principi u k nj igovodstvu l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Principi u k nj igovodstvu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Principi u k nj igovodstvu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Principi u k nj igovodstvu - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

Principi u k nj igovodstvu. Princip dualnosti Princip poslovne jedinice Princip nov č anog merila Princip vrednova nj a na bazi stvarnog tro š ka Princip dokumentarnosti Princip objektivnosti podataka o imovini. Princip dualnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Principi u k nj igovodstvu' - alamea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
principi u k nj igovodstvu
Principi u knjigovodstvu
 • Princip dualnosti
 • Princip poslovne jedinice
 • Princip novčanog merila
 • Princip vrednovanja na bazi stvarnogtroška
 • Princip dokumentarnosti
 • Princip objektivnosti podataka o imovini
princip dualnosti
Princip dualnosti
 • Dvojno knjigodstvo: svaka promena može i mora dvaputa da se evidentira
 • Prosto knjigovodstvo: svaka promena ne može dvaputa da se evidentira
princip poslovne jedinice
Princip poslovne jedinice
 • Treba definisati granice imovine preduzeća
 • Postoje uže organizacione jedinice: profitni centri, mesta troškova i obračunska mesta
princip nov anog merila
Princip novčanog merila
 • Vrednovawe u nacionalnoj valuti
 • Problemi nastaju zbog inflacije - rešenje u revalorizaciji
princip vrednova nj a na bazi stvarnog tro ka
Princip vrednovanja na bazi stvarnog troška
 • Vrednovanje u visini uloženih sredstava
 • Stvarni trošak je lako kontrolisati
 • podoban je za obračun rashoda
 • realizuje se dokumentaciona funkcija računovodstva
princip dokumentarnosti
Princip dokumentarnosti
 • Evidentiranje se vrši isključivo na bazi verodostojne knjigovodstvene dokumentacije
princip objektivnosti podataka o imovini
Princip objektivnosti podataka o imovini
 • Odnosi lica suprotnih interesa obezbeđuju objektivnost podataka o imovini
bilans9

Bilans

Pod bilansom se podrazumevaju dva knjigovodstvena instrumenta:

bilans10

Bilans

Bilans stanja

Bilans uspeha

bilans stawa

Bilans stawa

² Šta je? Cilj sastavljanja? Šta čini strukturu? Kada se sastavlja? Forme za prezentiranje? Stepen detaljisanja i redosled prikazivanja imovinskih delova?

bilans sta nj a

Bilans stanja

² Šta je?

²Instrument knjigovodstva

²Predstavlja “sliku” imovine preduzeća u određenom trenutku

bilans sta nj a13

Bilans stanja

² Cilj sastavljanja?

²Utvrđivanje ili merenje finansijske strukture, tj imovinske situacije preduzećana određeni dan

bilans sta nj a14

Bilans stanja

² Šta čini strukturu?

²Pasiva

²Aktiva

bilans sta nj a15

Bilans stanja

² Šta čini strukturu?

²=

²Aktiva

²Pasiva

²Stalna + obrtna sredstva

²Sopstveni+ pozajmljeni izvori

bilans sta nj a16

Bilans stanja

² Kada se sastavlja?

²Redovno:

 Na kraju poslovne godine na dan 31.12(godišnji račun)

bilans sta nj a17

Bilans stanja

² Kada se sastavlja?

²Vanredno:

 Statusne promene  Promene oblika organizovanja ili prodaje pravnog lica Vlasničke transformacije Prestanka rada pravnog lica i dr.

bilans sta nj a18

Bilans stanja

² Forme za prezentiranje?

²

²

² Horizontalni dvostrani pregled

Vertikalni pregled

bilans sta nj a19

Bilans stanja

² Forme za prezentiranje?

²

² Horizontalni dvostrani pregled

bilans sta nj a21

Bilans stanja

²

 Stepen detaljisanja i redosled prikazivanja imovinskih delova?

²

 Princip rastuće likvidnosti

²

 Princip opadajuće dospelosti

bilans sta nj a22

 Princip rastuće likvidnosti

Bilans stanja

²

1Na prvo mesto u aktivi stavljaju se “najnelikvidnija” sredstva, tj. sredstva koja se najduže koriste, kojima treba najviše vremena da se transformišu u novčanioblik

²

bilans sta nj a23

Bilans stanja

 Princip rastuće likvidnosti

²

²

2Na poslednjem mestu su najlikvidnija sredstva, a to je novac na tekućem računu i u blagajni

²

bilans sta nj a24

 Princip opadajuće dospelosti

Bilans stanja

²

²

1Na prvo mesto u pasivi stavljaju se izvori sa najdužim rokom vraćanja, a to su sopstveni izvori sredstava

²

bilans sta nj a25

 Princip opadajuće dospelosti

Bilans stanja

²

²

2Na poslednje mesto se stavljaju izvori sredstava sa najkraćim rokom vraćanja, na primer obaveze prema dobavljačima

²

bilans stawa26

 Primer

Bilans stawa

²

²

Preduzeće Radnik na dan 31.12.2007. godine ima sledeće stanje sredstava i izvora sredstava

²

bilans stawa27

 Primer

Bilans stawa

²

²

- građevinski objekti 500.000 din.- materijal 100.000 din.- tekući račun 20.000 din. - dobavljači 150.000 din.

²

bilans stawa28

 Primer

Bilans stawa

²

²

- kupci 100.000 din.- dugoročni kredit 150.000 din.- gotovi proizvodi 100.000 din. - državni kapital ?- oprema 150.000 din.

²

bilans stawa29

 Primer

Bilans stawa

²

²

1. Sastaviti horizontalni bilans stanja po principu rastuće likvidnosti opadajuće dospelosti

²

2. Sastaviti horizontalni bilans stanja po principu opadajuće likvidnosti rastuće dospelosti

bilans sta nj a30

 Primer

Bilans stanja

²

²

3. Sastaviti vertikalni bilans stanja po principu rastuće likvidnosti opadajuće dospelosti

²

4. Sastaviti vertikalni bilans stanja po principu opadajuće likvidnosti rastuće dospelosti

bilans uspeha

Bilans uspeha

² Cilj sastavljanja?Šta čini strukturu? Klasifikacija prihoda i rashoda? Kada se sastavlja? Metode za bilansiranje uspeha? Forme za prezentiranje?

slide32

Bilans uspeha

² Cilj sastavljanja?

²Izračunavanje ostvarenog periodičnog rezultata

²Rezultat u određenom vremenskom periodu=Prihodi><Rashodi perioda

bilans uspeha33

Bilans uspeha

² Šta čini strukturu?

²Prihodi

²Rashodi

slide34

Bilans uspeha

² Šta čini strukturu?

Pozitivan

tok

vrednosti

Prihodi

Rashodi

Negativan

tok vrednosti

slide35

Bilans uspeha

² Klasifikacija prihoda i rashoda?

Redovni

prihodi

i rashodi

Prema redovnosti nastanka

Povremeni

prihodi i rashodi

slide37

Bilans uspeha

Redovni prihodi

Prodati proizvodi, usluge, roba, materijal

Poslovni prihodi

slide38

Bilans uspeha

Redovni prihodi

Prihod od kamata i dividendi

Finansijski prihodi

slide40

Bilans uspeha

Redovni rashodi

Poslovni rashodi

Troškovi prodatih proizvoda i usluga,nabavna vrednost prodate robe, materijala

slide41

Bilans uspeha

Redovni rashodi

Finansijski rashodi

Rashodi na kamate po dobijenim zajmovima i kreditima

slide42

Bilans uspeha

Povremeni prihodi i rashodi

Nastaju usled nepredviđenih poslovnih događaja na koje preduzeće ne može da utiče (viškovi, manjkovi)

slide43

Bilans uspeha

² Kada se sastavlja?

²Redovno:

 Na kraju poslovne godine na dan 31.12(godišnji račun)

bilans uspeha44

Bilans uspeha

² Kada se sastavlja?

²Vanredno:

 Statusne promene  Promene oblika organizovanja ili prodaje pravnog lica Vlasničke transformacije Prestanka rada pravnog lica i dr.

bilans uspeha45

Bilans uspeha

² Metode za bilansiranje uspeha

 Metoda ukupnih troškova

 Metoda troškova prodatih učinaka

bilans uspeha46

Bilans uspeha

² Forme za prezentiranje?Horizontalni dvostrani pregled

bilans uspeha47

Bilans uspeha

²Forme za prezentiranje?Verikalni dvostrani pregled