1 / 10

10 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia

10 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia. Prezentacja wybranego mikroprojektu. 10 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia. Konferencja – Opawa / Konference – Opava 28.11.2008 .

albert
Download Presentation

10 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 10 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia Prezentacja wybranego mikroprojektu 10 letpřeshraničníspoluprácev Euroregionu Silesia

  2. Konferencja – Opawa / Konference – Opava 28.11.2008 Konferencja odbyła się w Auli Uniwersytetu Śląskiego w Opawie i wzięli w niej udział głowni aktorzy czesko-polskiej współpracy transgranicznej. Częścią konferencji było także nadzwyczajne, uroczyste posiedzenie Rady czeskiej części euroregionu, na którym przyjęto miasto statutowe Ostrava na nowego członka Euroregionu Silesia. Przemówienie założycieli Euroregionu Silesia / Proslovzakladatelů Euroregionu Silesia Andrzej Markowiak Jan Mrázek

  3. Przemówienie obecnych Prezesów Stowarzyszeń tworzących Euroregion Silesia/ Proslov současných předsedů sdružení tvořících Euroregion Silesia Uroczyste wręczenie podziękowań dla założycieli Euroregionu Silesia/ Slavnostní poděkování zakladatelům Euroregionu Silesia Mirosław Lenk Zbyněk Stanjura

  4. Spotkanie kulturalno-społeczne – Racibórz/ Kulturně-společenskésetkání – Ratiboř Za drugą część obchodów 10-cio lecia Euroregionu Silesia był odpowiedziały polski sekretariat. Popołudniowe obchody w Raciborzu rozpoczął Mirosław Lenk. Głos zabrali goście honorowi: polski Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht oraz Konsul polski w Ostrawie Jerzy Kronhold. Nastąpiło również uroczyste ogłoszenie najlepszych projektów transgranicznych, finansowanych z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG IIIA.

  5. Mirosław Lenk Gości przywitali / Hosty přivítali Jan Mrázek Jan Olbrycht Goście honorowi spotkania / čestní hosté setkání Jerzy Kronhold

  6. WYRÓŻNIENIA / OCENĚNÍ Gminnego Zespółu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie pt. „Tradycja i współczesność w kulturze pogranicza polsko-czeskiego Obecnímu sdružení osvěty, kultury, sportu a turistiky v Krzyżanowicach se sídlem v Tworkowie „Tradice a současnost v kultuře polsko-českého pohraničí” Muzeum w Ostrawie/ Ostravskému muzeu pt. „Setkání muzeí Horního Slezska a veletrh hornoslezských muzeí” Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu oraz Základní škole Opava, Otická 18, pt. „Edukacja teatralna jako sposób pokonywania barier komunikacyjnych”/ Základní škole č. 15 se sportovními třídami v Ratiboři a Základní škole Opava, Otická 18,„Výchova divadlem jako způsob rušení komunikačních bariér“

  7. Wydanie publikacji podsumowującej 10-cio lecie Euroregion Silesia

  8. Uruchomienie strony internetowej www.euroregion-silesia.eu

  9. Dziękuję za uwagę Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7 ( II piętro )tel. (032) 415 64 94 fax. (032) 415 30 95 e-mail : info@euroregion-silesia.pl www.euroregion-silesia.pl Projekt pt.:”10 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice” lipiec 2009

More Related