html5-img
1 / 21

Elīna Vīksna LIAA Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste 22.11.2011.

LIAA piedāvātās atbalsta programmas uzņēmējiem. Elīna Vīksna LIAA Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste 22.11.2011. Programmas, kurās var saņemt atbalstu, iesaistoties kādā no projektiem: Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma Biznesa inkubatori

alethea
Download Presentation

Elīna Vīksna LIAA Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste 22.11.2011.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LIAA piedāvātās atbalsta programmas uzņēmējiem Elīna Vīksna LIAA Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste 22.11.2011.

 2. Programmas, kurās var saņemt atbalstu, iesaistoties kādā no projektiem: • Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma • Biznesa inkubatori • Atbalsts nodarbināto apmācībām partnerībā (2.kārta) • Kompetences centri Informācija ir pieejama LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv sadaļā ES fondi

 3. 2. Programmas, kuras šobrīd ir atvērtas: • Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings • Projektu pieņemšana notiek līdz 2011.gada 30.decembrim. Plānots, ka projektu pieņemšana turpināsies 2012.gadā • Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi • Projektu pieņemšana notiek līdz brīdim, kamēr ir pieejams finansējums

 4. 3. Programmas, kuras atvērsies tuvākajā laikā: • Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai • Projektu pieņemšana notiksno 2011.gada 1.decembra līdz 2012.gada 1.februārim • Augstas pievienotās vērtības investīcijas (2. kārta) • Projektu pieņemšana notiks no 2011.gada 12.decembra līdz 2012.gada 2.aprīlim • Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma • Plānots, ka projektu iesniegumus varēs iesniegt no 2012.gada 2.janvāra līdz 28.decembrim • Klasteru atbalsta programma • Plānots, ka projektu iesniegumu pieņemšana notiks 2012.gada sākumā

 5. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings (1/3) Atbalsts tiek sniegts ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītām aktivitātēm • Programmā uz atbalstu var pretendētkomersanti, biedrības, kooperatīvās sabiedrības, pašvaldības, ostu pārvaldes • Atbalstāmās darbības: • dalība starptautiskās izstādēs ārvalstīs, izmantojot ekspozīcijas laukumu • dalība konferencēs vai semināros ārvalstīs (ar prezentāciju) • komersantu dalība biedrību organizētās tirdzniecības misijās, kontaktbiržās ārvalstīs • konferenču organizēšana biedrībām par eksporta jautājumiem Svarīgi! Projektus var iesniegt par plānotām atbalstāmām darbībām vai par jau veiktām atbalstāmām darbībām ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc darbības noslēgšanās Vienā projektā var iekļaut vairākas atbalstāmās darbības

 6. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings (2/3) Maksimālais finansējuma apjoms vienam projekta iesniedzējam: EUR200 000 3 gadu laikā (de minimis)* Atbalsta intensitāte: 50%** Svarīgi! Kopējās projekta attiecināmās izmaksas nedrīkst pārsniegt 30% no projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtā gada konsolidētāapgrozījuma Ja projekta iesniedzējs ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistrā vai komercreģistrā mazāk nekā vienu gadu pirms projekta iesniegšanas, iesniegtā projekta kopējās attiecināmās izmaksas atlases kārtas ietvaros nedrīkst pārsniegt 4 000 latu * ja projekta iesniedzējs ir saņēmis atbalstu garantiju veidā, kopējais de minimis atbalsts nedrīkst pārsniegt 500 000 EUR trīs gadu laikā ** konferenču/semināru pareksportu organizēšanai – 75%

 7. Projekta soļi Finansējuma saņemšana Par plānotajām atbalstāmajām darbībām PI sagatavošana un iesniegšana LIAA NP/SP sagatavošana un iesniegšana LIAA Līguma ar LIAA noslēgšana PROJEKTA ĪSTENOŠANA Par jau veiktajām atbalstāmajām darbībām PI sagatavošana un PROJEKTA ĪSTENOŠANA PI iesniegšana LIAA* Līguma ar LIAA noslēgšana Finansējuma saņemšana * Projektu par veiktajām atbalstāmajām darbībām iesniedz 3 mēnešu laikā no pirmās atbalstāmās darbības noslēgšanās brīža. Projektam pievieno maksājuma pieprasījumu un darījumus apliecinošo dokumentu kopijas Svarīgi!! Projektus var iesniegt LIAA individuāli vai partnerībā

 8. Augstas pievienotās vērtības investīcijas (2.kārta) (1/4) • Programmas mērķis:stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm • Projektu iesniedzēji: Latvijā reģistrētas komercsabiedrības • Attiecināmās izmaksas: • iekārtu iegāde • ēku un būvju būvniecība, rekonstrukcija un renovācija, nepārsniedzot 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir 3 gadi

 9. Augstas pievienotās vērtības investīcijas (2.kārta) (2/4) Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms: 3 milj. LVL Atbalsta intensitāte: līdz 35% Maksimālais finansējums vienai saistīto personu grupai: 3 milj. LVL ERAF finansējums: 13 086 882 LVL Papildus ir paredzēts attiecināmo virssaistību finansējumu (valsts budžeta attiecināmais finansējums) 13 086 882 LVL apmērā

 10. Augstas pievienotās vērtības investīcijas (2.kārta) (3/4) • Atbalstāmās nozares • Atbalstīti tiks projekti, ko īstenos sekojošās nozarēs (klasifikācija pēc NACE 2.red.): • apstrādājošās rūpniecības (C), izņemot programmā noteiktās neatbalstāmās nozares • transporta un loģistikas (H49-52) • transporta un loģistikas nozares saistītajās (H53) • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (J61-62) • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares saistītajās (J58, J63) • veselības aprūpes (Q86-88)

 11. Augstas pievienotās vērtības investīcijas (2.kārta) (4/4) • Svarīgi! • Projekta atbalstāmās darbības var uzsākt pēc projekta iesnieguma iesniegšanas LIAA • Pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju ar LIAA ir jāsaskaņo iepirkuma procedūras atbilstību • Ilgtermiņa ieguldījumi tiek veikti īpašumā, tai skaitā zemē: • kura ir īpašumā vai • par kuru ir noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums ar nogaidu tiesību vai • uz ko ir zemesgrāmatā reģistrētas ilgtermiņa nomas tiesības

 12. Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma (1/3) • Programmas mērķis:veicināt mikro, mazo un vidējo komersantu inovāciju un jaunu produktu vai tehnoloģiju attīstību, tehnoloģiju pārnesi un konkurētspējas stiprināšanu • Projektu iesniedzēji: mikro, mazie un vidējie komersanti • Atbalstāmās darbības: • rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei • eksperimentālā izstrādne, tajā skaitā prototipu izgatavošana • produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde • rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana • jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas pakalpojumi

 13. Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma (2/3) Atgūstamie līdzekļi jeb atbalsta intensitāte: 60% Maksimālais atbalsta finansējums komersantam: 10 000 LVL ERAF finansējums: 2 milj. LVL Svarīgi! Gatavojot projektu, aicinām pievērst uzmanību biznesa plānam. Tam ir jābūt pārdomātam, pamatotam, sagatavotam atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām. Nekvalitatīvi sagatavota biznesa plāna rezultātā projekts tiks noraidīts. Vēršam uzmanību, ka, novēršot noraidījumā minētas nepilnības, projekta iesniegumu var atkārtoti iesniegt jau nākamajā mēnesī

 14. Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma (3/3) • Ārējo pakalpojumu izmaksas par atbalstāmajām darbībām, ja tās īsteno šādi pakalpojumu sniedzēji: • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas, kas ir augstskolas, augstskolu aģentūras, augstskolu struktūrvienības, zinātniskie institūti (atvasinātas publiskas personas) • Patentu valde • Latvijas Republikas Patentpilnvaroto reģistrā reģistrēti patentpilnvarotie (tikai rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai) • Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditētas institūcijas: • produktu sertificēšanas institūcijas • testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas • testēšanas laboratorijas • kalibrēšanas laboratorijas

 15. Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai • Programmas mērķis: būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, veicinot siltumenerģijas, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, izmantošanu industriālajā ražošanā • Projektu iesniedzēji: Latvijā reģistrētas komercsabiedrības, ja tās: • ražo vai iepērk siltumenerģiju nolūkā patērēt to pašu vai lokālās siltumapgādes vajadzībām un tā saimnieciskā darbība atbilst NACE 2.red. kodiem 10–33 vai 52.1, izņemot programmā noteiktās neatbalstāmās nozares • iepriekšējā pārskata gadā patērējušas siltumenerģiju vismaz 20 000 megavatstundu apjomā • Atbalstāmās darbības: ieguldījumi siltumenerģijas ražošanas • tehnoloģiskajās iekārtās ar uzstādīto jaudu lielāku par 3 MW • Pieejamais KF finansējums: 13 milj. LVL • Maksimālais atbalsts vienam projektam: 5,27 milj. LVL • Atbalsta intensitāte: 20% - 40% no attiecināmajām izmaksām, atkarībā no uzņēmuma lieluma un ieguldījuma veida

 16. Klasteru atbalsta programma • Programmas mērķis: veicināt nozares savstarpēji nesaistītu komersantu, pētniecības, izglītības un citu institūciju sadarbību, tādējādi veicinot nozaru un komersantu konkurētspējas celšanu, eksporta apjomu palielināšanu, inovācijas un jaunu produktu veidošanos • Projekta iesniedzēji: biedrības un nodibinājumi • Sadarbības partneri:vismaz 20 Latvijā reģistrēti komersanti* un • vismaz 1 izglītības un pētniecības institūcija, kā arī citi sadarbības parteri – juridiskas personas • Pieejamais ERAF finansējums: 3 407 288.67 LVL • Maksimālais atbalsts vienam klasterim: 300 000 LVL • Atbalsta intensitāte: • klastera darbības aktivitātēm - 90% • klastera pakalpojumu nodrošināšana sadarbības partneriem – 85% • *komersantos kopējais strādājošo skaits ir vismaz 200 darbinieku un komersantu kopējais apgrozījums vidēji pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz 30 miljonu latu gadā

 17. Biežāk pieļautās kļūdas projekta laikā • Projekta laikā pieļauto kļūdu sekas - proporcionāla finanšu korekcija, piemēram: • nav nodrošināta vizuālā identitāte – finanšu korekcijas apmērs līdz 5% no pieprasītā finansējuma • nav nodrošināta atsevišķa grāmatvedības uzskaite - finanšu korekcijas apmērs līdz 10% no pieprasītā finansējuma • neatbilstības, kas ir konstatētas saistībā ar veikto iepirkuma procedūru (gan līgums, gan līguma izpilde neatbilst veiktajai iepirkuma procedūrai) - finanšu korekcijas apmērs tiek noteikts atkarībā no konstatētajām neatbilstībām

 18. Atbalsta instrumenti uzņēmējiem • Informatīvajā materiālā ir apkopotas gan LIAA, gan arī citu iestāžu piedāvātās atbalsta programmas • Informatīvais materiāls tiek aktualizēts katru mēnesi • Materiāls ir pieejams LIAA mājas lapā sadaļā Biznesa ABC

 19. LIAA eksporta veicināšanas pakalpojumi Latvijas uzņēmumiem Informācija un konsultācijas: Informācija par ārvalstu tirgiem, eksporta uzsākšanu, specifiskām tirdzniecības prasībām, nacionālo un ES likumdošanu jautājumos, kas saistīti ar tirdzniecību, informācija par valsts atbalsta programmām, nozaru izstādēm LIAA mājas lapa www.liaa.gov.lv sadaļa ”Eksportētājiem” – informācija par tirgiem, pakalpojumiem un pasākumiem eksportētājiem Biznesa sadarbības partneru meklēšana ārvalstīs: Konsultācijas Biznesa partneru meklēšana Pasākumi ārvalstīs un Latvijā: Individuālo vizīšu ārvalstīs organizēšana Kontaktbiržu, tirdzniecības misiju un biznesa forumu organizēšana Atbalsts starptautiskās izstādēs ārvalstīs Informatīvi un izglītojoši semināri

 20. LIAA Eksporta veicināšanas nodaļa - 12 projektu vadītāji dažādās nozarēs • Pārstāvniecības 13 valstīs • Apvienotā Karaliste • Dānija • Francija • Japāna • Krievija • Nīderlande • Norvēģija • Polija • Vācija • Zviedrija • Lietuva • Ukraina • Baltkrievija Sabiedriskie pārstāvji Vācija, Šveice & Lihtenšteina, Uzbekistāna, Ukraina, Somija, Krievija, Ēģipte, Indija

 21. Paldies par uzmanību! LIAA Klientu apkalpošanas nodaļa Pērses iela 2 (1.stāvs), Rīga, LV-1442 Tālrunis: +371 67039499 Fakss: +371 67039401 E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv www.liaa.gov.lv Sekojiet LIAA jaunumiem arī Twitter: LIAALatvija

More Related