1 / 9

S ăruri

S ăruri. Formula general ă: M a A m (unde A este un radical acid, a este valenţa acestuia, M este un metal , iar m este valen ța acestuia) Definiţie: Sărurile sunt substan ţ e compuse cu molecula format ă din tr-un metal ş i un radical acid. Exemple:

alize
Download Presentation

S ăruri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Săruri

  2. Formula generală: MaAm (unde A este un radical acid, a este valenţa acestuia, M este un metal, iar m estevalența acestuia) Definiţie: Sărurilesuntsubstanţe compuse cu molecula formată dintr-un metalşi un radical acid. Exemple: NaCl, ZnCl2, FeCl3, AgNO3, CaCO3, NaCO3, CuSO4, Na2SO4 . .

  3. Sărurile se clasifică după caracterul lor acid sau neutru în: Sărurineutre NaCl-clorura de sodiu CaCO3-carbonat de calciu CuSO3-sulfat de cupru (II) Săruriacide NaHCO3-carbonat acid de sodiu Ca(HCO3)3-carbonat acid de calciu NaHSO4-sulfat acid de sodiu Clasificare

  4. Sărurineutreprovenite de la hidracizi:. Nemetal+ura+de metal Ex:NaCl-clorură de sodiu. Sărurineutreprovenite de la oxiacizi cu nemetalulîn stare de valențăsuperioară: Nemetal+at+de metal Ex: Na2SO4-sulfat de sodiu, CaCO3-carbonat de calciu. Sărurileneutreprovenite de la oxiacizi cu nemetalulîn stare de valențăinferioară: Nemetal+it+de metal Ex:Na2SO3-sulfit de sodiu Mg(NO2)2-azotit de magneziu Sărurileacide: suntacele săruri care au în structuralorșiatomi de hidrogenproveniți din acizi. La denumireaacestor săruriintrenumelemetaluluiși al nemetalului se adaugăcuvantul acid. Ex: KHCO3- carbonat acid de potasiu NaHSO3- sulfit acid de sodiu. • Denumirea

  5. Proprietăţi fizice: Sărurilesuntsubstanțe solide , cristalizate, albesauculorate. - albastru (CuSO4) - verde : (FeSO4) Unele săruri se dizolvaîn apă find solubile (NaCl, CuSO4), altelesuntinsolubile Unele săruri au gust amar, altele sărate (NaCl) ,unele au gust amărui-sărat (Na2SO4)

  6. Proprietăți chimice: • 1. Reacţia sărurilor cu metale mai reactive decât cele din compoziţia sării respectiv: • CuSO4+Fe→FeSO4+Cu↓ • A gNO3+Cu →Cu(NO3)2+Ag↓ • 2. Reacţia sărurilor cu bazele solubile: • FeCl3+3NaOH→Fe(OH)3↓+3NaCl • CuSO4+2NaOH →Cu(OH)2↓+Na2SO4 • 3. Reacţia sărurilor cu acizii • AgNO3+HCl→AgCl↓+HNO3 • 4. Reacţia sărurilor solubile între ele • NaCl+AgNO3→AgCl↓+NaNO3 • Na2SO4+BaCl2→BaSO4↓+2NaCl • 5.Descompunerea termică a unor săruri • MgCO3 → MgO+CO2↑ • 2KClO3 → 2KCl+3O2 • CuCO3→ CuO+CO2 • NH4Cl → NH3↑+HCl • 2NaHCO3 → Na2CO3+H2O+CO2↑

  7. Utilizări practice Săruri Na2CO3 SnF2 CuSO4 Pasta de dinţi BaSO4 Industria chimică CaCO3 Ingrăşământ chimic-nitro- calcarul:60% NH4NO3,40% CaCO3 Construcţii Agricultură obţinerea Cu În medicină -radioscopia şi radio- grafia tubului digestiv

  8. NaCl materie primă folo- sită la obţinerea Lacuri si vopsele Industria alimentară Hârtie Mase plastice textile In medicină ca ser fiziologic(sol.0,86%NaCl) Cl2 NaOH Na Na2CO3 HCl

  9. Bibliografie • - Manual de chimie pentru clasa a VIII-a, editura Corint; • www.wikipedia.ro • www.didactic.ro Realizat de elevii clasei a VIII-a Şcoala cu clasele I-VIII Girişu de Criş

More Related