Stelling 3 Registreer de WKPB-belemmeringen geometrisch - PowerPoint PPT Presentation

stelling 3 registreer de wkpb belemmeringen geometrisch n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stelling 3 Registreer de WKPB-belemmeringen geometrisch PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stelling 3 Registreer de WKPB-belemmeringen geometrisch

play fullscreen
1 / 26
Stelling 3 Registreer de WKPB-belemmeringen geometrisch
126 Views
Download Presentation
alexia
Download Presentation

Stelling 3 Registreer de WKPB-belemmeringen geometrisch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stelling 3Registreer de WKPB-belemmeringen geometrisch ! Ad van der Meer Unitmanager Geo-Informatie bij DPG

 2. Wet KPB, art. 6, 7, 15 Het bestuursorgaan … dat het beperkingenbesluit … heeft vastgesteld… draagt er zorg voor dat het beperkingenbesluit … wordt voorzien van de kadastrale aanduidingen van de onroerende zaak …

 3. Maar: Een beheerder werkt met objecten  topografie En een topografisch object is GEEN kadastraal object Dus een nijvere WKPB-beheerder kan niets anders doen dan het object op de kadastrale kaart leggen en de kadastrale aanduiding overnemen Dat is niet zo gemakkelijk…

 4. Perceel Amsterdam G 6299, plaatselijk bekend Oudezijds Voorburgwal Drie bruggen monument ( WKPB), 5 bruggen geen monument

 5. Bijkomend probleem: kadastrale kaart geometrisch niet geborgd • index (“plaatje”) • grenzen via reconstructiearchief • logisch gevolg van ontstaansgeschiedenis • kaartverbetering

 6. Zoek de zeven verschillen tig

 7. Ook in Eibergen…

 8. En wat te denken van de gebruiker? • Doel WKPB: burger inzicht geven in belemmeringen • Maar hij krijgt inzicht in kadastrale percelen met belemmeringen • En mag het verder zelf uitzoeken…(evenals de frontdesk-medewerker) • Voor gemeentelijke processen net zo onhandig (maar in elk geval viewer…)

 9. Nog een vervelend onderdeel voor de nijvere WKPB-ambtenaar: wijzigingen in de kadastrale indeling Wet KPB (art. 8): B&W dragen zorg voor het bijhouden van de gemeentelijke beperkingenregistratie ingeval van wijzigingen van de kadastrale aanduiding van de onroerende zaak of zaken ten aanzien waarvan een publiekrechtelijke beperking van kracht is Een geregistreerde belemmering vergt dus “eeuwig” onderhoud

 10. Bezwaren tegen de huidige systematiek • Sluit niet aan bij object-georiënteerde karakter van belemmeringen (kad. aanduiding is schijn-ID) • Vertaling van object naar kadastrale aanduiding introduceert onzekerheden en/of brengt fouten met zich mee • Is gebruikersonvriendelijk, doet afbreuk aan doel WKPB • Bijhouden kadastrale perceelswijzigingen is tijdrovend, geen taak van de gemeente en voegt aan kerndoel WKPB niets toe Stelling: >90% belemmerde objecten matcht NIET met kadastraal perceel

 11. Conclusies (Q.E.D.) • WKPB-contouren moeten geometrisch worden geregistreerd  contour is leidend, wordt primaire info-bron • Contour = geometrie = coördinaten: vast voor de eeuwigheid, geen wijzigingen bij te houden • Sluit aan op beheer op basis van objecten • Combi’s naar behoefte: GBKN/BGT, kadastrale situatie, bestemmingsplannen… • Te begrijpen door burger en andere gebruikers  geeft inzicht en overzicht

 12. Voorbeeld beoogd contourtekeningetje • Voorbeeld combi met GBKN • Idem, met bestemmingsplan • Idem, met LKI

 13. Rollen veranderen niet: • Besluitnemend orgaan stelt contour vast • Levert contour aan Kadaster • Kadaster controleert technische kwaliteit en registreert contour als zodanig (geen vertaling) • Kadaster levert contouren, desgewenst in combinatie met LKI en/of GBKN

 14. Eindconclusie voor geometrische WKPB-contouren?