TEMA 5 . LA FUNCIÓ DIRECTIVA ALS CENTRES EDUCATIUS: models, estils i tècniques - PowerPoint PPT Presentation

tema 5 la funci directiva als centres educatius models estils i t cniques n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEMA 5 . LA FUNCIÓ DIRECTIVA ALS CENTRES EDUCATIUS: models, estils i tècniques PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEMA 5 . LA FUNCIÓ DIRECTIVA ALS CENTRES EDUCATIUS: models, estils i tècniques

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
TEMA 5 . LA FUNCIÓ DIRECTIVA ALS CENTRES EDUCATIUS: models, estils i tècniques
113 Views
alexis
Download Presentation

TEMA 5 . LA FUNCIÓ DIRECTIVA ALS CENTRES EDUCATIUS: models, estils i tècniques

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Profesorado: Antonio Giner Gomis (coordinador) Vicente Carrasco Embuena José Antonio Corral Fuentes Aurora Fourcade López Marcos Jesús Iglesias Martínez Cristina Lapeña Pérez Inés Lozano Cabezas María Ángeles Martínez Ruiz Francisco Pastor Verdú Joaquín Ripoll Ferrándiz Pilar Tormo Jordá TEMA 5. LA FUNCIÓ DIRECTIVA ALS CENTRES EDUCATIUS: models, estils i tècniques Organització i gestió en centres educatiusd'Educació Infantil i EducacióPrimària

 2. Continguts • Funció directiva • Models de la funció directiva • Estils de direcció • Organoscol.legiats

 3. Models de la funció directiva a) LA FUNCIÓ DIRECTIVA COM A OFICI

 4. Models de la funció directiva A) LA FUNCIÓ DIRECTIVA COM A CONJUNT DE ROLS

 5. Models de la funció directiva A) LA FUNCIÓ DIRECTIVA COM LIDERATGE Capacitat d'influir sobre persones i grups, conduint-los a un objectiu Capacitat de desplegar funcions de • Dinamització i coordinació de persones i projectes • Creació d'equips de treball, • De cohesió social • Creació de cultura organitzacional • Cultura de gestió i d'avaluació • Promoció del canvi i innovació... EL LIDERATGE CONSTITUEIX L'EIX VERTEBRADOR DE TOTES LES ORGANITZACIONS , SENSE EL QUAL RESULTA IMPOSSIBLE EL SEU FUNCIONAMENT.

 6. Definicions de la funció directiva

 7. Estils de direcció

 8. Tècniques de direcció

 9. Models d’accés a la funció directiva

 10. Models de direcció a Espanya: dela LODE a la LOE

 11. Model de direcció a Espanya: de la LODE a la LOE

 12. Model de direcció a Espanya: de la LODE a la LOE

 13. Model de direcció a Espanya: de la LODE a la LOE

 14. Funcionament dels òrgans col·legiats El “quòrum” És el nombre mínim de membres necessari per a constituir l’òrgan o perquè aquest prenga les seues decisions. El “quòrum” generalment és la meitat més un dels membres. Si l’òrgan té deu membres, el “quòrum” seran sis.

 15. Funcionament dels òrgans col·legiats • La presa de decisions o acords • És per “consens” o unanimitat quan ho decideixen tots els membres assistents. • La forma més corrent és fa per votació.Poden ser per majoria simple, per majoria absoluta o per majoria qualificada. • Majoria simple és quan un acord és fa amb la meitat més un dels vots dels membres presents. • Majoria absoluta és quan un acord és fa amb la meitat més un dels vots en relació al total de membres de l’òrgan. • Majoria qualificada és quan es requereix un nombre més alt de vots per a prendre una decisió. Aquest nombre pot ser 2/3 dels membres.

 16. BIBLIOGRAFÍA BOLÍVAR, A. (2000) Los centros escolares como organizaciones que aprenden. Promesas y realidades. Madrid: La Muralla. CANTÓN MAYO, I. (1996) La organización Escolar. Práctica y fundamentos. Barcelona: Oikos-Tau. GARCÍA REQUENA, F. (1997) Organización escolar y gestión de centros educativos. Málaga: Aljibe. RAMO TRAVER, Z. y RODRIGUEZ CARREÑO, M. (1997) Guía de la organización de los colegios de Primaria y de las Escuelas Infantiles. Madrid: Escuela Española.