sebou.“ „Pravým zrkadlom nášho myslenia sú naše životy.“

 16. Thomas Moore • Zakladateľ utopického socializmu, • stal sa kritikom spoločnosti založenej na súkromnom vlastníctve, ale zároveň naznačuje, ako vybudovať spravodlivejšiu sociálnu formáciu, • názory na novú spoločnosť načrtol v diele Utopia, • výroba mala mať spoločenský charakter a výsledky spoločnej práce sa rozdeľovali medzi členov spoločnosti, • od práci sú oslobodení len vedecky činní ľudia, • pracovný čas by bol 6 hodín denne, ostatný čas na vzdelanie.

 17. Giovanni Campanella • Spoločenské a politické myslenie vyjadril v utopickom diele Slnečný štát, • spis napísal vo väzení, vykreslil v ňom štát, v ktorom neexistuje súkromné vlastníctvo, všetci obyvatelia sú pracovne činní a majú právo na vzdelanie, • veľa miesta venuje výchove detí, • rozumová výchova má byť spojená s telesnou už v detskom veku, • odmieta učenie z kníh, • vyzdvihuje názornosť a pozorovanie skutočných vecí (pracovná výchova – poľnohospodárstvo a chov dobytku).