1 / 16

Program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego (POC) : stan prac oraz główne założenia

Program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego (POC) : stan prac oraz główne założenia. Ewa Wnukowska Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych i Cyfryzacji Warszawa, 15.02.2013. Plan prezentacji 1. Zadania DRC 2. Partycypacja społeczna w dotychczasowych pracach nad POC

aldona
Download Presentation

Program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego (POC) : stan prac oraz główne założenia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego (POC) : stan prac oraz główne założenia Ewa Wnukowska Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych i Cyfryzacji Warszawa, 15.02.2013

 2. Plan prezentacji 1. Zadania DRC 2. Partycypacja społeczna w dotychczasowych pracach nad POC 3. Główne uwarunkowania programowania 2014-2020 4. Przedstawienie celów i osi priorytetowych POC 5. Kluczowe obszary wsparcia poza POC

 3. Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji • od 01.01.2013 odpowiedzialność za przygotowanie programu rozwoju cyfrowego i współpracę z MAiC w tym zakresie • koordynacja celu tematycznego (2) zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych • koordynacja prac nad programami regionalnymi, w tym nad systemem kontraktów terytorialnych • koordynacja celu tematycznego (3) podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

 4. Dotychczasowa partycypacja społeczna w pracach nad POC - debata ekspercka: 5 lipca 2012 - spotkanie międzyresortowego zespołu roboczego: 11 października 2012 - spotkania tematycznych grup roboczych ds. sieci, treści i usług, kompetencji cyfrowych: 18, 20 grudnia 2012 - ekspertyzy wspierające proces programowania - spotkania ad hoc w celu dyskusji nad konkretnymi tematami (np. modelem wsparcia dla e-gospodarki) - widzimy konieczność intensyfikacji współpracy i zmiany modelu na współtworzenie a nie tylko opiniowanie dokumentów (partycypacyjny model ewaluacji ex-ante; uruchomienie internetowej platformy konsultacyjnej; inne narzędzia - ?)

 5. Główne uwarunkowania programowania 2014-2020 • - ścisłe powiązanie ze Strategią EU 2020 • narzucone przez KE ramy „celów tematycznych” oraz „priorytetów inwestycyjnych” • warunkowość ex-ante • konieczność strategicznej integracji wszystkich interwencji w Umowie Partnerstwa • zwiększony nacisk na logikę interwencji • wyzwania/potrzeby => cele (wskaźniki realizacji celów) => działania • zmiany w systemie monitorowania • zwiększony nacisk na mierzalne efekty • zmienione definicje typów wskaźników • ocena wykonania na podstawie „kamieni milowych”

 6. Cele tematyczne funduszy UE 2014-2020 (1) wspieranie B+R i innowacji (2) zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK (3) wzrost konkurencyjności MŚP (4) gospodarka niskoemisyjna (5) dostosowanie do zmian klimatu (6) ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów (7) zrównoważony transport (8) wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (9) włączenie społecznego i walka z ubóstwem (10) edukacja i LLL (11) wzmacnianie potencjału i skuteczności administracji publicznej

 7. Cele tematyczne funduszy UE 2014-2020 Pewne kluczowe dla cyfryzacji działania będą realizowane w ramach formalnie innych celów tematycznych i innych programów niż POC, pozostając zarazem tematycznie ściśle związanymi z budową społeczeństwa cyfrowego: • informatyzacja nauki oraz badania naukowe dotyczące zastosowań TIK w ramach ogólnych instrumentów wsparcia dla B+R (cel 1) • rozwój produktów i usług opartych na TIK w ramach ogólnych instrumentów wsparcia dla MŚP (cel 3) • wykorzystanie systemów TIK w projektach infrastrukturalnych (np. smart grid, transport, monitoring zagrożeń) oraz budowa kanalizacji teletechnicznej jako element innych projektów liniowych (cele 4, 6 i 7) - szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe, w tym w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym (cele 8 i 9) - cyfryzacja procesów edukacyjnych (cel 10) - wykorzystanie TIK jako element zasadniczo nieinformatycznych projektów dla poprawy skuteczności administracji publicznej (cel 11)

 8. Wsparcie TIK: model „skoncentrowany” czy „rozproszony” - Koncentracja w POC wsparcia sieci i centralnych e-usług publicznych - Kształt rządowych Strategii wskazywałby ogólnie na model „rozproszony” - TIK coraz silniej będą przenikać wszystkie dziedziny polityki i gospodarki i będą coraz ściślej wmontowane w logiki sektorowe - Doświadczenia z perspektywy 2007-2013 wskazują, że należy unikać zwłaszcza fragmentaryzacji zakresów wsparcia dla przedsiębiorców: - rozproszenie zadań, kompetencji i wiedzy pomiędzy różne podmioty, utrudniające wytworzenie merytorycznej „masy krytycznej” w jednostkach administrujących środkami dla MŚP - wyższe koszty wdrażania, - większe obciążenie dla beneficjentów, związane z koniecznością orientowania się w zasadach „demarkacji” - Planowana interwencja z EFS w zakresie TIK ma charakter właściwy dla projektów systemowych (a nie całych osi priorytetowych) lub – projektów o skali wymagającej wdrażania z poziomu regionalnego

 9. Cele POC Oś 1. Internet szerokopasmowy - Upowszechnienie Internetu szerokopasmowego Oś 2. Sprawna administracja, otwarty rząd oraz systemowe wsparcie gospodarki elektronicznej - Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych - Rozwój cyfrowego funkcjonowania administracji rządowej - Zwiększenie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym poprzez poprawę dostępności informacji i zasobów publicznych - Zapewnienie instytucjonalnych podstaw trwałego ekosystemu generowania i upowszechniania innowacji procesowych i produktowych dotyczących wykorzystania TIK

 10. Oś 1. Internet szerokopasmowy - raczej sieci dostępowe niż szkieletowo-dystrybucyjne - 100 Mb/s ? 30/Mb/s ? Kiedy możliwość niższych przepustowości? - ewentualne wsparcie kompetencji cyfrowych i ograniczanie „bariery mentalnej” jako cross-financing (przyczyniłoby się do realizacji celu osi poprzez zwiększenie popytu na Internet) - niezbędne badanie: szczegółowe oszacowanie potrzeb i kosztów modernizacji infrastruktury - niezbędna wyspecjalizowana instytucja wdrażająca

 11. Oś 2. Sprawna administracja, otwarty rząd oraz systemowe wsparcie gospodarki elektronicznej Cel 1. Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych - główne usprawnienia względem modelu Osi 7 POIG: - ocena projektów w świetle strategicznej wizji priorytetowych usług i ich docelowych na rok 2020 poziomów „e-dojrzałości” (do wypracowania na podstawie PZIP i dodatkowych analiz) - większa koncentracja na potrzebach obywatela - większy nacisk na uzasadnienie ekonomiczne projektów - większy nacisk na relacje między projektami (współdzielenie zasobów, interoperacyjność) - nacisk na udostępnienie zasobów i informacji publicznych zdatnych do ponownego wykorzystania przez biznes i NGO - wymaganie większego stopnia przygotowania projektów przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie - objęcie potencjalnych beneficjentów wsparciem doradczym i szkoleniowym na etapie przygotowań - ściślejszy monitoring projektów (w oparciu o etapy i „kamienie milowe”) od początku ich realizacji.

 12. Oś 2. Sprawna administracja, otwarty rząd oraz systemowe wsparcie gospodarki elektronicznej Cel 2. Rozwój cyfrowego funkcjonowania administracji rządowej - informatyzacja urzędów centralnych w oparciu o system standardów dotyczących wprowadzania rozwiązań informatycznych w administracji publicznej (warunek uruchomienia: wypracowanie ww. systemu standardów) Cel 3. Zwiększenie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym poprzez poprawę dostępności informacji i zasobów publicznych - digitalizacja zasobów publicznych, w szczególności kultury i nauki - utworzenie systemu repozytoriów zasobów i informacji publicznych - standaryzacja i poprawa funkcjonowania BIP - elektronizacja procesu konsultacji społecznych i procesu legislacyjnego

 13. Oś 2. Sprawna administracja, otwarty rząd oraz systemowe wsparcie gospodarki elektronicznej Cel 4. Zapewnienie instytucjonalnych podstaw trwałego ekosystemu generowania i upowszechniania innowacji procesowych i produktowych dotyczących wykorzystania TIK - wsparcie dla szeroko rozumianych instytucji otoczenia biznesu w celu budowy centrów kompetencji gospodarki elektronicznej, świadczących szeroki zakres usług dla przedsiębiorców z sektora TIK oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem rozwiązań TIK w celu usprawnienia procesów biznesowych W całej osi 2 planowany jest cross-financing umożliwiający działania „miękkie” powiązane z celami poszczególnych projektów.

 14. Kluczowe obszary wsparcia poza POC 1. Rozwój gospodarki elektronicznej RPO: - rozwój nowych produktów i usług cyfrowych, - upowszechnienie aplikacji cyfrowych wspomagających procesy biznesowe (np. e-commerce, telepraca, systemy B2B, CRM, ERP) POIR: - badania i rozwój dotyczące wykorzystania TIK - zaawansowane narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność w zakresie TIK (np. wsparcie ochrony własności intelektualnej, internacjonalizacji, inicjatyw klastrowych itp.) - informatyzacja jednostek naukowych i badawczych Kontynuacja POIŚ - ewolucja systemów sieciowych w stronę inteligentnych sieci („smart grid”); upowszechnianie energooszczędnych i czystych technologii

 15. Kluczowe obszary wsparcia poza POC 2. Edukacja i integracja cyfrowa a) Ograniczenie wykluczenia cyfrowego - POWER: Projekt systemowy typu „Latarnik” - RPO (EFS): Szkolenia dot. podstawowych kompetencji cyfrowych, ewentualnie z dopłatami do abonamentu b) Cyfrowe wsparcie dla poprawy jakości procesów dydaktycznych - POWER: Projekt systemowy typu „Cyfrowa szkoła” c) Upowszechnienie zaawansowanych kompetencji cyfrowych - RPO: dofinansowanie inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu zaawansowanych kompetencji cyfrowych - POWER (cel 11) lub POC (Oś 2, cross-financing): szkolenia z zaawansowanych kompetencji cyfrowych dla pracowników administracji publicznej

 16. Dziękuję za uwagę

More Related