komercdar jumi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komercdarījumi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komercdarījumi

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Komercdarījumi - PowerPoint PPT Presentation

alanna
156 Views
Download Presentation

Komercdarījumi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Komercdarījumi Komerclikuma (KCL) D daļaEkspedīcijas līgumi Līga Fjodorova

 2. Piemērojamās tiesību normas • MK noteikumi Nr. 301 ‘Noteikumi par kravas ekspeditoru un kravas ekspedīcijas pakalpojumiem’ • Autopārvadājumu likums • Ja puses vienojas: - Latvijas Nacionālās kravas ekspeditoru un Loģistikas asociācijas ‘LAFF’ ģenerālie noteikumi - starptautiskās kravas ekspeditoru asociāciju federācijas FIATA noteikumi - citu kravas ekspeditoru asociāciju noteikumi • Sākot no 2010.gada 1.janvāra KCL 430.-446.pants .

 3. Ekspedīcijas līguma puses (KCL 430.p.) • Ekspeditora līguma puses: • ekspeditors – komersants, kurš sniedz kravas ekspedīcijas pakalpojumus • kravas nosūtītājs • Kravas saņēmējs kā ekspedīcijas līguma puse? • Kravas nosūtītājs vislabāk pārzina kravas stāvokli, zina, kā iepakot, marķēt u.c. līdz ar to var dot vislabākās norādes ekspeditoram.

 4. Ekspeditors: organizēt kravas nogādāšanu tās saņēmējam nosaka transporta veidu un kravas pārvadāšanas ceļu izvēlas personas, kas kravu nogādās saņēmējam, noslēgt kravas nogādāšanai nepieciešamo pārvadājuma, glabājuma līgumus u.c. Kravas nosūtītājs: samaksā atlīdzību atlīdzina izdevumus iepako un marķē ekspedīcijai nododamo kravu, iesniedz kravas pavaddokumentus, sniedz visu informāciju, kas ekspeditoram nepieciešama, lai izpildītu savus pienākumus Ekspedīcijas līguma saturs(KCL 430.p., 431.p.)

 5. Ekspeditora citi pienākumi (KCL 431.p.) Puses var vienoties, ka ekspeditors veic citus nolīgtos pienākumus, tajā skaitā, apdrošina, iepako, marķē un muito kravu. Praksē: ekspedīcijas līgumus slēdz kombinētiem kravas pārvadājumiem vai starptautiskajiem kravas pārvadājumiem. Līdz ar to kravas nogādāšanas organizēšana pati par sevi ietver, piemēram, kravas uzglabāšanu, starptautisko pārvadājumu gadījumā – muitošanu u.c.

 6. Izdevumi (KCL 430.p., 437.p) • Nosūtīšanas organizēšana uz kravas nosūtītāja rēķina • Nosūtītājam jāatlīdzina izdevumi, kas nepieciešami ekspeditora pienākumu izpildei, tajā skaitā: • muitas un citu maksājumu palielināšanos vai valūtas kursa maiņu • dīkstāvi, kas radusies no ekspeditora neatkarīgu apstākļu dēļ • nosūtītāja nepilnīgi, neprecīzi vai nepareizi noformētiem kravas pavaddokumentiem

 7. Atlīdzība (KCL 435.p.) • Nosūtītāja pienākums samaksāt atlīdzību - līdz ko ekspeditors izpildījis pakalpojumu • norma neattiecas uz izdevumiem • kad ekspeditora pakalpojums ir izpildīts? • Nosūtītājs ir atbildīgs par atlīdzības samaksu • ja atlīdzība iekasējama no saņēmēja vai citas personas, bet šī perona neveic minēto maksājumu, par atlīdzības samaksu atbild nosūtītājs

 8. Ekspeditora atbildība Pamatprincips: ekspeditors neuzņemas atbildību vairāk kā pārvadātājs! Ekspeditora atbildības noteikšanai tiek ņemts vērā vai ekspeditors rīkojies: • kravas nosūtītāja vārdā • savā vārdā vai zaudējumi radušies: • par kravas nesaglabāšanu • par piegādes nokavējumu

 9. Ekspeditora atbildība, ja rīkojies nosūtītāja vārdā (KCL 437.p.) Tikai tad, ja tam pilnvarots (KCL 431.p. (5)) • Neatbild, ja pierāda, ka pienācīgi un rūpīgi izvēlējies ekspedīcijas līguma izpildei piesaistītās trešās personas • Atbild, ja ekspeditors tieši vai netieši ir uzņēmies pārvadātāja atbildību • ekspeditors noteicis maksu par pārvadājumu • ekspeditors savā vārdā izdod transporta dokumentu • ekspeditors organizē pārvadājumu, izmantojot [savu] autotransportu [tikai - autotransportu?]

 10. Ekspeditora atbildība, ja rīkojies savā vārdā • Būtībā: ekspeditors uzņemas risku, ka piesaistītās personas kravas piegādes veikšanai (pārvadātāji, noliktavu turētāji, muitas brokeri u.c.) savus pienākumus veiks pienācīgi un profesionāli. • KCL 441.p. atbildība par: • kravas nesaglabāšanu (bojājumiem, bojāšanos, iztrūkumu, bojāeju, nozaudēšanu) vai • kavējumu kuru būtu varējis novērst, ievērojot krietna un kārtīga komersanta rūpību. • Atbildības izņēmumi

 11. Zaudējumi, kas saistīti ar kravas nesaglabāšanu • Atlīdzinot zaudējumus par kravas nesaglabāšanu, ekspeditors atdod atlīdzību un atlīdzina citus maksājumus [izdevumus] proporcionāli nesaglabātās kravas apmēram. • Kravas vērtības atlīdzināšana (KCL 442.p.(1)): • Bojājumu vai bojāšanās dēļ - apmērā, par kādu samazinājusies kravas vērtība • Kravas iztrūkuma, bojāejas vai nozaudēšanas dēļ – atbilstoši iztrūkstošās, bojāgājušās vai nozaudētās kravas vērtībai • Kravas vērtības noteikšana (KCL442.p.(2))

 12. Zaudējumu apmēra ierobežošana (KCL 443.p.) • Kravas nesaglabāšanas gadījumā atbildības ierobežojums 8,33 Starptautiskās Valūtas fonda vienības (1 SDR= USD 1.49728) par bruto masas kilogramu • Ierobežojums nav piemērojams, ja ekspeditors rīkojies ar ļaunu nolūku vai pieļāvis rupju neuzmanību! • Atbilstība ar starptautiskajos līgumos noteikto pārvadātāju atbildības ierobežojumu: • Autopārvadājumi – 8.33 SDR/kg • Jūras pārvadājumi - 2 SDR/kg • Avio pārvadājumi – 17 SDR/kg • Dzelzceļa pārvadāmi – 17 SDR/kg

 13. Zaudējumu atlīdzība par piegādes kavējumu KCL neparedz zaudējumu ierobežojumu, kas radušies kravas piegādes nokavējuma dēļ! Praksē: grūti pierādāmi zaudējumi. Tāpēc paredz, ka atbild ekspeditora atlīdzības apmērā. Saskaņā ar starptautisko pārvadājumu konvencijām pārvadātājs nokavējuma gadījumā maksā kompensāciju par zaudējumiem, kas nepārsniedz pārvadātāja atlīdzību par pārvadājumu.

 14. Prasījumu noilgums (KCL 445.p.) • Prasījumi par kravas bojājumiem, bojāšanos, iztrūkumu, bojāeju, nozaudēšanu vai kavējumu • viens gads • ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības gadījumā - trīs gadi • Pārējie prasījumi - trīs gadi

 15. Paldies! 15 26.02.2009. Vai tiesiskās aizsardzības process ir izeja?