Infotund 2007. aasta õpikoostöö toetuste taotlejatele - PowerPoint PPT Presentation

allen-johns
infotund 2007 aasta pikoost toetuste taotlejatele n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Infotund 2007. aasta õpikoostöö toetuste taotlejatele PowerPoint Presentation
Download Presentation
Infotund 2007. aasta õpikoostöö toetuste taotlejatele

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Infotund 2007. aasta õpikoostöö toetuste taotlejatele
149 Views
Download Presentation

Infotund 2007. aasta õpikoostöö toetuste taotlejatele

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Infotund 2007. aasta õpikoostöö toetuste taotlejatele Hannelore Juhtsalu Grundtvig programm Täiskasvanuhariduse büroo Hariduskoostöö keskus Tel: 696 2433 E-post: hannelore@archimedes.ee www.archimedes.ee/hkk

 2. Euroopa elukestva õppe programmi struktuur ELUKESTVA ÕPPE PROGRAMM 2007 - 2013 6,97 MILJARDIT EUROT min. 13% min. 40 % min.4% min. 25 % täiskasvanu-haridus GRUNDTVIG kutse-haridus LEONARDO DA VINCI kooliharidus COMENIUS 2009 kõrgharidus ERASMUS Erasmus MUNDUS • hariduspoliitika kujundamine • (Arion, Cedefop) • keeleõppe arendamine • -IKT rakendused hariduses • -tulemuste ja hea praktika levitamine Valdkondadeülesed programmid Jean Monnet programm

 3. Hariduskoostöö keskus(endine Socrates Eesti büroo)www.hkk.ee • Üldhariduse büroo – Comenius • Kutsehariduse büroo – Leonardo da Vinci • Kõrghariduse büroo – Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus • Täiskasvanuhariduse büroo – Grundtvig • Hariduspoliitika toetamine – haridusjuhtide õppelähetused (endine Arion) ja Eurydice haridusteave • Välisriikide haridusdokumentide hindamine

 4. Tähtsad ja vajalikud dokumendid uues programmis • Taotluskutse (General Call for Proposals 2007) I osa: 2007. aasta prioriteedid Grundtvig programmis - kultuuridevaheline dialoog! - hea kvaliteediga jätkutaotlused - varem mitteosalenud asutused - täiskasvanud õppurite, puuetega/erivajadustega inimeste, rasketes oludes elavate isikute kaasamine - naiste/meeste võrdsus II osa: Haldus- ja finantsteave - taotlustähtajad - osalemisõiguse ja toetuste eraldamise põhimõtted

 5. Tähtsad ja vajalikud dokumendid uues programmis • Juhendraamat taotlejale (Guide for Applicants) - programmi ülevaade, osalemise tingimused - Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus - taotluskutse ja taotlusvormid - haldus- ja finantseeskirjad - tulemuste levitamise/kasutamise ülevaade - sõnastik - võrdlustabel (Socrates ja LLP) - kontaktandmed ja lingid - allprogrammide ja sihtgruppide täpsed tutvustused

 6. Grundtvig uues programmis • Euroopa Komisjoni programmibüroo (executive agency) - mitmepoolsed koostööprojektid (endine Grundtvig 1) - temaatilised koostöövõrgud (endine Grundtvig 4) • Riiklikud bürood (national agencies) - õpikoostööprojektid (endine Grundtvig 2) - täiskasvanuhariduse personali koolitus (endine Grundtvig 3)

 7. Õpikoostööprojekt • Koostöö jakogemuste vahetamine ühist huvi pakkuval teemal! - rahvusvaheline mobiilsus (osalevate asutuste, personali ja õppijate kohtumised, projektikoosolekud ja õppereisid) - kohalikud projektitegevused (koolitused, seminarid, infopäevad, näitused, etendused, ekskursioonid, infomaterjalide koostamine, tõlkimine ja avaldamine, keeleõpe, uuringud, projekti tulemuste ja omandatud kogemuste levitamine jm)

 8. Õpikoostööprojekt • Osaleb vähemalt 3 asutust 3-st erinevast riigist (neist 1 Euroopa Liidust) • Partnerlus geograafiliselt tasakaalustatud • Üks osalejatest on koordinaator • Projekt kestab 2 aastat • Omafinantseeringut ei nõuta! • Kõik osalejad esitavad taotluse oma riiklikule büroole • Toetussumma eraldatakse kahes osas (80% ja 20%)

 9. Partnerite otsimise võimalused • www.hkk.eekoduleht – partnerotsing • Grundtvig-meililist • Partnerotsingukiri • Grundtvig täiskasvanuhariduse personali koolituskursused • Virtuaalne Grundtvig suhtluskeskkond http://Grundtvig.Euproject.net

 10. Taotlemine 2007 • Taotlustähtaeg – 30.märts 2007 • Projektid kestavad 2 aastat • Taotlus esitatakse üks kord ja kogu perioodiks • Eelistatud on jätkuprojektid • Koostöö sotsiaalsete partneritega (kohalike võimude, õpilas-, õpetajate- ja lastevanemate organisatsioonide kaasamine) • Projekti peab kaasama täiskasvanud õppijaid! • Jätkuprojektidega ühineda ei ole võimalik

 11. Taotlemine 2007 • Projektitegevused kestavad 1.okt.2007 – 31.juul.2009 • Taotletakse kindlaksmääratud summat(flat-rate grant) - seotud minimaalse lähetustes osalejate arvuga - jagamine erinevate kulude vahel toetusesaaja otsustada - erinevad riigiti (vt taotluse lisa)

 12. Kindlaksmääratud summad Eesti asutustele aastaks 2007

 13. Taotlusvorm • kontroll-leht! • acknowledgement of receipt • A ja D – individuaalselt, B ja C – koostöös ja ühesugune • A – informatsioon toetusetaotleja kohta - Miks Te soovite projektis kaasa lüüa? B – informatsioon partnerluse ja partnerite kohta - projekti kestus! - sotsiaalsed partnerid projektis C – projekti sisu, tegevused ja lähetused D - eelarve - erivajadustega osalejad ja ülemeremaad • 3 eksemplari (1 originaal ja 2 koopiat) • lühike eestikeelne projektikirjeldus lisana

 14. Taotluste hindamise- ja valikukord • Hindamine - tehniline kontroll - 2 sõltumatut eksperti - hindamislehed avalikud kõikidele • Grundtvig nõukogu koosolek • Taotlejate teavitamine nõukogu otsusest (esialgne) ~ maikuus 2007 • Rahvusvaheline kooskõlastusring • Taotlejate teavitamine lõppotsusest ja rahastamisotsuste kinnitamine ~ augustis 2007 • Toetusesaajate infopäev ~ septembris 2007

 15. Projekti edasine kulg • Projektiaasta algus- 1.oktoober 2007 • Periood 1.august – 30.september 2007 – kulutused ka kõlbulikud! ARUANDLUS – ei ole veel lõplikult kinnitatud! • Tõestama peab tegevusi, mitte kulutusi! • Kuludokumente HKK-le esitama ei pea • Täpsem info – rahastamislepingus!

 16. Täiskasvanuhariduse personali koolitus • Võimalus osaleda kuni 6-nädalastel rahvusvahelistel koolitustel Euroopas • Kursus, seminar, õppevisiit, töövarjuks olemine, asutuse külastus, konverents • Vajalik aktiivne osalus • Comenius/Grundtvig kursuste kataloog http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase • 2007 a prioriteedid: - koolitused, mis on välja töötatud LLP või Socrates programmi projekti raames (kataloog) - osalejad, kes pole 2 a jooksul toetust saanud

 17. Täiskasvanuhariduse personali koolitus • Koolitusvaldkonnad - täiskasvanute õpetamise metoodika - täiskasvanuharidusasutuste juhtimine ja haldus - täiskasvanuhariduse süsteem ja põhimõtted - mitmekultuurilise haridusega seonduvad teemad • Toetus koosneb - reisikuludsihtpunkti ja tagasi - osalemistasu - elamiskulud(majutus + päevarahad + kindlustus), kindlasummaline toetus vastavalt EK kehtestatud päeva/nädala piirmääradele riigiti, eesti taotlejatele 75% max määrast

 18. Täiskasvanuhariduse personali koolitus • Tähtajad: - 30. märts - koolitustele 1. juuni - 30. september 2007; - 31. mai - koolitustele 1. oktoober 2007 - 31. jaanuar 2008; - 31. oktoober - koolitustele 1. veebruar - 31. märts 2008.

 19. Suuremad ettevõtmised 2007 • X täiskasvanud õppija nädal 12. – 19.oktoober 2007 Selle raames Grundtvig päev – 16.oktoober! • Hariduskoostöö keskuse projektitulemuste suur väljapanek (Socrates & Leonardo EXPRO) 22.november 2007

 20. Kasulikud lingid • Hariduskoostöö keskus – http://www.archimedes.ee/hkk • Euroopa Komisjoni programmibüroo – http://eacea.ec.europa.eu/index.htm • Elukestva õppe programm –http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html