Generalforsamling familielandbruget vest jylland
Download
1 / 20

Generalforsamling Familielandbruget VEST-Jylland - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Generalforsamling Familielandbruget VEST-Jylland . Beretning d.7.marts 2011 v. formand Lone Andersen. Den politiske strategi. Landbrug & Fødevarer har valgt en ny politisk strategi:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Generalforsamling Familielandbruget VEST-Jylland ' - alexis-frye


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Generalforsamling familielandbruget vest jylland

Generalforsamling Familielandbruget VEST-Jylland

Beretning d.7.marts 2011

v. formand Lone Andersen


Den politiske strategi
Den politiske strategi

 • Landbrug & Fødevarer har valgt en ny politisk strategi:

 • Vi sætter fokus på løsninger, landbrugets bidrag til samfundet og landbrugets potentiale i fremtidens vækst og beskæftigelse

 • Vi kommunikere konstruktivt og imødekommende med politikere på en måde, så de kan se meningen i at give landbruget udviklingsmuligheder

 • Målsætningen: bedre rammevilkår!


Danske f devarers andel af verdens produktion og den globale handel 2009
Danske fødevarers andel af verdens produktion og den globale handel 2009

Kilde: USDA, Danmarks Statistik og Landbrug & FødevarerDriftsresultat heltidsbedrifter
Driftsresultat kr. pr. kg - heltidsbedrifter

Kilde: Landbrug & Fødevarer

2010 og 2011: prognose dec. 2010


Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne
Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne kr. pr. kg

Kilde: Landbrug & Fødevarer

2010 og 2011: prognose december 2010


Optimal indflydelse foruds tter
Optimal indflydelse forudsætter: kr. pr. kg

 • At hele landet følger samme spor

 • At vi tager medansvar for at leve strategien ud i vores dialog med politikere og omgivelserne lokalt.

 • Vi skal sammen fortælle historien om hvad vores erhverv kan bidrage med


Udvalgte resultater fra ret der gik i folketinget
Udvalgte resultater fra året der gik i Folketinget kr. pr. kg

 • Nedsættelse af jordskatten

 • Vandplaner og kvælstofreduktioner: Villighed til at se på tidsplan og virkemidler

 • Biogas på naturgasnettet

 • Spildevand: Tilsagn om gennemsyn af regler

 • Miljøklagenævn: Flere penge til sagsbehandling

 • Husdyrlov: Bagatelgrænse/anmeldeordning

 • Økologi: Pilotprojekter til øko. Biomasseprojekter

 • Vækstkautioner

 • Fremrykning af udbetaling af EU’s landbrugsstøtte


Vand og natura2000 planerne
Vand- og Natura2000-planerne kr. pr. kg

 • 19.000 t N-reduktion

 • Gødskningsloven

 • 50.000 ha. dyrkningsfri randzoner

 • Vandløbs vedligeholdelse

 • Reduktion af markvanding

 • Generelt er der kommet stigende fokus på den faglige vurdering.

 • Der er nedsat en række arbejdsgrupper der skal undersøge forudsætningerne, lave konsekvensanalyser og se på alternative virkemidler.


Positive ndringer i de reviderede vandplaner
Positive ændringer i de reviderede vandplaner kr. pr. kg

 • Vandløb

  • Fuld kompensation for alle konsekvenser – også utilsigtede

  • Sikring af, at indsatsen ikke overstiger den økonomiske ramme

  • Faglig arbejdsgruppe ser på kortgrundlag, konsekvenser, proces, dræneffekter og alternativer

 • Markvanding

  • Restriktioner udgår af vandplanerne

  • Faglig arbejdsgruppe ser på beregningsmetode og vandbalancemodeller


 • H ringsperioden 6 m neder

  Axelborg kr. pr. kg

  Videncentret

  Lokale foreninger

  Høringsperioden – 6 måneder

  Udredningsarb. Politikere

  Konkrete høringssvar


  246 natura 2000 planer i h ring
  246 Natura 2000 planer i høring kr. pr. kg

  • Natura 2000-planerne har lige som vandplanerne høringsfrist den 6. april 2011.

  • Tre måder hvor Natura 2000-planerne og gennemførelsen af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne påvirker landbruget:

  • Godkendelse af planer og projekter

  • Ny skærpede regler i husdyrloven – fra merbelastning til total belastning (responsum udarbejdet)

  • Konkret forvaltning af Natura 2000 områderne – plejetiltag, genopretning og udvidelse af naturtyper


  Hvad er forbedret i loven
  Hvad er forbedret i loven? kr. pr. kg

  • Anmeldeordningerne udvides (gødnings- og ensilageopbevaring, ændringer af hensyn til dyrevelfærd, skift i husdyrtype)

  • Afgrænsning af kvælstoffølsom §3 og skove  

  • En forbedring i forhold til revurderinger (der skal tages hensyn til anlæggets afskrivningstid ved fastsættelse af frist for opfyldelse af ammoniakkrav)

  • Tilladelsen eller godkendelsen gælder fra iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder og at udnyttelsesfristen på 2 år ikke overskides.

  • Indfasningmodel for ammoniakkrav i forbindelse med udvidelser, hvor ammoniakdepositionen i nudriften er det dobbelte af totaldepositionskravet

  • ! Men der vil være eksisterende brug nær ammoniak følsom natur, der får meget svært ved at udvide


  Husdyrgodkendelser og husdyrbrug
  Husdyrgodkendelser og husdyrbrug kr. pr. kg

  • Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejl (24. juni 2010) der angiver hvordan der skal foretages habitatvurderingen af overfladvand i forbindelse med Miljøgodkendelse af husdyrbrug.

   • Fastlægger retningslinjer (afskæringskriterium) for skadesvirkning af nitratudvaskning til overfladevande

  • En udvidelse af et husdyrbrug kan ikke medføre en skadevirkning på overfladevande, herunder Natura 2000-områder samt yngle- eller rasteområder for beskyttede arter som følge af nitratudvaskning, hvis følgende er opfyldt:

   • Antal dyreenheder (DE) i det aktuelle opland, hvor produktion forventes gennemført, må ikke være højere end 2007 niveauet.

   • Kommunen skal give afslag, hvis antallet af dyreenheder (DE) i et vandopland er stigende eller konstant.

   • Gennemførte initiativer, fx etablering af vådområder, som reducerer nitratudvaskningen fra det aktuelle opland, kan ikke anvendes til at tillade et øget dyretryk i det aktuelle opland.


  Energi med v kst
  Energi med Vækst kr. pr. kg


  Kommissionens m ls tninger cap 2013
  Kommissionens målsætninger CAP 2013 kr. pr. kg

  Levedygtig fødevareproduktion

  Sikre landmændenes indkomster

  Sikre konkurrencedygtighed og andel af fødevareforsyningskæden

  Kompensation for særlige naturgivne begrænsninger

  Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og klimatiltag

  Sikring af bæredygtig produktion ved betaling for offentlige goder

  Fremme grøn vækst gennem innovation

  Tilpasse landbruget til klimaændringer

  Balanceret territorial udvikling

  Sikre arbejdspladser og udvikling i landdistrikterne

  Fremme landdistrikternes økonomi, forskellighed og lokale produktion

  Tillade strukturel forskellighed blandt landbrug

  16  Den nye fortælling årsmødet

  Eksternt rettet kampagne

  Internt rettet kampagne

  Sektor-rettet kampagne

  Projektet omfatter 3 indsatsområder:

  En eksternt rettet kampagne mod omverdenen - Fremtiden er ikke så sort som den har været

  En internt rettet kampagne, der skal give forståelse af og viden om den nye fortælling og dens formål

  blandt landmænd, virksomheder og medarbejdere

  En sektor-rettet kampagne - Handling bag ord, hvor de enkelte sektorer tager fat på håndtering af sektorens ”ømme punkter”.


  Med andre ord
  Med andre ord….. årsmødet

  at sikre at medlemmerne forstår og har tillid til, hvordan der arbejdes politisk

  at sikre størst mulig gennemslagskraft ved at alle i ord og handling bakker op om den nye fortælling

  Og der er brug for at alle trækker med:

  Axelborg, formænd, bestyrelser, direktører,

  medarbejdere på centrene osv.

  Vi står overfor en stor fælles opgave med det fælles mål, at skabe en vej ud af krisen og vækstmuligheder på langt sigt samt:


  Integreret involveringskampagne årsmødet

  Presse

  TV spot

  De gode historier

  Medlemsinvolvering

  Input fra kampagnesite

  Annonce

  Busser og taxa’er

  Outdoor plakat


  ad