Patients kerhetslagen sfs 2010 659
Download
1 / 15

Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659. Träder i kraft den 1 januari 2011. Britta Svensson, oktober 2010. Patientsäkerhetslagen ersätter Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område d v s LYHS upphävs

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659' - alka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Patients kerhetslagen sfs 2010 659

Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659

Träder i kraft den 1 januari 2011

Britta Svensson, oktober 2010


Patientsäkerhetslagen ersätter Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område d v s LYHS upphävs

SOSFS 2005:12 om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården kommer att revideras

SOSFS 2005:28 om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria kommer att revideras

(Andra lagar och föreskrifter som påverkas av patientsäkerhetslagen kommer att få smärre justeringar)

Britta Svensson, oktober 2010


Klockan tickar
KLOCKAN TICKAR…….

Socialstyrelsens vårdskademätning 2008

Britta Svensson, oktober 2010


Patients kerhetslagens syfte
Patientsäkerhetslagens syfte

Lagens främsta syfte är att främja hög patientsäkerhetinom hälso- och sjukvård samt tandvård

1 kap, 1§

Britta Svensson, oktober 2010


Klockan tickar vidare
KLOCKAN TICKAR VIDARE…

Socialstyrelsens vårdskademätning 2008

Britta Svensson, oktober 2010


Viktiga nya definitioner
Viktiga ”nya” definitioner

Vårdskada = lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården

Allvarlig vårdskada = vårdskada som är

1) bestående och inte ringa, eller

2) har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit

1 kap, 5 §

Britta Svensson, oktober 2010


Klockan slutar att ticka i on dan
KLOCKAN SLUTAR ATT TICKA I ONÖDAN….

Socialstyrelsens vårdskademätning 2008

Britta Svensson, oktober 2010


V rdgivarens ansvar
Vårdgivarens ansvar

Vårdgivaren ska

 • planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i HSL och TVL upprätthålls

 • vidta åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För åtgärder som INTE kan vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas

 • utreda händelser i verksamheten som har medfört eller kunnat medföra vårdskada

 • ge patienter/närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet

  3 kap, 1- 4 §

Britta Svensson, oktober 2010


Riskanalys, matris

Handbok för patientsäkerhetsarbete, maj 2009

2014-09-11

VÄLJ Visa /Sidhuvud och sidfot.. OCH SKRIV RUBRIK HÄR

BILD 9

Britta Svensson, oktober 2010


Händelseanalys, matris

Handbok för patientsäkerhetsarbete, maj 2009

2014-09-11

BILD 10

Britta Svensson, oktober 2010


Forts v rdgivarens ansvar
Forts; vårdgivarens ansvar

Vårdgivaren ska

5.anmäla händelser till Socialstyrelsen som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada och ge in utredning av händelsen

6. anmäla risk att drabbas av allvarlig vårdskada till följd av säkerhetsbrister till Socialstyrelsen

7. snarast anmäla till Socialstyrelsen om det finns skäl att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra fara för patientsäkerheten

8. snarast informera en patient som har drabbats av en vårdskada

9.dokumentera det organisatoriska ansvaret för patientsäkerheten och senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

3 kap, 5-10 §

Britta Svensson, oktober 2010


H lso och sjukv rdspersonalens ansvar
Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar

All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga

 • att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls i verksamheten

 • rapportera avvikelser, risker och tillbud

 • Att rapportera andra skador än vårdskador till följd av säkerhetsbrister i verksamheten

6 kap, 1 – 4 §

Britta Svensson, oktober 2010


Sosfs 2005 12 3
SOSFS 2005:12, 3 §

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska inom ramen för verksamhetens ledningssystem kontinuerligt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet

 • Framtagande, utprovning och vidareutveckling av rutiner och metoder

 • Risk och avvikelsehantering

 • Uppföljning av mål och resultat

Britta Svensson, oktober 2010


Socialstyrelsens tillsyn
Socialstyrelsens tillsyn

1. Tillsynen ska främst inriktas på granskning av att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter enl 3 kap.

2. Socialstyrelsen ska systematiskt tillvarata information från Patientnämnderna

3. Socialstyrelsen ska säkerställa att händelser som anmälts har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivare vidtagit de åtgärder som krävs för hög patientsäkerhet

4. Socialstyrelsen ska sprida information till vårdgivarna om inträffade händelser

7 kap, 3, 6, 8, 9 §

Britta Svensson, oktober 2010


Klagom l
Klagomål

 • Patienter/närstående har inte längre möjlighet att anmäla hälso- och sjukvårdspersonal till HSAN

 • Patienter/närstående kan anmäla klagomål mot personal och vårdgivare till Socialstyrelsen

 • Socialstyrelsen ska efter anmälan pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal

 • Socialstyrelsen ska överlämna anmälan till vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som klagomålet riktas mot.

 • Socialstyrelsen kan avstå från att utreda ett klagomål

7 kap, 10, 12, 15 §

Britta Svensson, oktober 2010


ad