1 / 16

Doświadczenia lat 2004-2006

Doświadczenia lat 2004-2006. a Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Prezentacja firmy. BCG Polska.

alida
Download Presentation

Doświadczenia lat 2004-2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Doświadczenia lat 2004-2006 a Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

 2. Prezentacja firmy BCG Polska BCG Polska jest firmą doradcząświadczącą usługi na rzeczjednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych ubiegających się o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Specjalizujemy się w obsłudze inwestycji aplikujących o dofinansowanie z następujących źródeł: • Fundusze Strukturalne UE - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego • Fundusz Spójności • inne mechanizmy

 3. Nasze osiągnięcia 2004-2006 • ponad 60 studiów wykonalności projektów inwestycyjnych dla Wnioskodawców sektora finansów publicznych • ponad 40.000.000 PLN pozyskanych na podstawie dokumentacji aplikacyjnej opracowanej przez specjalistów BCG Polska w latach 2004-2006 • 50% projektów, które w woj. mazowieckim zdobyły dotacje w ramach działania 3.3.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich" to projekty, dla których dokumentację aplikacyjną opracowali specjaliści BCG Polska • nasza skuteczność w rewitalizacji wyniosła prawie 70% - 16 z 23 projektów zgłoszonych przez Klientów BCG Polska uzyskało dofinansowanie.

 4. Cel prezentacji RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Dostarczenie aktualnych informacji dotyczących nowego okresu programowania UE umożliwiających przygotowanie się do skutecznego wnioskowania w okresie 2007-2013

 5. Cel prezentacji RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Odpowiedzi na pytania: • jak wyglądaproces rozdysponowania środków UE w okresie 2007-2013? • jakie nowe procedury aplikowania obowiązują? • jakie typy inwestycji sfinansują unijne dotacje? • ile środków jest w dyspozycji województwa? • czy pieniędzy na najpopularniejsze projekty będzie rzeczywiście więcej? • jak się przygotować? jak budować dobre projekty?

 6. ZPORR 2004-2006 RPO WSL 2007-2013 PO KL 2007-2013 Zestawienie programów Obszar wsparcia Cały kraj Obszar województwa Obszar kraju + Komponent regionalny 4 priorytety Okres obowiązywania 2004-2006 (N+2) 2007-2013 (N+3), (po 2010 r. N+2) 2007-2013 (N+3), (po 2010 r. N+2) Alokacja 280 mln EUR dla województwa śląskiego 1,7 mld EUR 9,7 mld EUR – kraj < 738 mln EUR dla wojew. śląskiego Finansowanie unijne EFRR – 85,2% EFS – 14,8% EFRR – 100% EFS – 100% Opracowanie Programu MRR Zarząd Województwa MRR Zarządzanie Programem MRR Zarząd Województwa MRR Wdrażanie Programu MRR, Urząd Marszałkowski, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Urząd Pracy, Śląski Urząd Wojewódzki Zarząd Województwa (IŻ) Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP2) MRR (IŻ) Zarząd Województwa (IP) WUP (IP2) Struktura dokumentu III Priorytety + Pomoc Techniczna IX Priorytetów + Pomoc Techniczna IV Priorytety Komponentu regionalnego + Pomoc Techniczna 2004-2006 / 2007-2013

 7. Zestawienie programów ZPORR 2004-2006 / RPO WSL 2007-2013 Na inwestycje rewitalizacyjne – dofinansowanie z UE: – w ramach ZPORR (woj. śląskie): • Priorytet III: Rozwój lokalny: Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe ~ 69.335.560 zł * * wg wartości zakontraktowanych – w ramach RPO WSL: • Priorytet VI: Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych: Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”: (wg URPO WSL) 67.800.000 Euro ~229.374.500 zł Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja – „małe miasta” (wg URPO WSL) 68.470.000 Euro ~ 227.130.000 zł

 8. Konkurencja 2004-2006 - województwo śląskie ZPORR - w ramach działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Śląskiego: • OGÓŁEM złożono 951 wniosków 397 wnioskodawców WSPARCIE OTRZYMAŁO: 287 wniosków (30%) 204 wnioskodawców • JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: złożono 575 wniosków 156 wnioskodawców WSPARCIE OTRZYMAŁO: 195 wniosków (34%) 114 wnioskodawców

 9. Efekty okresu 2004-2006 - województwo śląskie Podział dofinansowanych projektów w obszarze rewitalizacji 2004-2006 – ze względu na wielkość miasta-beneficjenta: – miasta < 50.000 mieszk.: 10 projektów w tym miasta < 10.000 mieszk.: 3 projekty – miasta > 50.000 mieszk.: 12 projektów w tym ASP / Katowice, Muzeum Górnośląskie / Bytom łącznie: Muzeum w Gliwicach, 5 projektów Powiat bieruńsko-lędziński Powiat tarnogórski: RAZEM REWITALIZACJA: 22 projekty

 10. Efekty okresu 2004-2006 - województwo śląskie Statystyka ilości i wartości dofinansowanych projektów w obszarze rewitalizacji 2004-2006*: - średnia wartość projektów: „duże miasta” 12 projektów – średnia wartość: 3,2 mln zł „małe miasta” 10 projektów – średnia wartość: 3,0 mln zł - maksymalna wartość wsparcia na pojedynczy projekt: „duże miasta” max wartość: 7,2 mln zł „małe miasta” max wartość: 6,4 mln zł - minimalna wartość wsparcia na pojedynczy projekt: „duże miasta” min wartość: 0,632 mln zł „małe miasta” min wartość: 0,613 mln zł * Dane dla Priorytet III: Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe - podział na duże i małe miasta wg obliczeń własnych

 11. 2007-2013 – wielka szansa? RPO WSL 658% ~136,27mln EUR OGÓŁEM: „MAŁE” i „DUŻE” ZPORR – śl. Dz. 3.3. ZPORR ~20,7mln EUR ZPORR / RPO WSL Dostępne środki:

 12. 2007-2013 – wielka szansa? ZPORR / RPO WSL Dostępne środki – średnio na rok: 6,90 mln zł < 19,48 mln zł ZPORR – śl. RPO WSL

 13. KONKURENCJA 2007-2013 skala niezaspokojonych potrzeb - różnica pomiędzy wartością wnioskowaną a alokacją w ZPORR Odrzucone wnioski w ZPORR (woj. śl.): Wartość wnioskowanego wsparcia w Dz. 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” przekroczyła 4,5-krotnie wartość dostępnych środków w okresie 2004-2006 • Wartość wnioskowana ~ 318,6 mln zł wartość dofinansowania ~ 69,3 mln zł = 249,3 mln zł niezaspokojonych potrzeb!

 14. Pierwsze nabory 2007-20313 - RPO województwa śląskiego I konkurs na dofinansowanie KULTURY – w ramach RPO WSL (4.07.2008-4.09.2008): • Priorytet IV: Kultura: Działanie 4.1 Infrastruktura kultury złożono 111 wniosków – wartość wnioskowanego wsparcia: 352,01 mln zł Dostępna kwota (wg. ogłoszenia o konkursie): 10 mln EUR ~ 33.671.000 zł = ponad 10-krotnie większa wartość wnioskowanego wsparcia ZAKOŃCZENIE OCENY PLANOWANE NA 13.03.2009

 15. Wnioski dla okresu 2007-13 - województwo śląskie Dla rewitalizacji „małych miast” przewidywane dwa nabory 9 września 2009 – 9 listopada 2009 7 grudnia 2010 – 7 lutego 2011 (wg. harmonogramu UM woj. śląskiego z 30.09.2008) – bardzo duża konkurencja !!! ZAPAMIĘTAJ: OCENIAJĄCY MAJĄ KONTAKT JEDYNIE Z PAPIEROWĄ PREZENTACJĄ INWESTYCJI

 16. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ • Robert Strużkiewicz • r.struzkiewicz@bcgpolska.pl BCG Polska – biuro w Warszawie: ul. Gwiaździsta 5a/51, 01-651 Warszawa tel./ fax: (22) 864 84 89

More Related