Informationsutbytet på elmarknaden - PowerPoint PPT Presentation

allistair-bates
informationsutbytet p elmarknaden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informationsutbytet på elmarknaden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informationsutbytet på elmarknaden

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Informationsutbytet på elmarknaden
102 Views
Download Presentation

Informationsutbytet på elmarknaden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informationsutbytet på elmarknaden EDIEL- och avräkningskonferens 4-5 oktober 2011 Tor Ny

 2. Projekt för effektiv hantering av informationsutbytet på elmarknaden • Behovet av en översyn av regelverket för mätning har länge lyfts inom Elmarknadsutveckling • Bakgrund • Brister i informationsutbytet på elmarknaden • Luckor i nuvarande regelverket • Brist på entydig tolkning och efterlevnad • Syftet med projektet är att öka kvaliteten och effektivisera informationsutbytet på elmarknaden

 3. Projektorganisation • Projektet ägs och projektleds av EI • Projektgruppen består av representanter från EI, Svenska Kraftnät Svensk Energi och Oberoende elhandlare • Intern styrgrupp på EI • Extern referensgrupp består av beslutsgruppen i Elmarknadsutveckling

 4. Vad vill vi åstadkomma? • Effektmål för aktörerna: • Smidigare informationsutbyte mellan aktörerna • Hög kvalitet till låg kostnad • Effektmål för kunderna: • Effektiva leverantörsbyten och flyttar • Korrekta fakturor

 5. Utgångspunkter • Det ska vara enkelt att agera på elmarknaden • Informationsutbytet ska vara standardiserat, automatiserat, effektivt och ha hög kvalitet • Det ska vara enkelt för nya aktörer att träda in • Det ska vara enkelt för elkunderna

 6. Särskilda frågor att beakta • Nordisk slutkundsmarknad • Revideringar av mätföreskriften till följd av NELGA

 7. Tidplan • Projektet löper under 18 månader • Projektet är indelat i två faser • Analysfas – kravspecifikation för det nya regelverket • Utformning och beslut av föreskrifterna

 8. Fas 1: Hösten 2010-våren 2011 • Inventera det befintliga ramverkets beståndsdelar (ellag, mätförordning, mätföreskrifter, edielanvisningar och elmarknadshandboken) • Analysera ramverket • Prioritering • Fas 1 bemannas gemensamt av EI, Svenska Kraftnät, Svensk Energi och Obeorende elhandlare

 9. Fas 2: Hösten 2011-våren 2012 • Utformning och beslut av nya mätföreskrifter • Fas 2 bemannas huvudsakligen av EI

 10. Preliminära slutsatser • Bristerna i informationsutbytet på elmarknaden beror i första hand inte på brister i regelverket • Problemet ligger i första hand i bristande efterlevnad av gällande regelverk • Åtgärder • Fortsatt (och utökad) tillsyn av EI • Mindre justeringar och tillägg i lag, förordning och föreskrifter för att rätta till mindre brister i regelverket

 11. Några förändringsförslag • Ändra i Mätförordningen • Leverantörsbyten och flyttar • ”Vardagar” byts ut mot ”dagar” • Absoluta maxgränser • Null-värde • Frånslagna anläggningar

 12. Några förändringsförslag forts. • Avisering av rättade mätvärden • Registreringstidpunkter • Beräknad årsförbrukning i anvisningsmeddelanden • Kontaktuppgifter

 13. Ny mätföreskrift EIFS 2011:3 • Konsekvens av tredje elmarknadsdirektivet • Nya regler i ellagen (1997:857) • Byte av elhandlare ska ske inom 14 dagar (8 kap. 6 §) • Övertagande av balansansvar vid byte av elhandlare får göras från och med den dag som elhandlaren övertar elleveransen (8 kap. 9 §) • Anpassningar i Mätförordningen • Hänvisningar till ovanstående paragrafer i ellagen • Ny mätföreskrift som ersätter STEMFS 2007:5