slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติทางสังคม PowerPoint Presentation
Download Presentation
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติทางสังคม

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติทางสังคม - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติทางสังคม. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา. ?. ทำไม เศรษฐกิจพอเพียง. Cosmic Calendar 1 Jan. Formation of Earth 4,600 mys. Late Mar. Photosynthesis fossil 3,500 mys.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติทางสังคม


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมิติทางสังคมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมิติทางสังคม

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

slide2

?

ทำไม เศรษฐกิจพอเพียง

slide4
Cosmic Calendar

1 Jan. Formation of Earth 4,600 mys.

Late Mar. Photosynthesis fossil 3,500 mys.

19 Nov. Cambrian Explosion 530 mys.

22 Nov. First Vertebrate 500 mys.

27 Nov. Mass Extinction 438 mys. 

30 Nov. Inland Plants and Fish 400 mys.

3 Dec. Mass Extinction 367 mys. 

4 Dec. Amphibians 360 mys.

12 Dec. Mass Extinction 248 mys. 

13 Dec. Gliding reptiles 220 mys.

15 Dec. Mass Extinction 208 mys. 

26 Dec. Tyrannosaurus rex 75 mys

27 Dec. Mass Extinction 65 mys. 

28 Dec. Early primate 60 mys.

3 pm. 31 Dec. Homo habilis 2 mys.

23:59:58 31 Dec. Industrial revolution 200 yrs.

slide5

ปัญหาของโลก

เกิดจากการบริโภค

ที่เกินพอดี

slide6

มนุษย์บริโภคทรัพยากรเกินขีดจำกัดมนุษย์บริโภคทรัพยากรเกินขีดจำกัด

(Living Planet Report, 2010)

Carbon

Grazing

Forest

จุดสมดุลของ

การบริโภค

Fishing

Crop Land

จุดเกินเลย 1.5 เท่าของโลก

ของการบริโภค

Built-up Land

Number of Planet

World

Biocapacity

1961

1971

1981

1991

2001

2007

slide7

ประเทศที่พัฒนาแล้วบริโภคมากประเทศที่พัฒนาแล้วบริโภคมาก

(Living Planet Report, 2010)

มีการคาดการณ์ว่าในปี 2030และ 2050 การบริโภคจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 และ 2.8เท่าของโลก ซึ่งหมายถึงเราจะต้องมีโลก 2-3ใบ จึงจะพอเพียง

slide8

การบริโภคทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยการบริโภคทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย

ทำให้ดรรชนีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของโลกลดลง

(Living Planet Report, 2010)

30 %

ดรรชนีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

ของโลกลดลง30% ในปี 2007

slide9

มาทำความรู้จักการพัฒนาแบบ KPM กับ GCK

อนาคต

อดีต ถึง ปัจจุบัน

KPM

(Knowledge, Power, Money)

GCK

(Goodness, Culture, Knowledge)

 • เน้น GDP
 • ระบบทุนนิยม
 • การแข่งขัน การแก่งแย่ง
 • การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย
 • (ภัยพิบัติ มลภาวะ ปัญหาสังคม)
 • เน้น GNH
 • ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง
 • เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
 • เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ
 • ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล
slide10

ภาวะโลกร้อน

แก๊สเรือนกระจก

ภัยพิบัติ

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ผลพวงของระบบKPM

slide11

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อประเทศไทย

ภาคสังคม

ภาคเศรษฐกิจ

 • การจ้างงานลดลง
 • ชุมชนยากจนจากความอ่อนแอ
 • การย้ายถิ่นฐานสู่เมืองใหญ่
 • ปัญหาอาชญากรรม
 • สุขพลานามัย ความปลอดภัยลดลง
 • การปรับตัว
 • การแข่งขันสูงจากกำลังซื้อที่จำกัด
 • ตลาดสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ค่าประกันภัยสูงขึ้น
 • ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นจากแนวคิดความยั่งยืน
 • ผลผลิตภาคการเกษตรแปรปรวน

ภาคการเมือง

ภาคสิ่งแวดล้อม

 • ความตรึงเครียดตามแนวชายแดน
 • การก่อการร้าย
 • สงครามแย่งชิงแหล่งทรัพยากร
 • ความยากจน
 • ความร่วมมือGlobal gov.
 • การเคลื่อนย้ายสังคมพืชและสัตว์ไปทิศเหนือ
 • ภัยคุกคามต่อระบบนิเวศน์
 • ความถี่ และความรุนแรงภัยพิบัติ
 • โรคระบาด
 • ความอดอยาก
slide13
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเป้าหมาย

1) เพื่อการพัฒนาที่สมดุล

2) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3) เพื่อการพัฒนาที่มีภูมิคุ้มกัน

slide14

ทางสายกลาง

พอประมาณ

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

มีเหตุผล

นำสู่

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม

สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงื่อนไขความรู้(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม(ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน)

slide15

เศรษฐกิจพอเพียง

นามธรรม

รูปธรรมสู่การปฏิบัติ

การจัดการความเสี่ยง

Risk Management

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล หรือการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา

การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน การพึ่งตนเอง

slide16

การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainability)

การสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ครอบครัว องค์กร และชุมชน

การมีรายได้ที่มั่นคง (Income Stability)

ความพอดี ความพอประมาณ ภูมิคุ้มกัน ความรู้ เป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง

slide17
เศรษฐกิจพอเพียง

ควรกำหนดความพอดี ๕ ประการ

slide18
ความพอดีด้านจิตใจ
 • มีจิตใจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
 • มีจิตสำนึกที่ดี
 • มองโลกอย่างสร้างสรรค์
 • เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
 • ปรานีประนอม
 • ยึดประโยชน์สุข
slide19
ความพอดีด้านสังคม
 • ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
 • รู้รักสามัคคี
 • เชื่อมโยงเครือข่าย
 • สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน
 • ผลประโยชน์ของส่วนรวม
slide20
ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ
 • เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด
 • ระวังไม่ให้กิจกรรมกระทบสิ่งแวดล้อม - ขยะ น้ำเน่าเสีย ฯลฯ
 • รักษา ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากร - ดิน น้ำ ลม ไฟ
slide21
ความพอดีด้านเทคโนโลยีความพอดีด้านเทคโนโลยี
 • รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องต่อ ความต้องการและสภาพแวดล้อม
 • พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเองก่อน
 • ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก
slide22
ความพอดีด้านเศรษฐกิจ
 • มุ่งลดรายจ่าย
 • ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้
 • ไม่ใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะที่หามาได้
 • หารายได้เพิ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไป
 • หลีกเลี่ยงการก่อหนี้ โดยไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า
 • บริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด