Strategier og tiltak på skolenivå Den som har begge beina på jorda, står stille. - PowerPoint PPT Presentation

allan
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategier og tiltak på skolenivå Den som har begge beina på jorda, står stille. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategier og tiltak på skolenivå Den som har begge beina på jorda, står stille.

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
Strategier og tiltak på skolenivå Den som har begge beina på jorda, står stille.
113 Views
Download Presentation

Strategier og tiltak på skolenivå Den som har begge beina på jorda, står stille.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Strategier og tiltak på skolenivå • Den som har begge beina på jorda, står stille. • Og ingen sto igjen.... • Lærerens mulighet for å yte sitt beste forutsetter overskudd og trivsel, og en arbeidsgiver med sans for læreryrkets egenart og særpreg. Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 2. Skal vi endre oss? • Opplæringslova (§9-1: Rektorane…. skal arbeide for å vidareutvikle verksemda.) • Læreplanverket for Kunnskapsløftet • St.m. 16 (2006-2007) Og ingen sto igjen.. Tidlig innsats for livslang læring • ”Diagnostisering og tiltak kan redusere antall elever med lærevansker i matematikk med opptil 70 %. Dette sier oss at det å komme raskt i gang med hjelp, er noe av det viktigste vi kan gjøre.” Olav Lunde, Sørlandet kompetansesenter • Opplæringen må fremme evnen til flid og til å gjøre seg umak. Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 3. Er det nødvendig med prøver/testing? • Kunnskap versus synsing og tro • Hjelpemiddel status • Hjelpemiddel tiltak • Måler framgang/endring • God læring er avhengig av driv og vilje hos den enkelte til å ta på seg å gjennomføre et arbeid Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 4. Rektor /pedagogisk leder? • Leseopplæring • Læringsmiljø • Mestring • Elevenes ytelser påvirkes tydelig av arbeidsvanene de legger seg til på tidlige skoletrinn Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 5. Petter Skarheim 1. Lesing 2. Lesing 3. Lesing 4. Lesing 5. Lesing 6. Lesing 7. Lesing 8. Lesing 9. Lesing 10. Lesing • Gode arbeidsvaner som utvikles i skolen, har nytte langt utover skolens rammer Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 6. Nyskole08 – Status1 • NP 2007, lesing • God undervisning skal gi eleven erfaring i å lykkes i sitt arbeid Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 7. Ny skole 08 – Status 2 • Kostra 06, spesialundervisning -Snitt kommunene Norge: 5,9 % -Snitt kommunene Nord-Trøndelag: 5,0 % -Snitt skolene Inderøy kommune: 7,9 % -Ny skole, 07 15,0 % (Er lesevansker primærvansken?) • God undervisning skal gi elevene tro på egne evner Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 8. Ny skole 08 – Status 3 • Ståstedsanalyse: - Skolens praksis må bedres når det gjelder systematisk leseopplæring på alle trinn. - Foreldrene vet for lite om måten det undervises på og hva som førere til god læring. -Samarbeidetmed foreldrene om opplæringen har forbedringspotensialer. - Bare 7 % av pedagogene er tilfredse med måten det arbeides på når det oppdages at enkeltelever har svak faglig progresjon. • Like rett til utdanning må være uavhengig av den skoleklassen den enkelte havner i Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 9. Utdanningsdirektoratet • Prosjektmidler • Kunnskapsløftet – fra ord til handling • Helhetlig utviklingsarbeid med eleven i fokus • Aktiv og tydelig skoleledelse som legger til rette for systematisk utviklingsarbeid over tid. • God undervisning skal utvikle elevenes ansvar for egen læring og eget liv Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 10. Hva er viktig? • Det kollektive ansvaret • Egen kompetanse leseopplæring • Ny kompetanse leseopplæring • Strategier for tidlig å kunne oppdage elever som sliter eller kommer til å slite • Iverksette tiltak for å hjelpe • Vedlikeholdsstrategier • Kompetanse på organisasjonsutvikling • Nært samarbeid med et kompetansemiljø • Vellykket læring krever en dobbeltmotivering, - både hos eleven og læreren Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 11. Samarbeidspartner? • Tidlig fokus - på språk - på kommunikasjon - på sosial læring • Sakshaug barnehage - Ståstedsanalyse ”Skole og barnehage vet for lite om hverandres pedagogiske arbeid” • Tidlig innsats for livslang læring Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 12. Prosjekt 2008-2010 • Navn: Tidlig intervensjon forankret i evidensbaserte tiltak i en lærende organisasjon • Visjon: Barn/elever i Inderøy kommune skal oppleve mestring og utvikle en positiv selvforståelse i forhold til lesing. Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 13. Hovedmål • Pedagogisk hovedmål: Gjennom tidlig intervensjon minimere behovet for spesialundervisning på grunn av lesevansker i Inderøy kommune. • Organisatorisk hovedmål: Refleksjon og fokus på kunnskap skal bidra til oppfyllelse av det pedagogiske hovedmål. Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 14. Pedagogiskedelmål: Skole : • Alle elever skal innen 3 år være over kritisk grense på Nasjonale Prøver i lesing, med unntak av elever som har store tilretteleggingsbehov og egen IOP. • Elevene skal bli funksjonelle lesere, for å kunne fungere i et livslangt læringsløp. Barnehage: • Skolestartere skal være godt forberedt til begynneropplæringen i lesing Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 15. Organisatoriske delmål Skole : • Utvikle en evidensbasert pedagogisk praksis med utgangspunkt i refleksjon og kunnskapsdeling. • Utvikle et kvalitetssikringssystem som sikrer at alle elever med svak faglig progresjon i lesing blir identifisert. • Elevene skal oppleve et godt læringsmiljø preget av trygghet, mestring og gode relasjoner. • Foreldrene skal involveres i leseopplæringen. • Viktigheten av foreldreengasjement i opplæringen må synliggjøres og poengteres. • Skoleleder styrker kvalitetsarbeidet ved skolen. Barnehage : • Vektlegge leseforberedende og lesestimulerende arbeid. Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 16. For å lykkes • Forankring av prosjektet blant ansatte før oppstart • Systematisk, inkluderende og forpliktende samarbeid alle medvirkende • Personalgruppenes evne til kontinuerlig læring og utvikling • Alle skal ha eierforhold til prosjektet • Dokumentere varig endring av atferd • Kunnskap er noe en selv må arbeide hardt og aktivt for å få tak i. Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 17. 08. januar 08 Invitasjon personalet sk 18. januar 08 Invitasjon personalet bh 29. januar 08 Drøfting ståstedsanalyse og utkast til prosjektbeskrivelse 11. april 08 Fylkesmannen 20. mai 08 Politisk egen kommune 05. juni 08 Presentert og drøftet skolens samarbeidsutvalg 07. juni 08 ”Inderøyningen:” Sakshaug skole – Udir Kunnskapsløftet Invitasjon og forankring Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 18. Tiltak og aktiviteter 1 Arbeider fram en systematisk modell for kvalitetssikring av leseopplæringen • Forebygging av lesevansker 1.- 2. årstrinn Oppfølging av leseutviklingen 3.- 7. årstrinn • Testing/observasjon/samtale (– diagnostiske prøver) • Presentasjon screening, logg over og grafiske framstillinger av resultat, synspunkter • Koordineringsteam: Drøfting – tiltak – testing - drøfting – tiltak Skolen skal ha rom for alle, og lærerne må derfor ha blikk for den enkelte Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 19. Grafikk Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 20. Grafikk Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 21. Tiltak og aktiviteter 2 Utvikler og tar i bruk rutiner og systemer for samarbeid skole - barnehage – foreldre Rettlederen ”Fra eldst til yngst” - Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole / Kunnskapsdepartementet 08 • Samarbeid om tidlig intervensjon og tiltak • Samarbeid om begynneropplæringen i lesing • Samarbeid om overgangen barnehage – skole generelt. • Barnehage og skole skal dele kunnskaper om hverandres pedagogiske praksis Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 22. Tiltak og aktiviteter 3 Aktivt arbeid med brukerundersøkelsene • Elevundersøkelsen • Foreldreundersøkelsen • Lærerundersøkelsen Evidensbasert pedagogisk praksis • Erfarings- og forskningsbasert kunnskap • Systematisk refleksjon • Kunnskapsdeling • Ny kunnskap, bl.a. om hva som virker • Opplæringen skal gi elevene kompetanse i å skaffe seg og vinne ny kunnskap Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 23. Tiltak og aktiviteter 4 Kompetanseheving / fagdager / veiledning fra kompetansemiljøet • Hva kjennetegner en lærende organisasjon - HiNT • Læring i organisasjoner - HiNT • ”Språkpakken” – Bretvedt kompetansesenter/UIO- inst. spes.u. • Utfordringer på veien fra ord til handling - HiNT • Lesing… en ferdighet i utvikling – PPT, Sarpsborg • Teamorganisering, teamarbeid, teamledelse – HiNT • Forberedende leseopplæring – PPT, I-M-L • Et godt arbeidsmiljø – et bedre læringsmiljø. Det kollektive ansvar for å utvikle et godt og motiverende arbeidsmiljø, - HiNT • Barnehagekonferansen HiNT, smh./samarb. bh.-sk. • Teamets rolle i forbindelse med kunnskapsdeling og ønsket • praksis – HiNT • Leseopplæring/nye kartl.pr. 1.-2. tr. Lesesenteret, UIS Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 24. Målbare resultatmål oppstartsåret • Utviklet og tatt i bruk en systematisk modell for kvalitetssikring av leseopplæringen • Utviklet og tatt i bruk en modell for samarbeid skole – barnehage • Brukerundersøkelsene har blitt et viktig bidrag i utviklingen av skolen • Målbare endringer i ståstedsanalyser • Gjennom evaluering beskrive erfaringer med evidensbasert pedagogisk praksis med utgangspunkt i refleksjon og kunnskapsdeling. Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 25. Målbare resultatmål etter prosjektperioden • Elevene opplever økt mestring og positiv selvforståelse i forhold til lesing • Målbar reduksjon av spesialpedagogiske tiltak ved Sakshaug skole. Behovet for spesialundervisning pga. lesing vesentlig redusert. • Økt foreldreengasjement. 80 % deltagelse i foreldreundersøkelsen. • Ståstedsanalyser viser at personalgruppene har en endret og god praksis på målområdene. • Sakshaug skole og Sakshaug barnehage samarbeider systematisk om tidlig intervensjon. • Erfaringer fra prosjektet skal danne utgangspunkt for å ferdigstille et helhetlig kvalitetssystem for Inderøy kommune. • EN HELHETLIG PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN 1.-7. TRINN SKAL VÆRE FERDIGSTILT. SLIK GJØR VI DET PÅ SAKSHAUG SKOLE Stig Ove Skjelstad 02.02.09

 26. Hva er viktigst? • Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner. • Hjelpe elever og foreldre slik at elevene blir funksjonelle lesere. • Tidlig intervensjon – tidlig kunnskap – tidlig tiltak Stig Ove Skjelstad 02.02.09