rozmieszczenie urz dze n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rozmieszczenie urządzeń PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rozmieszczenie urządzeń

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Rozmieszczenie urządzeń - PowerPoint PPT Presentation

allegra-pickett
153 Views
Download Presentation

Rozmieszczenie urządzeń

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rozmieszczenie urządzeń

  2. Zawartość rozdziału Rozdział ósmy zawiera omówienie typów rozmieszczenia urządzeń produkcyjnych. Poznanie typów rozmieszczenia urządzeń produkcyjnych ułatwia podejmowanie decyzji mających na celu usprawnienie organizacji pracy.

  3. Rozmieszczenie technologiczne W rozmieszczeniu technologicznym wszystkie podobne elementy wyposażenia są umieszczone we wspólnych lokalizacjach, np. wiertarki zajmują jedno pomieszczenie, tokarki inne itd. Podobnie w szpitalu oddział chirurgiczny gromadzi jeden typ wyposażenia, oddział urologiczny inny. Rys. 8.2. W ramach rozmieszczenia technologicznego produkty przemierzają różne drogi (podręcznik, s. 237)

  4. Rozmieszczenie przedmiotowe W ramach rozmieszczenia przedmiotowego całe wyposażenie służące do wytworzenia produktu, bez względu na pełnione funkcje, jest gromadzone na jednej powierzchni. Przykładem rozmieszczenia przedmiotowego jest linia produkcyjna. Rys. 8.9. Rozmieszczenie przedmiotowe na kształt linii montażowych (podręcznik, s. 248)

  5. Równoważenie linii produkcyjnej Równoważenie linii produkcyjnej wyznacza działania na każdym stanowisku pracy powodujące równomierne wykorzystanie linii, prowadzące do płynnego przepływu produktów i wysokiego wykorzystania oprzyrządowania. Innymi słowy, równoważenie linii produkcyjnej to usuwanie wąskich gardeł systemu wytwarzania. Rys. 8.11. Zrównoważona i niezrównoważona linia produkcyjna: a) linia produkująca jeden produkt co trzy minuty, b) linia produkująca jeden produkt co minutę (podręcznik, s. 249)

  6. Rozmieszczenie mieszane (hybrydowe) Produkt może składać się z elementów wytwarzanych w ramach prac rzemieślniczych i składanych w ramach linii produkcyjnej. Rozmieszczenie służące wytwarzaniu takich produktów nazywamy hybrydowym – mieszanym. Komórka wytwórcza – gniazdo obróbcze - jest rozmieszczeniem, w którym dominuje układ technologiczny, ale niektóre operacje zostały określone przedmiotowo. Rys. 8.14. Przykład gniazda obróbczego (podręcznik, s. 254)

  7. Rozmieszczenie specjalistyczne i stałe W rozmieszczeniu stałym produkt nie jest przemieszczany, np. w przypadku okrętu wszystkie elementy i narzędzia są dostarczane w pobliże produktu. Przykładem rozmieszczenia specjalistycznego może być sklep, hurtownia, biuro. W tych przypadkach wykorzystuje się podobne narzędzia projektowania rozmieszczenia, uwzględniając specyficzne potrzeby. Rys. 8.15. Plan typowego magazynu (podręcznik, s. 257)

  8. Wskazówki dla prowadzącego zajęcia W ramach ósmego rozdziału należy zwrócić uwagę na: • Znaczenie rozmieszczenia i jego wpływ na efektywność procesów; • Równoważenie linii produkcyjnych; • Wpływ rozmieszczenia na płynność produkcji i koszty gromadzonych produktów w toku; • Rozmieszczenie specjalistyczne zazwyczaj nie daje się sklasyfikować jako technologiczne czy przedmiotowe i najczęściej występuje w procesach usługowych.

  9. Przykłady Zamieszczone w dalszej części rozdziału przykłady firm stanowią uzupełnienie opisów przypadków zamieszczonych w podręczniku. Celem prezentacji dodatkowych kazusów jest uaktualnienie opisów zawartych w podręczniku, jak również przedstawienie firm bliższych polskiemu Czytelnikowi.