12 distribution channels and physical distribution l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บทที่ 12 ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายตัวสินค้า ( Distribution Channels and Physical Distribution ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
บทที่ 12 ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายตัวสินค้า ( Distribution Channels and Physical Distribution )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

บทที่ 12 ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายตัวสินค้า ( Distribution Channels and Physical Distribution ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 319 Views
 • Uploaded on

บทที่ 12 ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายตัวสินค้า ( Distribution Channels and Physical Distribution ). วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถอธิบายกิจกรรมต่าง ๆ ภายในช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้เข้าใจการจัดองค์การภายในช่องทางการจัดจำหน่าย

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'บทที่ 12 ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายตัวสินค้า ( Distribution Channels and Physical Distribution )' - albert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
12 distribution channels and physical distribution

บทที่ 12ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายตัวสินค้า(Distribution Channels and Physical Distribution)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถอธิบายกิจกรรมต่าง ๆ ภายในช่องทางการจัดจำหน่าย

เพื่อให้เข้าใจการจัดองค์การภายในช่องทางการจัดจำหน่าย

เพื่อให้เข้าใจวิธีการจูงใจและประเมินผลสมาชิกของช่องทางการจัดจำหน่าย

เพื่อให้เข้าใจงานในหน้าที่การกระจายตัวสินค้า

channel of distribution

Producer

Consumer

ช่องทางการจัดจำหน่าย(Channel of Distribution)
 • หมายถึง กลุ่มของกิจการหรือบุคคล ซึ่งถือกรรมสิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับการให้สินค้าผ่านมือจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

Channel of Distribution

หน้าที่ของช่องทางการจัดจำหน่าย

Research and Information, Promotion,

Contact, Matching, Negotiation,

Physical Distribution, Financing, Risk Taking

ใครเป็นผู้ทำหน้าที่ต่าง ๆ ข้างต้น? ใครรับผิดชอบค่าใช้จ่าย?

slide3

Producer

Consumer

สาเหตุที่ต้องใช้คนกลาง(ช่องทางการจัดจำหน่าย)สาเหตุที่ต้องใช้คนกลาง(ช่องทางการจัดจำหน่าย)
 • ผู้ผลิตขาดเงินทุน
 • คนกลางช่วยให้สามารถเข้าถึงตลาดเป้าหมายได้ทั่วถึง
 • คนกลางใกล้ชิดกับลูกค้า จึงทราบความต้องการของลูกค้า ทำให้สามารถรวบรวมและจัดแบ่งผลิตภัณฑ์ได้ดี
 • ต้นทุนการขายต่อหน่วยลดลง

Channel of Distribution

slide4

Wholesaler -> Jobber -> Retailer

Three-Level Channel

Wholesaler -> Retailer

Two-Level Channel

Retailer

One-Level Channel

(Direct Distribution)

Zero-Level Channel

Producer

Consumer

จำนวนระดับของช่องทางการจัดจำหน่ายก. ตลาดผู้บริโภค
slide5

Sales Representative -> Industrial Distributor

Two-Level Channel

Sales Representative

One-Level Channel

(Direct Distribution)

Zero-Level Channel

Producer

Industrial

Customer

จำนวนระดับของช่องทางการจัดจำหน่ายข. ตลาดอุตสาหกรรม

Industrial Distributor

slide6
ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดระดับของช่องทางปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดระดับของช่องทาง

1. ลักษณะของตลาด

 • ขนาดของลูกค้า
 • การกระจายทางภูมิศาสตร์
 • รูปแบบการซื้อของลูกค้า
 • ทัศนคติของผู้ซื้อต่อผู้ขายวิธีต่าง ๆ
slide7
ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดระดับของช่องทางปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดระดับของช่องทาง

2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์

 • ความคงทนและการเก็บรักษา (เน่าเสียง่าย?)
 • ขนาดและน้ำหนัก
 • มูลค่าต่อหน่วย
 • ความใหม่ สด ทันสมัย
 • ประเภทของสินค้า (สะดวกซื้อ เลือกซื้อ ฯลฯ)
 • การปรับแต่งสินค้า (สำเร็จรูป ผลิตตามคำสั่ง)
 • ความยาก-ง่ายในการใช้งาน
slide8
ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดระดับของช่องทางปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดระดับของช่องทาง

3. ลักษณะของคนกลาง

 • ต้นทุนของคนกลาง
 • บริการที่คนกลางมีให้ลูกค้า
 • ความสามารถในการหาคนกลาง
 • ความสามารถของคนกลางในการขาย
slide9
ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดระดับของช่องทางปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดระดับของช่องทาง

4. ลักษณะการแข่งขัน

5. ลักษณะของบริษัท

 • ฐานะการเงิน
 • ส่วนประสมผลิตภัณฑ์
 • นโยบายของกิจการ

6. ลักษณะของสิ่งแวดล้อมทางการตลาด

 • เศรษฐกิจ
 • กฎหมาย
slide10

Producer

Consumer

การเคลื่อนย้ายภายในช่องทางการตลาดการเคลื่อนย้ายภายในช่องทางการตลาด
 • การเคลื่อนย้ายของสินค้า
 • การเคลื่อนย้ายของกรรมสิทธิ์
 • การหมุนเวียนการจ่ายเงิน
 • การเคลื่อนย้ายของข้อมูล
 • การเคลื่อนย้ายของการส่งเสริมการขาย

Channel of Distribution

slide11

Producer

Producer

Wholesaler

Wholesaler

Retailer

Retailer

Consumer

Consumer

องค์กรของช่องทางการจัดจำหน่ายองค์กรของช่องทางการจัดจำหน่าย

A. Conventional Marketing Channel (CMC)

B. Vertical Marketing System (VMS)

Multi-channel Marketing System -> ใช้มากกว่า 1 ช่องทาง

slide12

Corporate

VMS

Contracted

VMS

Administrative

VMS

Wholesaler

Sponsored

Voluntary

Chains

Retailer

Cooperatives

Franchiser

Organization

 • Manufacturer Sponsored Retailer Franchise System
 • Manufacturer Sponsored Wholesaler Franchise System
 • Service Firm Sponsored Retailer Franchise System

Vertical Marketing System (VMS)

channel design decisions
การตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบช่องทาง(Channel Design Decisions)
 • การวิเคราะห์บริการที่ลูกค้าต้องการ
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ของช่องทางการจัดจำหน่าย
 • กำหนดทางเลือกหลัก
 • การประเมินผลช่องทางการจัดจำหน่าย
slide14
การออกแบบช่องทางการจัดจำหน่าย1. การวิเคราะห์บริการที่ลูกค้าต้องการ
 • ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า
 • การเพิ่มบริการ เป็นการเพิ่มต้นทุนการดำเนินงาน
 • พิจารณาความสมดุลระหว่าง
  • บริการที่ลูกค้าต้องการ
  • ต้นทุนการให้บริการ
  • ราคาที่ทำให้ลูกค้าพอใจ
slide15
การออกแบบช่องทางการจัดจำหน่าย2. การกำหนดวัตถุประสงค์ของช่องทาง
 • กำหนดจำนวนระดับของช่องทางการจัดจำหน่าย
 • พิจารณา
  • ลักษณะของลูกค้า
  • ลักษณะของสินค้า
  • ลักษณะของคนกลาง
  • ลักษณะการแข่งขัน
  • ลักษณะบริษัท
  • ลักษณะสิ่งแวดล้องทางการตลาด
slide16
การออกแบบช่องทางการจัดจำหน่าย3. การกำหนดทางเลือกหลัก

3.1 ประเภทของคนกลาง

 • หน่วยงานขายตรง (Company Sales Force)
 • จ้างผู้แทนจำหน่าย (Manufacturer’s Agency)
 • หาผู้แทนจำหน่ายในช่องทาง (Industrial Distributors)

3.2 จำนวนคนกลาง

 • Exclusive Distribution
 • Selective Distribution
 • Intensive Distribution
slide17
การออกแบบช่องทางการจัดจำหน่าย3. การกำหนดทางเลือกหลัก

3.3 การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • นโยบายราคา
 • เงื่อนไขการขาย
 • สิทธิและอาณาเขตการขาย
 • บริการสำหรับลูกค้า
 • ประเภทและความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
slide18
การออกแบบช่องทางการจัดจำหน่าย4. การประเมินผลช่องทางการจัดจำหน่าย
 • การวิเคราะห์ผลกำไรของแต่ละช่องทาง
 • การวิเคราะห์ด้านการควบคุมคนกลาง
 • การวิเคราะห์การปรับตัวของคนกลาง
  • Channel Conflicts

โดยทั่วไปใช้วิธีการทำสัญญากับคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่าย

channel management decision
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการช่องทาง(Channel Management Decision)
 • การคัดเลือกสมาชิกในช่องทาง
 • การจูงใจสมาชิกในช่องทาง
 • การประเมินผลสมาชิกในช่องทาง
slide20
การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย1. การคัดเลือกสมาชิกในช่องทาง
 • ความสามารถในการคัดเลือกสมาชิก ขึ้นอยู่กับ
  • ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิต
  • นโยบายของผู้ผลิตเกี่ยวกับการออกแบบช่องทาง
 • การคัดเลือกสมาชิก พิจารณาจาก
  • ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ
  • ความมั่นคง
  • ความร่วมมือ
  • ฯลฯ
slide21
การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย2. การจูงใจสมาชิกในช่องทาง
 • เพื่อให้สมาชิกปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด
 • มักใช้วิธีการกระตุ้นทั้งด้านบวกและด้านลบควบคู่กันไป(The carrot-and-stick approach)
 • ควรจูงใจโดยการสร้างสัมพันธ์ระยะยาวกับสมาชิก
  • ให้การสนับสนุนด้านข้อมูล
  • ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
  • การออกใบรับรองการเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ
slide22
การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย3. การประเมินผลสมาชิกในช่องทาง
 • ประเมินอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจาก
  • ยอดขายที่กำหนดให้ เปรียบเทียบกับยอดขายจริง
  • ระดับสินค้าคงคลัง
  • ระยะเวลาการส่งมอบสินค้า
  • การดำเนินการในกรณีสินค้าชำรุด
  • ความร่วมมือในการจัดรายการส่งเสริมการขาย
  • บริการที่มีให้กับลูกค้า
 • เพื่อให้สมาชิกเดิมแก้ไขข้อบกพร่อง หรือหารายใหม่ทดแทน
physical distribution
การกระจายตัวสินค้า(Physical Distribution)
 • กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การขนส่งสินค้า (Transportation)
  • การดูแลสินค้าคงคลัง (Inventory)
  • กระบวนการสั่งซื้อ (Order Processing)
  • การคลังสินค้า (Warehousing)
 • วัตถุประสงค์ของการกระจายตัวสินค้า เน้นที่คุณภาพสูงสุดโดยมีต้นทุนที่ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
1 transportation
1. การขนส่ง(Transportation)
 • วิธีการขนส่ง
  • รถไฟ เครื่องบิน รถยนต์ เรือ ท่อ
  • พิจารณาจากความเร็ว ความบ่อย ขนาดบรรจุ การเข้าถึง ค่าขนส่ง
 • เส้นทางการขนส่ง
 • ตารางเวลาการขนส่ง
2 inventory
2. การดูแลสินค้าคงคลัง(Inventory)
 • การพิจารณานโยบายสินค้าคงคลัง
 • การบันทึกรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
 • กำหนดการจัดซื้อวัตถุดิบ
 • การพยากรณ์การขายในระยะสั้น

ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง?

3 order processing
3. กระบวนการสั่งซื้อ(Order Processing)
 • เป้าหมายเพื่อลดระยะเวลาของวงจรการสั่งซื้อให้สั้นที่สุด
 • ระบบการสั่งซื้อ
  • รับใบสั่งซื้อ --> ตรวจสอบ --> จัดส่ง --> เก็บเงิน
 • การเคลื่อนย้ายของสินค้า
 • การเคลื่อนย้ายของข้อมูล
4 warehousing
4. การคลังสินค้า(Warehousing)
 • การเลือกทำเลที่ตั้ง
  • ระยะทางจากแหล่งผลิตและสถานที่จำหน่าย
  • คุณภาพและความพร้อมของการขนส่ง
  • ต้นทุน (ค่าเช่า) ภาษี แรงงาน สาธารณูปโภค ฯลฯ
 • การตัดสินใจเกี่ยวกับคลังสินค้า
  • เป็นเจ้าของเอง
  • เช่าคลังสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse)
logistics management

Supplier

Company

Customer

การจัดการด้านพลาธิการ(Logistics Management)

Inbound flow of

raw materials and parts

Outbound flow of

finished products

 • เน้นการประหยัดต้นทุนและให้บริการในระดับที่เหมาะสม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

Physical

Supply

Physical

Distribution

12 distribution channels and physical distribution29

บทที่ 12ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายตัวสินค้า(Distribution Channels and Physical Distribution)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถอธิบายกิจกรรมต่าง ๆ ภายในช่องทางการจัดจำหน่าย

เพื่อให้เข้าใจการจัดองค์การภายในช่องทางการจัดจำหน่าย

เพื่อให้เข้าใจวิธีการจูงใจและประเมินผลสมาชิกของช่องทางการจัดจำหน่าย

เพื่อให้เข้าใจงานในหน้าที่การกระจายตัวสินค้า