fastighetstaxering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fastighetstaxering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fastighetstaxering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Fastighetstaxering - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

Fastighetstaxering. Per Wieslander. Fastighetstaxering. Syfte med fastighetstaxering Materiella regler och organisation Taxering av småhus Taxering av hyreshus (Taxering av industrier). Fastighetstaxering. Varför fastighetstaxering? fastighetsvärdering statistik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fastighetstaxering' - allene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fastighetstaxering

Fastighetstaxering

Per Wieslander

fastighetstaxering1
Fastighetstaxering
 • Syfte med fastighetstaxering
 • Materiella regler och organisation
 • Taxering av småhus
 • Taxering av hyreshus
 • (Taxering av industrier)
fastighetstaxering2
Fastighetstaxering
 • Varför fastighetstaxering?
 • fastighetsvärdering
 • statistik
 • planering, markförsörjning
 • försäkringsverksamhet
 • fastighetsskatt
 • stämpelskatt, förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt
 • reavinstbeskattning
 • bokföringslagstiftning
 • kreditgivning
fastighetstaxering3
Fastighetstaxering
 • ”Taxeringsvärdet skall normalt motsvara 75 % av marknadsvärdet”
fastighetstaxering4
Fastighetstaxering
 • När taxeras fastigheter -2003?
 • 1996: AFT-96 (S) SFT-96 (L,H,I) OMR-96 (L,S,H)
 • 1997 SFT-97 (L,S,H,I) OMR-97 (L,S,H)
 • 1998 AFT-98 (L) SFT-98 (S,H,I) OMR-98 (L,S,H)
 • 1999 SFT-99 (L,S,H,I) OMR-99 (L,S,H)
 • 2000: AFT-00 (H, I) SFT-00 (L,S) OMR-00 (L,S,H)
 • 2001: SFT-01 (L,S,H,I) OMR-01 (L,S,H)
 • 2002: ((AFT-02 (S))) SFT-02 (L, H, I) OMR-02 (L,S,H)
 • 2003 AFT-03 (S) SFT-03 L,H,I) OMR-03 (L;S;H)
 • AFT=allmän fastighetstaxering L=Lantbruk
 • SFT=särskild fastighetstaxering S=Småhus
 • OMR=omräkning H=Hyreshus
 • OBS ! AFT-02 UPPSKJUTEN TILL 2003 I=Industri
fastighetstaxering5
Fastighetstaxering
 • När taxeras fastigheter, 2003- ?
 • 2003: AFT-03 (S) SFT-03 (L,H,I) OMR-03 (L,H)
 • 2004: FFT-04 (H) SFT-04 (L,S,I) OMR-04 (L)
 • 2005: AFT-05 (L) SFT-05 (S,H,I)
 • 2006: FFT-06 (S) SFT-06 (L,H,I)
 • 2007: AFT-07 (H, I) SFT-07 (L,S)
 • 2008: FFT-08 (L) SFT-08 (S,H,I)
 • 2009: AFT-09 (S) SFT-09 (L,H,I)
 • AFT=allmän fastighetstaxering L=Lantbruk
 • SFT=särskild fastighetstaxering S=Småhus
 • OMR=omräkning H=Hyreshus FFT=Förenklad fastighetstaxering I=Industri
fastighetstaxering6
Fastighetstaxering
 • Typkoder
 • Lantbruk 100-serien
 • Småhus 200-serien
 • Hyreshus 300-serien
 • Industri 400-serien
 • Specialenheter 800-serien
 • se vidare separat bilaga
fastighetstaxering7
Fastighetstaxering
 • Nivå-år
 • AFT=hänför sig till det genomsnittliga prisläget två år före allmän fastighetstaxering.
 • SFT=hänför sig till den senaste allmänna fastighetstaxeringen av fastighetstypen.
fastighetstaxering8
Fastighetstaxering
 • Organisation vid fastighetstaxering
fastighetstaxering9
Fastighetstaxering
 • Förberedelsearbetet
 • Marknadsanalys
 • Utvärdering föregående AFT
 • Modellkonstruktion
 • Granskning av ortsprisunderlag
 • Tabellkonstruktion
 • Föreskrifter och rekommendationer
 • Provvärdering
 • Egentliga taxeringsarbetet
 • Fastighetsdeklaration
 • Granskning, beredning
 • Beslut
 • Underrättelse
fastighetstaxering10
Fastighetstaxering
 • Förberedelse inför fastighetstaxering
 • Insamling och bearbetning av ortsprismaterial
 • Indelning i värdeområden
 • Förslag till riktvärdeangivelser för värdeområden
 • Provvärdering
 • Beslut om riktvärdeangivelser och indelning i värdeområden
fastighetstaxering11
Fastighetstaxering
 • Bearbetning av ortsprismaterial
fastighetstaxering12
Fastighetstaxering
 • Anledning till bortgallring av köp
 • Transportköp (TR)
 • Köp av ideell andel (IA)
 • Intressegemenskap mellan köp/säljare (S eller IG)
 • Lös egendom ingår (L)
 • Köp där värdet av egendom som inte utgör småhusenhet överstiger 5 % av den totala köpesumman (ES)
 • Köp i samband med exekutivt förfarande (X)
 • Uppgifter saknas eller kan antas vara felaktiga (E)
 • Köpet avser en så speciell fastighet att analys inte är meningsfylld (J)
 • Köpet kräver utredning som inte kan anses motiverad (U)
 • Gamla köp (G)
fastighetstaxering13
Fastighetstaxering
 • Indelning i värdeområden
sm hus
Småhus
 • Definition av småhus:

”….byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Till byggnad skall höra komplementhus såsom garage, förråd och annan mindre byggnad..”

sm hus1
Småhusvärdering

marknadsvärde

Ortsprismetoden

1 objekt

Utförande valfritt efter omständigheterna såsom värderingssituation kundens önskemål, typ av objekt, hjälpmedel, kunskap erfarenhet

Småhustaxering

marknadsvärde (x 0,75)

Ortsprismetoden

Ca 2 250 000 objekt

Utförande enligt lag (FTL) Förordning (FTF), RSV-föreskrifter handböcker m m

Småhus
sm hus2
Småhus
 • Värdefaktorer - MARK
 • Typ av bebyggelse
 • Storlek
 • Närhet till strand, (speciell belägenhet)
 • Vatten och avlopp
 • Fastighetsrättsliga förhållanden
sm hus3
Småhus
 • MARK-Typ av bebyggelse
 • Frågan om tomten är avsedd för friliggande småhus, kedjehus eller radhus
 • Friliggande småhus - normalt mer än 9 meter mellan husen
 • Radhus - rad om minst 3 småhus vars bostadsdel är sammanbyggda med varandra
 • Kedjehus -övriga
sm hus4
Småhus
 • MARK-Storlek
 • Tomtens landareal
 • Arealens bestäms: (i kvm)
 • 1. Enligt fastighetsregistret
 • 2. Hävdad tomtplats
 • 3. Normaltomtens storlek
 • Anges för normaltomten Yta (kvm) Värde (kr) Korrigeringsbelopp (kr/kvm)
 • Korrigeras Upp till 2xnormaltomtens yta Ned till 0,5xnormaltomtens yta
sm hus5
Småhus
 • MARK- Närhet till strand (Speciell belägenhet)
 • Tomtmarkens läge inom värdeområdet t ex vid strand
 • Strand är mark vid hav, insjö eller vattendrag enligt 7kap 13 § miljöbalken, där det råder strandskydd, motsvarande tillämpning inom plan.
 • Vid AFT 96 - tre klasser.
 • Strand
 • Strandnära
 • Ej strand/strandnära
 • Vid AFT 03 - fem klasser
 • Strand 0-75 m med egen strand
 • Strandnära 0-75 m utan egen strand
 • Strandnära 76-150 m
 • Strandnära 151-250 m
 • Ej strand/strandnära

Avståndet mäts från byggnadsplatsen

sm hus6
Småhus
 • MARK-Vatten och avlopp
 • Sex stycken klasser
 • 1. Kommunalt VA
 • 2. Kommunalt V+enskilt A (eller omvänt)
 • 3. Enskilt VA
 • 4. Enskilt V året runt A saknas
 • 5. Endast sommarvatten
 • 6. VA saknas
sm hus7
Småhus
 • MARK-Fastighetsrättsliga förhållanden

Tre klasser1. Värderingsenhet som utgör en eller flera självständiga fastigheter

2. Värderingsenhet som kan bilda självständig fastighet 3. Värderingsenhet som inte kan bilda självständig fastighet

sm hus8
Småhus
 • Värdefaktorer - BYGGNAD
 • Byggnadskategori
 • Storlek
 • Ålder
 • Standard
 • Fastighetsrättsliga förhållanden
 • Värdeordning
sm hus9
Småhus
 • BYGGNAD-Byggnadskategori
 • Tre klasser

1. Friliggande hus

2. Kedjehus

3. Radhus

sm hus10
Småhus
 • BYGGNAD-Storlek.
 • Storleken bestäms med hänsyn till småhusets bo- och biyta
 • Mäts enligt SS 021053
 • Vad som skall mätas och vad som är värdeyta regleras i RSFS 2002:11
 • Boyta räknas till 100 %
 • Biyta räknas till 20 % dock max 20 kvm.
 • Garage, förråd, pannrum och soprum som endast kan nås utifrån ska ej mätas = komplementhus
sm hus11
Småhus
 • BYGGNAD-Ålder
 • Sannolik återstående livslängd m h t nybyggnadsår, om- och tillbyggnader.
 • Bestäms genom ett värdeår
 • Inga om- eller tillbyggnader medför att värdeåret är lika med nybyggnadsåret dock tidigast 1929
 • Jämkning av värdeår då ombyggnad omvandlar biyta till boyta samt tillbyggnad av boyta.
sm hus12
Småhus
 • BYGGNAD-Standard
 • Bestäms m h t småhusets byggnadsmaterial och utrustning

Anges genom summa standardpoäng för fem huvudområden. 1.Exteriör 2.Energihushållning 3.Kök

4.Sanitet

5.Interiör

sm hus13
Småhus
 • BYGGNAD-Fastighetsrättsliga förhållanden

Tre klasser

 • Småhus på värderingsenhet för tomtmark som indelats i klass 1 beträffande fastighetsrättsliga förhållande
 • Småhus på värderingsenhet för tomtmark som indelats i klass 2 beträffande fastighetsrättsliga förhållanden
 • Småhus på värderingsenhet som indelats i klass 3 beträffande fastighetsrättsliga förhållanden.
sm hus14
Småhus
 • BYGGNAD-Värdeordning
 • Med värdeordning avses husets ordningsnummer i värdehänseende inom tomten
 • Indelas i två klasser

1. Mest värdefulla småhuset inom värderingsenheten för tomtmark till småhus

2. Övriga småhus inom värderingsenheten för tomtmark till småhusen

sm hus15
Småhus
 • Riktvärdeangivelser, se bilaga
 • Äldre variant av riktvärdeangivelser
 • FKR 600 100 000/40 FKR 7,0/50 B1,2/1,1/1,0 VA1/4000
 • Riktvärdekarta, se bilaga
sm hus16
Småhus
 • Normhus 2003
 • Friliggande småhus
 • Uppfört 1986
 • Normal storlek och standard (storlek 125 kvm, 31 stdp)
 • Enda huset
 • Tomt som består av en självständig fastighet
sm hus17
Småhus
 • Värde skall bestämmas för mark och byggnad
 • Fr o m AFT96 bestäms värdet av mark enligt en tomtvärdetabell
 • +Mark
 • +Byggnad
 • =Totalt värde
sm hus18
Småhus
 • S-nivåfaktorer
 • Tabeller för grund- och marginalvärde
 • Uttrycker basvärdet för normhuset i 100 000-tals kronor
 • Tabeller för åldersfaktor
 • Utvisar åldersfaktorn vid varierande ålder och standard.För småhus med värdeår 1986 skall åldersfaktorn vara 1.00.
sm hus19
Småhus
 • Tabeller för grund och marginalvärde
 • Förändringar gentemot normhuset avseende storlek och standard.
sm hus21
Småhus
 • Tabeller för åldersfaktor
fastighetstaxering14
Fastighetstaxering
 • Värderingsmodell
 • Indelning i Värderingsenheter
 • bestämmande av Värdefaktorer
 • Bestämmande av Riktvärden
 • Summan av riktvärde utgör normalt Taxeringsvärde
 • Justering för säregna förhållanden
fastighetstaxering15
Fastighetstaxering
 • Justering för säregna förhållanden
 • ”Föreligger värdefaktorer, som inte särskilt har beaktats vid riktvärdets bestämmande och som påtagligt inverkar på marknadsvärdet, skall ett med ledning av riktvärden bestämt värde justeras.”
 • Fastighetstaxeringslagen 7 kap 5§
hyreshus
Hyreshus
 • Definition av hyreshus
 • ”…byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre familjer eller till kontor, butik, restaurang och liknande….”
hyreshus1
Hyreshus
 • Värdefaktorer:
 • Tomtmark
 • Typ av bebyggelse (lokaler eller bostäder)
 • Storlek (tomtmarkens byggrätt i kvm)
 • Hyreshus
 • Lägenhetstyp (lokaler eller bostäder)
 • Hyra
 • Ålder
hyreshus2
Hyreshus
 • Hyror
 • Lokaler
  • marknadsmässig hyra
 • Bostäder
  • bruksvärdehyra
hyreshus3
Hyreshus
 • Riktvärdekarta
 • Riktvärdeangivelser
hyreshus4
Hyreshus
 • Beräkning av taxeringsvärde för hyreshus
 • Bestäm värdeområde
 • Avläs riktvärdeangivelser, H-nivåfaktor, byggrätt i kr/kvm
 • Bestäm hyresnivå i 2005 års nivå (avser AFT 07) för lokaler och bostäder
 • Bestäm ålder på byggnaden
 • Avläs kapitaliseringsfaktor i HK-tabell
 • Riktvärde byggnad=H.nivå x hyra x kapitaliseringsfaktor

Bestäm byggrätten (1,25 x boarea resp 1,20 x lokalarea)

 • Riktvärde mark=byggrätten x kr/kvm BTA
 • Taxeringsvärde=Summan av riktvärden
hyreshus5
Hyreshus
 • H-nivåfaktor motsvarar brutto-kapitaliseringsfaktor
 • HK-tabellen utvisar åldersinverkan
fastighetstaxering16
Fastighetstaxering
 • Värderingsmodell
 • Indelning i Värderingsenheter
 • bestämmande av Värdefaktorer
 • Bestämmande av Riktvärden
 • Summan av riktvärde utgör normalt Taxeringsvärde
 • Justering för säregna förhållanden
fastighetstaxering17
Fastighetstaxering
 • Justering för säregna förhållanden
 • ”Föreligger värdefaktorer, som inte särskilt har beaktats vid riktvärdets bestämmande och som påtagligt inverkar på marknadsvärdet, skall ett med ledning av riktvärden bestämt värde justeras.”
 • Fastighetstaxeringslagen 7 kap 5§
industri
Industri
 • Industrienhet
 • ”….byggnad som är inrättad för industriell verksamhet..”
industri1
Industri
 • Riktvärdeangivelser
 • Riktvärdekarta
industri2
Industri
 • Värderingsmetoder
 • Avkastningsmetoden
 • huvudmetoden
 • Produktionskostnadsmetoden
 • byggnader som endast har en begränsad användbarhet
 • 1. Skräddarsydda byggnader
 • 2. Bensinstationsbyggnader
 • 3. Byggnader med olämplig utformning
 • 4. Byggnadskonstruktioner som inte har utformning av hus
industri3
Industri
 • Värdefaktorer mark:
 • Storlek (kvm)
industri4
Industri
 • Värdefaktorer byggnad:
 • Avkastningsmetoden
 • 1. Lokaltyp (prod.lokaler, industrikontor, lager m m)
 • 2. Storlek (kvm)
 • 3. Ålder
 • 4. Standard
industri5
Industri
 • Standard
 • Produktionslokaler
 • 1. Mycket enkel standard
 • 2. Enkel standard
 • 3. Normal standard
 • 4. Hög standard
 • Industrikontor
 • 1. Enkel standard
 • 2. Normal standard
 • 3. Hög standard
 • Lager m m
 • 1. Mycket enkel standard
 • 2. Enkel
 • 3. Normal
 • 4. Hög
 • 5. Mycket hög
industri6
Industri
 • Beräkning av riktvärde, avkastningsmetoden
 • R=N x A x h x f
 • R= Riktvärde
 • A=Area
 • N= I-nivåfaktor
 • h= relativhyran i kr/kvm enl rek IH-tabell
 • f= kapitaliseringsfaktor
industri7
Industri
 • Värdefaktorer byggnad:
 • Produktionskostnadsmetoden
 • 1. Återanskaffningskostnaden
 • 2. Ålder
 • 3. Byggnadskategori
 • 4. Ortstyp
industri8
Industri
 • Beräkning av riktvärde enligt produktionskostnadsmetoden
 • R=0,75 x Å x F
 • R= Riktvärdet
 • Å= Återanskaffningskostnaden
 • F= Nedräkningsfaktor enligt IN-tabell
nyheter inom fastighetstaxeringen
Nyheter inom fastighetstaxeringen
 • Omräkningen slopas
 • Förenklad fastighetstaxering införs (FFT)
 • Tidsplanen ändras så att AFT infaller udda år
 • Ny SFT grund
 • Begreppet basvärde slopas
 • Taxeringsvärde fastställs vid AFT och FFT
f renklad fastighetstaxering
Förenklad fastighetstaxering
 • Kommer att ske för småhusenheter, hyreshusenheter och lantbruksenheter.
 • AFT vart sjätte år och FFT vart sjätte år.
 • Normalt lämnas inte deklaration (undantag hyreshusenheter)
 • Allmän fastighetsdeklaration eller taxeringsförslag.
grund f r ny taxering sft
Grund för ny taxering (SFT)
 • Ny taxering skall göras om det så stora förändringar i den fysiska miljön att den aktuella fastighetens värde påverkas (giftpåverkan, miljöförstöring etc)
 • Ska medföra en förändring på minst en femtedel, dock minst 25 000 kronor.
 • Varaktigt.