B ASHKIA KAMEZ - PowerPoint PPT Presentation

aldis
b ashkia kamez n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
B ASHKIA KAMEZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
B ASHKIA KAMEZ

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
B ASHKIA KAMEZ
199 Views
Download Presentation

B ASHKIA KAMEZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BASHKIA KAMEZ Praktika me e mire QeverisjesLokale • One Stop Shop Qendra me e Madhe e Sherbimeve ne Vend

 2. ONE STOP SHOP Nje nder qendrat me te medha te sherbimeve per Qytetare e Biznesin ne vend dhe ne rajon • Viti 2008-2009 shenon nje nga produktet me te rendesishme te bashkiseqetransformoirrenjesishtfunksionet e sherbimit per qytetaret e biznesin, ndertimin e “One Stop Shop”, njengaprojektet me te medha te ketijlloji te zbatuar ne Shqiperi e ne rajonin tone. (Si eshtesherbimi ne One Stop Shop) Si ka qenemarrja e sherbimit…

 3. ONE STOP SHOP Nje nder qendrat me te medha te sherbimeve per qytetare e biznesin ne vend dhe ne rajon • 35 Sportele totalisht te sherbim te qytetareve • Informacioni • Kerkesa/ankese • Zyra e Adresave • - Zyra e aplikimit per Pasaporta Biometrike dhe Karta Identiteti • Gjendja Civile • Zyra Martesore • Ndihma Sociale • Urbanistika • Legalizimet • Financa • Licenca • Arsim-Kulture-Sport • Ujesjellesi • Pastrim-Gjelberimi • Zyra Rajonale e Bujqesise • Taksa e Tarifa Vendore • - Zyra Rajonale e Punesimit • -QKR • -Sigurimet Shoqerore • -Licenca Shendetesore • -Licenca Ushqimore • -AMC • -Filial Banke • -Posta • -Telekomi • - Zyra e biznesit • -Zyra per Mbrojtjen e Konsumatorit • Zyra kunder dhunes ndaj gruas • Informatizimi i te gjitha sherbimeve... etj.

 4. One Stop Shop Sherbimi per qytetarin fillon nga sporteli i Informacionit -Qytetari paraqitet ne sportelin e informacionit, ku merr kontaktin e pare me specialistin e informacionit. -Specialisti i jep udhezimet e duhura per te vazhduar me zgjidhjen e kerkeses qe ai ka bere ne One Stop Shop. -Me pas kerkesa e qytetarit i kalon zyres perkatese per zgjidhje. -Shyrtimi i kerkeses behet ne drejtorite perkatese dhe u kthehet pergjigjja brenda afateve ligjore. Me te marre zgjidhje kerkesa e tij, njoftohet qytetari nepermjet numrit e tij te kontaktit te lene tashme ne kerkesen e e bere nga ai ose nepermjet postes. (FormularSherbimi) (Pamjengasherbimi neInformacion) (Kerkesa e qytetarit)

 5. SistemiiAdresave • Per here te pare ndertohet sistemi i plote i adresave – shembull ne shkalle vendi, ne sherbim te qytetareve • Pikat e perfitimit te Zip-Code , projekt nga Ministria e Brendshme , implementuar ne Kamez: - Emer Atesi Mbiemer i kryefamiljarit dhe te gjithe anetareve te familjes - Datelindja - Nr. Identifikimi - Rruga - Nr. i Nderteses - Nr.Hyrjes - Nr. Apartamentit - Bashkia/Komuna - Rrethi - Kodi Postar (ku kemi dy numra 1030 dhe 1054) • Emertimi i 505 rrugeve (emra qytetesh, fshatra, institucionesh, personalitetesh kombetare e personalitetesh nderkombetare) • Kodifikimi i 16.000 objekteve

 6. Sherbimet ne One Stop Shop • Hapivendimtar per regjistrimin e popullsise ne ketovite ka qeneinformatizimiiploteisaj, icili ka sjelleimpakt te dukshempozitiv per BashkineKamez. • Te gjitha te dhenatqepermbajneregjistratthemeltare, janetranskriptuar ne sisteminkombetar, NCR. • Certifikatatdheaktet e ndryshme, silindje, martesa, vdekje, korrigjime, materialeetj. printohendrejtperdrejtngasistemi. • Njerisitjeter e re per ketezyreeshteskanimiiploteiregjistritthemeltar. • Punaqekryejnenepunesit, eshtetransparentendajqytetareve, gje te cilen e ka mundesuaredhemjedisiipershtatshemikrijuar per sherbimendajqytetareve. • - Njeregjistrimitille ka sjelle, gjithashtu, eliminimin e burokracive ne raport me sherbiminndajqytetareve, krijimin e kushteveefikase per te bere te mundurrritjen e metejshme te pergjegjshmerise se nepunesve te Zyres se GjendjesCiviledhecilesise se sherbimit, pasiçdoveprimqekryhet, ruhetautomatikisht. Sherbimiparandertimit te One Stop Shop Sherbimi ne One Stop Shop

 7. Sherbimet ne One Stop Shop Zyra e aplikimit per pasaporta biometrike dhe karta identiteti Disanga te dhenatstatistikorelidhur me sherbimet ne keteqenderparaqitensi me poshte: * Karteidentiteti (leternjoftimelektronik) mbi 90 -95 % * Aplikimet per pasaportabiometrike ne njemase te konsiderueshme

 8. Sherbimet ne One Stop Shop • Cdovit, grupeperfaqesuese te biznesit, eksperte te tjere te fushessidheqytetarejanepjese e pergatitjes se PaketesFiskale, prataksapaguesitjane te informuar per nivelin e taksavedhetarifaveqe do te aplikohen. • PaketaFiskaleeshteinstrumenti me irendesishemizhvillimit te zones, instrument ngaicilieshtearritur: • Zgjerimiibazes se taksavedhetarifavevendore • Zhdukja e informalitetit • Garantimiikonkurrences se lire dhe te ndershme • Stimulimiizhvillimit te metejshem te biznesitekzistues • Nxitja e ngritjes se bizneseve te rejanepermjet: • - Stimulimiibanoreve te Kamzes per hapjen e bizneseve • Nxitjes se emigranteveqe me kursimet e tyre te rikthehendhe te hapinaktivitetinekonomik ne Kamez • Thithjes se Bizneseve te NjesiveVendoreKufitaresidhengaqytete te tjera te Shqiperise • Thithjes se Bizneseve te Huaja (kryesishtfasone • Pra, PaketaFiskaleeshte instrument irendesishemnepermjet te ciles: • - Rriten te ardhurat e bashkise • - Rritenindirektnumrii te punesuarve, (numriityre ne sektorinprivat ka arritur ne 10000) • Shprehje e qarteeshte 3-fishimi inumrit te bizneseveku: • ne  vitin 2007 kishimvetem 600 subjekte  te regjistruarandersa  sot  kemi  1830 bizneseaktive (FormularSherbimi) (PaketatFiskale ne vite)

 9. Sherbimet ne One Stop Shop Objektivprioritar ka qenerritja e cilesise se sherbimit per qytetaret, objektivkyqeudhehiqetngaparimi “Menaxhimikujdesshemiburimevefinanciare” Te ardhurat e bashkise, krahasuar me vitin 2007 jane 4- fishuar Te ardhurat e vitit 2011 janeafersishtsa te teardhurat e realizuarangaviti 1998 deri ne vitin 2006

 10. Sherbimet ne One Stop Shop BUXHETI I BASHKISE I MIRATUAR NE KESHILLIN BASHKIAK NE VITE (Publikime te buxheteve ne vite) - Buxhetetnga 2007 – 2012 kaneqenemjaftambiciozeperballenevojave ne rritje te komunitetit per rritjen e sherbimevepublike - Sic shihetngatabelabuxhetiibashkise ka ardhur ne rritjengaviti ne vit. - E rendesishmeeshterritja e perqindjesqezeneinvestimet ne krahasim me shpenzimetkorente (afersisht 60% me 40%)

 11. Rolii One Stop Shop ne procesin e buxhetimit • Praktike e re 5-vjeçare e zbatuar ne Kamez • Publikimidetajuariaxhendesdheprocesit, ne mjedisin e One Stop Shop • Kendi/libriipropozimevengaqytetaret • Diskutime te hapura ne lagje me komunitetin, shkolla, qendrashendetesore, forumet e grave, rinise, biznesit • Komisioniqytetaribashkise me perfaqesuesngagrupet e interesit • Paraqitja e draft buxhetit ne mbledhjen e hapur te KeshillitBashkiak/konsensusiplote per miratimin e tij • Publikimi ne media • Monitorimiiinvestimeve me pjesemarrje (bashkepunimi me koordinatoret e komunitetit) • Libriipershtypjeve Kendi/libriipropozimevengaqytetaret (PamjengaOne Stop Shop)

 12. Transparenca ne One Stop Shop • Ne One Stop Shop jane te pasqyruarapranecdosportelilista e dokumenteveqeduhet te paraqesinqytetaret per cdodrejtori, sektor, zyresi: • Drejtoria e Planifikimit, KontrollitdheZhvillimit te Territorit • Lista e dokumentacionit per lejezhvillimi, lejendertimi, lejeperdorimietj • Drejtoria e SherbimevePublike • Lista e dokumentacionit per te pastrehet • Lista e dokumentacionit per lejetransporti, etj PlaniiPergjithshem Vendor

 13. Projekti Anti Korrupsion • Standartii One Stop Shop ishtenjetjeterarsyeqeBashkiaKamezperfitoiprojektinAntikorrupsion • MbeshteturngaKiE, OSBE, AmbasadaHollandeze • Kamza, modeliiqeverisjeslokale per antikorrupsion • Luftakunderinformalitetit/invazionitfiskal • Rritja e te ardhurave • Bashkepunimi me komunitetin per taksenfamiljare • Prokurimet “on line”/barazia midis grupeve te interesit ne tendera • Buxhetshtese, mbiplanifikimin • Investime te reja per komunitetin

 14. ProjektikunderDhunes ne Familje • Mbeshteturnga UNDP (Programii OKB per zhvillim) • - NgritjapraneBashkise e “Zyres per qytetaret”, kunderdhunes ne familje • - Ngritja e grupit te “ Reagimit te koordinuar” • - Bashkepunimiipushtetit vendor me shoqerinecivile, me Komisariatin e policise, qendrat shendetesore, zyrat juridike. • - Ndarja e roleve/detyrave • - Aktivitete sensibilizuese, trajnuese • - Rrugezgjidhjet perkatese (Zyrakunderdhunesndajgruas ne One Stop Shop)

 15. Workshope/One Stop Shop sipraktika me e mire • Jane organizuarnje sere workshope, kueshtebereprezantimiipraktikave me te mira per qeverisjenvendore (one stop shop, decentralizimidherritja e te ardhuravelokale), ne nivellokaldherajonal, si: • - Shoqata e Bashkive te Shqiperise • InstitutiKosovar per QeverisjeLokale me drejtuesit e komunave (Viti, Artane, Junik, Hani iElezit, Kastriot, Ranillug) • KomunatShengjin, Velipoje, Bushat, Kallmet, Dajç • Bashkia e Vaut te Dejes, Burrelit • ShkollaShqiptare e StudimevePolitike • Organizata te ndryshme te huajadheshqiptare

 16. Marredheniet me Publikun dhe Publikimet e Bashkise Kamez • Tabela i informimit transparent ne sportele, per çdo sherbim/tarife • Gazeta lokale “Kamza” • Buletini analitik, statistikor krahasuses 4-vjeçar qe perfshin periudhen 2007-2011 • Fletepalosje te ndryshme informuese • Prezantimi i Rregullores se Brendshme

 17. Sherbimet ne Website • - Nje risi perben ndertimi i faqes se re zyrtare te bashkise, ne bashkepunim me UNDP • Pervec One Stop Shop-it behetzgjidhjaelektronike e kerk/ankese te qytetareve • E-pjesëmarrjaështëpërdorimiiTeknologjisësëInformacionitdheKomunikimit (TIK) përtëlehtësuardhendihmuarpjesëmarrjen e Qytetarëvedhekomunitetitnëqeverisjevendore. Implementohetprojektiiqarkullimit te shkresave ne menyreelektronikebrendabashkisë WWW.kamza.gov.al

 18. Disangapersonalitetvendas e te huaj qekanevizituar One Stop Shop-in

 19. IMPAKTET Frytiikesajrisieeshte: • Njeplanifikimdhepolitike e bazuar ne fakte, • Caktimburimeshsipasnevojave, • Hedhjedheimplementimiideve te reja, e informacionitdhe e burimeve, • Menaxhimiiriskutpermesnjevigjilence te rritur te qytetareve, • Rritja e besimittekqeverisjalokale • Ngritje e kapacitetevedheqytetarise. • Venia ne perdorim e praktikave me te mira te menaxhimitfinanciarbashkiak • Lehtesimi, shpejtimi i procedurave administrative (kompjuterizimi) • Koordinimi midis nivelit lokal dhe qendror te qeverisjes, per sherbimet ndaj qytetareve (Informim ligjor, administrativ, social, profesional, etj)

 20. BASHKIA KAMEZ JU FALEMINDERIT!