selskabsret e09 generalforsamling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Selskabsret E09 Generalforsamling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Selskabsret E09 Generalforsamling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Selskabsret E09 Generalforsamling - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Selskabsret E09 Generalforsamling. Søren Friis Hansen Juridisk Institut, SDU. Oversigt. Indkaldelse, dagsorden, mødested Møderet, Taleret, spørgsmålsret Stemmeret Beslutninger Vedtægtsændringer, + særligt indgribende beslutninger Minoritetsbeskyttelse Annullationssøgsmål .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Selskabsret E09 Generalforsamling' - minda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
selskabsret e09 generalforsamling

Selskabsret E09Generalforsamling

Søren Friis Hansen

Juridisk Institut, SDU

oversigt
Oversigt
 • Indkaldelse, dagsorden, mødested
 • Møderet, Taleret, spørgsmålsret
 • Stemmeret
 • Beslutninger
 • Vedtægtsændringer, + særligt indgribende beslutninger
 • Minoritetsbeskyttelse
 • Annullationssøgsmål
selskabets organisation
Selskabets organisation

1) Generalforsamlingen

 • øverstemyndighed, vælgerbestyrelse /tilsynsrådogrevisor

2) Bestyrelse / Tilsynsråd ( § 111)

 • ansætterdirektionen, tilsyn
 • Bestyrelseharoverordnetledelse
 • ApS: HR: Bestyrelseervalgfri(U: medarbejderrepræsentation)

3) Direktionen (§ 117)

 • dagligledelse

4) Repræsentantskabet

 • Anvendes kun sjældent, ikkelængerelovhjemmel

5) Revisor

interne og eksterne relationer
Interne og eksterne relationer

Interne relationer

 • Kompetencefordelingogopgavefordeling
 • KSL §§ 115, 116, 117+118

Eksternerelationer:

 • Tegningsretogfuldmagt
 • KSL §§ 135 + 136
elektronisk kommunikation
Elektronisk kommunikation

GF kan beslutte elektronisk kommunikation mellem selskab og kapitalejere (§ 92)

 • Optages i vedtægterne (2/3, § 106)
 • Elektronisk post /dokumentudveksling
 • Gælder uanset eventuelle formkrav
  • Erstatter ikke krav om E&S’ it-system / statstidende
 • Aftale om EK med kapitalejer (§ 92,4)
  • Selvom der ikke er vedtægtshjemmel, jf. § 92,1
generalforsamlingen
Generalforsamlingen

Ordinær

Ekstraordinær

Dissekanvære:

 • egentlig (traditioneltmøde)
 • uegentlig (udenselskabsdeltagernemødes)

Elektronisk GF (KSL § 77)

 • Fuldstændigelektronisk
 • Delviselektroniskgeneralforsamling
 • Alleformaliagælder, mm. særlighjemmeltilfravigelse
uegentlig generalforsamling
Uegentlig generalforsamling

Fravigelseaf et ellerflereformaliaiforbindelsemed afholdelseafGF

 • Kræverenighed (§ 76,2)
 • Vedtægtshjemmelindføresienighed (§ 76,3)
 • 10% kanforlangefysiskfremmøde (§ 76,3)

Ikkefravigelse:

 • Statslige / børsnoterede A/S
 • A/S, hvorpressenskal have adgang
elektronisk generalforsamling
Elektronisk generalforsamling

DelvistelektroniskGF (§ 77,1)

 • Supplement tilfysiskfremmøde
 • Bestyrelsenbeslutter (mm. forbudivedtægter)
 • Elektroniskfremmøde + stemmeafgivning

Fuldstændigelektroniskgeneralforsamling (§ 77,2)

 • Intetfysiskfremmøde
 • GF beslutter, optagesivedtægterne
 • Skaloplyseomanvendelseaf de elektroniskemedier
 • CLO ansvarlig for betryggendeafvikling
beslutninger tr ffes p gf
Beslutninger træffes på GF

KSL § 76, stk. 1

 • Derkanikke gives instrukserfraaktionærernetilledelsenudenafholdelseaf GF

HR fremmøde (personligt / vedfuldmægtig)

U1 helt / delvistelektroniskgeneralforsamlingi AS

U2: påandenmåde

 • Visseformaliaerpræceptive
 • Trufnebeslutningerskalindføresiprotokol
 • Husk: Dokumentation for, at der var hjemmel til afholdelse af uegentlig generalforsamling
ksl s bestemmelser om gf
KSL’sbestemmelser om GF
 • Almindeligeselskabsretligegrundsætninger:
 • Gælder for alletyperafsamvirker
 • EKS: foreninger, andelsselskaber

Formellemøderegler:

HUSK: Formellemødereglerkanfravigeshvis

 • Samtlige kapitalejere samtykker (§ 76,2)
  • Ikkeioffentligthandlede A/S (§ 76,5)
 • Samtykkekan gives før / under / eftermødet
 • OBS: Dokumentation for samtykke
manglende iagttagelse af formalia
Manglende iagttagelse af formalia

Ugyldighed

 • Forudsætterkonkretbetydning for beslutningsudfald
  • U 20.10
 • Skalpåberåbesafselskabsdeltager, dererfremmødt, over for dirigentenpåselvemødet
beslutninger der skal tr ffes p gf
Beslutninger, der skal træffes på GF

a) A/S: valgafflertalafbestyrelse/tilsynsråd, KSL § 120,1

b) Valgafrevisor, KSL § 144

c) Godkendelseafårsrapport, KSL § 88,1, nr. 1

 • Anvendelseafoverskud / dækningafunderskud, § 88,1, nr. 2
 • Vedtægtsændring, KSL §§ 106+107
 • Herunder; Opløsning, fusion, omdannelse

f) Anlæggelseaferstatningssag mod ledelsenpåselskabetsvegne(KSL § 364,1)

g) Betydeligealmennyttigegaver, (KSL § 195)

h) Vedtægternehenlægger (KSL § 88,1 nr. 4)

gfs kompetence
GFs kompetence

HR: GF harkompetenceialleanliggender

U1: CLO’s vetoret,

 • Størrelsenafudbytte, KSL § 180,1, 182,1
 • Kapitalnedsættelsetiludlodning(KSL § 189,1)

U2: Beslutningeristrid med lov

U3: Minoritetsbeskyttelse(KSL § 108)

U4: 3.mands rettigheder overfor selskabet

U5: Konkursbegæringskal indgives af CLO

 • (KSL § 127)
ejeraftaler har ikke gyldighed p gf
Ejeraftaler har ikke gyldighed på GF

ASL: Ingen regler om aktionæroverenskomster

 • U 1996.1550H: GF-beslutning tilsidesat med henvisning til ejeraftale

KSL § 82; Ejeraftaler er ikke bindende for GF

 • 1. direktiv; vedtægter skal offentliggøres
 • Væsentlig betydning i praksis
 • Dirigent må ikke lægge vægt på ejeraftaler
  • (omtvistet)
ordin r gf
Ordinær GF

Ordinær GF: 1 gang årligtKSL § 88,2

 • Således at fristeri ÅRL kanoverholdes

ÅRL § 138:

 • Godkendt/revideretårsrapportskalindsendestil E/S udenugrundetopholdefterafholdelseaf GF
 • GodkendtogrevideretårsrapportskalværemodtagetiStyrelsensenest:
 • Klasse B+C: inden 5 mdrfraregnskabsåretsafslutning
 • Klasse D: inden 4 mdrfraregnskabsåretsafslutning
ekstraordin r gf
Ekstraordinær GF

Skalafholdespåforlangendeaf:

a) CLO / tilsynsråd

 • Revisor
 • A/S: 5 % afaktiekapitalen, KSL § 89, 3

- Tidligere 10% (ASL § 70)

d) Enhveranpartshaver(KSL § 89,2)

 • indkaldesinden 2 uger
 • bestemt emne, skriftlig anmodning
indkaldelse af gf
Indkaldelse af GF

CLO indkalder, KSL § 93

 • Kan indkaldesaf E&S hvis CLO undlader
 • Indkaldelseskalindeholdedagsorden

Indkaldelsesvarsel (fristerforlænget)

 • Foretages max. 4 uger, min. to ugerfør GF (§ 94)
 • (U: vedtægterforeskriverlængerefrist)
 • OBS: Børsnoteret: max 5 uger, min. treuger
  • U: Indkaldelsevedovertagelsestilbud 2 uger, § 339,2
indkaldelsesm den 95
Indkaldelsesmåden (§ 95)
 • Selskabetshjemmeside, hvisvedtægtshjemmel
 • Altidhjemmeside, hvisbørsnoteret
 • I A/S: Skriftligtil de, derharfremsatkrav
  • Kan anvendeelektronisk post, hviselektroniskkommunikation, (§ 92, 6)
 • Hvisihændehaveraktier: E&S’ it-system
 • A/S: dagsorden, fuldstændigeforslag, samttilligeårsrapport (vedordinær GF) skalgørestilgængelige (KSL § 98)
s rlige krav til indkaldelsen
Særlige krav til indkaldelsen

I børsnoterede selskaber skal der oplyses om (§ 97):

 • Aktiekapital + stemmeret
 • Procedurer for deltagelse, herunder:
  • Spørgsmålsret
  • Fuldmagt /formular
  • Procedurer for elektronisk stemmeafgivelse
 • Registreringsdato
 • Hvordan man får adgang til dokumenter
 • internetadresse
oplysninger p hjemmeside b rsnoterede a s 99
Oplysninger på hjemmeside (Børsnoterede A/S § 99)

Tre uger før GF:

 • Indkaldelsen
 • Samlede antal aktier + stemmerettigheder
 • De dokumenter, der fremlægges
 • Dagsorden + fuldstændige forslag
 • Formularer til brevstemme / fuldmagt
ret til at stille forslag 96
Ret til at stille forslag (§ 96)

Ret til at fremsætteforslag:

 • CLO
 • Enhveranpartshaver (§ 90,1)
 • Aktionær, skriftligbegæringsenest 6 ugerfør GF
  • Hvissenere end 6 ugerfør GF, afgør CLO, omemnetkanoptages (90,2)
  • Børsnoteret: 8 ugerfør GF oplysesdatosamtfrist for forslag (90,3)
 • Kandidaterkanopstillespåselve GF
 • Ændringsforslagkanstillespå GF

GF kan kun træffebeslutningomemner, derharværetpådagsordenen (§ 91)

U: samtykkefraalle

A/S: Dagsorden + årsrapport skal være tilgængelig for aktionærer 2 uger før GF, § 98

dagsorden ksl 96
Dagsorden (KSL § 96)
 • Detskaltydeligtfremgå, hvilkeemner, derskaltilbehandlingpå GF

HR: Forslagskalikkegengivesidereshelhed

U1: Vedtægtsændringer, forslagetshovedindhold

U2: Hele forslaget hvis

  • Forslag om fuldstændig elektronisk GF (§ 77,2)
  • Forslag om elektronisk kommunikation (§ 92,1)
  • Særligt indgribende beslutninger (KSL § 107)
m deret
Møderet

Enhverkapitalejerharmøderet KSL § 78,1

 • OBS: KSL § 84; registreringdatoibørsnoteret A/S (nedenfor)
  • “Kupreglen (ASL § 67,2) afskaffet
 • Vedtægterkanforeskrivepligttilanmeldelsesenst 3 dagefør GF (KSL § 84,1, 2. pkt.)
 • Medlemmerafbestyrelseogdirektionharpligttil at møde
registreringsdato 84
Registreringsdato (§ 84)
 • Kun offentligt handlede A/S
  • Vedtægter kan indføre regel i alm. A/S og ApS

Ret til deltagelse på GF fastlægges på Regdato

 • En uge før GF
  • Kan ikke ændres i vedtægter
 • Notering i ejerbog (§ 84,2)
  • meddelelser modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen
registreringsdato 841
Registreringsdato (§ 84)

§ 84 Gælder også for ihændehaveraktier

 • Aktionær, der giver fuldmagt til nominee, skal også anmeldes
  • B 1498, s. 211f

Hvis aktier erhverves efter Regdato:

 • Har erhververen ikke ret til at møde på GF
 • Der kan stilles krav om at sælger giver fuldmagt til køber
sprog p gf 100
Sprog på GF (§ 100)

HR: Dansk

U1: simpelt flertal, + simultantolk (§ 101,2)

U2; simpelt flertal, svensk norsk engelsk

U3. andet sprog end svensk, norsk eller engelsk uden tolk hvis 9/10’s flertal

HR: Dokumenter på dansk (§ 100,6)

U1: simpelt flertal, svensk, norsk engelk

U2; andet sprog, 9710’s flertal

revisors m deret
Revisors møderet

GF-valgtRevisor

 • Ret til at deltageiØL’ møderomårsrapporten
 • Ret til at deltagepå GF
 • Mødepligtpå GF hvisétmedlemafØL kræverdette
 • Skalbesvarespørgsmålom ÅR (§ 103,3)
 • Mødepligt for revisoribørsnoteret A/S
gf er lukket m de
GF er lukket møde

HR: GF erlukketmøde

U1: statslige A/S; pressenharadgang § 76,6

U2: Børsnoterede A/S; Pressenharadgang

U3: CLO kanbeslutte, at andrekanovervære GF

 • med mindredetteerudelukketivedtægterne
 • KSL § 76,4

U4: rådgivere for kapitalejer / fuldmægtig (§ 81)

fuldmagt ksl 80
Fuldmagt KSL § 80

Kapitalejerekanmødevedfuldmægtig

 • Fuldmægtigkanstemme for flereaktionærer
  • Ogsåforskelligt (§ 80,3)
 • Kapitalandelisameje: Fællesfuldmægtig (§ 79)

Rådgiver

 • Kapitalejere kanmødesammenmed rådgiver (§ 81)
 • Fuldmægtigkannu ogsåmøde med rådgiver
fuldmagt
Fuldmagt

Formkrav:

 • Fuldmægtigskal have skriftlig, dateretfuldmagt
  • Skaltilenhvertidkunnetilbagekaldes
  • Fuldmagtkanmeddeles / tilbagekaldeselektronisk
 • Elektroniskfuldmagtsblanketibørsnoteret A/S (§ 80,5)
 • Ledelsesfuldmagt (§ 80,4)
  • Bestemt GF med kendtdagsorden
  • Max 12 måneder
dirigenten 101
Dirigenten (§ 101)

Dirigentenleder GF, ASL § 101,2

 • HR: Vælgesaf GF, mm vedtægterbestemmerandet
 • Påserindkaldelsenslovlighed, optæller stemmer, godkenderfuldmagter
 • Afgørprocedurespørgsmål + indsigelservedr. formalia
 • Skalselvtræffeafgørelse, kanomgøre sin beslutning
 • Dirigentensrollei relation til ejeraftaler?
  • Omtvistet
  • MEN: skalfølgevedtægter + loven
  • Derfor: Måikketagehøjde for ejeraftaler
protokol
Protokol

Dirigentenunderskriverforhandlingsprotokol (KSL § 101,3)

 • Tilgængelig for kapitalejere 2 ugerefter GF

§ 101,5; Børsnoteret A/S skal oplyse for hver beslutning:

 • Gyldige stemmer for
 • Disses andel af kapitalen
 • Samlet antal gyldige stemmer
 • Antal stemmer for og imod
 • Antallet af blanke stemmer hvis relevant
 • Skal oplyses på hjemmeside
sp rgsm lsret ksl 102
Spørgsmålsret(KSL § 102)

HR: CLO haroplysningspligt

U: CLO kannægte at give oplysning,

 • hvissvarvilmedførevæsentligskade for selskabet

Omfatterforholdvedr:

1) Den revideredeårsrapport

2) Selskabet stilling

3) Beslutningerpå GF

4) Forholdtilandrekoncernselskaber

 • Ikketilgængeligeoplysningerfremlæggesinden 2 uger
 • Skriftlige spørgsmål i noteret A/S (§ 102,4)
stemmeret 46
Stemmeret (§ 46)

Enhverkapitalandelharstemmeret

 • Stemmeretkanikkeudøvespåegnekapitalandele (§ 85)

Stemmeløsekapitalandele

 • Forbudi ASL 1973
 • Dissekan gives repræsentationsret

Stemmeretsdifferentiering

Stemmerettenudøvesafkapitalejeren

 • Stemmerettenkanoverdrages
 • Panthaverkan gives ret til at udøve
stemmel se aktier
Stemmeløse aktier

Stemmeløse aktier kan tildeles repræsentationsret

 • Hvis det fremgår af vedtægt (§ 46,2)
  • I så fald tæller de med ved beregning af kvalificeret majoritet, jf. §§ 106/107
  • Hvis kapitalejer repræsenteret, stemmes de facto nej
 • Stemmeløse aktier har alle andre økonomiske / forvaltningsmæssige beføjelser!
stemmeafgivning
Stemmeafgivning

HR: Kapitalejer skal stemme samlet på sine andele § 104,1

U1: Vedtægter bestemmer andet

U2: ”erhvervsfuldmægtig”, § 104,3

Der skal være adgang til brevstemme

KSL § 104,2)

beslutninger p gf
Beslutninger på GF

HR: Beslutningtræffesvedafstemning med simpeltflertal

 • KSL § 105
 • Der bortses fra blanke og ugyldige stemmer

U1: dennelov (vedtægtsændringermv)

U2: Vedtægterne

Ofteeregentligafstemningikkenødvendig

 • Dirigentenkonstaterer, at forslagervedtaget
beslutninger p gf 105
Beslutninger på GF (§ 105)

Afstemningsmådenafgøresafvedtægterne / dirigenten

 • Simpeltflertal = flereja-stemmer end nej-stemmer
 • Flerevalg: relativtflertal = et forslagfårflere stemmer for frem for de andre

Stemmelighed:

 • HR: forslagbortfaldet
 • U: valgimellemflerealternativer:
 • lodtrækning, mm vedtægterbestemmerandet
aktion rers inhabilitet ksl 86
Aktionærers inhabilitetKSL § 86

Aktionærermåikkedeltageiafstemningerom:

 • 1) Søgsmålimodvedkommendeselvelleromegetansvar
 • 2) Søgsmålimodandre, hvisaktionærenharvæsentliginteressederi
 • Kun afstemninger (ikkebehandling) afsagen
 • Omfatterikkeaftaler (cfr. KSL § 131)
 • KSL § 108 beskytter minoritet
vedt gst ndring 106
Vedtægstændring § 106

HR: Vedtægtsændringbesluttesaf GF med kvalificeretmajoritet;(KSL § 106)

U: kanbesluttesafCLO:

U1: KSL § 74,3 (amortisation med vedtægtshjemmel)

U2: KSL § 102,3 CLO adgang til skriftlige spørgsmål

U3 : KSL § 175,2 (gennemførelse af kapitalforhøjelse)

U4 : KSL § 247,1 (fusion ifortsættendeselskab)

 • 282,1, navneændringifortsættendeselskab

U5: KSL § 265,1 (Spaltningimodtagendeselskab)

 • Navneændringimodtagendeselskab (§ 302,1)
kvalificeret majoritet 106
Kvalificeret majoritet § 106

på 2/3 af 1) OG 2)

 • - : SkalIKKEmedregnesvedberegning
 • +: Skalmedregnesvedberegning

1) de afgivne stemmer

 • - blanke / ugyldige stemmer
 • - egneaktier / dattersselskabsaktier
 • - kapitalandele, derikkeeranmeldtindenregistreringsdato (§ 84)
kvalificeret majoritet
Kvalificeret majoritet

2) OG 2/3 af den påGF repræsenteredekapital

 • - hviskapitalejer ejfremmødt (ejrepræsenteret)
 • - Stemmeløsekapitalandeleudenrepræsentationsret
 • - egnekapitalandele/datterselskabskapitalandele (§ 85)
 • - hviskapitalejerinhabil (§ 86)
 • + blanke / ugyldige stemmer
 • + overtalligekapitalandelevedstemmeloft
 • + kapitalandelemed reduceretstemmeret (B-aktier)
 • + stemmeløsekapitlandelemedrepræsentationsret
s rligt indgribende beslutninger
Særligt indgribende beslutninger

I: Enstemmighed (= Vetoret):

 • KSL § 107,1: vedforøgelseafforpligtelser

Hvisnoglefårretsstillingforringet:

 • Samtykkefradisse
 • ASL § 45
s rligt indgribende beslutninger1
Særligt indgribende beslutninger

II KSL § 107,2: 9/10 ved:

 • Ret tiludbyttemindskestilfordel for andre end kapitalejere / medarbejdere (herunderfavørkursudenfortegningsret)

2) Indførelse/skrærpelseafomsættelighedsbegrænsning

3) Indførelseafpligttilindløsning

 • Ikkerettetindløsning, U2007.2546Ø (TDC)
 • ASL § 70 harforrang for § 107,2 nr. 3, U 2007.2546Ø

4) Indførelseafstemmeloft

 • Disproportional fordelingvedspaltning
 • GF afholdespåandet end dansk, udensimultantolkning
 • Interne dokumenterpåandet end engelsk, svensk, norsk

KSL § 110:Nedstemtekapitalejere kankræveindløsning

formel minoritetsbeskyttelse
Formel minoritetsbeskyttelse

1 Lighedsgrundsætningen(KSL § 45,1)

 • ”Diskrimination”; henvisningtilaktionær / aktie
 • fravigelsekanikkeretfærdiggøres

2 Rettighederdertilkommerminoritetaf en bestemtstørrelse

 • Kan udøvesafkapitalejere selskabsdeltagere, hviskapitalandeletilsammenopfylderstørrelseskrav
 • Vedtægtsændring; 2/3 (§ 106)
 • Ekstraordinær GF; 5%, KSL § 95
 • Minoritetsrevisor; KSL § 144,2: 10%
 • Granskning; 25%, KSL § 150,2
formel minoritetsbeskyttelse1
Formel minoritetsbeskyttelse

3 Individualrettigheder

 • Kan kun fratages med samtykkefrahverenkeltberørt

Eksempler:

 • Rettentilfremmøde(KSL § 78)
 • Stemmeret(KSL § 46)
 • Spørgmålsret(KSL § 102)
materiel minoritetsbeskyttelse
Materiel minoritetsbeskyttelse

Generalklausulen; ASL § 108

 • ledelsen: KSL § 127,1
 • Svarertil“skjultdiskrimination"
 • Foranstaltningkanretfærdiggøres, hvissagliggrund
 • Kodifikationaftidligerepraksis (frafør 73)
 • OBS: UfR 2006.1448H

ÅBENBAR UTILBØRLIG

 • intetsubjektivtkrav
 • Bevisbyrde
annullationss gsm l ksl 109
AnnullationssøgsmålKSL § 109

Anfægteligebeslutningergælder,

 • hvis de ikkeeranfægtetindentremåneder
 • Formelletilblivelsesmangler:
  • Kun ugyldighed, hvisfejlharpåvirketbeslutning
  • U 20.10Ø
nulliteter 109 3
Nulliteter (§ 109, 3)

Nullitet, fristengælder IKKE

 • Beslutningkrævedesamtykkefraalle
 • Beslutningkrævedesamtykkefrabestemtekapitalejere
 • Regler for indkaldelseaf GF væsentligttilsidesat

Sag mod selskabetkananlæggesaf: kapitalejer/ledelsesmedlem

frist for annulationss gsm l
Frist for annulationssøgsmål

Tidsfrist:KSL § 109,2:

HR: sagsanlæginden 3 måneder

 • vedudløbetaffrist, mistesrettentil at gøreugyldighedgældende

U: ASL § 109,3

 • Rimeliggrund, senest 24 mdrefterbeslutning
 • Ikkeudtømmende, UfR 2006.1448H

Dommensreaktion: KSL § 109,4

 • Ugyldighed
 • Beslutning kan ændres, hvis dette er påberåbt