Spitali regjional prim dr daut mustafa prizren
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 310 Views
 • Uploaded on

Spitali Regjional “prim.dr.Daut Mustafa “Prizren. HYRJE. - Spitali Regjional i Prizrenit momentalisht ka 517 shtret ë r me 759 pun ë tor dhe i sh ë rben nj ë popullate me nj ë num ë r t ë p ë raf ë rt prej 500.000 banor ë ve q ë i mbulon gjasht ë komunat : Dragash, Rahovec,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - allen-hays


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Spitali regjional prim dr daut mustafa prizren
Spitali Regjional “prim.dr.Daut Mustafa “Prizren

HYRJE

-Spitali Regjional i Prizrenit momentalisht ka 517 shtretër me 759

punëtor dhe i shërben një popullate me një numër të përafërt prej

500.000 banorëve qëi mbulon gjashtë komunat: Dragash, Rahovec,

Malishev, Suharek,Mamushë dhe Prizren.

-Spitali përbëhet prej 5 departamenteve mjekësore dhe një jomjekësorë të cilët ne vehte kanë 26 reparte dhe shërbime të ndryshme mjekësore.

-Kompleksi spitalor përbëhet prej 7 objekteve spitalore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 22.000 m² ku janë të vendosur repartet dhe shërbimetmjekësore dhe prej 2 objekteve përcjellëse në një sipërfaqe prej 1.200 m² ku janë të vendosura shërbimet përcjellëse/lavatorja dhe ngrohtorja.

- Në kuadër të spitalit përshkakë të mungesës së kuadrit profesionalendenuk janë funksionale, shërbimi i patologjisë dhe ai i mikrobiologjisë ndërsaedhepse kemi të punësuar, mjekë specialistë të mjekësisë ligjore ky shërbim përshkakë të barieraveligjore nuk është aktivizuar që nga periudha epasluftës.
Spitali regjional prim dr daut mustafa prizren

2 30.12.2009.1 Raporti i aktiviteteve spitalore janar - dhjetore 2009


2 2 i ndikator t krahasues t sh rbimeve sh ndet sore 2001 2009
2.2. 30.12.2009Indikatorët krahasues të shërbimeveshëndetësore 2001-2009


2 3 i ndikator t krahasues perinatal 2000 2009
2. 30.12.20093.Indikatorët krahasues perinatal 2000-2009


3 raporti sh rbimeve ambulantore dhe diagnostike 2009
3.Raporti sh 30.12.2009ërbimeve ambulantore dhe diagnostike 2009


3 1 i ndikator t krahasues ambulancat specialistike dhe diagnostike
3.1. 30.12.2009Indikatorët krahasues-ambulancat specialistike dhe diagnostike


Spitali regjional prim dr daut mustafa prizren

4. 30.12.2009Kostoja e shërimit të të sëmuarëve pa shpenzime të bllokut operativ, anestesionit dhe diagnostikës janar – dhjetore 2009


Spitali regjional prim dr daut mustafa prizren

4.1. 30.12.2009Kostoja shërimit të të operuarëve me shpenz.bllokut operativ dhe anestesionit pashpenzime të diagnostikës janare – dhjetore2009


5 b uxheti i alokuar dhe hargjuar p r pe r iudh n janar dhjetore 2009
5. 30.12.2009 Buxheti i alokuar dhe hargjuar për periudhën janar - dhjetore 2009

-Pagat meditjet dhe shujta nxehtë


5 b uxheti i alokuar dhe hargjuar p r pe r iudh n janar dhjetore 20091
5. 30.12.2009 Buxheti i alokuar dhe hargjuar për periudhën janar - dhjetore 2009

-Shpenzimet komunale


5 b uxheti i alokuar dhe hargjuar p r pe r iudh n janar dhjetore 20092

-mallera e sherbime 30.12.2009

5. Buxheti i alokuar dhe hargjuar për periudhën janar - dhjetore 2009


5 b uxheti i alokuar dhe hargjuar p r pe r iudh n i xii 2009
5. 30.12.2009 Buxheti i alokuar dhe hargjuar për periudhën I-XII 2009

-Buxheti kapital


Spitali regjional prim dr daut mustafa prizren
6. 30.12.2009 Furnizimet me barëra dhe material hargjues nga niveli qendror për periudhën janar- dhjetore 2009


6 1 hargjimi i bar rave dhe materialit hargjues sipas reparteve
6.1.Hargjimi 30.12.2009i barërave dhe materialit hargjues sipas reparteve


Spitali regjional prim dr daut mustafa prizren
6.2. 30.12.2009Hargjimet e barërave dhe materialit hargjues për të sëmuarit sipas departamenteve për vitet 2008-I-XI-2009


Spitali regjional prim dr daut mustafa prizren
6.3. 30.12.2009 Hargjimet e barërave nëpër reparte sipas llojeve /llojet më të hargjuara / për periudhën janare dhjetore 2009


7 aktivitetet kryesore gjat vitit 2009
7. 30.12.2009Aktivitetet kryesore gjatë vitit 2009

 • Eshtë kryer regjistrimi vjetorë i pasurisë kapitale dhe jokapitale dhe eshte kryer barazimi i dokumentacionit me të cilën eshte realizuar obligimi per regjistrimin e pasurise i parapare me ligjin e menagjimit te finansave publike 02/2003 dhe udhez.admin,2008/06.

 • Eshte kompletuar dhe dorezuar raporti perfundimtare per vitin fiskal 2008 i parapare me udh.admin 2008/06 si dhe jane dorezuar dokumentet e buxhetit per vitin 2009-BDSM dhe plani i rrjedhës se parase.

 • Eshte aprovuar strategjia e zvillimit te spitalit per periudhen 2009-2015 dhe dhe jane caktuar prioritetet qe duhet realizuar ne kete periudhe.

 • Ne kete periudhe jane mbajte prezantimet e rregullta mujore profesionale nga lëmitë e ndryshme sa i perket EVP me nje pjesemarje solide te te punesuarve shendetesore te spitalit dhe te regjionit nga QKMF

 • Eshte përgatit drafte buxheti –kerkesat fillestare per buxhetin per vitin 2010-2012 ku si dominuese per vitin 2010 jane projektet ne vazhdimësi nga vitet e meparshme.


7 aktivitetet kryesore gjate vitit 2009
7. 30.12.2009Aktivitetet kryesore gjate vitit 2009

 • Ka filluar implementimi i fazes se dyte te projektit te Luxemburgut ne nivel te Ministrise ku eshte nje pjese e parapare te implementohet edhe ne spitalin e Prizrenit.

 • Eshte realizuar faza e pare e projekteve kapitale te aprovuar per realizim gjate vitit 2009/2010 e qe jane :

  a) Installimi i sistemit qendrore te gaznave mjekesore, projekt dyvjeqare

  b/ Instalimi i sistemit solare per uje te nxehte dhe renovimet e ngrohtores

  c/ Renovimi i katit te pare te objektit qendrore per nevoja te ORL dhe Oftamologjise

  Realizimi i këtyre projekteve ka krijuar kushte qe :

  -te permirsohen kushtet e akomodimit te te semurëve si dhe ngritje te higjienes nespital

  -zvoglimin e shpenzimeve per nxemje te objekteve spitalore per 50% me kalimin e sitemit te nxemjes nga lenda djegese me nafte ne ate me mazut.

  -me kompletimin e projektit te nxemjes solare do te kemi zvoglim edhe te hargjimit teenergjise elektrike qe eshte perdore per nxemje te ujit.


7 aktivitetet kryesore gjate vitit 20091
7. 30.12.2009Aktivitetet kryesore gjate vitit 2009

 • Furnizimi me barera dhe material hargjues gjate kesaj periudhe ka qene solide qe munde te ndahet ne disa faza. Ne fillim ka qene ne nje gjendje mjafte te mire, muajte e veres kane qene me mungesa, prej shtatorit gjendja eshte stabilizuar ndersa furnizimet e fundit dmth.i muajve tetore dhe nentore jane dukshem me te mira dhe per momentin mbi 80% te barerave dhe materialit hargjues mjekesore sipas listes esenciale egzistojne ne spital.

 • Duke pare llager listen e rezervave te barerave dhe materialit hargjues me te cilat disponon momentalisht MSH munde te thuhet se gjendja e furnizimit me barera perfundimishte do te gjeje zgjidhje te perhershme dhe ne periudhen e ardhshme spitali nuk do te kete probleme te mugeses se barerave dhe materialit hargjues .

 • Problem mjafte serioz ne kete, ka paraqitur buxheti i pamjaftueshem per mallera e sherbime, i cili buxhet nuk ka qene ne gjendje qe ti mbuloj nevojat reale te shpenzimeve per funksionim normal te spitalit edhe ate:


8 objektivat 2010 2015
8. 30.12.2009Objektivat 2010-2015

Ne realizimin e misionit te vete spitali i Prizrenit percakton:Vizionin mbi

kahjet e zhvillimit te spitalit ne 5 vitet e ardhshme :

1.Vazhdimin e investimevene permirsimin e infrastructures spitalore e ne

veqanti ne permirsimet qe jane te domsodoshme te kryhen per te arritur standardet mete larta per te semurit dhe personelin.

 • Instalimin e sistemit qendrore te gaznave mjekesore ne te gjitha objektet spitalore –faza e dyte

 • instalimin e ujit te nxehte ne qdo dhome te te semurve –faza e dyte

 • renovimin e katit te pare te nderteses se vjeter te kompleksit spitalore me destinim per nevoja te reparteve te ORL dhe oftamologjise –faza e dyte

 • realizimi i projekteve te fazes se dyte te qeverise se Luxemburgut e qe perfshine ne vehte :

  • Kompletimi i SISH-it

  • Aftesimi profesional i kuadrit te larte profesional

  • Hartimi i protokoleve –udhezuesve klinik

  • renovimet e parapara me projketin e Luxemburgut e qe kane te bejne me :

   • instalimin e ashensorit te dyte ne objektin e emergjences

   • ndertimin e koridorit te dyte ne mergjence dhe lidhja me repartin e gjinkeologjise

   • ndertimi i neonatologjise së re ne kuader te koridorit qe do te ndertohet

   • renovimi i farmacise qendrore

   • sigurimi i paisjes bazike per patologjin anatomike.


8 objektivat 2010 20151
8.Objektivat 2010-2015 30.12.2009

 • Nje rendesi te veqante ka edhe projekti qe investohet nga Ministria e planifikimit hapesinore e qe ka te beje me sigurimin e autoklavit per asgjesim te mbeturinave infektive mjekesore.

  2.Permirsimin e shendetit te qytetareve te regjionit duke ngritur nivelin e cilesise se sherbimeve shendetesore si dhe rruget e nje bashpunimi me efikas me nivelin primare shendetesore

  3.Me edukim te vazhdueshem dhe permanent te te punesuarve te spitalit me aftesime te ndryshme profesionale si dhe me hartimin e protokleve bazike per sherim –udhezuesve klinik

  4.Qe te arrijme qe te jemi si spital per shembull per institucionet tjera shendetesore per Kosove me kualitetin e sherbimeve te ofruara

 • Per realizimin e misionit dhe vizionit te vete spitali i identifikon keto qellime strategjike:

 • 1.Qe jane te lidhura me shfrytezuesin e sherbimeve shendetesore :

 • 1.1.Te permisohet kenaqesia e pergjithshme e shfrytezuesve te sherbimeve shendetesore me angazhimin e te punesuarve

 • 1.2.Ngritjen e kredibilitetit te mjekeve te spitalit

 • 1.3.Kthimin e besimit e shfrytezuesve te sherbiemeve shendetesore-pacijenteve tek institucioinet shteterore.


8 objektivat 2010
8.Objektivat 2010 30.12.2009

 • 2. Qe jane te lidhura me ministrine e shendetesise

 • 2.1.Te arrihet lidhja e sistemit informative shendetesore i spitalit me sistemin infoirmativ te nivelit paresore te regjionit me sistemin informative te MSH.

 • 2.2.Te kete nje qasje me reale sa i perket kritereve per ndarje te buxhetit duke u bazuar ne rezutatet e punes.

 • 2.3.Ndikim ne hartimin sa me te shpejte te pakos bazike ne ofrimin e sherbimeve shendetesore.

 • 2.4.Perkrahje ne permbushjen e objektivave dhe synimeve te parashtruara per realizim duke gjetur donatore per realizimin e prioriteteve te percaktuara.

 • 3.Qe jane te lidhura me organizimin e mbrendshem te punes se spitalit

 • 3.1.Ngritjen e nivelit te kualitetit te sherbimeve shendetesore me pasijen me te sofistikuara mjekesore dhe ne kushte pune te nivelit te larte.

 • 3.2.Te zbatohet programi i akreditimit te spitalit me standarde ndertkombetare

 • 3.3.Rritjen e ndikimit te menagjmentit ne anagazhimin e personelit ne ofrim te sherbimeve kualitative shendetesore.

 • 3.4.Te promovohen standardet te caktuara me rregulloret e ndryshme te aprovuara dhe doracakun e veprimit.

 • 3.5.Te permirsohet sistemi informative i spitalit.

 • 3.6.Kapacitete egzistuese per te semurët e shtrire te spitalit te shfrytezohen ne ate menyre qe shfrytezimi i tyre te jete me racional.


8 objektivat 20101
8.Objektivat 2010 30.12.2009

 • 4. Qe kane te bejne me trajnimet dhe aftesimet profesionale

 • 4.1 Te permirsohen programet e edukimit mjekesore te te puensuarve ne spital.

 • 4.2.Te punohet ne fillimin e zbatimit te programit te akreditimit te spitalit dhe rilicencimin e te punesuarëve

 • 4.3. Kompletimi i dosjes personale i te punesuarëve me te gjitha shenimet e domsdoshme sipas standardeve per akreditim.